Elektronikos ir elektros inžinerija

Elektronikos ir elektros inžinerija – unikali studijų programa, suteikianti žinias dviejose – elektronikos ir elektros inžinerijos kryptyse. Studijų programa suteikia stiprius elektronikos inžinerijos pagrindus, leidžiančius ugdyti reikiamas elektronikos ir elektros inžinerijos sričiai reikalingas kompetencijas. Šios studijų programos absolventai turi galimybę sėkmingai gilinti savo turimas žinias Elektronikos inžinerijos arba Elektros inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose.

Teikti prašymą
Kodas 6123EX002
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektros inžinerija, Elektronikos inžinerija
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Matti Lehtonen

Aalto universiteto (Suomija) profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Dvikryptė programa

Elektronikos ir elektros inžinerija – unikali studijų programa, suteikianti žinias dviejose – elektronikos ir elektros inžinerijos kryptyse. Studijų programa suteikia stiprius elektronikos inžinerijos pagrindus, leidžiančius ugdyti reikiamas elektronikos ir elektros inžinerijos sričiai reikalingas kompetencijas. Šios studijų programos absolventai turi galimybę sėkmingai gilinti savo turimas žinias Elektronikos inžinerijos arba Elektros inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose.

Įgūdžiai

Projektavimas, testavimas, diegimas, eksploatacija

Visi inžinerinės veiklos pagrindą sudarantys projektavimo, testavimo, diegimo bei eksploatavimo procesai ir jiems vykdyti reikalingi įgūdžiai, studijų metu yra lavinami analoginių ir skaitmeninių įtaisų, mikroprocesorių, sumaniųjų elektros sistemų, išmaniųjų statinių elektros sistemų ir kituose studijų programos kursuose.

Inžinerinės veiklos pagrindą sudarantys projektavimo, testavimo, diegimo bei eksploatavimo procesai ir jiems vykdyti reikalingi įgūdžiai lavinami analoginių ir skaitmeninių įtaisų, mikroprocesorių, sumaniųjų elektros sistemų, išmaniųjų statinių elektros sistemų ir kituose kursuose.

Karjera

Didelę paklausą turinti specializacija tiek vietinėje, tiek globalioje rinkoje.

Studijų programa yra populiari ir gerai atpažįstama ES valstybėse. Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų programos dvikryptiškumas, padidina studijų programos absolventų įsidarbinimo galimybes bei patrauklumą nuolat kintančioje darbo rinkoje. Elektronikos ir elektros inžinierių poreikis sparčiai didėja ir Lietuvoje. Tarptautinės automobilių elektronikos komponentų gamybos kompanijos vykdo aktyvius plėtros veiksmus ir savuosius gamybos, vystymo padalinius perkelia į Lietuvą, siekdami pritraukti jaunuosius talentus, turinčius reikiamų įgūdžių ir kompetencijų. Kvalifikuotų elektronikos ir elektros srities darbuotojų poreikis šiose kompanijose yra labai didelis – iki 2022 metų planuojama įdarbinti per 700 elektronikos ir elektros krypties specialistų.

Infrastruktūra

Modernios atnaujintos laboratorijos

Programą vertinę tarptautiniai ekspertai, kaip vieną iš jos privalumų, pažymėjo mokomųjų laboratorijų įvairovę ir jų nuolatinį atnaujinimą ES paramos lėšomis bei steigiant „Santakos“ mokslo slėnį. Laboratorijas modernia įranga remia ir pasauliniai gamintojai, tokie kaip Texas instruments, ST Microelectronics, Altera ir daugelis kitų.

Kolegos

Studentai įsitraukia į projektinę veiklą jau studijų metu

Studentai pritraukiami vykdyti tiriamuosius ir projektavimo darbus laboratorijose ir mokslo grupėse. Tokioje darbinėje aplinkoje jie pamato ne tik inovatyvių techninių sprendimų kūrimo virtuvę, bet ir sparčiai tobulina praktinius įgūdžius.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės kurti, projektuoti, testuoti ir diegti elektronikos gaminius, mazgus ir sistemas bei įgyvendinti elektronikos srities projektus su apibrėžtais reikalavimais;
 – gebės kurti ir projektuoti elektros įtaisus, projektuoti ir eksploatuoti elektros sistemas;
 – gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims.
Studento kompetencijos

 – elektronikos ir elektros srities inžinerinių uždavinių suformulavimas; techninio lygio bei įgyvendinimo analizė; techninių reikalavimų bei dokumentacijos parengimas;
 – suprasti kokybines ir kiekybines elektronikos ir elektros prietaisų, mazgų, įrenginių charakteristikas, veikimo principus ir taikymo sritis;
 – elektronikos ir elektros srities inžinerinių uždavinių taikomų metodų išmanymas ir taikymas (struktūros sintezė, sistemų dekompozicija, algoritmizavimas, testavimas), eksperimentinės (fizikinių parametrų matavimo ir vizualizavimo) bei gamybinės įrangos parinkimas.

 

 

Gali tapti

 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.
 – elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą bei saugumą;
 – elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas, kontrolė ir stebėsena bei konsultavimas šiais klausimais;

 

-Medžiagų ir darbo sąnaudų sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
-Elektroninės įrangos bandymų atlikimas;
-Elektroninės įrangos atitikimo techniniams reikalavimams nustatymas;
-Rekomendacijų teikimas dėl kokybės standartų laikymosi;
– Elektroninės įrangos aptarnavimo (įrengimas, paleidimas, tikrinimas, taisymas, pakeitimas) darbų atlikmas.
 – elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 3200 €
Kredito kaina 53,33 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius ChaziachmetovasStudentų g. 50-340, Kaunas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 531