Aviacijos inžinerija

Savo ateitį aviacijos pasaulyje matantys programos studentai sužino, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai ir kaip tos medžiagos bei konstrukcijos elgiasi skrydžio metu. Išmokdami projektuoti aviacijos įrangą, kurti, tyrinėti ir tobulinti orlaivių sistemas, išsiaiškinti ir spręsti funkcionalumo bei patikimumo problemas, tapsite orlaivių ir jų sistemų projektuotojais, aviacijos technikais/ inžinieriais, oro transporto specialistais/ konsultantais.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Aeronautikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Orlaivių projektavimas,
Orlaivių techninės priežiūros technologija
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Prof. Artūras Keršys
Studentų g. 56, Kaunas
arturas.kersys@ktu.lt

 

 

Sužinok daugiau

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Orlaiviai – lėktuvai, sklandytuvai, sraigtasparniai.
Technologijos – avionika, diagnostika, gamyba.
Brėžiniai – dvimatė, trimatė erdvė, projektavimas.
Konstrukcijos – sandara, sąveika, veikiančios jėgos.
Orlaivių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Orlaivių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Saugos ir teisės normų inžinerinėje veikloje aviacijos srityje išmanymas

 

 

Programos vertės

Studijos

Tapsite aviacijos inžinieriumi

Ši studijų programa parengta įvertinant VšĮ Transporto kompetencijų agentūros ir aviakompanijų rekomendacijas. Jums apsispręsti padės studijų procese dalyvaujantys kviestiniai lektoriai – praktikai iš aviacijos kompanijų, kurie jus supažindins su naujausiomis aviacijoje naudojamomis technologijomis ir projektavimo specifikomis.

Infrastruktūra

Dirbsite su modernia įranga

Studijuodami dirbsite su Universiteto laboratorijose esančia specializuota tyrimų įranga, tokia, kaip aerodinaminis vamzdis, neardomos kontrolės įranga, orlaivių ar jų sistemų bei konstrukcijų automatizuoto projektavimo sistema.

Taip pat turėsite progą dirbti su naujausia orlaivių techninės priežiūros įranga kartu su aviacijos srities kompanijomis: AB „Sportinė aviacija ir Ko“, AB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Aviabaltika“, aviakompanijos „Ryanair“ padalinyje „Kaunas Aircraft Maintenance Services“ ir kitomis.

Kolegos

Nebus kada stovėti vietoje

Aviacijos inžinerijos studijų programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai. Kai kurie iš jų nuo pat vaikystės svajoja sieti savo ateitį su aviacijos profesija, todėl išbandymų ir motyvacijos iš aplinkos jums tikrai netrūks. Čia galėsite įsitraukti į studentų vykdomus projektus, kaip „Skraidanti aerodinamikos laboratorija“, „Vienvietis malūnsparnis „Kėkštas“, „Bepilotis orlaivis“ ir kitus, kuriuose tobulėsite, gilinsite savo žinias ir, galbūt, sukursite savo asmeninį projektą.

Įgūdžiai

Teorija, pritaikoma praktikoje

Baigę studijas būsite pasiruošę pradėti savo profesinį kelią ir projektuoti aviacijos įrangą, kurti, tyrinėti ir tobulinti orlaivių sistemas, išaiškinti funkcionalumo bei patikimumo problemas. Tai įgūdžiai, kurie leis dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei aviakompanijose.

Karjera

Darbdaviai jau dabar ieško jūsų

Aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų trūkumas – vis didėjanti problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, todėl baigę studijas galite tikėtis daugybės darbo pasiūlymų. Jūsų laukia puikios perspektyvos ir siekiant tarptautinės karjeros: nuo inžinierių-mechanikų ir inžinierių-konstruktorių, aviacijos inžinierių ir specialistų iki aviakompanijų atsakingųjų, kokybės ar mokymų vadovų.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

 • identifikuoti ir analizuoti inžinerines aviacijos srities problemas, jas išspręsti pasirenkant tinkamus metodus bei įrangą;
 • projektuoti orlaivius ir jų veikimą užtikrinančias sistemas bei elementus ir rengti techninę dokumentaciją;
 • spręsti orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo, patikimumo ir saugumo klausimus;
 • dirbti savarankiškai ir įvairių kompetencijų specialistų komandoje, bendrauti su/ne inžinerijos bendruomene nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
 • kurti ir tobulinti orlaivius ir jų sistemas, dalyvaujant jų modernizavimo projektuose ir gamyboje.
 

Gali tapti

Kūrybinės veiklos atstovai, konstruojantys technologiškai pažangius, saugius orlaivius ir jų veikimą užtikrinančias sistemas bei elementus, susiedami projektavimo metodologiją, judėjimo teoriją ir gamybos technologijas bei taikydami automatizuoto projektavimo, kompiuterinės analizės metodus.

Specialistai, užtikrinantys orlaivių mechaninių ir elektroninių sistemų funkcionalumą, patikimumą bei saugų jų eksploatavimą, vadovaudamiesi orlaivių techninę priežiūrą reglamentuojančiais kokybės ir procedūrų standartais bei taikydami darbingumo vertinimo/palaikymo metodologijas.

Aviacijos srities specialistai, tiriantys ir analizuojantys oro transporto problemas/iššūkius bei siūlantys/priimantys saugos, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančius sprendimus, įvertindami ir valdydami galimas rizikas bei teisinius aspektus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Martynas Lendraitis

Martynas Lendraitis

KTU MIDF Transporto inžinerijos katedros aviacijos inžinierius - konstruktorius
Mantas Felneris

Mantas Felneris

VĮ Lietuvos oro uostai, Kauno ir Palangos aviacijos saugumo skyriaus vadovas
Nerijus Baublys

Nerijus Baublys

Projekto instruktorius-egzaminuotojas
Andrius Rimkevičius

Andrius Rimkevičius

Lietuvos aviakonstruktorių federacijos atstovas

 

 

Atsiliepimai

Mindaugas Dagilis

Mindaugas Dagilis

Transporto inžinerijos katedros lektorius, doktorantas

 

Mokykloje turėjau polinkį į fiziką ir matematiką, ypač patikdavo fizikinių uždavinių ir problemų sprendimai, dėl to tikrai žinojau kad traukia studijuoti į inžinerinę sritį. Didelę dalį inžinerijos sudaro būtent kūrybingas problemų sprendimas naudojant savo galvoje turimą matematinių "įrankių dėžę". Aviacija ir lėktuvai žavėjo nuo vaikystės, taigi nusprendžiau stoti būtent į aviacijos inžineriją. Padėjo apsispręsti dar ir tai, kad aplinkoje daug kas pritarė tokiam pasirinkimui, kadangi specialybė tikrai paklausi.

Martynas Grigalavičius

Martynas Grigalavičius

AB „FL Technics“ Lėktuvų techninės priežiūros centro Kaune vadovas

 

Bazinę ir linijinę įvairių orlaivių tipų techninę priežiūrą, inžinerinio palaikymo ir techninės priežiūros planavimą išmanantys ir didžiausius bei moderniausius orlaivius Boeing 747 ir Boeing 787 Dreamliner lėktuvų techninės priežiūros centre Kaune aptarnaujantys programos absolventai turi puikias tarptautinės karjeros aviacijos inžinerijos srityje perspektyvas.

Ugnė Vaitiekutė

Ugnė Vaitiekutė

Absolventė

 

2018 m. įstojau į aviacijos inžinerijos studijų programą. Praėjus keliems metams, iš daugelio, jau daug metų aviacijos srityje dirbančių žmonių girdėjau, jei ši sritis įtraukia, sunku iš jos pabėgti. Ir tai tiesa – aviacija turi savotišką žavesį. Manau, ši studijų kryptis puikiai leidžia pajausti tai. Šiuo metu dirbu FL Technics angare Kauno oro uoste, kur kiekvieną dieną matau kaip lėktuvai yra išardomi ir sudedami kaip lego konstruktoriai. Būtent šios studijos padeda suprasti ne tik kaip vyksta visi darbo procesai, kaip skaityti brėžinius, kur ir kokios lėktuvo dalys ir kokias funkcijas jos atlieka, bet ir tai, jog lėktuvas pakyla ne dėl to, jog ant jo yra užberiama magiškų dulkių. Žinoma, be studijų yra ir begalė kitų užsiėmimų, kurie gali padėti save realizuoti. Palinkėčiau kiekvienam studentui išbandyti, kuo daugiau veiklų, nes laiko tam, kiekvienas turi į valias. Neišmeskit jo žiūrėdami naujausius serialus bendrabučio kambary. Išeikit iš komforto zonos, nes net neabejoju, praėjus keliems metams, gailėsitės to, ko neišdrįsot padaryti. Jei nedrąsu, žinokit, jog KTU MIDF bendruomenė yra šilčiausia, labiausiai palaikanti ir visada jus priims išskėstomis rankomis, tik Jūs turite dėti tą pirmą žingsnį.

Ronaldas Mongirdas

Ronaldas Mongirdas

Mechanic level 1

 

Niekada nenorėjau dirbti sėdimo darbo prie kompiuterio. Man sunkiai sekdavosi nusėdėti vietoje, todėl norėjau dirbti judresni darbą. Man patiko transportas, mašinos, kaip moksleiviui motoroleriai, bet su remontu mažai buvau susipažinęs. Kai pradėjau ieškotis studijų programos pradžioje planavau stoti į transporto inžineriją, bet pamatęs aviacijos inžineriją viskas pasikeitė. Pasidomėjęs, kad Lietuvoje yra įmonės atliekančios orlaivių remontą iškart nusprendžiau rinktis šią programą, tai buvo man kažkas visiškai naujo.
Studijų metu išmokau brėžinius skaityti su kuo dabar tenka susitikti beveik kiekvieną darbo dieną; paskutiniais studijų metais įgavom bendrą suvokimą apie pagrindines orlaivių sistemas; išmokom apie kompozitines medžiagas, metalus. Tai padeda darbe nepadaryti klaidos, tokios kaip kompozitinės medžiagos sulaužymas, žinom medžiagų savybes, todėl būna lengviau suprasti kodėl tam tikroje orlaivio vietoje jos naudojamos. Man pavyko įsidarbinti į „Kaunas Aircraft Maintenance” (KAMS) įmonę trečio kurso pradžioje dar prieš atliekant praktiką. Kadangi jau dirbom, tai praktiką ir atlikau šioje įmonėje. Iš pradžių tapau trainee-mechanic (mokinys mechanikas), susirinkus reikiamus darbus patapau mechanic level 2, o praėjusį rugsėji patapau mechanic level 1. Įmonė suteikė galimybę išsilaikyti modulius reikalingus tapti inžinieriu, kuriuos išsilaikiau praėjusią vasarą. Rugpjūti bus, kad šioje įmonėje jau dirbsiu 4 metus. Palinkėčiau turbūt bandyti viskas kas nauja, ieškoti trendų. Jeigu bijai kažką daryti reiškiasi eini teisingu keliu. Kai yra kalbama apie išėjimą iš komforto zonos, tai yra tiesa, jei nori kažką gyvenime pasiekti. Nes jei nelipsi per save, tai ir liksi vidutinybė mieganti ant laurų.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Prof. Artūras Keršys
Studentų g. 56, Kaunas
arturas.kersys@ktu.lt