Biomedicininių medžiagų industrijos

Biomedicininės medžiagos – tai įvairios organinės ir neorganinės medžiagos, skirtos įvairioms medicinos priemonėms (prietaisams) ar jų komponentams gaminti. Jos gali būti sintetinamos ar išgaunamos iš gamtos išteklių bei perdirbamos taip, kad būtų tinkamos naudoti sudėtingose biologinėse sistemose.

Biomedicininių medžiagų industrijos – tai dviejų krypčių pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa, skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius integruotų gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijų, būtinų tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, kritiškai vertinti jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai.

Ši unikali studijų programa skirta tiems, kas domisi biomedžiagų mokslu, chemija, biologija, biomedicina, pažangiomis technologijomis.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemija, Gamtos išteklių technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

Studijos

Programos vertės

Studijų programos turinys apima visus biomedicininių medžiagų ir jų gamybos technologijų aspektus: kūrimą, modeliavimą, projektavimą, gamybą, tyrimus, poveikio visuomenei ir aplinkai analizę bei taikymą.

Studijų programa suteikia jums galimybę individualizuoti savo studijas pasirenkant atitinkamus modulius, įgyvendinant papildomą praktiką įvairaus profilio biomedicininių medžiagų industrijos įmonėse bei pasirenkant privalomųjų profesinių praktikų ir baigiamojo projekto temas.

Įgūdžiai

Įgyti gebėjimai profesionaliems sprendimams

Studijų metu įgysite praktinių gebėjimų atlikti mokslinius tyrimus, analizuoti ir vertinti biomedicininių medžiagų sintezės ir gamybos, panaudojant gamtos išteklius, technologinius procesus. Gebėsite kurti inovatyvias biomedicinines medžiagas, medicinos priemones bei tvarias jų gamybos technologijas, kurios prisidės prie sveikatos sektoriaus tobulinimo.

Infrastruktūra

Kūrybiškos erdvės ir moderniausia įranga

Studijuosite kūrybiškose erdvėse, turėsite prieigą prie eksperimentinių, prototipavimo ir testavimo laboratorijų bei pasaulinio lygio informacijos duomenų bazių, kurios apima daugelį sričių, įskaitant biomediciną, chemiją, audinių inžineriją, biologiją, nanotechnologijas ir kt. Laboratorinius darbus bei mokslinius tyrimus atliksite specializuotose laboratorijose, kuriose gausu modernios įrangos.

Mobilumas ir tarptautinė patirtis

Praktika ir dalinės studijos užsienyje

Studentų mainų programos suteiks jums galimybę išvykti studijuoti ar atlikti tarptautinę praktiką įvairiose pasaulio šalyse – tiek įmonėse, tiek mokslinių tyrimų centruose, universitetuose ar kitose institucijose. Šios patirties metu ne tik įgysite vertingų žinių, bet ir lavinsite tarpkultūrinio bendravimo, adaptacijos įvairiose situacijose bei kompleksinių problemų sprendimo įgūdžius. Be to, ši patirtis padės ugdyti kritinį mąstymą, skatins kūrybiškumą ir inovacijų kūrimą, suteikdama neįkainojamą pranašumą darbo rinkoje ir pasirengimą efektyviai veiklai tarptautinėje aplinkoje.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Ar esate kūrybingi, veržlūs ir norite tiesiogiai prisidėti prie realių produktų bei paslaugų kūrimo dar studijų metu? Jei taip – ši studijų programa, siūlanti dalyvauti Produkto vystymo projekte (PVP), gali būti puikus pasirinkimas jums! Kartu su komandos nariais įsitrauksite į naujų produktų kūrimo procesą, pradedant nuo idėjų generavimo iki prototipų sukūrimo, testavimo, siekiant produktų komercinės sėkmės. Tai puiki galimybė įgyti žinių ir patirties išvystant produkto idėją ir ypač tiems, kurie ruošiasi įkurti „startuolį“– įmonę, kuriančią inovaciją, siekiant patenkinti visuomenės poreikius ir lūkesčius.

Karjera

Išskirtinės karjeros galimybės

Šios studijos atvers profesines galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Įgytos kompetencijos suteiks galimybę dirbti ne tik įvairiose biomedicininių medžiagų, medicinos priemonių (prietaisų) kūrimo, technologijų diegimo, gamybos ir platinimo įmonėse, bet ir medžiagų sintezės ir tyrimų įstaigose, akreditavimo ar kokybės užtikrinimo laboratorijose, ar net mokslinių tyrimų centruose. Be to, galėsite tęsti studijas KTU arba kitos Lietuvos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos įvairių studijų krypčių grupių antrosios pakopos (magistro) studijų programose.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
 • Parinkti biomedicininių medžiagų gamybai tinkamas žaliavas.
 • Parinkti ir taikyti biomedicininių medžiagų sintezės, savybių tyrimų bei gamybos technologijų projektavimo, modeliavimo ir skaitmenizavimo metodus.
 • Analizuoti ir vertinti biomedicininių medžiagų sintezės ir gamybos panaudojant gamtos išteklius technologinius procesus.
 • Parinkti ir taikyti biomedicininių medžiagų tyrimams ir gamybai tinkamą laboratorinę ir technologinę įrangą bei priemones.
 • Užtikrinti biomedicininių medžiagų saugą ir kokybę.
 • Spręsti kompleksines problemas tiek dirbant komandoje su įvairių sričių specialistais, tiek savarankiškai.
 

Gali tapti

Šie specialistai tiria, projektuoja, kuria biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, nustato medžiagų, technologinės įrangos kokybės, kontrolės standartus.

Šie specialistai vadovauja komandai, planuoja veiklas, užtikrina, kad būtų laikomasi reikalavimų, kurie keliami biomedicininėms priemonėms (prietaisams), jų žaliavoms, darbuotojams, patalpoms, įrangai, dokumentams, gamybos procesui ir jo kontrolei, pakavimui ir ženklinimui, laikymui bei platinimui, siekiant užtikrinti priemonių (prietaisų) kokybę ir saugą.

Tai specialistai, kurie dirba su laboratorine įranga, taip pat jie ima mėginius, ruošia juos tyrimams ir rengia ataskaitas, kuriose pateikia išanalizuotus duomenis, išvadas, rekomendacijas.

Tai specialistai, kurie puikiai išmano savo sritį. Jie vertina, kuria ir tobulina biomedicinines medžiagas bei jų gamybos technologijas atsižvelgiant į keliamus darbo saugos, aplinkosaugos, ekonominius ir etinius reikalavimus.

Jie domisi naujovėmis ir skleidžia mokslo žinias visuomenei, vykdo mokslinius tyrimus, vadovauja įvairiems projektams.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dr. Edita Mažonienė

Edita Mažonienė

AB „Roquette Amilina“ mokslinių tyrimų vadovė
Viktoras Voska

Viktoras Voska

UAB „LS Consult“ direktorius

 

 

 

D.U.K.

Biomedicininės medžiagos – tai daugiausia metalai ir jų lydiniai, keramika, polimerai, įvairios kompozitinės sistemos. Iš šių medžiagų pagamintos medicinos priemonės taikomos įvairiose medicinos srityse: ortopedijoje, oftalmologijoje, kardiologijoje, odontologijoje, urologijoje, dermatologijoje, estetinėje medicinoje, plastinėje ir rekonstrukcinėje chirurgijoje.  Tarp jų yra ultragarsinėms procedūroms skirti geliai, tvarsčiai žaizdoms gydyti, kontaktiniai lęšiai, kateteriai, trachėjos vamzdeliai, stentai, klubo, kelio ir peties sąnario endoprotezai, dantų implantai, konstruktai audinių regeneracijai ir kiti invaziniai ar neinvaziniai gaminiai.

Stojant į šią studijų programą chemijos egzaminas nėra būtinas. Pirmasis konkursinis dalykas yra matematika, o chemiją galima rinktis kaip antrąjį konkursinį dalyką, tačiau tai nėra privaloma.

Galėsite dirbti tokiose įmonėse kaip AB „Roquette Amilina“, UAB „Hollister Lietuva“, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „LS Consult“, UAB „Intersurgical“, UAB „Ortho Baltic“  ir kt.

Lietuvoje nėra kitų panašių studijų programų, suteikiančių integruotų žinių ir praktinių įgūdžių biomedicininių medžiagų sintezės bei gamybos iš įvairių gamtinės kilmės šaltinių, savybių tyrimų, gamybos technologijų kūrimo ir projektavimo, kokybės bei saugos užtikrinimo srityse. Ši studijų programa jums suteiks būtinų kompetencijų sėkmingai karjerai šiuolaikinių biomedicininių medžiagų kūrimo, gamybos ir taikymo srityse.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok
mob. tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Odeta Baniukaitienė
el.p. odeta.baniukaitiene@ktu.lt