Mechatronika

Prieš jūsų akis – mechanikos, elektronikos, kompiuterių mokslo ir programavimo mišinys. Mechatronika – itin įdomus ir naujoviškas mokslo ir studijų kompleksas, sujungiantis daug technologinių sričių. Jis skirtas mokytis ne tik mechanikos ir elektronikos bet ir programinio valdymo įgūdžių. Teigiama, jog šios srities specialistai yra universalūs ir labai daug prisideda prie šiuo metu vykstančios ketvirtosios pramonės revoliucijos, dėl kurios vis mažiau reikalingas žmogaus rankų darbas – jį keičia robotizuoti ir automatiniai įrenginiai.

Mechatronika atveria išskirtinai plačias karjeros galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose: tokiuose aukštųjų technologijų sektoriuose kaip aerokosmosas, biomedicina, taip pat transporto bei gamybos automatizavimo įrangos projektavime ir gamyboje.

Baigę šią studijų programą turėsite mechanikos, valdymo inžinerijos bei informacinių technologijų žinių, gebėsite jas panaudoti naujų ir sudėtingų techninių sistemų kūrimui bei diegimui. Kas gali būti vertingiau už tokias tarpdisciplinines žinias įgijusį specialistą?

 

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – metalai, polimerai, valdomų savybių medžiagos, kompozitai
Konstrukcijos – atsparumas, stabilumas, deformacijos, įtempiai
Elementai – jutikliai, vykdikliai, valdikliai, pavaros
Robotizuotos sistemos – projektavimas, programavimas, diegimas, kokybės užtikrinimas
Konstrukcinių medžiagų ir elementų išmanymas Konstrukcijų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų valdymas ir programavimas Mechatroninių sistemų projektavimas, analizė ir priežiūra

 

 

Programos vertės

Studijos

Mechatronika – inžinerinė „daugiakovė“

Studijų metu išmoksite į technologijų pasaulį pažvelgti kompleksiškai. Derinsite mechaniką, automatiką bei informatiką, todėl gebėsite pateikti įvairiausius inžinerinius sprendimus. Dėl to jūsų keliai ateityje bus platūs: galėsite dirbti ar tęsti studijas mechatronikos, mechanikos inžinerijos, valdymo technologijų kryptyse.

Žinios ir įgūdžiai

Kūrybiškos technologijos

Universitete įsisavintos žinios leis spręsti sudėtingas ir įvairias inžinerines užduotis, nes studijų metu ne tik projektuosite mechanines konstrukcijas ir mechanizmus, bet ir susipažinsite su taikomąja elektronika bei automatiniu valdymu. Taip pat išmoksite projektuoti, programuoti, diegti mechatronines ir robotizuotas sistemas. Dėl to tapsite kūrybingais ir paklausiais inžinieriais kūrėjais – juk šiandien įvairiapusiški specialistai vertinami labiausiai.

Karjera

Kelias į šiuolaikinę pramonę

Ateityje jūsų laukia plačios karjeros galimybės: vien tik Lietuvoje veiklą vykdo apie du tūkstančiai įmonių, kuriose reikia mechatronikos specialistų. Galėsite užimti inžinerinio profilio pareigas įvairiuose gamybos ir paslaugų sektoriuose arba pasukti technologinių produktų pardavimų link ir dirbti konsultantais ar projektų vadovais, vystyti aukštųjų technologijų (angl. high-tech) verslus.

Paklausa

Akivaizdūs pranašumai

Tapsite nepamainomais specialistais – pasaulis automatizuojasi, o šie procesai dažniausiai yra grindžiami mechatronikos technologijomis. Darbdavių nuomone, mechatronikos specialistai gali sparčiau ir lanksčiau adaptuotis prie įvairių darbo reikalavimų, todėl jie itin pageidaujami įvairiose įmonėse.

Infrastruktūra

Moderniausios mechatronikos laboratorijos

KTU Mechatronikos studijos – ne tik pirmosios tokios Lietuvoje, bet ir labiausiai ištobulintos dėl čia turimos technologinės ir eksperimentinės įrangos. Galėsite tobulėti laboratorijose, kurios aprūpintos „Festo“ automatizuotos gamybos linijomis, inovatyviais 3D spausdintuvais (Virtualaus mokymo laboratorijoje), „ABB“ pramoniniais robotais ir programinio valdymo pjovimo staklėmis.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

Šios studijos įvertintos Investors' Spotlight ženklu

Investors’ Spotlight kokybės ženklas patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant šios programos specialistus.

Šios studijos įvertintos Investors' Spotlight ženklu
 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

 • spręsti įvairias gamybos inžinerijos srities problemas;
 • taikyti problemų sprendimo strategijas bei naujus sprendimo metodus;
 • atlikti analitinius, eksperimentinius gamybos inžinerijos problemų tyrimus bei apdoroti ir išanalizuoti atliktų tyrimų ar praktinių gamybos situacijų duomenis;
 • integruoti skirtingas pramonės inžinerijos sričių žinias ir valdyti sudėtingas situacijas;
 • konceptualiai pažvelgti į inžinerines sistemas ir gamybos procesus, siekiant sukurti reikalingus produktus.
 

Gali tapti

Šie specialistai projektuoja, modeliuoja, analizuoja, tobulina, modifikuoja bei adaptuoja įvairios mechatroninės įrangos, automatizavimo agregatų, robotikos komponentų, precizinės technikos, medicininės aparatūros ir kitas sudėtingas integruotas sistemas bei jų mazgus. Be to, ieško racionalių konstrukcinių variantų projektuojant naują įrangą, rengia bei derina techninius mechatronikos projektus ir ruošia konstruktorinę, technologinę dokumentaciją (brėžinių, modelių, specifikacijų).

Šie profesionalai rengia ir koordinuoja mechatronikos ir robotikos produktų kūrimą ir modernizavimo projektus nuo idėjos iki įgyvendinimo, dalyvauja rinkos analizėje ir produkto įvedime į rinką. Taip pat analizuoja produkcijai taikomus reikalavimus ir standartus, tinkamai parenka ir koordinuoja gamybos technologijas, sudaro technines užduotis gamintojams ar tiekėjams, derina žaliavų ir komponentų tiekimą, sudaro sąmatas, sertifikuoja ir dokumentuoja sukurtus produktus.

Tai specialistai atliekantys gaminamos ir naujai projektuojamos mechaninės ir mechatroninės įrangos bandymus (laboratorinius, eksploatacinius ir kt.), vertina įrangos charakteristikas, tikrina kokybę, atlieka sutrikimų diagnostiką, derina komponentus. Taip pat sudaro testavimo metodikas, planuoja ir įgyvendina testavimo procesus, diegia testavimo automatizavimo priemones, bei rengia bandymus ataskaitas ir sertifikatus.

Šie specialistai diegia ir prižiūri kompiuterizuotus ir programinio valdymo įrenginius bei įvairias gamybos automatizavimo priemones, ruošia techninę-eksploatacinę dokumentaciją. Be to, ieško racionalių automatizavimo ir robotizacijos sprendimų bei monitoringo, diagnostikos ir kompiuterizuoto valdymo priemonių efektyvaus panaudojimo galimybių.

Šie profesionalai konsultuoja klientus mechatroninės įrangos eksploatacijos klausimais (techninė pagalba, įrangos paleidimas ir derinimas, techninės priežiūros įgyvendinimas, veikimo sutrikimų analizė ir jų šalinimas), ruošia techninę dokumentaciją. Taip pat užsiima inžinerine-konsultacine veikla techninių produktų ir paslaugų srityse, susijusiose su mechatronikos technologijų diegimu, įsigijimu, vystymu ir pritaikymu bei ieško racionalių inžinerinių sprendimų, atlieka techninę ekspertizę ir ruošia projektinę dokumentaciją.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Valdas Grigaliūnas

Valdas Grigaliūnas

Mechatronikos instituto narys
Marius Rimašauskas

Marius Rimašauskas

Funkcinių medžiagų technologijos ekspertas
Darius Mažeika

Darius Mažeika

Robotikos ekspertas
Egidijus Dragašius

Egidijus Dragašius

Mechatronikos specialistas

 

 

Atsiliepimai

Vytis Varnavičius

Dr. Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, LEAN ir kokybės vadovas

 

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu teigti, kad Mechatronikos studijų programos absolventai turi žinių apie išskirtinių savybių medžiagas bei jų taikymą, inžinerinių projektų valdymą, virtualių sistemų panaudojimo galimybes modeliuojant procesus, jų automatizavimą, taip pat apie adaptyvias kontrolės sistemas. Tai labai aktualu praktiniame darbe, kai tenka valdyti projektus, kartu su klientais dirbti gaminamo produkto analizės bei industrializacijos stadijose. Reikia pažymėti, kad šios žinios praverčia ir elektronikos pramonėje. Elektronikos gaminiuose stebima stipri komponentų matmenų mažėjimo, jų tankio didėjimo bei integracijos su mechaninėmis ir mikromechaninėmis sistemomis tendencija.

Antanas Daugėla

Dr. Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

 

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui

 

 

 

D.U.K.

Mechatronika aprėpia daugiau nei robotika, kuri yra tik viena iš mechatronikos krypčių, Todėl studijų metu įgysite plačiai pritaikomų integruotų gebėjimų ir žinių, kurios pravers profesinėje veikloje susidūrus su įvairiomis mechatronikos sistemomis, pavyzdžiui, automatizuotos gamybos ar kitos paskirties kompiuterizuotais įrenginiais, saugos, komforto ar kita išmaniąja įranga, preciziniais prietaisais, naudojamais kokybės kontrolės, diagnostikos, medicinos ir kitoms reikmėms. Universalios tarpdisciplininės inžinerinės kompetencijos atveria platesnes karjeros galimybes.

Kauno regiono gamybos sektoriuje nuolatos daugėja investicijų ir darbo vietų, džiugina gausėjančios stambių tarptautinių gamyklų gretos Kauno LEZ. KTU Mechatronikos studijų programa buvo parengta atsižvelgiant į gamybos inžinerijos sektoriaus poreikius ir specifiką, todėl studijuodami įgysite mechatronikos žinių ir įgūdžių, kurie atliepia pramonės įmonių siekius diegti, plėtoti ir eksploatuoti išmaniosios gamybos technologijas.

 

Įgyti gebėjimai ir žinios padės lengviau susirasti jus dominančio pobūdžio inžinerinį darbą, susijusį su mechatroninių technologinių sistemų ar įvairių aukštųjų technologijų produktų kūrimu, tobulinimu, gamyba, integravimu, testavimu. Be to, studijuodami KTU galėsite lengvai derinti studijas su profesine praktika ar darbu Kauno regiono įmonėse.

Inžinerijoje – kaip ir sporte: kažkas renkasi bėgimą, kažkas – plaukimą, o kažkas – triatloną. Visais atvejais ketverių metų nepakanka aukštam rezultatyvumui ar meistriškumui pasiekti. Norint profesiniame gyvenime nuolat užsiimti įdomia, gerai apmokama veikla būtina nenuilstamai tobulėti. Šiuo atžvilgiu KTU Mechatronikos bakalauro programa – labai veiksmingas „inžinerinis tramplynas“, kurio pagalba vėliau galėsite specializuotis ir studijuoti jus dominančioje siauresnėje mechatronikos kryptyje arba ir toliau gilinti universalias mechatronikos žinias bei gebėjimus KTU magistrantūroje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt