Biomedicininių medžiagų industrijos

Dviejų krypčių pirmosios pakopos studijų programos tikslas – išugdyti integruotas gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijas, būtinas tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, kritiškai vertinant jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai.

Dviejų krypčių pirmosios pakopos studijų programa „Biomedicininių medžiagų industrijos“ suteikia teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurių darbdaviai tikisi iš absolventų. Studijų programos turinys apima visus biomedicininių medžiagų ir jų gamybos technologijų aspektus: kūrimą, modeliavimą, projektavimą, gamybą, tyrimus, poveikio visuomenei ir aplinkai analizę.

 

Priėmimas į studijų programą nevykdomas.

 

 

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemija, Gamtos išteklių technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3727 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3727 €
Kredito kaina 62,12 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
mob. tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Odeta Baniukaitienė
Radvilėnų pl. 19-211, Kaunas
el.p. odeta.baniukaitiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

Studijos

Programos vertės

Tai dviejų krypčių pirmos pakopos studijų programa, skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius integruotų gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijų, būtinų tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, kritiškai vertinti jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai.

Įgūdžiai

Įgyti gebėjimai profesionaliems sprendimams

Studijų metu įgysite praktinių gebėjimų atlikti mokslinius tyrimus, analizuoti ir vertinti biomedicininių medžiagų sintezės ir gamybos panaudojant gamtos išteklius technologinius procesus, parinkti ir taikyti tinkamas biomedicininių medžiagų sintezės, savybių tyrimų bei gamybos technologijų projektavimo, modeliavimo ir skaitmenizavimo metodus, projektuoti technologijas, įgyvendinant techninius, darbo saugos, aplinkosaugos, ekonominius ir etinius reikalavimus.

Infrastruktūra

Moderniausia įranga studijų metu

Studijų metu dirbsite su moderniausia laboratorine įranga. Dėl įgytų kompetencijų jūsų lauks puikios ateities perspektyvos. Galėsite dirbti įvairiose biomedicininių medžiagų kūrimo, technologijų diegimo, gamybos įmonėse, biomedicininių medžiagų sintezės ir tyrimų įstaigose, akreditavimo ar kokybės užtikrinimo laboratorijose, mokslinių tyrimų centruose.

Mobilumas ir tarptautinė patirtis

Praktika ir dalinės studijos užsienyje

Studentų mainų programos suteiks jums galimybę išvykti studijuoti ar atlikti tarptautinę praktiką įvairių šalių įmonėse, mokslinių tyrimų centruose, universitetuose ar kitose institucijose.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

Karjera

Išskirtinės karjeros galimybės

Šios studijos atvers profesines galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Įgytos kompetencijos suteiks galimybę tapti biomedicininių medžiagų išvystymo, technologijų projektavimo ir analizavimo specialistais, technologais, ekspertais, kokybės užtikrinimo vadovais, mokslininkais.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
 • Parinkti biomedicininių medžiagų gamybai tinkamas žaliavas.
 • Parinkti ir taikyti biomedicininių medžiagų sintezės, savybių tyrimų bei gamybos technologijų projektavimo, modeliavimo ir skaitmenizavimo metodus.
 • Analizuoti ir vertinti biomedicininių medžiagų sintezės ir gamybos panaudojant gamtos išteklius technologinius procesus.
 • Parinkti ir taikyti biomedicininių medžiagų tyrimams ir gamybai tinkamą laboratorinę ir technologinę įrangą bei priemones.
 • Užtikrinti biomedicininių medžiagų saugą ir kokybę.
 • Spręsti kompleksines problemas tiek dirbant komandoje su įvairių sričių specialistais, tiek savarankiškai.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai tiria, projektuoja, kuria biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, nustato medžiagų, technologinės įrangos kokybės, kontrolės standartus.

Šie specialistai vadovauja komandai, planuoja veiklas, užtikrina, kad būtų laikomasi reikalavimų, kurie keliami biomedicininėms priemonėms (prietaisams), jų žaliavoms, darbuotojams, patalpoms, įrangai, dokumentams, gamybos procesui ir jo kontrolei, pakavimui ir ženklinimui, laikymui bei platinimui, siekiant užtikrinti priemonių (prietaisų) kokybę ir saugą.

Tai specialistai, kurie dirba su laboratorine įranga, taip pat jie ima mėginius, ruošia juos tyrimams ir rengia ataskaitas, kuriose pateikia išanalizuotus duomenis, išvadas, rekomendacijas.

Tai specialistai, kurie puikiai išmano savo sritį. Jie vertina, kuria ir tobulina biomedicinines medžiagas bei jų gamybos technologijas atsižvelgiant į keliamus darbo saugos, aplinkosaugos, ekonominius ir etinius reikalavimus.

Jie domisi naujovėmis ir skleidžia mokslo žinias visuomenei, vykdo mokslinius tyrimus, vadovauja įvairiems projektams.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dr. Edita Mažonienė

Edita Mažonienė

AB „Roquette Amilina“ mokslinių tyrimų vadovė
Viktoras Voska

Viktoras Voska

UAB „LS Consult“ direktorius

 

 

 

D.U.K.

Stojant į šią studijų programą chemijos egzaminas nėra būtinas. Pirmasis konkursinis dalykas yra matematika, o chemiją galima rinktis kaip antrąjį konkursinį dalyką, tačiau tai nėra privaloma.

Galėsite dirbti tokiose įmonėse kaip UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „Ortho Baltic“, UAB „Hollister Lietuva“, UAB „LS Consult“, UAB „Intersurgical“ ir kt.

Lietuvoje nėra kitų panašių studijų programų, suteikiančių integruotų žinių ir praktinių įgūdžių biomedicininių medžiagų sintezės bei gamybos iš įvairių gamtinės kilmės šaltinių, savybių tyrimų, gamybos technologijų kūrimo ir projektavimo, kokybės bei saugos užtikrinimo srityse. Tik ši studijų programa jums suteiks būtinų kompetencijų sėkmingai karjerai šiuolaikinių biomedicininių medžiagų kūrimo, gamybos ir taikymo srityse.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
mob. tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Odeta Baniukaitienė
Radvilėnų pl. 19-211, Kaunas
el.p. odeta.baniukaitiene@ktu.lt