en

Cheminė technologija ir inžinerija

Esi kūrybiška asmenybė, domina chemija, inovacijos ir technologijos? Rinkis pačią geriausią Lietuvoje programą (Reitingai 2019) Chemijos inžinerijos kryptyje – Cheminė technologija ir inžinerija, kuri yra vykdoma bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis (AB „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, UAB „IKEA Industry Lietuva“, UAB „NEO GROUP“ ir kt.).

Chemijos inžinerijos specialistų paklausa nemažėja. Šios srities specialistų darbas yra vertinamas, nes jie yra industrines inovacijas kuriančių grupių nariai, gebantys projektuoti procesus ir valdyti technologines sistemas. Žmonijos poreikis naujiems produktams visada auga, todėl būtini kvalifikuoti chemijos inžinieriai, kurie gebės analizuoti poreikių chemijos produktams kaitos tendencijas, plėsti žinias bei formuoti visuomenės nuomones inžinerijos srityje.

Kodas 6121EX019
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Marius Brazlauskas

AB „Achema“

Kęstutis Čičinskas

UAB „IKEA Industry Lietuva“

Aurimas Urbutis

AB „ORLEN Lietuva“

Gojko Vladić

University of Novi Sad

Martin Palou

Slovak University of Technology in Bratislava
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp mokslo ir pramonės

Įgysite ne tik praktinių gebėjimų reikalingų darbo rinkai, bet ir fundamentalių gamtos mokslų žinių norint pradėti mokslininko karjerą.

Įgūdžiai

Geras inžinerinių procesų ir produktų analizės išmanymas

Gebėsite kurti ir gaminti reikšmingus neorganinės ir organinės chemijos produktus.

Karjera

Įsidarbinamumas – vienas aukščiausių rinkoje

Dėl didelio inžinierių ir technologų poreikio įsidarbinamumas išlieka vienas aukščiausių ir siekia apie 70 %, kiti absolventai tęsia studijas magistrantūroje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos modernios laboratorijos ir įranga

Ne tik įgysite praktinių įgūdžių laboratorijose, bet ir išmoksite modeliuoti bei projektuoti procesus panaudojant programinę įrangą.

Kolegos

Tarptautiškumas

Susitiksite su čia studijuojančiais studentais iš kitų šalių ir patys turėsite galimybę išvykti studijoms arba praktikai į kitas valstybes.

Atsiliepimai

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

 

Didelė AB „Achema“ darbuotojų dalis, tiek vadovų grandyje, tiek dirbančių su sudėtingais įrengimais ir technologiniais procesais, yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventai, turintys reikalaujamą kvalifikaciją ir išsilavinimą. Siekiant išlaikyti konkurencingumą, įmonei reikalingi specialistai, turintys platų chemijos ir inžinerijos sričių išsilavinimą, sugebantys analizuoti procesus ir taikyti modernias technologijas. Iš funkcinių padalinių vadovų bendrovė reikalauja sisteminio mąstymo, gebėjimo formuluoti ir spręsti ne tik savo srities, bet ir visos pramonės šakos problemas, siūlyti naujus, ekonomikos pagrindais paremtus sprendimus. „Achema“ aktyviai bendradarbiauja atnaujinant studijų programas ir remia naujus chemijos mokslo tyrimus, leidžiančius atnaujinti esamas technologijas. Bendrovė ypač skatina savo darbuotojus įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti mokslus magistrantūros Cheminės technologijos ir inžinerijos programoje.

Marius Baltakys

UAB „Norvegijos Kontaktai“, gamybos vadovas

 

Studijuodamas, dėstytojų dėka, pradėjau bendradarbiauti su pramoninėmis įmonėmis. Dar nebaigęs studijų jau turėjau daug darbo pasiūlymų. Studijų metu įgijau labai platų spektrą techninių žinių, kurias dabar galiu panaudoti ne tik naujų produktų kūrimui, tačiau ir naujų technologijų diegimui gamyboje. Įmonė yra nuolat suinteresuota priimti darbuotojus su aukštuoju chemijos inžinieriaus išsilavinimu.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės pritaikyti medžiagų ir energijos balanso, pusiausvyros, procesų kinetikos žinias, sudarant ir sprendžiant įvairias kompleksines chemijos inžinerijos problemas;

– gebės projektuoti, modeliuoti naftos, polimerų, silikatų, trąšų, tekstilės ir kt. produktus, jų gamybai skirtus procesus bei aparatus;

– gebės suplanuoti ir atlikti produktų, procesų tyrimus, naudotis šiuolaikine analizine ir programine įranga;

– gebės modeliuoti chemijos inžinerijos procesus, taikant „Aspen HYSYS“ programą.

 

Studento kompetencijos:

– pagal studijų programą numatytų eksperimentinių įgūdžių demonstravimas, eksperimentinių rezultatų analizavimas ir įvertinimas;

– cheminių medžiagų pritaikymas, atsižvelgiant į jų fizikines ir chemines savybes;

– pagrindinių medžiagų ir energijos balansų, pusiausvyros procesų principų išmanymas;

– naftos, polimerų, tekstilės, trąšų, rišamųjų medžiagų ir kitų produktų technologijų išmanymas ir valdymas.

 

 

Gali tapti

– gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, atsižvelgiant į technines sąlygas;

– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų eigą ir veiksmingumą bei darbuotojų saugą;

– naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų proceso bandymai ir atlikimas.

– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;

– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;

– konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

– laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra;

– pavyzdžių ir ėminių surinkimas, saugojimas, klasifikavimas, katalogavimas bei parengimas eksperimentams;

– bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus.

– chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;

– eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;

– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose, bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorius
Radvilėnų pl. 19, C-171
Lekt. dr. Andrius Jaskūnas
tel. +370 (37) 300 156
e. p. andrius.jaskunas@ktu.lt