ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Informatika

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas bei geba profesionaliai savo darbe taikyti įgytas žinias. Baigę šias bakalauro studijas studentai išmano debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.

Stojantieji gali pretenduoti į įmonės „Teltonika“ 300 Eur/mėn. tikslinę stipendiją.

Investors‘ Spotlight kokybės ženklas

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informatika
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras
Specializacijos Interneto informatika,
Multimedijos sistemos
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3426 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 3426 €
Kredito kaina 57,10 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
Studentų g. 50-402a, Kaunas
Tel. +370 37 300 999
el. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Realaus pasaulio modeliavimas – judėjimo bei deformacijų modeliavimas, dalelių sistemos.
Dirbtinis intelektas – informacijos struktūra, žinių vaizdavimas, neuroniniai tinklai.
Programavimas debesims – tinklai, protokolai, internetas, lygiagretūs algoritmai, paslaugų programavimas.
Žaidimų programavimas – žaidimų fizika, intelektualių žaidimo agentų projektavimas, grafikos ir garso programavimas.

IT sistemų analizė ir projektavimas Serverių, IT sistemų administravimas, IT infrastruktūros projektavimas ir vystymas Tinklinių, debesų kompiuterijos paslaugų, paskirstytų ir mobilių internetinių sistemų kūrimas Multimedijos paslaugų, žaidimų programavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Fizinių mokslų studijos

Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas.

Įgūdžiai

Puikus debesų kompiuterijos, interneto technologijų išmanymas, programavimo įgūdžiai kuriant tinklapius, mobilias ir multimedijų paslaugas

Baigę studijas studentai išmano debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.

Karjera

Vis didėjanti IT specialistų paklausa, aukšti atlyginimai

Remiantis 2017 metų statistikos duomenimis, IT specialistų paklausa darbo rinkoje vis didėja, o darbuotojų atlyginimai informacinių technologijų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Kolegos

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Kita

Galimybė gauti sertifikatus

Interneto informatikos specializacijos studentai papildomai gali studijuoti Cisco akademijoje ir gauti Cisco Certified Network Associate (CCNA™) sertifikatą.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– realaus pasaulio modeliavimo žinios ir įgūdžiai – judėjimo bei deformacijų modeliavimas, dalelių sistemos;
– dirbtinio intelekto metodų ir jų taikymo sričių išmanymas – išsamios žinios apie informacijos struktūrą, žinių vaizdavimą, neuroninius tinklus;
– verslo procesų bei jų kompiuterizavimo technologijų išmanymas, gebėjimas kurti ir vykdyti individualius ir grupinius IT projektus;
– projektavimo ir programavimo technologijų debesijai išmanymas – išsamios žinios apie tinklus, protokolus, internetą, lygiagrečius algoritmus, interneto paslaugų programavimą;
– žaidimų programavimo technologijų išmanymas – žinios apie žaidimų fiziką, intelektualių žaidimo agentų projektavimą, grafikos ir garso programavimą.

Studento gebėjimai
– gebės realizuoti modernius bei dirbtiniu intelektu paremtus fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitacinius modelius;
– gebės projektuoti, diegti bei aptarnauti debesų kompiuterijos platformas;
– gebės projektuoti ir kurti tinklines, multimedijų paslaugas, mobiliąsias ar belaides internetines sistemas pasitelkiant dirbtinio intelekto, IT saugos principus.

 

 

Gali tapti

IT infrastruktūros priežiūros specialistu (-e)

– rengimas teikti IT infrastruktūros, debesų kompiuterijos ar įprastas IT paslaugas, jų diegimas ir priežiūra;
– internetinių serverių parengimas, diegimas ir priežiūra, serverių saugumo problemų identifikavimas ir sprendimas;
– vartotojų prieigos prie lokalių ir tinklinių išteklių valdymas, pagrindinių tinklinių paslaugų (IIS, WWW, FTP, el. pašto ir kitų) konfigūravimas.

IT infrastruktūros projektuotoju (-a) bei vystytoju (-a)

– IT infrastruktūros projektavimo, derinimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo klausimų sprendimas;
– IT infrastuktūros efektyvumo analizės vykdymas;
– pasiūlymų IT infrastruktūros vystymui teikimas.

Taikomųjų programų, IT paslaugų kūrėju (-a)

– tinklinių ir paskirstytų taikomųjų programų, IT paslaugų debesų kompiuterijoje kūrimas;
– taikomųjų programėlių mobiliesiems įrenginiams kūrimas;
– agentinių struktūrų mobilaus ir bevielio interneto įrenginių kontrolei ir valdymui kūrimas;
– taikomųjų programų ar IT paslaugų specifikacijų sudarymas ir dokumentavimas;
– taikomųjų programų ar IT paslaugų kodų rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
– taikomųjų programų ar IT paslaugų testavimas, peržiūra, tvarkymas ar tobulinimas.

IT sistemų analitiku (-e)

– IT sistemų specifikacijų bei kitų projektinių dokumentų rengimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– IT sistemų testavimo planų rengimas, su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų tobulinimui kūrimas;
– funkcinių techninių sąlygų aprašų rengimas IT sistemų kūrėjams.

Kompiuterinių žaidimų kūrėju (-a)

– žaidimų funkcionalumo analizė ir projektavimas;
– žaidimo realizavimas, naudojant specializuotus karkasus ir programavimo kalbas;
– žaidimų variklių projektavimas ir kūrimas.

Internetinių paslaugų kūrėju (-a)

– interneto svetainių projektavimas ir kūrimas, užtikrinant svetainės ir serverio, kuriame ji įdiegta, saugumą, erdvės paskyrimą bei naudotojų prieigą;
– paskirstytų multimedijos bei kitų specializuotų  sistemų projektavimas bei kūrimas.

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose*, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

* Bakalauro studijas nuo 2021 m. pradedantys studentai, įstoję į valstybės finansuojamą studijų vietą, gali pretenduoti gauti 300 Eur stipendiją gretutinių studijų laikotarpiu.

 

BA+ kompetencijos

 

 

BA+ kompetenciją

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Chris Kline

Chris Kline

Nepriklausomas žurnalistas (buvęs CNN International, ABC News ir Fox News Channel korespondentas) „Behind the Lines, a Presentation on Modern, Multimedia Conflict Journalism".
Miroslav Dulik

Miroslav Dulik

Žilinos universiteto (Slovakija) dėstytojas.
Vincentas Grinius

Vincentas Grinius

Host1Plus generalinis direktorius.
Tomas Pininas

Tomas Pininas

„Barclays“ technologijų centro Python Developer, IaaS engineer „Unix“ sistemų saugos vadovas.

 

 

Atsiliepimai

Vincentas Grinius

Vincentas Grinius

kompanijos „Host1Plus“ generalinis direktorius

 

„Sparti technologijų pažanga ir platus inovacijų taikymas kasdieniuose sprendimuose lemia IT srities universalumą. Tad dinamiškoje informacinių technologijų rinkoje yra reikalingi novatoriški ir energingi specialistai, gebantys lanksčiai pritaikyti žinias ir kūrybiškai žvelgti į savo darbą." - kompanijos „Host1Plus“ generalinis direktorius Vincentas Grinius

Julius Getautas

Julius Getautas

UAB „Intermedix Lietuva“ .NET programuotojas

 

„Diplomas ar žinios?" – Informatikos studijų programa neverčia rinktis vieno iš dviejų, nes ji ne tik suteikia galimybę įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, bet ir leidžia išmokti daug įdomių praktinių dalykų IT srityje. Kvalifikuoti, novatoriški ir svarbiausia – pasiūlymams bei pokyčiams atviri dėstytojai padės įsilieti tiek į darbo rinką, tiek ir į akademinę bendruomenę. Informatikos studijų programa yra universaliausia IT studijų sritis, kuri nesudarys kliūčių derinant darbą ir studijas bei suteiks šių dienų aktualijas atitinkančių žinių bagažą." - UAB "„Intermedix Lietuva" - NET programuotojas Julius Getautas

Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai Atliekamos užduotys
 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai projektuoja, tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų duomenų bazių veikimą ir saugumą.  Kompiuterių duomenų bazių analitikas

 •  duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas dėl duomenų bazių valdymo priemonių pasirinkimo, taikymo ir naudojimo.

Duomenų bazių administratorius

 • duomenų bazių valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas, įdiegimas ir bandymas;
 • duomenų tvarkymo krypčių, dokumentų, standartų ir modelių rengimas ir įgyvendinimas.
Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai Atliekamos užduotys
 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai užsiima didmenine įvairios techninės įrangos, programinės įrangos ir kitų informacinių technologijų ir ryšių prekių bei paslaugų prekyba, įskaitant jų įrengimą, prireikus teikia specialią informaciją.  Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas

 • užsakymų priėmimas ir prekių pardavimas mažmeninės prekybos, pramonės, didmeninės prekybos ir kitoms įmonėms;
 • techninės įrangos, reikmenų pardavimo ir panašių paslaugų teikimas verslo įmonėms ar asmenims;
 • naujų ir esamų klientų poreikių aptarimas, specialios informacijos apie tai, kaip konkreti įranga, reikmenys ir paslaugos šiuos poreikius tenkina, teikimas;
 • klientų duomenų atnaujinimas ir pardavimo ataskaitų rengimas.
Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai Atliekamos užduotys
 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai teikia pagalbą kasdien naudojant ir stebint informacinių technologijų ir ryšių sistemas, išorinę, aparatinę, programinę ir panašią kompiuterių įrangą, kad būtų užtikrintas optimalus jos veikimas, nustatytos bet kokios problemos.  Išorinės kompiuterių įrangos operatorius

 • sistemų kontrolė, siekiant nustatyti įrangos gedimus ar veikimo klaidas;
 • komandų įvedimas, kompiuterių terminalų naudojimas ir kompiuterio bei išorinės įrangos valdiklių aktyvinimas, siekiant integruoti ir valdyti įrangą.

Kompiuterių sparčiojo spausdintuvo operatorius

 • reagavimas į pranešimus apie programos klaidas, ieškant problemų ir jas sprendžiant, pranešant apie problemą kitiems darbuotojams ir nutraukiant programą;
 • išorinės ir panašios įrangos naudojimas ir kontrolė.
Kompiuterių tinklų specialistai Atliekamos užduotys
 Kompiuterių tinklų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja, tobulina, bando ir siūlo tinklų architektūrą ir jų kūrimo strategijas. Jie įdiegia, valdo, prižiūri ir konfigūruoja tinklo aparatinę ir programinę įrangą, stebi veikimą, šalina jo trikdžius ir jį optimizuoja.  Kompiuterių ryšių analitikas

 • sudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas;

Tinklo analitikas

 •  tinklų infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena, siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti;

Programinės įrangos testuotojas

 •  naujų ir atnaujintų tinklų, programinės įrangos, duomenų bazių taikomųjų programų, serverių ir kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, diegimas, konfigūravimas, bandymai, priežiūra ir administravimas;
Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Atliekamos užduotys
 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai teikia techninę pagalbą naudotojams tiesiogiai ar telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, įskaitant programinės, aparatinės, kompiuterinės, išorinės įrangos, tinklų, duomenų bazių ir interneto gedimų ir problemų nustatymą ir sprendimą, konsultavimą ir pagalbą išdėstant, diegiant ir prižiūrint sistemas.  Kompiuterių ryšių specialisto asistentas

 • atsakymas į naudotojų užklausas dėl programinės ar aparatinės įrangos naudojimo, siekiant spręsti problemas;

Kompiuterių technikas

 •  įrangos, skirtos darbuotojams, diegimas, tinkamų kabelių, operacinių sistemų ar tinkamos programinės įrangos diegimas ar jo užtikrinimas;

Techninės pagalbos tarnybos kompiuterių operatorius

 •  kasdienio ryšių ir kompiuterių sistemų veikimo priežiūra.
Programinės įrangos kūrėjai Atliekamos užduotys
Programinės įrangos kūrėjai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina reikalavimus esamai ar naujai programinei įrangai ir operacinėms sistemoms, jas kuria, tobulina, bando ir prižiūri, kad programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus. Kompiuterių sistemų projektuotojas

 • reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
 •  kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas.

Programų analitikas

 • esamos programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas, pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai ar atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

Kompiuterių taikymo inžinierius

 • programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų rengimas ir vadovavimas šiam darbui.
Saityno ir multimedijos kūrėjai Atliekamos užduotys
Saityno ir multimedijos kūrėjai derina projektavimo ir technines žinias, atlikdami mokslo tiriamuosius darbus, analizuodami, vertindami, projektuodami, programuodami ir keisdami saitynus ir taikomąsias programas, kuriose derinami tekstai, grafika, animacija, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai ir kita interaktyvi multimedija. Svetainės kūrėjas

 • ryšių su tinklo specialistais palaikymas tokiais saityno klausimais, kaip saugumas ir interneto svetainių priegloba, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą,

Multimedijos programų kūrėjas

 • interneto svetainių analizė, projektavimas ir kūrimas derinant meniškumą ir kūrybiškumą su programine įranga ir scenarijų kalba, taip pat sąsaja su operacine aplinka;
 • skaitmeninės animacijos, nuotraukų, pristatymų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas naudojant multimedijos programinę įrangą, įrankius ir priemones, interaktyviąją grafiką ir programavimo kalbas
Sistemų administratoriai Atliekamos užduotys
Sistemų administratoriai tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų informacinių technologijų sistemų veikimą ir saugumą. Kompiuterių sistemų administratorius

 • kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir visas konfigūracijas, priežiūra ir administravimas;
 • aparatinės ir programinės įrangos problemų nustatymas.

Informacinių technologijų sistemų administratorius

 • duomenų atsarginių kopijų darymas ir avarinis atkūrimas.
Informacinių ir ryšių sistemų technikai Atliekamos užduotys
Taikomųjų programų kūrėjai rašo ir prižiūri programuojamąjį kodą, nustatytą taikomųjų programų ir operacinių sistemų techninėse instrukcijose ir sąlygų aprašuose. Kompiuterių ryšių specialisto asistentas

 • programos kodo, nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;

Kompiuterių konstruktoriaus asistentas

 • esamų programų peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams;

Kompiuterių sistemų projektuotojo asistentas

 • programų ir programinės įrangos bandymas, siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta reikiama informacija

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
Studentų g. 50-402a, Kaunas
Tel. +370 37 300 999
el. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt