en

Elektros energetikos inžinerija

Įgytos kompetencijos ir žinios magistrams leis steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, įgyvendinti strateginius energetikos projektus, dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo ir strategijos padaliniuose, projektuoti naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose.

 

Kodas 6211EX010
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektros inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Galimybė rinktis studijų specifiką

Prie bazinių studijų programos modulių sudaryta galybė pasirinkti labiau specializuotą studijų modulių grupę iš 4 alternatyvų: Elektros energetikos ir valdymo, Elektros keitiklių technologijų, Elektromagnetinio lauko technologijų ar Šviesos technikos.

Įgūdžiai

Geras elektros energetikos sistemų struktūros ir jose vykstančių procesų išmanymas

Studijų programoje įgyjamos gilios žinios tiek apie energetinių sistemų sudedamąsias dalis: elektros energijos generavimo, paskirstymo ir perdavimo, relinės apsaugos ir vartojimo įrenginius, tiek apie sistemose vykstančius procesus ir reiškinius: pereinamuosius procesus, aktyviųjų ir reaktyviųjų galių balansavimą, energijos keitimą, elektromagnetinius laukus.

Pritaikomumas

Įgytos žinios plačiai taikomos daugelyje elektros energetikos srityje dirbančių kompanijų

Įgytos žinios ir kompetencijos pritaikomos kompanijose, užsiimančiose elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu, energetikos objektų projektavimu, plėtra, priežiūra ir aptarnavimu.

Paklausa

Dauguma absolventų įsidarbina pagal įgytą specialybę

Elektros energijos poreikis pasaulyje ir Lietuvoje tendencingai didėja. Elektros energetikos sektoriuje nuolat įgyvendinami stambūs strateginiai projektai, plečiama ir atnaujinama, modernizuojama infrastruktūra ir įranga. Natūralu, kad elektros energetikos kompanijoms reikia vis daugiau kvalifikuotų specialistų. Tai patvirtina ir pastarųjų metų statistikos duomenys, kuriais remiantis dauguma studijų programos absolventų įsidarbina pagal įgytą specialybę.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Įgytos kompetencijos suteiks galimybes siekti aukščiausių postų elektros energetikos kompanijose, patiems steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, joms vadovauti.

 

Įgūdžių aprašas

Sistemos – elektros energetikos sistemos, sistemų struktūra, sistemų valdymas, informacinės sistemos energetikoje, sistemų modeliavimas, sistemų analizė, sistemų patikimumas ir kokybė, kibernetinė energetikos sistemų sauga.
Elektros energija – generavimas, perdavimas, skirstymas, vartojimas.
Procesai ir reiškiniai – pereinamieji procesai, energijos keitimas, elektromagnetiniai laukai.
Elementai – energijos keitikliai , atsinaujinančios energijos šaltiniai, perdavimo tinklo įrenginiai, skirstomojo tinklo įrenginiai, relinė apsauga, apšvietimo įtaisai.
Elektros įrenginių charakteristikų tyrimai Elektrinių procesų matematinis modeliavimas Skaitmeninių energetikos technologijų kūrimas ir vystymas Tvarios elektros energetikos vystymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Vitalijus Baranskas

UAB „EPSO-G“ Technikos vadovas

 

Elektros energetikos specialistų nuo inžinieriaus iki projektų vadovo paklausa didės dėl naujų technologijų, atsinaujinančių, skaitmeninių sprendimų, automatizavimo ir pan., atėjimo į rinką. Todėl bus reikalingi aukštos kvalifikacijos, įvairiapusį ir kritinį mąstymą turintys specialistai, gebantys greitai prisitaikyti staiga besikeičiančiomis sąlygomis.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės savarankiškai atlikti tyrimus elektros energetikos srityje, mokės spręsti racionalaus elektros energijos vartojimo uždavinius ir teikti rekomendacijas;
 – gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus elektros energetikos sistemų analizės ir tyrimų rezultatais, kritiškai įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, galimas ekologines, socialines ir etines veiklos pasekmes;
 – gebės taikyti skaitinio intelekto ir didelių duomenų metodus tvarioms elektros energetikos sistemoms kurti ir valdyti.
 – gebės koordinuoti elektros energetikos sistemos projektus, orientuotus į elektros sistemų inžinerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų elektros energetikoje diegimą.

Studento kompetencijos

 – eksperimentų planavimas, ekperimento duomenų apdorojimas, atsižvelgiant į elektros sistemos ir atskirų jos elementų charakteristikas;
 – šiuolaikinėse energetikos sistemose naudojamų informacijos mainų saugumo principų užtikrinimas;
 – tvarios elektros energetikos principų išmanymas;
 – elektros sistemų valdymo, jų eksperimentinio tyrimo, didelių duomenų, skaitinio intelekto bei matematinio modeliavimo metodų taikymas.

 

 

Gali tapti

Elektros inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas.

Elektros energetikos inžinieriumi (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena;
 – elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

Galimos atsakomybės
 – įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 – darbo jėgos naudojimo, darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 – gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas.

Projektų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
 – efektyvų projektų integralumo, apimties, biudžeto, grafiko, žmogiškųjų resursų, rizikų ir pirkimų valdymo užtikrinimas;
 – bendradarbiavimas su paslaugų tiekėjais ir išorės institucijomis projektų vykdymo klausimais;
 – pasiūlymų teikimas dėl veiklos tobulinimo, gerosios pasaulinės praktikos taikymas, pasitelkiant inovatyvius sprendimus darbo aplinkoje.

 Technologinių procesų valdymo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektroninių ar kompiuterizuotų valdymo pultų valdymas iš valdymo centro, stebint ir kontroliuojant optimizuojamus procesus;
 – įrangos ir sistemų kontrolė ir tikrinimas, siekiant nustatyti gedimus bei diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas;
 – įrenginių ir mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų darbuotojų priežiūra.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. energijos inžinerijos arba elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis

El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 281

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama