Elektronikos ir elektros inžinerija

Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų programoje ruošiami inžinieriai, gebantys kurti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias elektronikos, elektros sistemas, skirtas pramonei. Elektronikos ir elektros inžinerija – unikali studijų programa, suteikianti žinias tiek elektronikos, tiek elektros inžinerijos srityse, taip praplėsdama būsimų studijų programos absolventų įgūdžius ir kompetencijas bei sėkmingą turimų žinių pritaikymą nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Studijų programa yra dėstoma anglų kalba. Būsimieji studentai gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas (VNF) vietas.

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nevykdomas.

Teikti prašymą
Kodas 6121EX???
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Matti Lehtonen

Aalto universitetas (Suomija) profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Dvikryptė programa

Elektronikos ir elektros inžinerija – unikali studijų programa, suteikianti žinias dviejose – elektronikos ir elektros inžinerijos kryptyse. Studijų programa suteikia stiprius elektronikos inžinerijos pagrindus, leidžiančius ugdyti reikiamas elektronikos ir elektros inžinerijos sričiai reikalingas kompetencijos. Šios studijų programos absolventai turi galimybę sėkmingai gilinti savo turimas žinias Elektronikos inžinerijos arba Elektros inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose.

Įgūdžiai

Projektavimas, testavimas, diegimas, eksploatacija

Visi inžinerinės veiklos pagrindą sudarantys projektavimo, testavimo, diegimo bei eksploatavimo procesai ir jiems vykdyti reikalingi įgūdžiai, studijų metu yra lavinami analoginių ir skaitmeninių įtaisų, mikroprocesorių, sumaniųjų elektros sistemų, išmaniųjų statinių elektros sistemų ir kituose studijų programos kursuose.

Karjera

Didelę paklausą turinti specializacija tiek vietinėje, tiek globalioje rinkoje

Studijų programa yra populiari ir gerai atpažįstama ES valstybėse. Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų programos dvikryptiškumas, padidina studijų programos absolventų įsidarbinimo galimybes bei patrauklumą nuolat kintančioje darbo rinkoje. Elektronikos ir elektros inžinierių poreikis sparčiai didėja ir Lietuvoje. Tarptautinės automobilių elektronikos komponentų gamybos kompanijos vykdo aktyvius plėtros veiksmus ir savuosius gamybos, vystymo padalinius perkelia į Lietuvą, siekdami pritraukti jaunuosius talentus, turinčius reikiamų įgūdžių ir kompetencijų. Kvalifikuotų elektronikos ir elektros srities darbuotojų poreikis šiose kompanijose yra labai didelis – iki 2022 metų planuojama įdarbinti per 700 elektronikos ir elektros krypties specialistų.

Infrastruktūra

Modernios atnaujintos laboratorijos

Viena iš pagrindinių „Elektronikos ir elektros inžinerijos“ studijų programos stiprybių – mokomųjų laboratorijų įvairovė. Mokomosios laboratorijos, kuriose studentai gali vykdyti savo mokslinę, projektinę veiklą, yra nuolatos atnaujinamos ir aprūpinamos modernia įranga, panaudojant suteikiamas ES paramos lėšas. Mokomąsias laboratorijas modernia įranga remia ir pasauliniai gamintojų prekės ženklai, tokie kaip „Texas Instruments“, „ST Microelectronics“, „Altera“ ir daugelis kitų.

Kolegos

Studentai įsitraukia į projektinę veiklą jau studijų metu

Studentai kviečiami įsitraukti ir aktyviai vykdyti tiriamuosius ir projektavimo darbus laboratorijose ir mokslo grupėse. Tokioje darbinėje aplinkoje, studentai susipažįsta su inovatyvių techninių sprendimų kūrimo procesais, sparčiai tobulina praktinius įgūdžius, bei kitas reikiamas kompetencijas.

Karjera

Studijų programos dvikryptiškumas suteikia plačias karjeros galimybes dirbti įvairiose pramonės šakose. Studentai mokosi moderniausiose mokomosiose laboratorijose ir po studijų gebės:

Studento gebėjimai

 – Kurti, projektuoti, testuoti ir diegti elektronikos gaminius, mazgus ir sistemas bei įgyvendinti elektronikos srities projektus su apibrėžtais reikalavimais;
 – Kurti ir projektuoti elektros įtaisus, projektuoti ir eksploatuoti elektros sistemas;
 – Gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims.

Studento kompetencijos

 – Elektronikos ir elektros srities inžinerinių uždavinių suformulavimas; techninio lygio bei įgyvendinimo analizė; techninių reikalavimų bei dokumentacijos parengimas;
 – Suprasti kokybines ir kiekybines elektronikos ir elektros prietaisų, mazgų, įrenginių charakteristikas, veikimo principus ir taikymo sritis;
 – Elektronikos ir elektros srities inžinerinių uždavinių taikomų metodų išmanymas ir taikymas (struktūros sintezė, sistemų dekompozicija, algoritmizavimas, testavimas), eksperimentinės (fizikinių parametrų matavimo ir vizualizavimo) bei gamybinės įrangos parinkimas.

 

 

 

Gali tapti

Elektronikos inžinierius

Galimos atsakomybės
– elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą bei saugumą;
– elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas, kontrolė ir stebėsena bei konsultavimas šiais klausimais.

Elektronikos inžinerijos technikas

Galimos atsakomybės
– elektroninės įrangos aptarnavimo (įrengimas, paleidimas, tikrinimas, taisymas, pakeitimas) darbų atlikimas;
– elektroninės įrangos bandymų atlikimas, elektroninės įrangos atitikimo techniniams reikalavimams nustatymas;
– rekomendacijų teikimas dėl kokybės standartų laikymosi, medžiagų ir darbo sąnaudų sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą.

Elektros inžinerijos technikas

Galimos atsakomybės
– elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
– išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
– techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

Studentų g. 50-340, Kaunas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 531