Elektros energetikos inžinerija

Elektros energija yra pagrindinė ateities energijos rūšis. Tai mūsų dabarties ir ateities pagrindinis variklis. Todėl siekdami magistro laipsnio elektros energetikos srityje, pasidedate sau itin didelius pagrindus. Jie padės jums ateityje steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, įgyvendinti strateginius energetikos projektus.

Baigę šią studijų programą galėsite dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo ir strategijos padaliniuose. Projektuosite naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektros inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; ciklinis, mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Roma Račkienė
Studentų g. 48-238, Kaunas
el. p. roma.rackiene@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų, IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų,
IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Sistemos – elektros energetikos sistemos, sistemų struktūra, sistemų valdymas, informacinės sistemos energetikoje, sistemų modeliavimas, sistemų analizė, sistemų patikimumas ir kokybė, kibernetinė energetikos sistemų sauga.
Elektros energija – generavimas, perdavimas, skirstymas, vartojimas.
Procesai ir reiškiniai – pereinamieji procesai, energijos keitimas, elektromagnetiniai laukai.
Elementai – energijos keitikliai , atsinaujinančios energijos šaltiniai, perdavimo tinklo įrenginiai, skirstomojo tinklo įrenginiai, relinė apsauga, apšvietimo įtaisai.
Elektros įrenginių charakteristikų tyrimai Elektrinių procesų matematinis modeliavimas Skaitmeninių energetikos technologijų kūrimas ir vystymas Tvarios elektros energetikos vystymas

 

 

Programos vertės

Studijos

Keturi pasirinkimai

Prie bazinių studijų žinių, kurias čia kaupsite, galėsite pasirinkti iš keturių specializacijų: „Elektros energetikos technologijas ir valdymą“, „Paskirstytos generacijos sistemas“, „Elektromagnetinių laukų technologijas“ ar „Energijos keitiklių technologijas“.

Įgūdžiai

Energetikos ekspertiškumas

Tapsite tikrais elektros energetikos ekspertais: įgysite žinių apie energetikos sistemų valdymą ir planavimą, dirbtinį intelektą išmaniuosiuose tinkluose, kibernetinę energetikos sistemų saugą, elektros sistemų patikimumą ir kokybę. Gerai išmanysite sistemose vykstančius procesus ir reiškinius: pereinamuosius procesus, aktyviųjų ir reaktyviųjų galių balansavimą, energijos keitimą, elektromagnetinius laukus.

Pritaikomumas

Platus pritaikymas ateityje

Universitete įgytas žinias ir kompetencijas lengvai pritaikysite energetikos pramonėje. Jūsų įgūdžių reikės įvairioms kompanijoms, kurios užsiima elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu, energetikos objektų projektavimu, plėtra, priežiūra ir aptarnavimu.

Paklausa

Darbas savame lauke

Šios srities specialistų reikia kaip niekada. Natūralu – juk elektros sunaudojimas ir poreikis visame pasaulyje kasmet auga. Statistika tą patvirtina: dauguma šios programos absolventų įsidarbina pagal įgytą specialybę.

Karjera

Pasiruošimas vadovavimui

Čia pasiruošite aukščiausiems postams. Įgytos kompetencijos bus itin reikalingos norint dirbti vadovaujamas pozicijas elektros energetikos kompanijose arba norint steigti naujas įmones ir joms vadovauti.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Atlikti tyrimus elektros energetikos srityje.
 – Spręsti racionalaus elektros energijos vartojimo uždavinius.
 – Priimti inovatyvius sprendimus, paremtus elektros energetikos sistemų analizės ir tyrimų rezultatais.
 – Taikyti skaitinio intelekto ir didelių duomenų metodus tvarioms elektros energetikos sistemoms kurti ir valdyti.
 – Koordinuoti elektros energetikos sistemos projektus, orientuotus į elektros sistemų inžinerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų elektros energetikoje diegimą.
 – Planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.
 – Atlikti tiriamąją veiklą taikant modernias technologijas.
 

Gali tapti

Elektros energetikos inžinieriumi (-e)

Šie inžinieriai projektuoja ir kontroliuoja elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemas. Jie projektuoja elektros variklius, elektros traukas ar kitus elektros prietaisus. Taip pat jie nustato kokybės standartus ir prižiūri saugų tokių įrenginių veikimą.

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

Tai žmonės, kurie rengia įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų, priežiūros standartų ir politikos kryptis. Jie analizuoja darbo, darbuotojų ir išlaidų sąnaudas, nustato geriausią efektyvumą. Taip pat – numato sistemų išdėstymą ir rengia technines taisykles.

Projektų vadovu (-e)

Tai specialistai, kurie rūpinasi elektros energetikos sprendimų įgyvendinimu, planuoja jų etapus, tolygiai paskirsto įvairiausias užduotis projekto komandos nariams, bendrauja su tiekėjais ir išorės institucijomis, konsultuoja bei teikia pasiūlymus.

Technologinių procesų valdymo specialistu (-e)

Šie žmonės valdo elektroninius ar kompiuterizuotus valdymo pultus. Jie stebi ir kontroliuoja optimizuojamus procesus, tikrina ir kontroliuoja įrangą, registruoja rodmenis. Be to, jie prižiūri įrenginių ir mašinų operatorius, surinkėjus bei kitus darbuotojus.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Ramūnas Ponelis

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas
Daivis Virbickas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius
Andrius Šablinskas

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas
Vaidotas Marušauskas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas

 

 

Atsiliepimai

Vitalijus Baranskas

Vitalijus Baranskas

UAB „EPSO-G“ Technikos vadovas

 

Elektros energetikos specialistų nuo inžinieriaus iki projektų vadovo paklausa didės dėl naujų technologijų, atsinaujinančių, skaitmeninių sprendimų, automatizavimo ir pan., atėjimo į rinką. Todėl bus reikalingi aukštos kvalifikacijos, įvairiapusį ir kritinį mąstymą turintys specialistai, gebantys greitai prisitaikyti staiga besikeičiančiomis sąlygomis.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Roma Račkienė
Studentų g. 48-238, Kaunas
el. p. roma.rackiene@ktu.lt