en

Programų sistemos

Pagal pasaulinės kompiuterijos asociacijos ACM rekomendacijas, studijų programa integruoja kompiuterių mokslo ir programų sistemų aspektus. Studijos suteiks šiuolaikinių programavimo kalbų ir karkasų, algoritmų optimizavimo, efektyvios programų duomenų struktūros, duomenų bazių profesionalių žinių. Projektavimo įrankių bei UML modelių taikymas, programų testavimas bei statinė analizė suteiks reikiamus technologinius gebėjimus, o judrus (Agile) programų kūrimas, siekiant patenkinti užsakovo poreikius ir užtikrinti programų sistemų kokybę, – komandinio darbo įgūdžius. Realių paskirstytų sistemų – lygiagrečių architektūrų programavimas, saityno paslaugų bei debesų kompiuterijos sistemų projektavimas leis įgyti projektavimo sprendimų gebėjimus įvairiose taikymo srityse.

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Programų sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Rimantas Benetis

Technologijų direktorius, „Devbridge Group"

Simonas Šerlinskas

Vyr. programuotojas, NFQ akademijos lektorius, „NFQ Technologies"

Petras Tamošiūnas

Komandos vadovas, "Telesoftas"
 

Programos vertės

Studijos

Studijos pritaikomos praktikoje

Tarptautinės programinės įrangos kompanijos, tokios kaip Devbridge Group, NFQ, Nortal, universitete įsteigusios savo mokymo laboratorijas, o šių kompanijų atstovai dalyvauja studijų procese. Be nuolatinių studijų yra galimybė nemokamai gauti praktinius įgūdžius šių kompanijų organizuojamose teminiuose mokymuose ir bendruose projektuose.

Infrastruktūra

Studijos, skatinančios veikti

Programų sistemų studijų programa yra didžiausia Lietuvoje, todėl čia rasite daug bendraminčių. Galėsite suburti savo komandą, vykdyti savus projektus, gauti nemokamas patalpas, techninę įrangą bei paramą savo verslo kūrimui. Jei domina naujausi pasiekimai – yra galimybė jungtis prie mokslinių tyrimų grupių ir vykdyti įdomius projektus su fakulteto naujausia technine įranga.

Laisvalaikis

Laisvalaikis, susijęs su studijomis, duoda puikius rezultatus

Jei trokštate iššūkių – yra galimybė dalyvauti komandinio studentų programavimo būrelio veikloje. Rengsite programavimo treniruotes ir jose dalyvausite, vyksite į programavimo stovyklas, dalyvausite pasaulinėje studentų komandinio programavimo olimpiadoje. Mūsų studentai įėjo į Lietuvos istoriją, iškovodami 25 vietą pasaulyje.

Galimybės

Aktyvi studentų atstovybė

Aktyvi Informatikos fakulteto studentų atstovybė kartu su partneriais kasmet organizuoja plataus masto renginius, tolius kaip Infoshow, LanParty, GameJam, CodeJam ir kitus. Dalyvauk juose ir pats prisidėk prie istorinių renginių organizavimo.

Karjera

Konkurencingi atlyginimai rinkoje

Remiantis 2017 metų statistikos duomenimis, programuotojų atlyginimai išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje. Baigdami bakalauro studijas su specialybe susietą darbą dirba daugiau nei 80% studentų.

 

Įgūdžių aprašas

Programavimas – šiuolaikinės kalbos, karkasai, algoritmų optimizavimas, virtualizacijos technologijos, debesų kompiuterija.
Projektavimas – projektavimo metodai, įrankiai, UML modeliai.
Programų kūrimo procesai – krioklio, judrus (Agile) programų kūrimas.
Kokybės užtikrinimas – testavimas, metrikos, statinė analizė.
Planavimas, projektų valdymas Sistemų projektavimas Programavimas Kokybės užtikrinimas

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Viktoras Gurgždys

UAB „Devbridge Group“ viceprezidentas

 

„Daugiausiai „Devbridge Group“ dirbančių programuotojų yra baigę arba dar mokosi būtent šioje studijų programoje. Pastaraisiais metais mes pastebime augantį studentų skaičių ir gilėjančias jų technines žinias. Dėl aukšto studijų programos lygio, šiuolaikiško universiteto požiūrio bei gebėjimo pritraukti socialinius partnerius, tobulinant ugdymo procesą, yra formuojami studentams būtini įgūdžiai darbo rinkoje. Pirmiausia tai įvertina ir mūsų klientai – į kokybę itin orientuotos JAV įmonės.“ - UAB „Devbridge Group“ viceprezidentas Viktoras Gurgždys

Justas Šalkevičius

UAB „Sneakybox“ įkūrėjas ir projektų vadovas

 

„Studijos KTU Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedroje pritraukia gabiausius informatikus iš visos Lietuvos. Todėl jau studijuojant pirmuose kursuose galima susirasti galybę bendraminčių ir su jais prisidėti prie įvairių fakultete organizuojamų projektų ar dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Būtent šios pažintys, įgytos žinios, sukaupta praktinė patirtis bei fakulteto parama, mane su kolegomis paskatino dar studijų metu įkurti žaidimų kūrimo įmonę.“ - UAB „Sneakybox" “ įkūrėjas ir projektų vadovas Justas Šalkevičius.

Karjera

Studento gebėjimai

– laisvai programuoti šiuolaikinėmis programavimo kalbomis įvairiose programavimo aplinkose, kuriant naujas programų sistemas ir vykdant esamų priežiūrą;
– analizuoti, sudaryti ir realizuoti programų sistemų veikimo algoritmus, pasirenkant tinkamas duomenų struktūras;
– atlikti programų sistemų poreikių analizę ir specifikuoti reikalavimus programinei įrangai;
– projektuoti programų sistemų ir atskirų komponentų architektūrą, pasirenkant tinkamus projektavimo šablonus;
– atlikti programinės įrangos derinimą, testuoti programų sistemą, įvertinant jos kokybę,
– planuoti ir vykdyti programų sistemų plėtros projektus, taikant projektų valdymo principus, priemones ir technologijas, dokumentaciją;
– įgyvendinti programų sistemas, produktyviai dirbant individualiai ir grupėje, efektyviai komunikuojant su kolegomis ir užsakovais.

 

Studento kompetencijos

– Programavimas. Savarankiškas šiuolaikinių programų sistemų kūrimas, priežiūra ir plėtojimas, pasirenkant tinkamas programavimo priemones. Funkcinio, loginio, objektinio ir lygiagretaus programavimo kalbų išmanymas.
Kokybės užtikrinimas. Programų sistemų kūrimas, pasirenkant ir naudojant tinkamus procesų modelius, technologijas ir programavimo aplinkas. Programinės įrangos derinimo, testavimo, kokybės vertinimo procesų ir metodų išmanymas.
Sistemų projektavimas. Programų sistemų, jų komponentų, vartotojo sąsajų, duomenų bazių specifikavimas ir architektūros projektavimas. Efektyvių analizės, specifikavimo, projektavimo ir modeliavimo metodų, priemonių ir technologijų išmanymas.
Planavimas, projektų valdymas. Savarankiškas programų sistemų projektų planavimas ir valdymas, produktyviai dirbant individualiai ir grupėje, efektyviai komunikuojant su kolegomis ir užsakovais. Projektų valdymo principų, priemonių ir technologijų, vadybos modelių ir metodų išmanymas.

 

 

Gali tapti

Sistemų ir informacinių technologijų specialistu (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– sistemų išbandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas.

Saityno ir multimedijos kūrėju (-a)

– kompiuterinio kodo projektavimas, interneto svetainių analizė ir projektavimas;
– skaitmeninės animacijos, nuotraukų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas;
– ryšių su tinklo specialistais palaikymas, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėju (-a)

– reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
– kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
– operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas, vadovavimas komandai;
– programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;
– programos kodo rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
– programų išbandymas, peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Sistemų administratoriumi (-e)

– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas;
– rekomendacijų, skirtų sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, teikimas, programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų ir tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programų vadovas
Ramūnas Kubiliūnas
Studentų g. 67-407
tel. +370 (688) 15 330
el. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt