Elektronikos inžinerija

Jų reikia visiems: pramogoms, pramonei, medicinai, apsaugai ir logistikai, komunikacijų sistemoms, karinei technikai, namų ūkiui ir net mokslininkams. Tai – elektronikos inžinieriai. Žmonės, gebantys kurti, gaminti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias elektronines sistemas.

Šiai studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas patvirtina, kad programoje ruošiami inžinieriai atitinka aukščiausius Lietuvos ir užsienio darbdavių kvalifikacinius reikalavimus, todėl absolventai yra labai pageidaujami darbdavių.

Elektronikos inžinerija šiandien – programuojama, bevielė, išmani ir sprendžianti uždavinius pramonės, transporto, energetikos, aviacijos, precizinio žemės ūkio, medicinos srityse. Elektronikos inžinieriai ne tik kuria įvairias mikroschemas, prototipus, juos diegia ir programuoja, bet ir valdo masinės gamybos procesus, testuoja produktus kokybės užtikrinimui, taip pat kuria aukštą pridėtinę vertę projektuodami sprendimus, pasitelkdami matavimo, programavimo, duomenų perdavimo, navigacijos, aukštųjų dažnių technologijas.

Kadangi elektronika yra visur, galėsite specializuotis elektroninės įrangos projektavimo ir gamybos, medicininės elektronikos, informacijos ir telekomunikacijų technologijų srityse.

 

 

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis), Ištęstinė - 6 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba,
Informacijos ir telekomunikacijų technologijos,
Lustų technologijos,
Medicininė elektronika
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
Ištęstinė - 2557 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Ištęstinė studijų forma 2557 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus


 

 

Programos vertės

Pripažinimo sulaukusi studijų programa
„Investors‘ Spotlight“

Pripažinimo sulaukusi studijų programa

Elektronikos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas garbingas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, oficialiai patvirtinantis, kad programa atitinka Lietuvos ir užsienio įmonių bei investuotojų lūkesčius ir  lyderiauja Lietuvoje rengiant programuojamos aukštos kvalifikacijos elektronikos srities inžinierius.

Studijos

Idėjos tampa kūnu

Nuo elementariausių principų iki praktinio įgyvendinimo mokysitės, kaip reikia sukurti šiuolaikiškus elektronikos prietaisus bei sistemas. Gamtos dėsnių suvokimas padės efektyviai gilinti elektroninių įtaisų, išmanių programuojamų sistemų ir jutiklių, duomenų perdavimo ir apdorojimo priemonių kūrimo bei panaudojimo, įterptinių sistemų programavimo įgūdžius. Mokysitės projektuoti medicininę, transporto, techninės diagnostikos, apsaugos, pramoninio monitoringo, resursų apskaitos įrangą, pramonės procesų valdymo sistemas, telekomunikacijų bei daiktų interneto sistemas ir užtikrinti jų saugumą.

Įgūdžiai

4 pagrindiniai įgūdžiai

Projektuosite, testuosite, gaminsite ir diegsite. Tai inžinerijos veiklos pagrindą sudarantys elementai, su kuriais atidžiai susipažinsite ir juos lavinsite. Sužinosite, kodėl mobilūs įrenginiai nebeturi antenų, kodėl savarankiškai judantys automobiliai neatsitrenkia į sieną, kaip pažiūrėti, kas yra dėžės viduje jos neatidarius, kodėl naujiems kariniams lėktuvams nebereikia piloto kabinų, kaip nustatyti žmogaus būklę per atstumą, kaip veikia 5G ryšys ir kaip diegsime 6G ryšį, kaip per milimetro skersmens stiklo giją perduoti šimtus milijardų bitų ir dar daug įdomių ir naudingų dalykų

Karjera

Paklausi pasaulinė specialybė

Elektronikos sektorius neturi sienų. Kaip ir kiti mūsų absolventai, greičiausiai įsidarbinsite ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Airijoje. Dirbsite tiek mažuose inovatyviuose startuoliuose, tiek aukštą pridėtinę vertę generuojančiose įmonėse „Axioma Metering“, „Teltonika“, „Elinta“, „Elgama-Elektronika“, „Terra Electronics“, „Ruptela“, „Xirgo Global“, „Eldes“ bei gamybos sektoriaus įmonėse „Littelfuse“, „Kitron“, „Hella“, „Continental“, „Jotron“, „Selteka“, „Carlo Gavazzi“, „Tele2“, „Bitė“, „Telia“ ir daugelyje kitų ES įmonių.

Infrastruktūra

Keturios naujos laboratorijos

Galėsite dirbti naujai įkurtose keturiose laboratorijose: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo, nanopalydovų ir avionikos bei viename moderniausių Baltijos šalių prototipavimo centrų „FabLab Kaunas“. Studijų metu savo žinias gilinsite net 18-oje mokomųjų laboratorijų, kurias remia ir aprūpina modernia įranga pasauliniai gamintojai: „Texas Instruments“, „ST Microelectronics“, „Altera“, „Analog Devices“, „Xilinx“ ir kt.

Kolegos

Projektai studijų metu

Moderniose laboratorijose vykstantys darbai kiekvienam suteikia galimybę išbandyti teorines žinias praktiškai, o tipinės kursinių darbų užduotys gali būti koreguojamos atsižvelgiant į studento pomėgius ir jam įdomiausias sritis. Todėl jau studijuodami vykdysite įvairius tiriamuosius ir projektavimo darbus. Mokslo grupėse, laboratorijose aplinka įkvepia savaime, todėl dirbdami čia pamatysite ne tik inovatyvių sprendimų virtuvę, bet ir patys sparčiai tobulėsite.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Projektuoti elektronikos įrangą ir ją eksploatuoti.
 – Numatyti elektronikos inžinerijos projektų įgyvendinimo būdus ir metodus.
 – Išanalizuoti, įvertinti ir pritaikyti arba sukurti metodus ir priemones elektronikos inžineriniams uždaviniams spręsti.
 – Specializuotis elektronikos inžinerijos, medicinos elektronikos ir telekomunikacijų srityse.
 – Projektuoti, eksploatuoti bei optimizuoti mobiliojo ryšio ir šviesolaidinius tinklus.
 – Parinkti eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 – Išanalizuoti ir įvertinti arba sukurti metodus ir priemones, atliekančius reikalingą funkciją.
 

Gali tapti

Elektroninės įrangos gamybos vadovu (-e)

Elektronikos gaminį reikia pagaminti, todėl reikia žmonių, kurie pasirūpintų, kad gamyba būtų atlikta laiku, nepristigtų komponentų ir būtų patenkinami visi užsakovų poreikiai. Jie seka ir užtikrina elektronikos projektų sėkmingą įgyvendinimą.

Elektronikos inžinieriumi (-e)

Šie universalūs elektronikos profesionalai projektuoja ir kuria elektroninius įtaisus ir jų sistemas. Jie konsultuoja elektronikos technologijų klausimais, parenka gamybos technologijas ir įrenginius bei medžiagas, užtikrina kokybę, saugumą bei koordinuoja darbus.

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

Tai žmonės, kurie rengia įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų, priežiūros standartų ir politikos kryptis. Jie analizuoja darbo, darbuotojų ir išlaidų sąnaudas, nustato geriausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą.

Telekomunikacijų inžinieriumi (-e)

Tai profesionalai, kurie projektuoja telekomunikacijos įrangą, mobiliojo ryšio, šviesolaidinius ir daiktų interneto tinklus bei duomenų perdavimo sistemas. Jie parenka tinklo diegimo metodus, nustato jų veikimo kokybės ir saugos standartus, parenka įrangą ir vadovauja visiems diegimo darbams, eksploatuoja bei prižiūri tokias sistemas.

Biomedicininės elektroninės įrangos inžinieriumi (-e)

Tai biomedicininės elektronikos įrenginių ir sistemų parinkimo, diegimo, eksploatavimo bei projektavimo specialistai. Jie techniškai prižiūri ir užtikrina medicininės paskirties įrangos saugų veikimą, atlieka jos techninę priežiūrą ir patikrą. Dirbant gamyboje – nustato gamybos ir technologinius metodus, parenka medžiagas, užtikrina kokybę, vadovauja darbams.

Įterptinių sistemų programavimo inžinieriumi (-e)

Tai inžinieriai, kurie projektuoja ir programuoja įterptines sistemas. Jie rūpinasi programavimo metodais ir algoritmais, parengia ir testuoja sistemos programinę įrangą, užtikrina, kad sistema turėtų reikalingą funkcionalumą ir parametrus, vadovauja tokių sistemų gamybai bei diegimui, o galiausiai – užtikrina sklandų bei patikimą jų veikimą.

Šių inžinierių pagrindinis darbas – kurti, projektuoti ir braižyti sudėtingus analoginius ir skaitmeninius lustus, mikroschemas ar jų atskiras dalis. Jie parengia ir atnaujina mikroelektronikos gamybos dokumentaciją, gamybos testavimo procedūras.

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Shayan Ali

Shayan Ali

Continental Automotive Lithuania UAB Managing Director
Michael Jarecki

Michael Jarecki

UAB HELLA Lithuania Managing director
Mario González Gutiérrez

Mario González Gutiérrez

Continental Automotive UAB Plant Head of IE
Vilius Benetis

Vilius Benetis

UAB „NRD CS“ generalinis direktorius
Saulius Jačėnas

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Techninio skyriaus vadovas
Dr. Alberto Rodriguez

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius
Roland Gerhards

Roland Gerhards

UAB HELLA Lithuania Vidinės gamyklos kokybės vadovas

 

 

Atsiliepimai

Mindaugas Staišiūnas

Mindaugas Staišiūnas

UAB „Elinvision“ elektronikos inžinierius

 

Baigęs Elektronikos inžinerijos bakalauro studijas KTU, įgijau fundamentalias žinias, analitinį mąstymą ir praktinius įgūdžius, kurie leido kryptingą ir nuoseklų darbą studijų metu transformuoti į galimybę siekti karjeros inovatyvioje elektronikos inžinerijos srityje. Šiuo metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau projektuodamas elektronikos įtaisus, kurie yra vertinami ir konkurencingi pasaulinėje rinkoje.

Virgilijus Pamakštis

Virgilijus Pamakštis

AB „Axis Industries“ inovacijų ir technikos direktorius

 

Esame įdarbinę ir kiekvienais metais priimame praktikai šios studijų programos studentus, kurie kuria, modernizuoja, diegia elektroninius prietaisus ir sistemas, skirtus energetinių resursų apskaitai, duomenų perdavimui pačiais įvairiausiais tinklais, namų ūkių valdymui. Be naujausių elektronikos technologijų šiandien neįsivaizduojama telekomunikacijų, automobilinė, aviacijos, medicininių prietaisų, energetikos ir kitos pramonės ir paslaugų šakos. Norint ne tik naudoti, bet ir kurti technologinius sprendimus, reikia kvalifikuotų elektronikos specialistų.

Jonas Bunevičius

Jonas Bunevičius

UAB „Dicto Citius“ IT inžinierius

 

Skaitmeninių sprendimų rinka nuolatos keičiasi, o šis procesas palaipsniui mus veda prie naujų techninių produktų ir sprendimų realizacijos. Įdomiausiai tai, kad būtent ateities technologijos, kurių svarba dabartinėje rinkoje pamažu įgauna vis didesnį vaidmenį, leidžia prognozuoti ypatingai gerą ateitį telekomunikacijų inžinieriams.

Darijus Paulauskas

Darijus Paulauskas

„Eltel Sønnico AS NORWAY“ telekomunikacijų specialistas

 

Šios srities verslo įmonėms ypatingai trūksta kvalifikuotų specialistų. Todėl įgytas KTU diplomas atveria plačias darbo galimybes ir tarptautinėje telekomunikacijų darbo rinkoje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
Studentų g. 50-340, Kaunas
tel. +370 616 59 229
el. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt