en

Termoinžinerija

Tai išskirtinė energijos inžinerijos krypties studijų programa, leidžianti suformuoti įvairiapuses šiuolaikinių šiluminės energijos generavimo ir transformavimo įrenginių darnaus eksploatavimo, projektavimo ir tobulinimo gebas. Gilinamos šiluminių reiškinių analizės ir optimizavimo gebos, sudarant galimybes susiformuoti pageidaujamus energetinio aprūpinimo ir tiriamojo darbo praktinius įgūdžius.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6211EX023
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Rimantas Bakas

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas

Nerijus Pedišius

Lietuvos energetikos instituto laboratorijos vadovas

Vytautas Stasiūnas

Buvęs ilgametis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas
 

Programos vertės

Studijos

Gili šiuolaikinių energijos inžinerijos problemų analizė

Holistinės energetikos ekologiškumo, darnaus vystymo ir saugos klausimų gilinamosios studijos energijos inžinerijos žinių pagrindu.

Įgūdžiai

Gilinamųjų teorinių studijų ir šiuolaikinių energijos inžinerijos problemų sprendimo integravimas

Programoje numatyti moduliai sudaro prielaidas konkrečiam gilių teorinių žinių taikymui pažangiose energijos technologijose.

Lektoriai

Gilių teorinių žinių ir realios praktikos derinys

Programos dėstytojų tarpe – penkių profesinių asociacijų nariai ir vadovai, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, verslo įmonių atstovai.

Karjera

Termoinžinerija – mokslui, verslui, pramonei

Mokslinės analizės ir individualaus bei darbo grupėje įgūdžiai įgalina specialistus atskleisti save tiek moksliniuose tyrimuose, tiek ir gilios kūrybinės analizės reikalaujančiose pramonės bei verslo srityse.

Infastruktūra

Dalykiniai ryšiai su Lietuvos energetikos instituto ir įmonių energetikos specialistais, panaudojant jų materialinę bazę studijoms.

Katedros ir LEI mokslinės bazės panaudojimas, dalyvaujant partneriams iš pramonės, sudaro palankias prielaidas įsiliejimui į mokslinę tiriamąją ar aukštos kvalifikacijos reikalaujančią projektinę ar gamybinę veiklą.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Termotechnologijos – šilumos generavimo, tiekimo, šaldymo, atsinaujinančių energijos išteklių.
Elementai – katilai, turbinos, šilumokaičiai, termotechnologijų įrenginiai.
Veikla – tvari šilumos gamyba, darnus projektavimas, statyba, eksploatavimas.
Tyrinėjimai – pažangūs tyrimo metodai, technologijų optimizavimas, poveikio aplinkai vertinimas.
Inžinerijos bei naujai atsirandančias atsinaujinančių energijos technologijų srities problemų sprendimas Energetinių reiškinių ir procesų analizė Termoinžinerinių sistemų tyrimai, ir jų techninis-ekonominis, aplinkosauginis ir etinis vertinimas Tvarioji energijos inžinerija

Teikti prašymą

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);


Teikti prašymą

Atsiliepimai

Dr. Sigitas Rimkevičius

Lietuvos energetikos instituto direktorius

 

„Termoinžinerijos magistrai dirba 5 LEI padaliniuose. Suformuotos studijų metu gilios žinios, tyrimo įgūdžiai ir mokymosi visą gyvenimą asmeniniai gebėjimai įgalina Termoinžinerijos absolventus greitai įsijungti į instituto mokslines grupes, sėkmingai dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose energetikos srities mokslinių tyrimų projektuose, parengti ir apginti daktaro disertacijas“

Dr. Nerijus Rasburskis

UAB „Lietuvos energija“, kogeneracijos projektų departamento direktorius

 

„Lietuvos ateitis – konkurencinga, ekologiška ir saugi energetika. Siekiant darnios energetikos sektoriaus raidos gamybos diversifikavimas, naudojant ne tik įvairias technologijas, bet ir prieinamus pirminius energijos šaltinius yra teisingas pasirinkimas. Termoinžinerijos magistrantūros studijos, tapusios tvirtu pagrindu doktorantūrai leido įgytas žinias realiai pritaikyti daugelyje energijos gamybos, efektyvumo didinimo ir strateginio planavimo projektų Lietuvoje ir už jos ribų. Termoinžinerijos studijos neabejotinai yra perspektyvaus, ambicingo ir inovatyvaus europiečio pasirinkimas.“


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– analizuoti energetines sistemas ir jų elementus, naudojant specializuotą programinę įrangą;
– modeliuoti ir simuliuoti šiluminius procesus, įrenginius ir sistemas;
– taikyti šiuolaikinius energijos taupymo ir aplinkosaugos problemų sprendimo metodus.

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti šiuolaikines šilumos technologijas ir sistemas bei priimti sprendimus, taikant analizės rezultatus;
– gebės projektuoti tradicines ir netradicines šilumos energetikos sistemas bei technologijas;
– gebės vadovauti šilumos energetikos sektoriui;
– gebės organizuoti energijos taupymo ir gamtosauginių problemų sprendimo priemones;
– gebės analizuoti galimybes panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius šilumos gamybai, taikant termoekonominius metodus;
– gebės panaudojant specializuotas šiluminių procesų kompiuterinio modeliavimo programas.

 

 

Gali tapti

 – įrangos ir technologijų techninių sąlygų bei saugos standartų kūrimas ir užtikrinimas;
 – šilumos ir šaldymo sistemų, šiluminių įrenginių bei įrangos analizė ir projektavimas;
 – kontrolės standartų ir procedūrų kūrimas bei nustatymas, užtikrinant šilumos energetikos įrenginių veiksmingą veikimą ir saugą.
 – mašinų ir įrenginių, technologinių sistemų, susijusių su šilumos energetika, tyrimas, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – kontrolės standartų ir procedūrų kūrimas ir nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų, susijusių su šilumos energetika, veiksmingą veikimą ir saugą.
 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas (šilumos energetikos ir žemų temperatūrų fizikos srityje);
 – tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas, išvadų pateikimas, naudojant matematinius metodus ir modelius.
bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas;
įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas;
šilumos energetikos ir technologijų krypties vystymas.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitų studijų sričių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovas
Algimantas Balčius
Studentų g. 56, 402 kab.
tel. nr. +370 614 41 550
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

 

 

 


Teikti prašymą