Taikomoji chemija

Laboratorija, mėgintuvėliai ir žadą atimančios cheminės reakcijos – tikriausiai daugeliui toks vaizdinys kyla, pagalvojus apie chemiko darbą. Vis dėlto jų veiklos klodai kur kas platesni. Chemikai geba susieti medžiagų struktūrą su jų savybėmis, o tai svarbu kuriant naujas medžiagas.

Jų darbas skatina žmonijos gerovės augimą, todėl Taikomosios chemijos absolventai geidžiami perspektyviausiose Lietuvos ir pasaulio mokslo, technologijų ir pramonės vystymosi srityse: farmacijos, biomedicinos, alternatyviosios energetikos ir kitose.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Fizinių mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

chemija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

matematika arba biologija, arba fizika, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – sandara, savybės, būviai, charakteristikos.
Technologijos – sintezė, panaudojimas, perdirbimas, inovacijos.
Taikymas – savybės, metodai, produktai, prietaisai.

Farmacinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Kosmetikos ir higienos produktų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas

 

 

Programos vertės

Studijos

Trijų mokslų pasaulis

Studijuodami chemiją papildomai gvildensite biologiją ir procesų inžineriją, o įgytas žinias galėsite puikiai pritaikyti kurdami inovatyvias medžiagas ir produktus.

Mokslinio tyrimo įgūdžiai

Aktyvi mokslinė veikla

Studentai vysto savo idėjas ir mokslinių tyrimų patirties semiasi ne vien tik Lietuvoje – jų laukia ir pasaulinio lygio kolektyvai.

Infrastruktūra

Idėjas paverskite realybe

Ar kada nors svajojote pasiūlyti rinkai savo produktus? Baigę šias studijas savo idėjas galėsite paversti realybe – gebėsite kurti inovatyvius farmacijos, kosmetikos ir higienos produktus, medžiagas LED įrenginiams ir saulės elementams.

Studijos užsienyje

Naujausia įranga įgūdžiams kaupti

Studijų metu turėsite progą dirbti šiuolaikinėse chemijos tyrimų laboratorijose, kuriose gimsta inovatyviausi sprendimai.

Karjera

Tobulėjimui – išvykos ir praktikos

Pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas net į 33 užsienio šalis.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
 • Parinkti medžiagų sintezės, struktūros nustatymo ir savybių tyrimų metodus.
 • Dirbti su instrumentinės analizės įranga.
 • Taikyti žinias kuriant ir analizuojant sumaniąsias, funkcines, kompozitines ir nanomedžiagas.
 • Kurti kosmetikos ir higienos priemones.
 • Spręsti chemijos pramonės įmonėse kylančias problemas.
 

Gali tapti

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Biok Thermo Fisher Scientific

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių medžiagų bei gaminių, tokių kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus.

Koslita Roquette Amilina

Tokie specialistai rengia gamybos technines sąlygas, numato sistemų išdėstymą. Jie vadovauja prižiūrint gamybos pastatus ir įrangą, konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Orlen LietuvaAkmenės cementas

Šie žmonės analizuoja mus supančią gyvybę: renka pavyzdžius ir ėminius, auginamus gyvuosius organizmus, juos saugo, klasifikuoja, kataloguoja bei parengia eksperimentams. Tai specialistai, kurių atsakomybėje – bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas.

Thermo Fisher Scientific UAB TEVA

Šie specialistai planuoja, organizuoja ir vykdo chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Roquette Amilina Cosmoway

Šie specialistai puikiai išmano kokybės standartus ir procesus, jie užtikrina ženklinimo ir kitų reikalavimų laikymąsi, vertina konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklius, rengia joms rekomendacijas. Jie kontroliuoja, kaip laikomasi sanitarinių-higieninių normų. Taip pat jie yra atsakingi už konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių kūrimą ir tobulinimą, kokybės gerinimo veiklų ir procesų valdymą. Be to, palaiko kokybės užtikrinimo standartus ir procesus.

UABA Akvavita UAB Neogroup

Naujų cheminių produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas gamyboje – svarbiausia tokių specialistų pareiga. Jie derina cheminių produktų kūrimo procesą su gamybos ir komercijos padaliniais, ieško inovacijų.

Cosmoway Aconitum

Šie žmonės kartu su kitų sričių specialistais dalyvauja įvairaus pobūdžio projektuose, prisideda formuojant viešąją nuomonę.

Biok NVSPL

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

dr. Jolanta Rousseau

Dr. Jolanta Rousseau

Artois universiteto (Prancūzija) docentė
Sergei Kostjuk

Dr. Sergei Kostjuk

Baltarusijos valstybinio universiteto (Baltarusija) Fizinių cheminių problemų mokslinio instituto Polimerizacijos procesų katalizės laboratorijos vedėjas.
Gintautė Gelumbauskienė

Gintautė Gelumbauskienė

Cheminių tyrimų poskyrio vedėja, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Kauno skyrius
Deimantė Černiauskaitė-Tkačiova

Dr. Deimantė Černiauskaitė-Tkačiova

Chemikė-tyrėja, UAB Baltic Nano Technologies

 

 

Atsiliepimai

Virginija Šinkūnaitė

Virginija Šinkūnaitė

MB „Driu Beauty“ gamybos vadovė

 

Kosmetikos gamybos srityje dirbu jau ketverius metus. Siekiant sukurti ir pagaminti produktą – reikia žinių, kūrybos ir verslumo. Didžiausias Taikomosios chemijos studijų programos privalumas – gebėjimas šiuos tris dalykus sujungti kartu.
Dirbant kosmetikos gamybos srityje labiausiai padėjo išklausyti šios srities moduliai, kurių metu įgijau žinių apie žaliavas, jų sandarą, naudojimą bei kosmetikos gamybos technologijas. Darbą įmonėje palengvino inžinerinės krypties moduliai, kurių metu įsisavinau įrengimų sandarą, jų veikimą ir vykstančius cheminius-fizikinius procesus. Daug praktinių žinių įgijau atlikdama laboratorinius darbus bei baigiamąjį darbą, kurių metu išmokau naudotis įvairia laboratorine įranga, pritaikyti metodikas įvairiems bandymams atlikti, analizuoti bei sisteminti gautus rezultatus.
Manau, didžiausias Taikomosios chemijos studijų kokybės įrodymas – įgytų žinių, kurios man padeda eiti į priekį ir tobulėti kaip specialistei, taikymas šiandien.

Sandra Kiseliovienė

Sandra Kiseliovienė

UAB „Aconitum“ chemikė-analitikė

 

KTU „Taikomosios chemijos“ studijų programa suteikia medžiagų chemijos ir cheminės technologijos teorines ir praktines žinias, reikalingas dirbant tiek analitinį, tiek inžinerinį, tiek tiriamąjį ar ekspertinį darbą. Įgytos žinios ir mokslinio tiriamojo darbo su šiuolaikine aparatūra patirtis labai praverčia man dirbant farmacijos įmonėje.

Karolis Norvaiša

Karolis Norvaiša

Doktorantas studentas Trinity koledže Dubline

 

Doktorantūrą studijuodamas seniausiame Airijoje universitete Trinity koledže Dubline, kartu su mokslininkų komanda kuriu biologinius jutiklius, skirtus aptikti ir likviduoti vandens teršalus. Pagrinde orientuojamės į naujo tipo biologines medžiagas, sudarytas iš gamtoje seniai žinomų pigmento molekulių – porfirinų. Trinity koledžą atradau dar bakalauro studijų metu, kai Kauno technologijos universitete pasinaudojau galimybe atlikti tarptautinę praktiką pagal Erasmus+ mainų programą. Tai suteikė man galimybę ne tik iškeliauti į kitą šalį, bet ir praplėsti savo akiratį, susitikti su nuostabiais žmonėmis, sustiprinti anglų kalbos žinias ir net susirasti ateities darbo/studijų perspektyvas. Taikomosios chemijos programoje įgytos praktinės žinios ir įgūdžiai padėjo pastatyti stiprius pamatus dirbant prestižinėse chemijos laboratorijose tiek Airijoje, tiek stažuotėse Vokietijoje.

Ieva Petrikytė-Valionienė

Dr. Ieva Petrikytė-Valionienė

UAB „Novitera“, Chemikė-analitikė

 

Pradėdama studijuoti net neplanavau, kad Universitete praleisiu dešimt metų, iš jų pusmetį stažuosiuosi Ispanijoje, beveik metus dirbsiu laboratorijoje Šveicarijoje ir net baigsiu doktorantūros studijas.
Dar antrame kurse, motyvuojama puikių vadovų, pradėjau aktyviai susipažinti su laboratorijos veikla. Ši veikla mane labai sudomino, padėjo man žvelgti į chemiją kaip į vieną iš kūrybos šakų, o paskaitos man davė žinių, leidžiančių rezultatyviai kurti, nes darbas laboratorijoje, net ir analitinis, kokį dirbu dabar, reikalauja kūrybos.
Taikomosios chemijos studijos yra geros savo lankstumu, nes pirmiausiai gauni bazines žinias, o tada gali rinktis sritį, kuri tau artimiausia.

 

 

 

D.U.K.

Didelės dalies studijuojamų dalykų praktinės žinios įtvirtinamos laboratorijose atliekamų laboratorinių darbų metu. Dauguma laboratorijų yra naujos ar atnaujintos, atitinkančios šiandieninius saugumo ir kokybės reikalavimus. Moksliniai tyrimai įgyvendinamos šiuolaikinėse technologijų ir tyrimų laboratorijose.

Absolventai geba atlikti sintezės, cheminės analizės procedūras, dirbti su įvairia instrumentine technika, sugeba spręsti iškilusias gamybos problemas ir sekti, analizuoti, vertinti ir taikyti naujoves chemijos srityje.

Didžioji studentų dalis studijuoja valstybės finansuojamose vietose.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vida Malinauskienė
el. p. vida.malinauskienė@ktu.lt