en

Energijos technologijos ir ekonomika

Rengiami absolventai turės išsamių tarpdalykinių žinių apie energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir efektyvaus vartojimo technologijas ir ekonomiką, gebės įgytas žinias ir įgūdžius integruoti bei taikyti spręsdami technologines ir ekonomines energetikos sektoriaus problemas. Absolventai gebės valdyti energetikos objektus bei priimti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus. Programos absolventų įgytos žinios leis vykdyti tyrimus, užtikrinančius darnią energetikos sektoriaus plėtrą, leis dirbti įvairiose įmonėse sprendžiant tiek energetikos sektoriaus ilgalaikės plėtros ir planavimo klausimus, tiek ir atskiros įmonės ekonomiško apsirūpinimo energijos ištekliais, energijos poreikių prognozavimo ir rizikos vertinimo, energijos išteklių rinkų valdymo ir reguliavimo klausimus.

 

Kodas 6211EX073
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Unikali programa būsimiems energetikos sektoriaus vadovams

Šiuolaikiniai globalizacijos ir konkurencijos procesai bei pokyčiai energetikos rinkose reikalauja kompleksinio požiūrio į energetiką kaip vieną iš pagrindinių ekonominio augimo variklių. Pasirinkę šią programą, studentai įgis ne tik technologinių, bet ir specifinių darniam energetikos vystymuisi reikalingų ekonomikos žinių.

Įgūdžiai

Ugdomi specialistai, gebantys kritiškai įvertinti, analizuoti, vystyti ir formuoti energetikos sektoriaus ateitį

Baigę studijas studentai įgauna ekspertinių žinių energetikos sistemų, atsinaujinančios energetikos ir pažangiųjų technologijų valdymo srityse bei geba modeliuoti ir nustatyti ryšius tarp skirtingų energetikos elementų, rinkos kapitalo ir finansinių išteklių paskirstymo siekiant darnios energetikos sektoriaus plėtros.

Paklausa darbo rinkoje

Rinkoje jaučiama itin stipri tokių specialistų paklausa, kuri, kaip prognozuojama, nemažės ir ateinančiais dešimtmečiais

Remiantis nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, elektros poreikis mūsų valstybėje augs nepaisant didėjančio vartojimo efektyvumo: galutiniame energijos suvartojime elektros energijos dalis padidės nuo 15m% (2009 m.) iki ~ 50 % (2050 m.) Tam, kad būtų užtikrinta darni sektoriaus plėtra, reikės talentingų vadovų, kuriems būdingas strateginis požiūris į energetikos sektoriaus organizacijų valdymą. Šios studijų programos absolventai įgis visus įgūdžius, kurių reikia būtent tokio lygio vadovaujamiems postams užimti.

Infrastruktūra

Moderni, puikiai išvystyta laboratorinė bazė

Fakultete yra galimybė atlikti modernius energetinius skaičiavimus, yra atsinaujinančių šaltinių energijos technologija ir Bloomberg laboratorija, todėl paskaitų metu įgytas teorines žinias studentai gebės sėkmingai taikyti praktikoje.

Aplinka

Galimybė įgyti tarptautinės patirties, dalyvauti mokslinėje veikloje

Visi programos studentai yra skatinami ne tik praleisti semestrą mokydamiesi pasirinktoje užsienio šalyje, bet ir aktyviai dalyvauti universiteto mokslinėje veikloje. Fakultete veikia įvairios mokslo grupės, vykdančios tyrimus tiek su Lietuvos, tiek su užsienio universitetų partneriais.

 

Įgūdžių aprašas

Energija – ištekliai, gamyba, perdavimas, skirstymas, vartojimas, kaupimas
Ekonomika – ekonominė analizė ir vertinimas, finansų valdymas, energijos rinkų reguliavimas ir valdymas, apskaita ir vadyba
Energetikos sistemos – struktūra, šaltiniai, valdymas ir planavimas, patikimumas, saugumas, strategija
Sistemų analizė – sistemų sandara ir struktūra, daugiakriteriniai uždaviniai, imitacinis modeliavimas, naudingumo teorija
Energetikos projektų valdymas Energijos rinkų išmanymas Tvarios energetikos vystymas Pažangių energijos technologijų ir procesų analizė

Atsiliepimai

Dr. Aistija Vaišnorienė

VKEKK Elektros skyriaus patarėja

 

Aukšta specialistų kvalifikacija užtikrina efektyvų ir kokybišką Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbą. Kasdienėje veikloje naudingos ne tik ekonomikos žinios, bet ir energijos technologijų išmanymas, todėl Komisijai reikalingi darbuotojai, kurie būtų parengti pagal šią magistrantūros studijų programą. Komisijoje dirba ir vertinami KTU absolventai, suprantantys energetikos sistemos struktūrą ir veikimo principus, reguliavimo ir kainodaros bei kitus aspektus.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės sujungti į visumą technologijų ir ekonomikos mokslo sričių žinias bei planuoti ir valdyti kompleksines energetikos sistemas.
 – gebės kritiškai analizuoti visuomenei aktualius energijos gamybos, aplinkosaugos ir ekonomikos klausimus.
 – gebės taikyti energetikos sektoriaus funkcionavimo ekonominius principus ir finansinių sprendimų formavimo ypatumus.
 – gebės spręsti darnios energetikos vystymo praktines ir mokslines problemas.

Studento kompetencijos

 – darnios energetikos technologijų, investavimo, planavimo ir efektyvaus valdymo procesų išmanymas.
 – energijos išteklių rinkos veikimo principų taikymas, kritiškas energijos išteklių rinkų valdymo, reguliavimo ir energetikos politikos tarpusavio sąsajų vertinimas.
 – efektyvių, saugių ir patikimų elektros energetikos sistemų planavimas.
 – ekonomiškai pagrįstų inžinerinių sprendimų taikymas, kokybinių ir kiekybinių energijos išteklių rinkos problemų sprendimas.

 

 

 

Gali tapti

Projektų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
 – efektyvų projektų integralumo, apimties, biudžeto, grafiko, žmogiškųjų resursų, rizikų ir pirkimų valdymo užtikrinimas;
 – bendradarbiavimas su paslaugų tiekėjais ir išorės institucijomis projektų vykdymo klausimais;
 – pasiūlymų teikimas dėl veiklos tobulinimo, gerosios pasaulinės praktikos taikymas, pasitelkiant inovatyvius sprendimus darbo aplinkoje.

Valstybinių institucijų vyriausiuoju specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
– organizacijos politikos krypčių bei veiklos strategijos įgyvendinimas;
 – organizacijos veiklos plano įgyvendinimas, informacinių duomenų rengimas, administravimas.

Valstybinių institucijų ir privačių energetikos įmonių vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
 – įmonės veiklos strategijos kūrimas;
 – įmonės ar organizacijos veiklos planavimas, koordinavimas, vadovavimas;
 – racionalių, pagrįstų sprendimų padalinio veiklos efektyvumui kūrimas ir valdymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities, arba ekonomikos, verslo ir vadybos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis

El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 281

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama