en

Elektros energetikos inžinerija

Elektros energija yra pagrindinė ateities energijos rūšis. Tai mūsų dabarties ir ateities pagrindinis variklis. Todėl siekdami magistro laipsnio elektros energetikos srityje, pasidedate sau itin didelius pagrindus. Jie padės jums ateityje steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, įgyvendinti strateginius energetikos projektus.

Baigę šią studijų programą galėsite dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo ir strategijos padaliniuose. Projektuosite naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose.

 

Kodas 6211EX010
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektros inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Keturi pasirinkimai

Prie bazinių studijų žinių, kurias čia kaupsite, galėsite pasirinkti ir keturis specializuotus alternatyvius modulius: „Elektros energetikos technologijas ir valdymą“, „Paskirstytos generacijos sistemas“, „Elektromagnetinių laukų technologijas“ ar „Energijos keitiklių technologijas“.

Įgūdžiai

Energetikos ekspertiškumas

Tapsite tikrais elektros energetikos ekspertais: įgysite žinių apie energetikos sistemų valdymą ir planavimą, dirbtinį intelektą išmaniuosiuose tinkluose, kibernetinę energetikos sistemų saugą, elektros sistemų patikimumą ir kokybę. Gerai išmanysite sistemose vykstančius procesus ir reiškinius: pereinamuosius procesus, aktyviųjų ir reaktyviųjų galių balansavimą, energijos keitimą, elektromagnetinius laukus.

Pritaikomumas

Platus pritaikymas ateityje

Universitete įgytas žinias ir kompetencijas lengvai pritaikysite energetikos pramonėje. Jūsų įgūdžių reikės įvairioms kompanijoms, kurios užsiima elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu, energetikos objektų projektavimu, plėtra, priežiūra ir aptarnavimu.

Paklausa

Darbas savame lauke

Šios srities specialistų reikia kaip niekada. Natūralu – juk elektros sunaudojimas ir poreikis visame pasaulyje kasmet auga. Statistika tą patvirtina: dauguma šios programos absolventų įsidarbina būtent ten, kur ir turėtų dirbti – pagal įgytą specialybę.

Karjera

Pasiruošimas vadovavimui

Čia pasiruošite aukščiausiems postams. Įgytos kompetencijos bus itin reikalingos norint dirbti vadovaujamas pozicijas elektros energetikos kompanijose arba norint steigti naujas įmones ir joms vadovauti.

 

Įgūdžių aprašas

Sistemos – elektros energetikos sistemos, sistemų struktūra, sistemų valdymas, informacinės sistemos energetikoje, sistemų modeliavimas, sistemų analizė, sistemų patikimumas ir kokybė, kibernetinė energetikos sistemų sauga.
Elektros energija – generavimas, perdavimas, skirstymas, vartojimas.
Procesai ir reiškiniai – pereinamieji procesai, energijos keitimas, elektromagnetiniai laukai.
Elementai – energijos keitikliai , atsinaujinančios energijos šaltiniai, perdavimo tinklo įrenginiai, skirstomojo tinklo įrenginiai, relinė apsauga, apšvietimo įtaisai.
Elektros įrenginių charakteristikų tyrimai Elektrinių procesų matematinis modeliavimas Skaitmeninių energetikos technologijų kūrimas ir vystymas Tvarios elektros energetikos vystymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Vitalijus Baranskas

UAB „EPSO-G“ Technikos vadovas

 

Elektros energetikos specialistų nuo inžinieriaus iki projektų vadovo paklausa didės dėl naujų technologijų, atsinaujinančių, skaitmeninių sprendimų, automatizavimo ir pan., atėjimo į rinką. Todėl bus reikalingi aukštos kvalifikacijos, įvairiapusį ir kritinį mąstymą turintys specialistai, gebantys greitai prisitaikyti staiga besikeičiančiomis sąlygomis.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Atlikti tyrimus elektros energetikos srityje.
 – Spręsti racionalaus elektros energijos vartojimo uždavinius.
 – Priimti inovatyvius sprendimus, paremtus elektros energetikos sistemų analizės ir tyrimų rezultatais.
 – Taikyti skaitinio intelekto ir didelių duomenų metodus tvarioms elektros energetikos sistemoms kurti ir valdyti.
 – Koordinuoti elektros energetikos sistemos projektus, orientuotus į elektros sistemų inžinerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų elektros energetikoje diegimą.
 – Planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.
 – Atlikti tiriamąją veiklą taikant modernias technologijas.

 

 

Gali tapti

Elektros energetikos inžinieriumi (-e)

Šie inžinieriai projektuoja ir kontroliuoja elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemas. Jie projektuoja elektros variklius, elektros traukas ar kitus elektros prietaisus. Taip pat jie nustato kokybės standartus ir prižiūri saugų tokių įrenginių veikimą.

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

Tai žmonės, kurie rengia įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų, priežiūros standartų ir politikos kryptis. Jie analizuoja darbo, darbuotojų ir išlaidų sąnaudas, nustato geriausią efektyvumą. Taip pat – numato sistemų išdėstymą ir rengia technines taisykles.

Projektų vadovu (-e)

Tai specialistai, kurie rūpinasi elektros energetikos sprendimų įgyvendinimu, planuoja jų etapus, tolygiai paskirsto įvairiausias užduotis projekto komandos nariams, bendrauja su tiekėjais ir išorės institucijomis, konsultuoja bei teikia pasiūlymus.

Technologinių procesų valdymo specialistu (-e)

Šie žmonės valdo elektroninius ar kompiuterizuotus valdymo pultus. Jie stebi ir kontroliuoja optimizuojamus procesus, tikrina ir kontroliuoja įrangą, registruoja rodmenis. Be to, jie prižiūri įrenginių ir mašinų operatorius, surinkėjus bei kitus darbuotojus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. energijos inžinerijos arba elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis

El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama