Užsienyje įgyto išsilavinimo akademinis pripažinimas

Užsienyje įgyto išsilavinimo akademinis pripažinimas, kai asmuo siekia studijuoti Lietuvos aukštojoje mokykloje, iš esmės reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą. Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

 

Akademinis kvalifikacijų pripažinimas ir teisės aktai

 

Naudingos nuorodos:

 

Pripažinimo procedūros ir teikiami dokumentai

Paslaugos teikėjo kontaktai ir įkainiai

 

 • Išsilavinimo akademinį kvalifikacijos pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (toliau – TRD), kontaktai: Studentų Infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas, tel.: +370 37 300 037, el. p. academic.recognition@ktu.lt.
 • Paslauga yra nemokama. Prašymas ir dokumentai kvalifikacijos pripažinimui priimami nemokamai. Išlaidas, susijusias su dokumentų pateikimu, apmoka pats prašymo teikėjas.

 

Kartu su prašymu teikiami dokumentai

 • Užsienio kvalifikaciją liudijantis dokumentas ar kiti jį atitinkantys dokumentai, pvz. atestatas, diplomas (pirminiame etape gali būti teikiami laikini išsilavinimo dokumentai, jei dokumentų teikimo metu mokymo procesas nėra galutinai užbaigtas arba kvalifikaciją liudijantis dokumentas išduodamas ne iš karto po baigimo);
 • Užsienio kvalifikaciją liudijančio dokumento priedas (-ai) ar kiti juos atitinkantys dokumentai (pirminiame etape gali būti teikiami prisijungimai iš elektroninių egzaminų sistemų, jei dokumentų teikimo metu kvalifikacijos liudijančio dokumento priedas (-ai) dar nėra išduoti);
 • Stojant į II ir III pakopas – ankstesnės studijų pakopos išsilavinimą liudijantis dokumentas (-ai) ir jo priedas (-ai), pvz. siekiant magistro kvalifikacijos pripažinimo, reikia pateikti bakalauro diplomą ir jo priedą (šių dokumentų ir jų vertimų ar kopijų nereikia tvirtinti notariškai ir (ar) legalizuoti);
 • Vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijantis dokumentas (-ai), jei išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde;
 • Kiti dokumentai (jei yra) reikalingi kvalifikacijai objektyviai įvertinti, patvirtinantys kitą stojančiojo įgytą išsilavinimą, paaiškinantys įgytas kvalifikacijas ar pateiktus išsilavinimo dokumentus;
 • Kvalifikacijos vertintojas pasilieka teisę pareikalauti iš stojančiojo papildomų dokumentų, reikalingų kvalifikuotai atlikti kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo procedūras.

Naudingos nuorodos:

 

Reikalavimai dokumentams (galutiniam akademinio pripažinimo sprendimui priimti)

 • Dokumentai turi būti oficialūs, t. y. išduoti kompetentingų ir įgaliotųjų institucijų ir (ar) asmenų;
 • Originalai arba nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos;
 • Dokumentai teikiami originalo kalba ir pridedamas oficialus notaro patvirtintas vertimas į anglų arba lietuvių kalbas, jei originalo kalba yra kita nei anglų, lietuvių ar rusų;
 • Universitetas pasilieka teisę prašyti atlikti dokumentų legalizavimo procedūrą;
 • Prašymas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo yra nutraukiamas, jei įtariama ar paaiškėja, kad stojančiojo pateikti dokumentai yra neautentiški.
 • Esant ypatingiems atvejams (pavyzdžiui, pabėgėliai ir pan.) paraiška akademiniam pripažinimui turi būti teikiama įprastine tvarka. Rekomendacijos būtų kreipiamasi į Studijų kokybės vertinimo centrą. Akademinis pripažinimas būtų atliekamas remiantis Pabėgėlių kvalifikacijų pripažinimo gairėmis.
 • Žemiau pateiktos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos automatiškai be jokių papildomų procedūrų, todėl dėl jų pripažinimo kreiptis į SKVC nereikia:

Dokumentų pateikimo procedūros

 

 

Priimami akademinio kvalifikacijų pripažinimo sprendimai ir apeliacijų teikimas

Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas nereiškia priėmimo į Universitetą, kurį reglamentuoja Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą taisyklės ir Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete taisyklės, tvirtinamos Senato nutarimu.

 

Akademinio pripažinimo sprendimai

 • Pripažinti užsienio kvalifikaciją.
 • Pripažinti užsienio kvalifikaciją ir suteikti kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises stoti į tam tikros krypties (krypčių grupių) studijų programas. Pareiškėjas supažindinamas su sprendimu ir sprendimo priežastimis, pasiūlant, jei yra, jo kvalifikaciją atitinkančias studijų galimybes KTU;
 • Pripažinti užsienio kvalifikaciją tik kartu su papildomais reikalavimais (egzaminas (-ai), papildomi kursai, studijos ir pan.), kuriuos kvalifikacijos turėtojas turės įvykdyti. Pareiškėjas supažindinamas su sprendimu ir sprendimo priežastimis, pasiūlant, jei yra, papildomų reikalavimų išpildymo galimybes Universitete. Pareiškėjui įvykdžius sprendime numatytus reikalavimus, toliau svarstomas jo prašymas stoti į KTU;
 • Nepripažinti užsienio kvalifikacijos, paliekant galimybę užsienio švietimo programos dalį įskaityti kaip mokymosi (studijų) programos dalį. Pareiškėjas supažindinamas su neigiamu sprendimu ir sprendimo priežastimis.

Apeliacijų dėl akademinio pripažinimo teikimas ir nagrinėjimas

 

 • Stojantysis, nesutinkantis su Universiteto sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali per 7 kalendorines dienas pateikti prašymą peržiūrėti užsienio kvalifikaciją, reaguodamas į sprendimo priežastis. Šiuo atveju stojantysis privalo pateikti išsilavinimo dokumentų originalus ar nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Kvalifikacijos vertintojas su kitais kvalifikacijos vertintojais per 7 kalendorines dienas nuo originalių dokumentų ar patvirtintų jų kopijų gavimo datos, jei nebuvo gauta anksčiau, iš naujo įvertina kvalifikaciją ir, jei reikalinga, patikslina sprendimą. Apeliacijas dėl akademinio pripažinimo Universitete nagrinėja Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius, kontaktai: Studentų Infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas, tel.: +370 37 300 037, el. p. academic.recognition@ktu.lt;
 • Stojantysis, nesutinkantis su Universiteto sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo pateikti apeliaciją Studijų kokybės vertinimo centro sudarytai išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai, kuriai Universitetas įsipareigoja pateikti visus turimus stojančiojo dokumentus.
 

Priimtų akademinio kvalifikacijų pripažinimo sprendimų apžvalga

Universiteto statistika apie Metai
2017 2018 2019 2020
Atliktų akademinių pripažinimų skaičių 173 189 275 180
Bendrųjų žinių patikrinimo testų skaičių 83 152 179 150