Valdymo technologijos

621H66001 Inžinerijos mokslų magistras N - 2 m. Kaunas, Panevėžys

Valdymo technologijos – plačių galimybių inžinerinės veiklos sritis. Šios srities specialistų poreikis grindžiamas nuolatiniu įmonių poreikiu diegti ir tobulinti valdymo sistemas, kurios yra neatsiejama šiuolaikinių technologijų dalis. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų magistrai, gebantys kurti modernias valdymo sistemas ir spręsti technologinių procesų bei sistemų valdymo problemas.

Pastaba. Studijos Kaune vykdomos tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, Panevėžyje – tik lietuvių kalba.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Vitali Vansovitš

(Suomija) serviso vadovas
Linas Saikevičius

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ prekybos vadovas
Valeras Kildišas

Valeras Kildišas

DNV Business Assurance (DNV-Det Norske Veritas) audito vadovas
Studijos

Studijų programos sandara ir studijų programoje įgytos kompetencijos įvertintos tarptautinių ekspertų

Studijų metu suteikiamos ne tik naujausios mokslo žinios, bet ir formuojami praktiniai įgūdžiai, reikalingi kuriant bei diegiant modernias gamybos automatinio valdymo sistemas, atsižvelgiant į ekologiją, saugų darbą ir energetinį bei ekonominį efektyvumą. 2014 m. studijų programa tarptautinės ekspertų grupės akredituota itin aukštu 22 balų (iš 24 maksimaliai galimų) įvertinimu. Studijų metu įgyjamos šiuolaikinės valdymo teorijos, procesų ir sistemų modeliavimo ir optimizavimo, valdymo sistemų projektavimo, valdiklių programavimo ir kt. studijų dalykų žinios leidžia projektuoti ir realizuoti efektyvias ir saugias, sudėtingus procesus valdančias ir žmogaus buitį palengvinančias automatinio valdymo sistemas bei būti konkurencingais tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių darbo rinkose.

Įgūdžiai

Geras gamybos procesų automatizavimo poreikių bei sprendimų išmanymas

Dirbdamas pramonės įmonėje studijų programos absolventas supranta gamybinius procesus, analizuoja problemines jų valdymo sritis, randa optimalius sprendimus, gamybos automatizavimo sprendimus, projektuoja ir diegia modernias valdymo sistemas. Žinių įgilinimui sudaroma galimybė atlikti praktiką įvairiose Lietuvos bei užsienio gamybos ar projektavimo kompanijose

Karjera

Universali ir paklausi specialybė sudaro galimybė sėkmingai dirbti įvairiuose pramonės sektoriuose

Programos absolventai turi ypač dideles įsidarbinimo galimybes dėl vis plačiau modernizuojamos bei automatizuojamos pramonės, aptarnavimo sektoriaus, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Įsidarbinimo pagal įgytą specialybę rodiklis viršija 75 %.

Karjera

Geros karjeros perspektyvos

Nuo automatikos ir valdymo sistemų specialisto, projektų vadovo, padalinio vadovo iki įmonės vadovo. Absolventų atlyginimai viršija šalies vidurkį. Programos absolventai jau dirba tokiose kompanijose, kaip „Siemens“, „ABB“, „Schneider Electric“, „Festo“, „Phoenix Contact“, „Klinkmann“, „Philip Morris“, „Elinta“, „Agava“, „Hidroteka“, „Axis Industries“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Achema“, „Lifosa“. „Orlen Lietuva“ ir kt.

Infrastruktūra

Studijos moderniose tarptautinio lygio laboratorijose

Studijų procese naudojamos atnaujintos modernios laboratorijos-tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tokios tarptautinės kompanijos, kaip Schneider Electric, Siemens, Allen Bradley, Festo, Wonderware, Phoenix Contact ir kt. Tarptautinio akreditavimo ekspertai laboratorijas įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Rekomenduojamos kompetencijos

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Šiuolaikinė profesinė aplinka reikalauja gebėjimo greičiau susitarti ir greitai, lanksčiai, kūrybiškai veikti. Aiški komunikacijos strategija organizacijoje ir komandinė veikla sukuria  su klientais ir bendruomene tarpusavio supratimo, atvirumo ir naudingo bendradarbiavimo atmosferą, visuomenėje palaiko įvaizdį ir reputaciją net ir krizinių situacijų metu. Komunikacijos ir komandinio darbo kompetencijos įgalina darbuotojus geriau suprasti, kas vyksta organizacijoje, prisiimti atsakomybę už savo veiklą ir dalytis lyderyste, todėl gerėja tarpusavio santykiai, motyvacija ir pasitenkinimas darbu, formuojasi palankus organizacijos mikroklimatas ir psichologinė darna. Daugiametė pirmaujančių įmonių patirtis rodo, kad tik subūrusi puikiai veikiančias įvairių sričių atstovų komandas organizacija gali efektyviai, kūrybiškai, inovatyviai veikti ir siekti bendrų tikslų sudėtingose situacijose.

 

Studijų dalykas
Darbo grupių procesai ir komandinė veikla

Studentai geba analizuoti darbo grupių procesus, konstruktyviai bendradarbiauti ir lyderiauti darbo grupėse ir komandose, taikyti įvairius komandų formavimo, veiklos planavimo, komandinių sprendimų priėmimo, etiško komandos veiklos vertinimo ir tobulinimo metodus.

Organizacijų informacijos valdymas ir komunikacija

Magistrantai moka taikyti informacijos valdymo teorines prieigas ir informacijos komunikavimo žinias praktinėse situacijose, parengti informacijos komunikavimo strategiją ir taktinį planą, parinkti atitinkamą strategiją ir taktikas priklausomai nuo organizacijos specifikos, dirbti komandoje, susirasti reikalingą informaciją apie organizacijos informacijos valdymą, kritiškai mąstyti, komunikuoti rezultatus pasirinktoms auditorijoms, kūrybingai parengti informacinius pranešimus.

Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos

Suprasdami skirtingus kultūrinius kontekstus studentai geba formuoti sėkmingą tarpkultūrinę komunikaciją, veiksmingai dalyvauti derybose tinkamai pasirinkdami verbalinės ir neverbalinės tarpkultūrinės komunikacijos technikas.

Nuolatinės konkurencijos ir dinamiškos aplinkos sąlygomis įmonės ir organizacijos susiduria su iššūkiu – kaip užtikrinti verslo sėkmę. Profesionalus projektų vadovas – tai šiuolaikinio verslo sėkmės garantas ir tiesiausias kelias į sėkmę. Projektų valdymo principai taikomi kuriant verslus, naujus produktus ar paslaugas, tobulinant procesus bei kitose vertę kuriančiose veiklose. Projektų valdymo institutas (PMI) skelbia, kad projektų valdymo specialistų poreikis auga milžinišku greičiu ir iki 2020 m. išaugs net 3 kartus, o projektais sukuriamos pajamos – 2,5 karto.

Projektų vadybos kompetenciją įgiję absolventai yra dvigubos vertės: profesines kompetencijas papildo svarbiomis projektų valdymo kompetencijomis. Tokiems specialistams atsiveria plačios karjeros galimybės ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse ir organizacijose. Projekto vadovo veikla tai įmonės strategijos konvertavimas į kryptingas, sėkmingas ir pelningas veiklas. Projektų vadovai vertina projekto poreikį ir santykį su organizacijos strateginiais tikslais, inicijuoja ir planuoja projekto veiklas, rezultatus, tvarkaraštį ir biudžetą, formuoja projekto komandą ir organizuoja projekto įgyvendinimo veiklas, užtikrina sklandų projekto aprūpinimą, vertina projekto rizikas ir parenka tinkamas atsako strategijas, valdo projekto kokybę bei užtikrina projekto sėkmę visoms suinteresuotoms šalims. Be to, projektų vadybos kompetencijas turintys absolventai gali dirbti nepriklausomais projektų vertintojais, ekspertais ar konsultantais.

Studijų dalykas
Projektų planavimas ir organizavimas

Studentai geba identifikuoti projekto tikslus ir sėkmės rodiklius; planuoti projekto veiklas, laiką, išteklius ir kaštus; yra įsisavinę pagrindinius projekto vykdymo organizavimo principus; geba įgyvendinti projekto užbaigimo procesus.

Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas

Studentai geba identifikuoti projekto objektui ir tikslams įtakos turinčius veiksnius, identifikuoti problemos alternatyvas ir išlaidas bei būsimą naudą, taikyti projekto investicijų efektyvumo vertinimo parametrus ir metodus.

Projektų komandos ir lyderystė

Studentai geba identifikuoti ir kurti projektinės organizacijos struktūrą, formuoti projekto komandą ir identifikuoti projekto vadovo bei komandos narių kompetencijas ir atsakomybes, organizuoti komandinį darbą, atlikti komandos veiklos vertinimą; taikyti skirtingus lyderystės stilius bei vadovavimo metodus.

Šiuolaikinės įmonės procesų, įrangos, kompiuterizuotų sistemų validavimas užima vieną iš svarbiausių vietų, užtikrinant gaminio ar paslaugos kokybę, patikimumą, ir leidžiant išvengti nereikalingų veiklų gamybos procesuose. Validavimo procesai ir jų taikymas ypač aktualūs gyvybės mokslų tyrimuose, maisto, farmacijos pramonėje, aukštųjų biotechnologijų įmonėse.

Procesų validavimo kompetenciją įgiję absolventai Lietuvos ir užsienio įmonėse, privačiose ir valstybinėse organizacijose, institucijose tiria, matuoja, statistiškai vertina ir dokumentuoja darbui naudojamos įrangos, matavimo sistemų, darbo sąlygų ir metodų parametrus, dalyvauja standartų ruošimo ir įgyvendinimo veiklose, identifikuoja, specifikuoja ir validuoja (patvirtina) metodų ir priemonių reikalavimus informacinei sistemai, biotechnologinei įrangai ir bioinžineriniams procesams.

Studijų dalykas
Metrologija ir matavimų teorija

Magistrantai įgyja žinių apie teorinę, teisinę ir industrinę metrologiją bei jos principų taikymą praktinėje metrologinio aprūpinimo veikloje. Geba suprasti matavimų vienovės principą ir matavimų sieties sistemą, taikyti matavimo metodus ir priemones išlaikant matavimų sietį. Įsisavina pagrindinius metrologinius veiksmus, matavimo priemonių priežiūrą ir jų charakteristikų palaikymo priemones. Geba sudaryti kalibravimo ir patikros metodikas bei jas realizuoti, įvertinti matavimo rezultatų patikimumą kalibruojant ir vykdant patikrą.

Biologiškai aktyvių medžiagų gamyba

Studentai turi žinių apie bioaktyvių medžiagų šaltinius, bioproduktų gavimo, išskyrimo ir gryninimo metodus ir jų reguliacinius reikalavimus bei ekologiškai švaresnių technologijų plėtojimą. Geba analizuoti ir spręsti iškylančias biologiškai aktyvių medžiagų gamybos problemas, taikyti biologiškai aktyvių medžiagų išskyrimo metodus ir įvertinti jų efektyvumą, parinkti ir atlikti bioproduktų gryninimo ir analizės metodus. Išmano reguliacinius reikalavimus, gamybinių patalpų reikalavimus, kontrolę bei proceso modeliavimą, bioproduktų gamybos metodus ir jų taikymo sritis.

Pažangūs biotechnologinių procesų optimizavimo ir valdymo metodai

Studentai supranta bioreaktorių ir biotechnologinių procesų tipus, pagrindinius biotechnologinius parametrus, pagrindinius optimizavimo metodus ir geba juos taikyti inžinerinėje praktikoje. Moka sudaryti procesų matematinius modelius, matematiškai formuluoti tipinius optimizavimo uždavinius, modeliuoti ir optimizuoti biotechnologinius procesus, taikant „Matlab“ ir „Simulink“ programų paketus.

Absolventai analizuoja ir vertina aplinkosaugos technologijas, parenka taršos mažinimo įrenginius, bei atlieka įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

 

Studijų dalykas
Aplinkos oro teršalų šalinimo teorija ir technologijos

Magistrantai įgyja gebėjimus vertinti oro teršalų šalinimo procesus, parinkti oro taršos mažinimo įrenginius ir nustatyti konkrečiai situacijai reikalingus procesų ir technologinių įrengimų parametrus; atlikti įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

Pavojingų atliekų nukenksminimo technologijos

Studentai geba vertinti pavojingų atliekų apdorojimo metodus; parinkti atliekų apdorojimo įrenginius ir nustatyti konkrečiai situacijai reikalingus procesų ir technologinių įrengimų parametrus; atlikti įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

Vandenvalos technologijos

Magistrantai moka vertinti buitinių ir pramoninių nuotekų valymo metodus; parinkti vandenvalos įrenginius ir nustatyti konkrečiai situacijai reikalingus procesų ir technologinių įrengimų parametrus; atlikti įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

Įvairios sistemos ir procesai šiandien generuoja didžiulius duomenų kiekius. Įmonėms labai svarbu gauti naudą iš šių duomenų, „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, klientų elgseną, išteklių naudojimą, našumo didinimą ir t.t. Darbo rinkoje labai trūksta specialistų, kurie galėtų analizuoti duomenis ir daryti išvadas, reikalingas tolimesnei verslo sėkmei, todėl analitiko kompetenciją įgiję absolventai yra labai paklausūs. Jie kuria ir tobulina įvairių socialinių ir techninių sistemų bei procesų duomenų analitikos modelius. Taikydami matematikos ir statistikos metodus bei šiuolaikines analitikos programines priemones, iš duomenų išgauna prasmingą ir naudingą informaciją, kuri reikalinga įvairių sistemų ir procesų pažinimui, tobulinimui, sumaniam valdymui, optimizavimui, prognozavimui ir verslo sprendimų priėmimui.

Studijų dalykas
Duomenų tyrybos metodai

Studentai kuria duomenų tyrybos modelius, taikydami įvairius metodus (susietumų analizė, klasterinė analizė, klasifikavimo metodai, mašininis mokymas ir t.t.), atlikdami duomenų tyrybą panaudojant programinę įrangą (SAS, R), analizuoja ir interpretuoja tyrimų rezultatus, pateikia pagrįstas išvadas tirtoms sistemoms.

Daugiamatės statistinės analizės modeliai

Studentai kuria duomenų analizės ir prognozavimo modelius, taikydami daugiamatės statistinės analizės metodus (dispersinė analizė, regresinė analizė, apibendrintas tiesinis modelis, logistinė regresinė analizė, faktorinė analizė ir t.t.), atlikdami duomenų analizę panaudojant programinę įrangą (SAS, R), interpretuoja tyrimų rezultatus, pateikia pagrįstas išvadas ir prognozes tiriamoms sistemoms.

Laiko eilučių analizė

Studentai kuria laiko eilučių analizės ir prognozavimo matematinius modelius, atlikti duomenų analizę panaudojant programinę įrangą (SAS, R), interpretuoti tyrimų rezultatus, pateikti pagrįstas išvadas ir prognozes tiriamoms sistemoms.

Šiuolaikinio verslo neįmanoma įsivaizduoti be informacinių technologijų (IT), todėl įmonėse ypatingai svarbų vaidmenį atlieka šių technologijų kūrėjai ir procesų valdytojai. Informacinių technologijų valdymo kompetenciją įgiję absolventai yra IT projektų vystymo profesionalai, kurie planuoja ir valdo IT projektus, vertina ir analizuoja jų riziką, atlieka IT saugos audito ir sertifikavimo procedūras, yra atsakingi už incidentų valdymą ir saugos politikos formavimą, planuoja ir vykdo IT produktų ir paslaugų vystymą ir plėtrą.

 

Studijų dalykas
Informacinių technologijų projektų valdymas

Studentai geba analizuoti projektų specifiką, planuoti ir valdyti informacinių technologijų projektus, naudotis planavimo įrankiais, klasifikuoti ir įvertinti informacinių technologijų projektų riziką, taikyti programų inžinerijos standartus ir metodologijas.

Informacijos saugos vadyba

Magistrantai moka rengti organizacijos informacijos saugos planą, formuoti politiką, analizuoti ir įvertinti informacijos saugos grėsmes ir rizikas, atlikti informacijos saugos sistemos audito ir sertifikavimo procedūras, taikyti incidentų ir konfigūracijos valdymo priemones.

Programų inžinerijos procesai

Studentai įgyja gebėjimą planuoti, apibrėžti, diegti, vertinti bei tobulinti IT sistemų kūrimo procesą, suprasti proceso ir produkto plėtros esmę ir būdus, sugebėti suplanuoti proceso ir produkto gyvavimo ciklą.

Klimato kaita, CO2 emisijos mažinimas paskatino didžiulius pokyčius energetikos sistemose. Elektros energijos šaltinių diversifikavimas, energijos rinkų atsiradimas, energetinio saugumo iššūkiai, atsinaujinančių energijos šaltinių kaip bazinės generacijos plėtra paskatino strateginius pokyčius ne tik techninėse energetikos sistemų struktūrose, bet ir jų valdymo principuose bei saugaus ir patikimo apsirūpinimo energija būduose.

Kompetencija „Elektros energetikos sistemos“ skirta išugdyti gebėjimus,

kaip suvaldyti šiuos greitai besikeičiančius procesus, išmokyti priimti pasvertus ir optimalius sprendimus energetikos sistemų techninių ir valdymo struktūrų plėtrai, patikimam apsirūpinimui energija bei tinkamai taikyti energijos rinkų siūlomas galimybes techninių, ekonominių žinių ir praktinių kompetencijų pagrindu.

Studijų dalykas
Energetikos sistemos (darnus energetikos sistemų vystymas ir energetinis saugumas)

Studentas įgis žinių apie energijos išteklius, naudojamus energetikos sistemose, bei elektros energetikos sistemų sandaros, veikimo pagrindų ir strateginių koncepcijų išmanymas.

Elektros sistemų planavimas

Studentas gebės analitiškai įvertinti elektros sistemų struktūrą, elektros energetikos reguliavimo būdus, elektros ūkio kainodarą bei elektros sistemų planavimo kriterijus.

Energetikos finansinė ir ekonominė analizė

Studentas gebės prognozuoti energijos poreikius, įvertinti energetikos projektų techninį, ekonominį bei finansinį įgyvendinamumą, įvertinti energetikos projektų riziką bei atlikti projekto jautrumo analizę.

Valdymas – modernios, optimalios, adaptyvios, intelektinės valdymo sistemos.
Mechatronika – signalai, komunikacijos, robotika, mechatroninės sistemos.
Modeliavimas- procesai, sistemos, identifikavimas, modeliai.
Aplinkosauga – vadybos sistemos, švari gamyba, atsinaujinantys šaltiniai.
Sprendimai - cheminės technologijos, biotechnologijos, maisto pramonės, energetikos ir kt..
Valdymo sistemų projektavimas Informacijos apdorojimas valdymo sistemose Procesų ir sistemų modeliavimas ir eksperimentinė analizė Modernios ir specialios paskirties sistemos

Atsiliepimai

Dr. Darius Ezerskis

AB „Axis Industries“ serviso paslaugų direktorius

Modernios kompiuterizuotos gamybinių bei energetinių procesų technologijos Lietuvoje diegiamos jau ne vienus metus. Šiuo metu pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje pradėtos kurti ketvirtos kartos gamybos technologijos, kurios sujungia modernius valdymo, informacinių bei techninių sistemų sprendimus į vieną visumą. Taip didinamas gamybos efektyvumas ir mažinamas poveikis aplinkai.
Tokių sistemų projektavimui, diegimui ir techninei priežiūrai būtini valdymo technologijų specialistai, kurie jau studijų metu yra parengti tapti ta pagrindine naujų technologijų rišančiąja grandimi. Šiandien jokio pramoninio ar energetikos objekto paleidimas neįsivaizduojamas be valdymo technologijų specialisto.
Šios studijų krypties specialistai labai paklausūs tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Vien mūsų įmonėje prie mūsų komandos prisijungia 5–8 tokie jauni specialistai kasmet. Bendraudami su vietiniais ir užsienio kolegomis girdime ir žinome, kad ir kitose įmonėse šios studijų krypties specialistų nuolat reikia.

Sigita Bukučinskaitė

PHOENIX CONTACT GmbH&Co.KG (Vokietija) korporacijos su ABB vadovė

Studijos Valdymo technologijų programoje – vienas geriausių mano gyvenimo pasirinkimų. Pirmiausia , pačios studijos buvo vienas malonumas: studentai čia gerbiami, ugdomi kaip asmenybės, turi laisvę patys pasirinkti, kas jiems geriausia, kas įdomu, ir sulaukia dėstytojų palaikymo. Programa suteikia galimybes dirbti su naujausiomis technologijomis: katedra bendradarbiauja su tarptautinėmis kompanijomis – pramonės technologijų lyderėmis. Dėstytojai mielai suteikia rekomendacijas darbdaviams ir galimybę derinti studijas su darbu.
Antra, Valdymo technologijų programos diplomas atvėrė man duris ne tik į Lietuvos, bet ir tarptautinę darbo rinką. Pradėjusi dirbti tarptautinės kompanijos, gaminančios elektronikos ir automatikos dalis, atstovybėje Lietuvoje, šiuo metu sėkmingai darbuojuosi centrinėje būstinėje Vokietijoje ir galiu drąsiai tvirtinti, kad mano išsilavinimas bei patirtis nenusileidžia nei Vokietijos, nei kitų Europos šalių technikos universitetų absolventams.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.

* praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykų.

Studijų programos vadovas
Elektros ir elektronikos fakultete

Doc. dr. Virginijus Baranauskas
El. paštas: virginijus.baranauskas@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Diana Micevičienė
e. p. diana.miceviciene@ktu.lt
tel. +370 45 596 257