en

Mechatronika

Mechatronika – pamatinė pramonės technologija be kurios neįsivaizduojama gamybos, transporto, medicinos, aerokosmoso ir kitų sričių tolimesnė plėtra. Šioje tarpdisciplininėje programoje sistemingai įsisavinę mechanikos, valdymo inžinerijos bei informacinių technologijų žinias ir metodus, absolventai tampa pasirengę kurti, diegti ar eksploatuoti nepaliaujamai sudėtingėjančias technines sistemas.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6121EX017
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Gamybos inžinerija
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, „LEAN“ ir kokybės vadovas

Arūnas Kleiva

UAB „Festo“ inžinierinio palaikymo specialistas

Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius
 

Programos vertės

Studijos

Mechatronika – inžinerinė „daugiakovė“

Tarpdisciplininės studijos, kurių metu  įsisavinamos žinios ir praktiniai įgūdžiai ne tik iš tradicinių – mechanikos, automatikos ir informatikos disciplinų, bet kartu išmokstama jas sistemingai susieti tarpusavyje ir kompleksiškai taikyti plataus spektro inžinerinių uždavinių sprendimui. Ši programa atveria palankias galimybes ateityje tęsti studijas mechatronikos, mechanikos inžinerijos, valdymo technologijų arba gretutinių mokslo krypčių magistrantūroje.

Žinios ir įgūdžiai

Tarpdisciplininiai gebėjimai – raktas į kūrybiškus techninius sprendimus

Šiuolaikinėje pramonėje reikalingi specialistai, turintys įvairiapusių žinių ir įgūdžių bei gebantys spręsti sudėtingas įvairaus pobūdžio inžinerines užduotis. Mechatronikos studijų programoje suteikiamos žinios, kurios apima mechaninių konstrukcijų ir mechanizmų projektavimą, tradicinių ir sumaniųjų medžiagų panaudojimą, taikomąją elektroniką bei automatinį valdymą, mechatroninių ir robotizuotų sistemų projektavimą, programavimą ir diegimą. Dėka tarpdisciplininių bei komandinio darbo įgūdžių mechatronikos specialistai gali efektyviai kurti, tobulinti, diegti ar eksploatuoti įvairios paskirties sudėtingą įrangą ir šiame procese rezultatyviai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.

Karjera

Mechatroniko kvalifikacija atliepia šiuolaikinės pramonės poreikius

Inžinerinė pramonė sukuria bene daugiausia darbo vietų, todėl šios programos studentai, planuodami karjerą, turi ypač didelį pasirinkimą. Vien tik Lietuvoje veiklą vykdo apie 2 tūkst. įmonių, kuriose nemaža dalis pareigybių reikalauja žinių ir gebėjimų mechatronikos srityje. Mūsų absolventai sėkmingai įsidarbina praktiškai visuose gamybos ir paslaugų sektoriuose, kuriuose užima techninio profilio pareigas, susijusias su automatizavimo priemonių ir įvairios kitos mechatroninės įrangos projektavimu, gamybos technologijos paruošimu, testavimu, diegimu, derinimu, eksploatacija, kokybės užtikrinimu, monitoringu ir diagnostika. Absolventai taip pat dirba techninio pobūdžio vadybininkais, ekspertais-konsultantais ar projektų vadovais, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, užsiima inovacijų vystymu ir steigia startuolius, kuriuose kuria aukštos pridėtinės vertės mechatroninius produktus.

Paklausa

Konkurencinis pranašumas šiandienos ir rytojaus darbo rinkoje

Dėka įgytų tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių Mechatronikos absolventai yra vertinami darbdavių kaip gebantys sparčiau adaptuotis prie konkrečios profesinės veiklos reikalavimų. Toks specialybinis  lankstumas padeda lengviau įsidarbinti ne tik skirtingų ūkio šakų gamybinėse įmonėse, bet ir įvairias techninio pobūdžio paslaugas teikiančiose bendrovėse. Plataus profilio inžinierių stygius ypatingai juntamas inovatyvios ir tarptautiniu mastu konkurencingos gamybos sektoriuje, kuriame procesų automatizavimas neišvengiamai grindžiamas mechatronikos technologijomis. Mechatronikos specialistai itin reikalingi išsivysčiusių šalių pramonės įmonėse bei mokslinių tyrimų centruose, kurie užsiima sumaniųjų mechatroninių sistemų kūrimu ir diegimu pažangioje technologinėje įrangoje, robotikoje, medicininiuose ir matavimo prietaisuose, aerokosmoso technikoje ar transporto priemonėse.

Infrastruktūra

Moderniausios Lietuvoje mechatronikos laboratorijos

KTU pirmasis Lietuvoje pradėjo mechatronikos studijas ir šioje srityje turi didžiausią įdirbį. Studijų procese plačiai naudojama moderniausia šalyje mokomoji ir mokslinių tyrimų įranga. Studentai turi galimybę tobulinti specialybės praktinius įgūdžius įvairiose laboratorijose, kurios aprūpintos FESTO automatizuotos gamybos linijomis, ABB pramoniniais robotais, skirtingo tipo 3D spausdintuvais, programinio valdymo pjovimo staklėmis, kompiuterizuota (bio)mechaninių bandymų įranga, koordinatinėmis matavimų mašinomis, precizine lazerinių matavimų technika bei įvairiais „švaraus kambario“ mikro- ir nano-technologinių procesų įrenginiais.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – metalai, polimerai, valdomų savybių medžiagos, kompozitai
Konstrukcijos – atsparumas, stabilumas, deformacijos, įtempiai
Elementai – jutikliai, vykdikliai, valdikliai, pavaros
Robotizuotos sistemos – projektavimas, programavimas, diegimas, kokybės užtikrinimas
Konstrukcinių medžiagų ir elementų išmanymas Konstrukcijų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų valdymas ir programavimas Mechatroninių sistemų projektavimas, analizė ir priežiūra

Teikti prašymą

Atsiliepimai

Dr. Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, LEAN ir kokybės vadovas

 

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu teigti, kad Mechatronikos studijų programos absolventai turi žinių apie išskirtinių savybių medžiagas bei jų taikymą, inžinerinių projektų valdymą, virtualių sistemų panaudojimo galimybes modeliuojant procesus, jų automatizavimą, taip pat apie adaptyvias kontrolės sistemas. Tai labai aktualu praktiniame darbe, kai tenka valdyti projektus, kartu su klientais dirbti gaminamo produkto analizės bei industrializacijos stadijose. Reikia pažymėti, kad šios žinios praverčia ir elektronikos pramonėje. Elektronikos gaminiuose stebima stipri komponentų matmenų mažėjimo, jų tankio didėjimo bei integracijos su mechaninėmis ir mikromechaninėmis sistemomis tendencija.

Dr. Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

 

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– spręsti naujas gamybos inžinerijos srities problemas, planuoti jų sprendimo strategiją, taikyti naujus problemų sprendimo metodus.
– kurti naujus gaminius ir metodus gaminiams ir gamybos procesams projektuoti.
– planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius gamybos inžinerijos problemų tyrimus.
– apdoroti ir interpretuoti eksperimentų, analitinių tyrimų ar praktinių gamybos situacijų duomenis ir pateikti išvadas bei rekomendacijas.

Studento gebėjimai
– gebės integruoti skirtingų pramonės inžinerijos sričių žinias, plačią pasaulėžiūrą ir valdyti sudėtingas situacijas.
– gebės konceptualizuoti inžinerines sistemas ir gamybos inžinerijos procesus siekiant kurti pridėtinę vertę.
– gebės įvertinti inžinerinių sprendimų turinį etiniu, socialiniu, ekonominiu, žmonių sveikatos ir saugumo požiūriu, laikytis profesinės etikos.
– gebės efektyviai dirbti nepriklausomai ir būti tarpdisciplininės komandos nariu.

 

 

Gali tapti

 – inžinerinių projektų iniciavimas;
 – inžinerinių projektų įgyvendinimo koordinavimas, dokumentų parengimas bei projekto įgyvendinimo eigos sekimas;
 – inžinerinio projekto grupes formavimas, užduoties sudarymas.
 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – kokybiškos produkcijos gamybos užtikrinimas, savalaikis užsakymų ir gamybos užduočių vykdymas;
 – gamybos planavimas ir plano vykdymo kontrolė, gamybinių rodiklių kontrolė, dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra.
 – gamybos procesų kokybės kontrolė, tobulinimas, užtikrinant gaminių kokybę;
 – gamybinių padalinių darbuotojų darbo organizavimas, priežiūra, kontrolė;
 – kokybės vadybos sistemos priežiūra, nuolatinis jos gerinimas ir atnaujinimas, visų dokumentų, susijusių su procesų ir produktų kokybe valdymas.
 – įmonės veiklos strategijos kūrimas;
 – organizacijos valdymas;
 – gamybos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas.
 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tinkamai taikant teorinius metodus, eksperimentinę/laboratorinę įrangą ir prietaisus bei skelbiant rezultatus;
 – eksperimentinės plėtros projektų vykdymas ir rezultatų sklaida;
 – dalyvavimas ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, specialistų rengimas.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Regita Bendikienė

Studentų g. 56, 51424 Kaunas
tel. +370 37 323 769

 

 

 


Teikti prašymą