en

Taikomoji chemija

Per chemiją pasaulį galime suprasti ir tirti molekuliniame lygmenyje. Gebėjimas susieti medžiagų struktūrą su savybėmis yra svarbus išmanant gyvybinius ir gamtos procesus bei kuriant naujas medžiagas. Taikomosios chemijos studijų metu studentams suteikiamos ne tik fundamentaliosios chemijos teorijos ir principų žinios, bet ir jų pritaikymo naujų produktų kūrimui gebėjimai.

Absolventai geba atlikti sintezės, cheminės analizės procedūras, dirbti su įvairia instrumentine technika, sugeba spręsti iškilusias gamybos problemas ir sekti, analizuoti, vertinti ir taikyti naujoves chemijos srityje. Tokie specialistai reikalingi perspektyviausiose Lietuvos ir pasaulio mokslo, technologijų ir pramonės vystymosi sektoriuose: farmacijos, biomedicinos, alternatyviosios energetikos, aukštųjų technologijų.

Kodas 6121CX011
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Fizinių mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Selçuk Yildirim

Ciuricho taikomųjų mokslų universiteto (Šveicarija) Maisto ir gėrimų inovacijų instituto Maisto technologijos ir pakavimo grupės vadovas.

Sergei Kostjuk

Baltarusijos valstybinio universiteto (Baltarusija) Fizinių cheminių problemų mokslinio instituto Polimerizacijos procesų katalizės laboratorijos vedėjas.

Jolanta Rousseau

Artois universiteto (Prancūzija) docentė
 

Programos vertės

Studijos

Chemijos, biologijos, procesų inžinerijos sandūra

Įgysite chemijos mokslo žinių ir taikysite jas medžiagų aukštosioms technologijoms kūrime.

Mokslinio tyrimo įgūdžiai

Aktyvi studentų mokslinė veikla

Studentai įgyja mokslinių tyrimų patirties pasaulinio lygio kolektyvuose.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės instrumentinės analizės technikos naudojimas

Studijos įgyvendinamos šiuolaikinėse technologijų ir tyrimų laboratorijose. Gebėsite vertinti technologinių procesų ir produktų poveikį aplinkai.

Studijos užsienyje

Galimybė išvykti į užsienio šalių universitetus

Pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas į 33 užsienio šalis.

Karjera

Tiriamojo ir inžinerinio darbo galimybė

Kursite inovatyvias kosmetikos ir buitinės chemijos priemones, tirsite jų savybes, išmanysite vaistų kūrimo principus.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – sandara, savybės, būviai, charakteristikos.
Spalvos – junginiai, reiškiniai, susidarymas, taikymas.
Taikymas – savybės, produktai, metodai, prietaisai, žinios.
Technologijos – sintezė, panaudojimas, perdirbimas, inovacijos.
Farmacijos preparatų chemijos ir technologijos išmanymas Kosmetikos preparatų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas

Atsiliepimai

Virginija Šinkūnaitė

MB „Driu Beauty“ gamybos vadovė

 

Kosmetikos gamybos srityje dirbu jau ketverius metus. Siekiant sukurti ir pagaminti produktą – reikia žinių, kūrybos ir verslumo. Didžiausias Taikomosios chemijos studijų programos privalumas – gebėjimas šiuos tris dalykus sujungti kartu.
Dirbant kosmetikos gamybos srityje labiausiai padėjo išklausyti šios srities moduliai, kurių metu įgijau žinių apie žaliavas, jų sandarą, naudojimą bei kosmetikos gamybos technologijas. Darbą įmonėje palengvino inžinerinės krypties moduliai, kurių metu įsisavinau įrengimų sandarą, jų veikimą ir vykstančius cheminius-fizikinius procesus. Daug praktinių žinių įgijau atlikdama laboratorinius darbus bei baigiamąjį darbą, kurių metu išmokau naudotis įvairia laboratorine įranga, pritaikyti metodikas įvairiems bandymams atlikti, analizuoti bei sisteminti gautus rezultatus.
Manau, didžiausias Taikomosios chemijos studijų kokybės įrodymas – įgytų žinių, kurios man padeda eiti į priekį ir tobulėti kaip specialistei, taikymas šiandien.

Sandra Kiseliovienė

UAB „Aconitum“ chemikė-analitikė

 

KTU „Taikomosios chemijos“ studijų programa suteikia medžiagų chemijos ir cheminės technologijos teorines ir praktines žinias, reikalingas dirbant tiek analitinį, tiek inžinerinį, tiek tiriamąjį ar ekspertinį darbą. Įgytos žinios ir mokslinio tiriamojo darbo su šiuolaikine aparatūra patirtis labai praverčia man dirbant farmacijos įmonėje.

Aistė Gružinskaitė

UAB „ProBioSanus“, laboratorijos vedėja

 

Studijuodama KTU Taikomosios chemijos studijų programoje, dalyvavau bendrame Universiteto ir UAB „ProBioSanus“ projekte, sprendžiant probiotikų imobilizavimo klausimus. Studijų metu įgytos žinios kosmetikos chemijos bei technologijos srityje, atvėrė galimybę dirbti įmonėje UAB „ProBioSanus“ ir užimti laboratorijos vadovo pareigas. Džiaugiuosi, kad mano darbas yra kūrybinis, įdomus. Kuriu inovatyvius kosmetikos ir buitinės chemijos produktus su probiotikais, diegiu juos gamyboje.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės taikyti funkcinių medžiagų chemijos ir technologijos žinias, atlikti sintezės, analizės procedūras, spręsti gamyboje kylančias problemas;
– gebės dirbti su įvairia instrumentinės analizės įranga;
– gebės taikyti chemijos mokslų žinias sumaniųjų, funkcinių, kompozicinių ir nanomedžiagų kūrime, tyrimuose bei taikyme.

 

Studento kompetencijos:

– farmacijos preparatų chemijos ir gamybos technologijos išmanymas;
– kosmetikos preparatų chemijos, žaliavų ir jų savybių išmanymas;
– funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas;
– funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas, sintezės būdų, medžiagų savybių ir tyrimo metodų parinkimas.

 

 

Gali tapti

– chemijos mokslo tiriamųjų, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
– dirbtinių medžiagų kūrimas, natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas;
– poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų rengimas.

 

– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose;
– gamybos metodų, medžiagų, kokybės ir kontrolės standartų nustatymas ir atitikimo techninėms sąlygoms užtikrinimas;
– gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų bei bandymų atlikimas.

– pavyzdžių gamyba ir įprastų gaminių cheminių ir fizinių bandymų atlikimas, taip pat gamybos duomenų registravimas;
– cheminių komponentų matavimas, svėrimas ir pakrovimas pagal formulių korteles;
– laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra.

– laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra;
– pavyzdžių ir ėminių, cheminių tirpalų ir mikroskopų objektinių stiklelių, taip pat auginamų gyvųjų organizmų surinkimas, saugojimas, klasifikavimas ir katalogavimas bei parengimas eksperimentams;
– bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus.

– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
– konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

chemija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika arba biologija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Eglė Arbačiauskienė
Radvilėnų pl. 19, C-238
tel. +370 (37) 300 156
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt