Finansai

6211LX036 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Šios programos absolventai turi itin įvairiapuses žinias apie procesų, vykstančių valstybėse, įvairiuose finansų rinkos segmentuose, verslo sektoriuje, specifiką, geba taikyti inovatyvius finansų valdymo principus, instrumentus ir metodus įvairiose finansų institucijų ir nefinansinių korporacijų finansų valdymo srityse, geba identifikuoti ir spręsti finansų valdymo problemas, kylančias valstybės, finansų sektoriaus ar nefinansinės įmonės lygmenyje.

Užsiėmimai vyksta cikline forma darbo dienų vakarais.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Prof. Halit Gonenc

Groningen universitetas (Nyderlandai)

David Stolin

Toulouse Business School (Prancūzija)

Evaldas Valeiša

Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialo direktorius
Įgūdžiai

Gilus finansinių sprendimų įvairiuose lygmenyse ir jų pasekmių išmanymas

Įgyjamos įvairiapusės žinios apie procesų, vykstančių valstybėse, įvairiuose finansų rinkos segmentuose, verslo sektoriuje, specifiką, sudaromos sąlygos įgyti gilius analitinius gebėjimus tirti šiuos procesus bei vertinti įvairiuose lygmenyse priimtų sprendimų pasekmes finansiniams rezultatams, modeliuoti galimus sprendimus ir rengti finansines prognozes.

Patirtis

Glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis

Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis suteikia galimybę parengti rinkos poreikius atitinkančius aukštesnės valdymo grandies finansų specialistus, turinčius išlavintus praktinius įgūdžius finansinės analizės ir finansų valdymo srityse.

Karjera

Didelės karjeros augimo galimybės

Finansų specialistai gerai išmano įvairių procesų ir sprendimų poveikį įmonės, organizacijos vertės kūrimui, geba priimti efektyvius sprendimus vertės kūrimo kontekste, todėl jie dažnai tampa aukštesnės ir aukščiausios grandies vadovais.

Studijos

Studijų procese naudojamas pasaulinio lygio informacinis įrankis – Bloomberg platforma

Bloomberg – žinoma kaip finansų informacijos platforma Nr. 1 pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis.

Atlyginimo galimybės

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis 2015 metų statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai finansų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

 • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
 • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Finansinė analizė ir finansų modeliavimas – finansinės būklės vertinimas, vertės kūrimo analizė, finansinių rezultatų modeliavimas.
Finansų institucijų valdymas – sisteminė analizė, valdymo sprendimai ir jų pasekmės, rizikos valdymo galimybės.
Įmonės finansų valdymas – vystymo planai, strategijos, turto valdymo sprendimai, finansavimas.
Investicijų valdymas – investicinės priemonės, portfelio formavimas, valdymo strategijos, rizikos valdymas.
Finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas Finansų valdymo ypatumų finansų institucijose išmanymas Investicijų valdymo sprendimų priėmimas Finansų valdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas
Pagrindinės kompetencijos

 • Pritaikyti ir valdyti inovatyvius finansų valdymo principus, instrumentus ir metodus įvairiose finansų institucijų ir nefinansinių korporacijų finansų valdymo srityse
 • išmanyti verslo sektoriaus specifikas ir įgalinant turimas žinias identifikuoti ir spręsti finansų valdymo problemas;
 • turi išlavintus praktinius įgūdžius rengti finansines analizes ir valdyti organizacijos finansinius procesus;
 • geba naudotis Bloomberg platforma kaip informaciniu įrankiu rengiant finansines prognozes.

 

II pakopos finansų programos absolventai turi itin gilias bei įvairiapuses žinias apie procesų specifiką, vykstančių valstybėse, įvairiuose finansų rinkos segmentuose, verslo sektoriuje ir geba:

 • formuoti organizacijos reputaciją pasitelkiant verslo etikos ir socialinės atsakomybės principus finansų valdyme;
 • tirti procesus, vykstančius mikro ir makro lygmenyse, bei vertinti priimtų sprendimų pasekmes finansiniams rezultatams;
 • modeliuoti galimus rizikos valdymo sprendimus ir rengti finansines prognozes.
Vadybos ir organizavimo analitikai Atliekamos užduotys
Vadybos ir organizavimo analitikai padeda organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras. Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas

pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;

 

Verslo konsultantas

esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas;

 

Organizavimo ir metodų analitikas

esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas; klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;

Apskaitos ir buhalterijos specialistai Atliekamos užduotys
Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai skaičiuoja, klasifikuoja ir registruoja skaitinius duomenis, kad finansinė apskaita būtų užbaigta. Jie atlieka visus įprastinius skaičiavimus, įrašus ir patikras, kad gautų pirminius apskaitoje naudojamus finansinius duomenis. Auditorius kontrolierius

darbas kompiuteriais, kuriuose įdiegta apskaitos programinė įranga, registruojant, saugant ir analizuojant informaciją;

 

Buhalteris apskaitininkas

sąskaitų, sąskaitų faktūrų, sąskaitų išrašų ir kitų finansinių ataskaitų skaičiavimai, rengimas ir išrašymas pagal nustatytas procedūras;

 

Iždininkas

statistinių, finansinių, apskaitos ar audito ataskaitų ir lentelių, susijusių su grynųjų pinigų gavimu, išmokėjimu, mokėtinomis ir gautinomis sumomis, pelnu ir nuostoliais, sudarymas.

Buhalteriai Atliekamos užduotys
Buhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis, užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms. Buhalteris

finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;

 

Auditorius

mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti mokesčius, užginčijimas;

 

Finansų kontrolierius

pelno prognozių ir biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas; konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

Finansų analitikai Atliekamos užduotys
Finansų analitikai atlieka kiekybinę informacijos, darančios poveikį valstybinių ar privačių įstaigų investicijų programoms, analizę. Finansininkas

finansinės informacijos analizė, siekiant rengti verslo, pramonės ir ekonominių sąlygų prognozes, kurios naudojamos priimant investavimo sprendimus;

 

Finansų analitikas

vertybinių popierių pardavimo ir pasiūlymo visuomenei kainos nustatymas;

 

Vertybinių popierių konsultantas

investicinių veiksmų planų rengimas pagal finansines analizes;

 

Investicijų konsultantas

ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena atliekant informacijos, gautos iš finansinių leidinių ir tarnybų, investavimo ir bankininkystės įmonių, valstybės institucijų, prekybos leidinių, įmonių ir asmeninių pokalbių, analizę;

Finansų ir investicijų konsultantai Atliekamos užduotys
Finansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu investuoja lėšas ir jas valdo. Finansų planuotojas

klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas;

 

Finansų vadybininkas

pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti;

 

Asmeninis bankininkas

finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas;

Politikos ir administravimo specialistai Atliekamos užduotys
Politikos ir administravimo specialistai rengia ir analizuoja politikos kryptis, kuriomis vadovaujamasi rengiant, įgyvendinant ir keičiant valdymo ir komercines operacijas ir programas. Seimo Pirmininko padėjėja

ryšių su programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius;

 

Valstybinis auditorius

politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama pirmenybė, klausimais;

 

Savivaldybės tarybos sekretorius

taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;

 

Savivaldybės kontrolierius

poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politika vertinimas;

Atsiliepimai

Saulius Drasutis

AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas

Per visą darbo „Swedbank“, AB laikotarpį teko sutikti ne vieną KTU Finansų programos magistrą. Labai vertinu šios magistro programos absolventus ir kaip potencialius kandidatus į banke siūlomas laisvas pozicijas, ir kaip esamus kolegas. Paprastai šios programos dalyviai turi labai gilias teorines žinias tiek apie įmonių finansinę atskaitomybę, pinigų srautus, tiek geba analizuoti įmonių finansines tendencijas, įvertinti galimus rizikos faktorius. Manau, kad tai lemia geri baziniai matematikos, tikimybių teorijos ir finansinių pagrindų įgūdžiai įgyti bakalauro studijose ir tolimesnis šių įgūdžių tobulinimas magistro studijų metu. Labai vertinu šių absolventų individualias savybes – sąžiningumą, nuoseklumą, norėjimą nuolatos tobulėti, taip pat pabrėžtinos ir stiprėjančios komandinio darbo savybės, kurios atsiranda ruošiant bendrus komandinius projektus.

Tadas Vaicekauskas

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovas, UAB „Medienos era“ verslo plėtros vadovas

Pagrindinis šios studijų programos vertę kuriantis veiksnys – įgyjamų finansinių žinių įvairiapusiškumas. Gilinimasis į bankų, kredito unijų, draudimo kompanijų bei verslo įmonių finansų ypatybes formuoja platų finansinį požiūrį ir suvokimą, kartu atverdamas atitinkamas žinių taikymo praktikoje ir karjeros galimybes. Praktinių užduočių metu lavinamas gebėjimas mąstyti analitiškai, interpretuoti ir pritaikyti turimą informaciją finansų institucijų / verslo įmonių valdymo sprendimams priimti.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Gerda Žigienė
e. p. gerda.zigiene@ktu.lt