Informatikos inžinerija

Ateities pasaulio iššūkis – suvaldyti visur mus supančias informacines technologijas ir kompiuterines sistemas bei užtikrinti jų saugumą ir patikimumą. Kompiuteriai yra beveik visur: išmaniuosiuose daiktuose, namuose, transporte, gamybos įmonėse, o netolimoje ateityje – ir pačiame žmoguje. Informatikos inžinieriai yra tie specialistai, kurie įvaldys naująsias technologijas ir su jomis kurs tai, ko dabar įsivaizduoti dar nesugebame.

Šioje programoje studijuosite apie kompiuterių sistemas, tinklus, kibernetinio saugumo technologijas, informacijos apdorojimą ir valdymą, išmaniuosius daiktus ir aplinkos kompiuterizaciją, išmoksite projektuoti, realizuoti, pritaikyti ir diegti įvairios paskirties programinę ir techninę įrangą, taikyti informacines technologijas įmonėse ir organizacijose, sprendžiant įvairiausius šių organizacijų iššūkius.

Baigę studijas išmanysite visas informatikos mokslų sritis ir gebėsite jas apjungti, dirbdami sistemų projektuotojais, programuotojais, kibernetinio saugumo specialistais, sistemų analitikais ir administratoriais.

 

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informatikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras
Specializacijos Daiktų interneto technologijos,
Informacinės technologijos ir kibernetinis saugumas
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Prof. dr. Agnius Liutkevičius
Studentų g. 50, Kaunas
el. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Projektavimas – principai, schemos, kompiuteriai, sistemos.
Daiktų internetas – išmanūs daiktai, išmaniosios sistemos, išmaniosios aplinkos.
Informacinė sauga – vertinimas, virusai, pažeidimai, saugos metodai ir priemonės.
Integracija – duomenys, tinklai, sprendimai įmonėms.
Programinės ir techninės įrangos projektavimas ir kūrimas Kompiuterių sistemų ir daiktų interneto sprendimų projektavimas, kūrimas ir diegimas Įmonių kompiuterizavimo sprendimų kūrimas, palaikymas ir priežiūra Informacijos saugos sprendimų projektavimas ir kūrimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Studijos, garantuojančios sėkmingą karjerą

Studijų metu įgyjamos žinios, leidžiančios tapti specialistais, kurių paklausa itin didelė jau šiuo metu, o ateityje tik dar labiau didės. Jokia šiuolaikinė pramogų ar gamybos sritis neapsieina be išmaniųjų daiktų interneto sistemų, o kibernetinio saugumo žinios garantuoja sėkmingą ir ilgalaikę karjerą bet kurioje IT srityje.

Įgūdžiai

Geras visų informatikos inžinerijos veiklos procesų išmanymas ir stiprūs praktiniai įgūdžiai

Programos absolventai įgyja ne tik teorines žinias, bet ir gilius praktinius įgūdžius, apimančius svarbiausias informatikos inžinerijos sritis: kompiuterių sistemų programinės ir techninės įrangos projektavimą, realizaciją, diegimą, palaikymą, įmonių kompiuterinių sistemų administravimą, palaikymą, saugos užtikrinimą bei daugelį kitų. Studijos pagrįstos projektiniu-probleminiu mokymu: dirbdami komandose studijuojantieji prisideda prie realių darbų ir projektų, kurdami ateities išmaniąsias sistemas ir protingus daiktus bei dirbdami su naujausiomis IT technologijomis ir priemonėmis.

Karjera

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis kelerių paskutinių metų statistikos duomenimis ir rinkų tendencijomis, darbuotojų atlyginimai IT sektoriuje yra ir dar ilgai bus vieni aukščiausių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama aukščiausio lygio nuolat atnaujinama moderni infrastruktūra

Studijuojantieji šioje programoje dirbs su pačiais naujausiais programinės įrangos paketais, galės naudotis nuolat atnaujinama techninės įrangos baze, jiems bus prieinamos, puikiai tarptautinių EQANIE ekspertų įvertintos moderniausios Lietuvoje KTU „Santakos“ slėnio laboratorijos ir jų įranga, „Intermedix“ kompanijos įsteigtos kūrybinės erdvės ir laboratorijos.

Dėstytojai

Programoje dėsto aukščiausio lygio specialistai

Programoje dėsto specialistai, turintys ilgametę mokslinę, praktinę bei komercinimo patirtį šioje srityje. Daugelis dėstytojų yra stažavęsi užsienio universitetuose, turi savo IT įmones ar joms vadovauja, yra stiprūs savo srities lyderiai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Dėstytojų kuruojami dalykai remiasi naujausiais moksliniais ir praktiniais darbais, o taip pat realiais komerciniais projektais bei juose naudojamomis šiuolaikinėmis technologijomis.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

– Analizuoti ir parinkti įmonėms IT sprendimus;
– Projektuoti, kurti ir diegti integruotuosius taikomuosius informacinių komunikacijų technologijų projektus;
– Tobulinti informacijos saugos, IT sprendimų integracijos bei sistemų administravimo ir priežiūros procesus;
– Kurti realaus laiko duomenų surinkimo, apdorojimo ir informacijos perdavimo įterptines ir daiktų interneto kompiuterines sistemas ir projektus;
– Analizuoti ir parinkti daiktų interneto technologijomis pagrįstus sprendimus.
 

Gali tapti

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėju (-a)

– reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
– kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
– operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas, vadovavimas komandai;
– programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;
– programos kodo rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
– programų išbandymas, peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Sistemų ir informacinių technologijų specialistu (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– sistemų išbandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas.

Sistemų analitiku (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– sistemų išbandymo planų rengimas, su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– funkcinių techninių sąlygų aprašų rengimas;
– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas;
– rekomendacijų, skirtų sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, teikimas, programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų ir tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.

Duomenų bazių projektuotoju (-a) ar administratoriumi (-e)

– duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas;
– mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas dėl duomenų bazių valdymo priemonių pasirinkimo, taikymo ir naudojimo;
– duomenų bazių prieigos ir naudojimo, atsarginių kopijų ir duomenų atkūrimo politikos ir procedūrų nustatymas.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Egidijus Kazanavičius

prof. Egidijus Kazanavičius

Aplinkos kompiuterizacija ir išmanios sistemos, Daiktų internetas
Agnius Liutkevičius

prof. Agnius Liutkevičius

Kompiuterinių sistemų projektavimas, Sistemų integracijos technologijos
Jevgenijus Toldinas

prof. Jevgenijus Toldinas

Kompiuterių architektūra, Saugių sistemų kūrimas
Nerijus Morkevičius

doc. Nerijus Morkevičius

Kibernetinis saugumas, Sistemų administravimas

 

 

Atsiliepimai

Edvardas Linkevičius

Edvardas Linkevičius

UAB „Ruptela“ technologijų vadovas

 

Informatikos inžinerijos specialistai yra paklausūs darbo rinkoje dėl savo įvairiapusiškumo ir gebėjimo kurti, diegti ir prižiūrėti tiek programinę, tiek techninę įrangą, spręsti įmonių verslo procesų kompiuterizavimo problemas. Jau daug metų sėkmingai bendradarbiaujame su KTU informatikos inžinerijos specialistais, kurdami inovatyvius verslo sprendimus, o šios programos studentų gebėjimai leidžia be vargo užimti aukštas pozicijas ne tik mūsų įmonėje, bet ir daugelyje kitų organizacijų, kuriančių inovatyvius produktus ir paslaugas.

Alma Ravinytė

Alma Ravinytė

UAB „ATEA“ sistemų testuotoja

 

KTU man suteikė naujausių informatikos inžinerijos žinių ir įgūdžių, o aktyviai dalyvaudama Informatikos fakulteto studentų atstovybės ir fakulteto tarybos veikloje turėjau galimybes tobulėti ir lavintis savo profesinėje srityje. Įgytas žinias dabar sėkmingai pritaikau savo darbe.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Prof. dr. Agnius Liutkevičius
Studentų g. 50, Kaunas
el. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt