en

Termoinžinerija

Tai – mokslas apie vieną iš pagrindinių faktorių, dėl kurių šiandien turime gyvybę žemėje – šilumą. Tokio lygio energijos inžinerijos krypties studijų programa yra išskirtinė visoje Lietuvoje, suteikianti nuodugnias teorines ir praktines žinias apie mums visiems pažįstamą, tačiau sudėtingai suvaldomą fenomeną. Sužinosite, kaip projektuoti, tobulinti ir eksploatuoti šiuolaikines šilumos energijos gene-ravimo ir transformavimo sistemas ir gilinsitės į darnių įrenginių vystymą.

Šios srities specialistai gali dirbti tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą, pradedant nuo elementariausių kasdienių sistemų iki sudėtingiausių projektų, vykdomų tarp-tautiniu moksliniu mastu.

Kodas 6211EX023
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Rimantas Bakas

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas

Nerijus Pedišius

Lietuvos energetikos instituto laboratorijos vadovas

Virginijus Ramanauskas

UAB „Enerstena“ generalinis direktorius, asociacijos LITBIOMA prezidentas
 

Programos vertės

Studijos

Gili šiuolaikinių energijos inžinerijos problemų analizė

Studijuodami tyrinėsite platų inžinerijos temų spektrą. Gilinsitės į holistinės energetikos ekologiškumo, darnaus vystymo ir saugos klausimus, energijos inžinerijos žinių pagrindu.

Įgūdžiai

Spręsite realias problemas

Jūsų kolegomis taps Lietuvoje gerbiami programos dėstytojai – penkių profesinių asociacijų nariai ir vadovai, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, verslo įmonių atstovai. Kartu gilinsite teorines žinias, spręsdami realių inžinerinių problemų uždavinius ir teorines žinias pritaikysite pažangiose energijos technologijose, tyrimų metu.

Mokslas

Vienas žingsnis iki mokslininko

Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos energetikos institutu (LEI), kuris ne tik dalyvauja studijų procese ruošiant absolventus, tačiau ir suteikia mokslinę bazę. Tai ne tik puiki proga dirbti su aktualiomis technologijomis, tačiau ir susibičiuliauti su būsimais kolegomis, jeigu pasirinktumėte mokslinį karjeros kelią.

Karjera

Būsite reikalingi visur

Įgytos specifinės žinios bus ypač vertinamos ne tik moksliniame darbe, tačiau ir pramonėje bei versle. Baigę studijas būsite pasirengę žengti į rinką ir savo teorinius bei praktinius gabumus pritaikyti skirtingose disciplinose, atliekant tyrimus arba užsiimant kūrybine bei analitine veikla pramonės ir verslo sektoriuose.

Infastruktūra

Dalykiniai ryšiai su Lietuvos energetikos instituto ir įmonių energetikos specialistais, panaudojant jų materialinę bazę studijoms.

Katedros ir LEI mokslinės bazės panaudojimas, dalyvaujant partneriams iš pramonės, sudaro palankias prielaidas įsiliejimui į mokslinę tiriamąją ar aukštos kvalifikacijos reikalaujančią projektinę ar gamybinę veiklą.

 

Įgūdžių aprašas

Termotechnologijos – šilumos generavimo, tiekimo, šaldymo, atsinaujinančių energijos išteklių.
Elementai – katilai, turbinos, šilumokaičiai, termotechnologijų įrenginiai.
Veikla – tvari šilumos gamyba, darnus projektavimas, statyba, eksploatavimas.
Tyrinėjimai – pažangūs tyrimo metodai, technologijų optimizavimas, poveikio aplinkai vertinimas.
Inžinerijos bei naujai atsirandančias atsinaujinančių energijos technologijų srities problemų sprendimas Energetinių reiškinių ir procesų analizė Termoinžinerinių sistemų tyrimai, ir jų techninis-ekonominis, aplinkosauginis ir etinis vertinimas Tvarioji energijos inžinerija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Dr. Sigitas Rimkevičius

Lietuvos energetikos instituto direktorius

 

„Termoinžinerijos magistrai dirba 5 LEI padaliniuose. Suformuotos studijų metu gilios žinios, tyrimo įgūdžiai ir mokymosi visą gyvenimą asmeniniai gebėjimai įgalina Termoinžinerijos absolventus greitai įsijungti į instituto mokslines grupes, sėkmingai dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose energetikos srities mokslinių tyrimų projektuose, parengti ir apginti daktaro disertacijas“

Dr. Nerijus Rasburskis

UAB „Ignitis grupė“ Šilumos ir elektros energijos sprendimų departamento vadovas

 

„Lietuvos ateitis – konkurencinga, ekologiška ir saugi energetika. Siekiant darnios energetikos sektoriaus raidos gamybos diversifikavimas, naudojant ne tik įvairias technologijas, bet ir prieinamus pirminius energijos šaltinius yra teisingas pasirinkimas. Termoinžinerijos magistrantūros studijos, tapusios tvirtu pagrindu doktorantūrai leido įgytas žinias realiai pritaikyti daugelyje energijos gamybos, efektyvumo didinimo ir strateginio planavimo projektų Lietuvoje ir už jos ribų. Termoinžinerijos studijos neabejotinai yra perspektyvaus, ambicingo ir inovatyvaus europiečio pasirinkimas.“

Karjera

Studento kompetencijos
− Analizuoti energetines sistemas ir jų elementus.
− Projektuoti ir modeliuoti tradicines ir netradicines šilumos energetikos sistemas bei technolo-gijas.
− Taikyti šiuolaikinius energijos taupymo ir aplinkosaugos problemų sprendimo metodus.
− Organizuoti energijos taupymo ir gamtosauginių problemų sprendimo priemones.
− Naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius šilumos gamybai, taikant termoekonominius me-todus.
− Vadovauti šilumos energetikos sektoriui.

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti šiuolaikines šilumos technologijas ir sistemas bei priimti sprendimus, taikant analizės rezultatus;
– gebės projektuoti tradicines ir netradicines šilumos energetikos sistemas bei technologijas;
– gebės vadovauti šilumos energetikos sektoriui;
– gebės organizuoti energijos taupymo ir gamtosauginių problemų sprendimo priemones;
– gebės analizuoti galimybes panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius šilumos gamybai, taikant termoekonominius metodus;
– gebės panaudojant specializuotas šiluminių procesų kompiuterinio modeliavimo programas.

 

 

Gali tapti

Šie žmonės užsiima šilumos ir šaldymo sistemų, šiluminių įrenginių projektavimu ir analize. Jie už-tikrina tokių įrenginių saugumą, efektyvumą ir yra atsakingi už visus jų procesus ir techninių stan-dartų išpildymą.
 Tai specialistai-tyrėjai, projektuojantys mašinas, įrenginius ir technologines sistemas, susijusias su šilumos energetika. Jie kuria ir nustato kokybės standartus, užtikrina mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų, susijusių su šilumos energetika, veiksmingą veiki-mą ir saugą.
Atliekantys mokslinį ir tiriamąjį darbą, rengiantys fizikos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimą, šilumos energetikos ir žemų temperatūrų fizikos srityje.
Tai pagrindinė valdančioji įmonių pozicija, į kurios užduotis įeina įmonės veiklos strategijos kūrimas, organizacijos valdymas bei šilumos energetikos ir technologijų krypties vystymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitų studijų sričių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovas
Algimantas Balčius
Studentų g. 56, 402 kab.
tel. nr. +370 614 41 550
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama