ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Aeronautikos inžinerija

Tarpkryptinė aviacijos inžinerijos, aviacijos mechanikos inžinerijos ir aviacijos elektronikos šakas apimanti programa, kurią pabaigusieji projektuoja aviacinius ir kosminius aparatus, jų sistemas ir elementus, vertina jų būseną ir elgseną, sprendžia inžinerines funkcionalumo, patikimumo, informacijos perdavimo problemas bei vykdo analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Aeronautikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrus)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4916 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų

≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų;
nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos;
arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirti

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų;
ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų;
ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 4916 €
Kredito kaina 81,93 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Saulius Japertas
Studentų g. 56-232, Kaunas
Tel. +370 685 25830
el. p. saulius.japertas@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Aeronautika – orlaiviai, konstrukcijos, skrydis
Technologijos – projektavimas, gamyba, valdymas
Tyrimai – sistemos, modeliai, prognozavimas.
Aviaciniai ir kosminiai aparatai – įprastiniai ir bepiločiai orlaiviai, palydovai
Aviacinių ir kosminių aparatų tinkamumo skraidyti reikalavimų, jų funkcinių sistemų ir elementų patikimumo, saugos vertinimo metodų išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje Gebėjimas kurti ir taikyti matematinius modelius aeronautikos objektų bei procesų analizei ir parinkti tinkamą programinę įrangą Gebėjimas projektuoti aviacinius kosminius aparatus ir jų veikimą užtikrinančias sistemas ar elementus bei rengti projektinę dokumentaciją Gebėjimas inicijuoti ir vykdyti aviacinių kosminių aparatų, jų sistemų ir elementų projektavimo ar modernizavimo projektus ir parinkti tinkamus metodus, programinę bei techninę įrangą

 

 

Programos vertės

Studijos

Industrijos patirtis

Studijuodami bei atlikdami baigiamųjų projektų tyrimus savo teorines žinias realizuosite su tarptautinius standartus atitinkančia specializuota laboratorine ir programine įranga. Dirbsite Elektros ir elektronikos bei Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetų laboratorijose – Aerodinamikos tyrimų, Nanopalydovų ir avionikos, Radijo ir optinio ryšio, Dinamikos, Elektrodinamikos, Transporto ir mechatroninių sistemų bei Gynybos technologijų, Mechatronikos ir prof. K. Baršausko Ultragarso mokslo institutų mokslo laboratorijose – Raketinės technikos, Ultragarsinės matavimo technikos, Skaitmeninio modeliavimo, Dinamikos, Robotikos ir pjezomechanikos.

Infrastruktūra

Dirbsite su tarptautinių standartų įranga

Studijuodami bei atlikdami baigiamųjų projektų tyrimus savo teorines žinias realizuosite su tarptautinius standartus atitinkančia specializuota laboratorine ir programine įranga. Dirbsite Elektros ir elektronikos bei Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetų laboratorijose – Aerodinamikos tyrimų, Nanopalydovų ir avionikos, Radijo ir optinio ryšio, Dinamikos, Elektrodinamikos, Transporto ir mechatroninių sistemų bei Gynybos technologijų, Mechatronikos ir prof. K. Baršausko Ultragarso mokslo institutų mokslo laboratorijose – Raketinės technikos, Ultragarsinės matavimo technikos, Skaitmeninio modeliavimo, Dinamikos, Robotikos ir pjezomechanikos.

Paklausa

Būsite visada reikalingi besikeičiančioje rinkoje

Jūsų įgytos žinios – ypač lanksčios ir lengvai pritaikomos pagal rinkos tendencijas. Pavyzdžiui, šiuo metu transporto, energetikos, žemės ūkio, viešojo saugumo ir krašto apsaugos srityse populiaru taikyti bepiločių orlaivių technologijas. Baigę studijas būsite pasirengę projektuoti ir kurti fiksuoto sparno orlaivių ir sukasparnių-multikopterių sistemas bei atlikti gamybos ir taikymo veiklas įmonėse, kurioms aktualu bepiločiai orlaiviai ar jų technika. Laikui bėgant šios technologijos praras savo svarbą ir į rinką pretenduos nauji orlaiviai, tačiau jūsų profesiniai gabumai išliks paklausūs.

Įgūdžiai

Dangus ar visata – jūsų pasirinkimas

Priklausomai nuo pasirinkto mokslinio kelio ir karjeros, turėsite išsirinkti vieną iš pasirenkamųjų alternatyvų: „Įprastinių ir bepiločių orlaivių sistemų inžinerija“ (nuodugnios studijos apie aviacines medžiagas, orlaivių konstrukcijas ir jų sistemas) arba „Kosmoso inžinerija ir tyrinėjimas“ (kur pagrindinės jūsų tyrimų temos bus kosminių palydovų ir bepiločių orlaivių sistemų projektavimas ir valdymas).

Karjera

Jūsų laukia puiki karjera

Būdami kūrybiški inžinerinės veiklos specialistai, savo ateitį galėsite sieti su aviacijos ir kosmoso pramonės įmonėmis, dirbti mokslinį tiriamąjį, konsultacinį bei vadovaujamą darbą. Tai įdomi karjera, leidžianti kurti ir taikyti įprastinius, bepiločius ir kosmoso orlaivius ir jų technologijas, dirbti su palydovų sistemomis, atverianti galimybes sėkmingai žengti karjeros pakopomis: nuo aeronautikos inžinieriaus ar tyrėjo iki projektų vadovo ar aeronautikos įmonės vadovo.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos

– analitinis mąstymas;
– aviacinių ir kosminių aparatų tinkamumo skraidyti reikalavimų, jų funkcinių sistemų ir elementų patikimumo, saugos vertinimo metodų išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
– gebėjimas kurti ir taikyti matematinius modelius aeronautikos objektų bei procesų analizei ir tinkamos programinės įrangos parinkimas;
– gebėjimas projektuoti aviacinius kosminius aparatus ir jų veikimą užtikrinančias sistemas ar elementus, rengti projektinę dokumentaciją;
– gebėjimas inicijuoti ir vykdyti aviacinių kosminių aparatų, jų sistemų ir elementų projektavimo ar modernizavimo projektus ir parinkti, taikyti tinkamus metodus, programinę bei techninę įrangą;
– atvirumas patirčiai;
– sprendimų priėmimas ir kritinių situacijų valdymas.

Studento gebėjimai

– gebės dirbti aviacijos ir kosmoso pramonėje mokslinį tiriamąjį, konsultacinį bei vadovaujamą darbą;
– gebės projektuoti ir kurti palydovų, įprastines ar bepilotes orlaivių sistemas, kosminius aparatus, jų sistemas ir elementus;
– gebės valdyti bepiločius orlaivius ar jų sistemas, vertinti jų būseną ir veikimą;
– gebės modeliuoti orlaivių ar jų sistemų valdymo procesus, organizuoti ir kontroliuoti orlaivių techninės priežiūros procesus;
– gebės kokybiškai atlikti būsenų stebėjimų, saugos vertinimą, duomenų apdorojimą, prireikus taikyti ištaisomuosius veiksmus;
– gebės vykdyti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.

 

 

Gali tapti

 Palydovų orbitinio segmento ryšio sistemų projektuotoju (-a)

– inžinerinės funkcionalumo, patikimumo informacijos perdavimo modernizavimas, problemų sprendimas.

Nanopalydovų telekomunikacijų inžinieriumi (-e)

– raketinių variklių bandymai;
– naujų skysto kuro raketinių variklių sistemų projektavimas;
– orlaivio sistemų kokybės vertinimas ir kontrolė.

Mikro- ir nanopalydovų antžeminio valdymo sistemų specialistu (-e)

– orlaivio mechaninių sistemų modifikavimas, silpnų vietų paieška;
– orlaivių sistemų stabilumo vertinimas, modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų vykdymas;
– orlaivio mechaninių sistemų projektavimas pagal sudarytą techninę užduotį.

Skystojo kuro manevrinio raketinio variklio ir jo bandymų sistemos kūrėju (-a) bei tyrėju (-a)

– inovatyvių sprendimų paieška ir jų įgyvendinimas, siekiant pagerinti orlaivio sistemų efektyvumą ir patikimumą;
– skystojo kuro manevrinio raketinio variklio ir jo sistemų imitacinis modeliavimas, eksperimentinių tyrimų atlikimas, vertinimas ir taikomų matematinių modelių sintezė.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Laurynas Krasinskas

Laurynas Krasinskas

Aviacijos specialistų mokymo centras - instruktorius
Nerijus Baublys

Nerijus Baublys

KTU Aviacijos specialistų mokymų centro vadovas
Asmens nuotrauka

Marius Andrikaitis

AB Sportinė aviacija ir ko., inžinierius-konstruktorius

 

 

Atsiliepimai

Vidmantas Tomkus

Vidmantas Tomkus

Lietuvos aerokosmoso asociacijos direktorius

 

Europos Komisijos strateginių aerokosmoso technologijų vystymo prioritetai, Lietuvos bendradarbiavimo su Europos kosmoso agentūra, JAV Aeronautikos ir kosmoso agentūra (NASA), mažųjų palydovų ir bepiločių aparatų rinkos augimas, Aeronautikos techninio aptarnavimo centrų plėtra Lietuvoje suteikia absolventams geras karjeros galimybes. Lietuvai siekiant narystės Europos kosmoso agentūroje ir įvertinus Europos ir pasaulinę aviacijos ir kosmoso technologijų vystymosi situaciją, prognozuojama, kad artimiausiame laikotarpyje asociacijos įmonėms aeronautikos inžinieriai bus ypač aktualūs. Studijų programa „Aeronautikos inžinerija“ yra labai aktuali ir skatina pažangių aukštųjų technologijų kūrimą ir vystymą bei investicijas į aeronautikos ir kosmoso įmonių plėtrą Lietuvoje.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Saulius Japertas
Studentų g. 56-232, Kaunas
Tel. +370 685 25830
el. p. saulius.japertas@ktu.lt