en

Finansai

Programa įtraukta į CFA instituto „University Affiliation Program“ (UAP). Programa apima mažiausiai 70 proc. CFA programos turinio (angl. CFA Program Candidate Body of KnowledgeCBOK), įskaitant ir CFA programoje taikomus etikos ir profesinės elgsenos standartus.

Programos turinys pagal CFA leidžia absolventui būti konkurencingiems darbo rinkoje, o darbdaviui – turėti aiškų supratimą, apie žinias ir gebėjimus įgytus šioje programoje dėl tarptautiniu lygiu pripažinto turinio. „Bloomberg“ terminalų naudojimas studijose suteikia galimybę išlaikyti „Bloomberg Market Concepts“ sertifikatą. Taip pat „Bloomberg“ turinys susistemintas pagal CFA sandarą.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis Finansų programa jau kelis metus užima antrąją vietą tarp Lietuvos universitetuose vykdomų magistrantūros Finansų krypties programų.

 

 

Kodas 6211LX036
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Finansai
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m.
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Halit Gonenc

Groningen universitetas (Nyderlandai), Finansų vadybos asociacijos bei Europos finansų vadybos asociacijos (EFMA) narys

Evaldas Valeiša

„Switch4sure“ generalinis direktorius

Arturo Bris

IMD Pasaulio konkurencingumo centro direktorius, IMD Business School profesorius. Paskaitos tema: „How to catch up, integrate and get benefits from fintech, blockchain and other financial innovations for business“

Audrius Virbalas

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas
 

Programos vertės

Studijos

Studijų procese naudojamas pasaulinio lygio informacinis įrankis – Bloomberg platforma

„Bloomberg“ – žinoma kaip finansų informacijos platforma Nr. 1 pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis. Unikali galimybė – KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas yra vienintelis Baltijos šalyse, turintis 12 „Bloomberg“ terminalų, kurie naudojami studijų procese, taip pat įgyjamas „Bloomberg Market Concept“ sertifikatas, išduodamas paties „Bloomberg“.

Įgūdžiai

Gilus finansinių sprendimų įvairiuose lygmenyse ir jų pasekmių išmanymas

Įgyjamos įvairiapusės žinios apie procesų, vykstančių valstybėse, įvairiuose finansų rinkos segmentuose, verslo sektoriuje, specifiką, sudaromos sąlygos įgyti gilius analitinius gebėjimus tirti šiuos procesus bei vertinti įvairiuose lygmenyse priimtų sprendimų pasekmes finansiniams rezultatams, modeliuoti galimus sprendimus ir rengti finansines prognozes.

Patirtis

Glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis

Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis suteikia galimybę parengti rinkos poreikius atitinkančius aukštesnės valdymo grandies finansų specialistus, turinčius išlavintus praktinius įgūdžius finansinės analizės ir finansų valdymo srityse.

Karjera

Didelės karjeros augimo galimybės

Finansų specialistai gerai išmano įvairių procesų ir sprendimų poveikį įmonės, organizacijos vertės kūrimui, geba priimti efektyvius sprendimus vertės kūrimo kontekste, todėl jie dažnai tampa aukštesnės ir aukščiausios grandies vadovais.

Atlyginimo galimybės

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai finansų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

 

Įgūdžių aprašas

Finansinė analizė ir finansų modeliavimas – finansinės būklės vertinimas, vertės kūrimo analizė, finansinių rezultatų modeliavimas.
Finansų institucijų valdymas – sisteminė analizė, valdymo sprendimai ir jų pasekmės, rizikos valdymo galimybės.
Įmonės finansų valdymas – vystymo planai, strategijos, turto valdymo sprendimai, finansavimas.
Investicijų valdymas – investicinės priemonės, portfelio formavimas, valdymo strategijos, rizikos valdymas.
Etika ir profesiniai standartai Finansų valdymas ir ekonominė aplinka Investicijų valdymas VP portfelio valdymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Saulius Drasutis

AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas

 

Per visą darbo „Swedbank“, AB laikotarpį teko sutikti ne vieną KTU Finansų programos magistrą. Labai vertinu šios magistro programos absolventus ir kaip potencialius kandidatus į banke siūlomas laisvas pozicijas, ir kaip esamus kolegas. Paprastai šios programos dalyviai turi labai gilias teorines žinias tiek apie įmonių finansinę atskaitomybę, pinigų srautus, tiek geba analizuoti įmonių finansines tendencijas, įvertinti galimus rizikos faktorius. Manau, kad tai lemia geri baziniai matematikos, tikimybių teorijos ir finansinių pagrindų įgūdžiai įgyti bakalauro studijose ir tolimesnis šių įgūdžių tobulinimas magistro studijų metu. Labai vertinu šių absolventų individualias savybes – sąžiningumą, nuoseklumą, norėjimą nuolatos tobulėti, taip pat pabrėžtinos ir stiprėjančios komandinio darbo savybės, kurios atsiranda ruošiant bendrus komandinius projektus.

Tadas Vaicekauskas

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovas, UAB „Fornestas“ vykdantysis direktorius

 

Pagrindinis šios studijų programos vertę kuriantis veiksnys – įgyjamų finansinių žinių įvairiapusiškumas. Gilinimasis į bankų, kredito unijų, draudimo kompanijų bei verslo įmonių finansų ypatybes formuoja platų finansinį požiūrį ir suvokimą, kartu atverdamas atitinkamas žinių taikymo praktikoje ir karjeros galimybes. Praktinių užduočių metu lavinamas gebėjimas mąstyti analitiškai, interpretuoti ir pritaikyti turimą informaciją finansų institucijų /verslo įmonių valdymo sprendimams priimti.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės tirti procesus, vykstančius įvairiuose finansų rinkos segmentuose, verslo sektoriuje, bei vertinti įvairiuose lygmenyse priimtų sprendimų pasekmes finansiniams rezultatams;

– gebės modeliuoti investavimo ir kitus finansų valdymo sprendimus, kurti ir įgyvendinti vertės kūrimo strategijas, rengti finansines prognozes;

– gebės kūrybiškai taikyti tradicines ir modernias finansų valdymo metodologijas rengiant ir įgyvendinant finansų strategijas.

 

Studento kompetencijos

– abstrahuoti įvairiuose duomenų šaltiniuose pateikiamą finansų sistemos kaitai svarbią informaciją, interpretuoti finansų valdymo modelių taikymo ypatumus pasireiškiant dar ne iki galo ištirtoms aplinkybėms;

– teikti rekomendacijas, modeliuoti strateginius sprendimus investicijų valdymo ir įmonės finansų valdymo srityse ;

– sistemiškai argumentuoti siūlomų finansų valdymo sprendimų tinkamumą ir būtinumą vertės kūrimo ir rizikos valdymo kontekste, pasitelkiant teorines ir empirines žinias.

 

 

Gali tapti

Finansų skyriaus vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės ar organizacijos finansinės situacijos analizė ir finansų politikos formavimas

– strateginis finansinės veiklos planavimas, strateginių sprendimų įgyvendinimas, rizikos valdymas ir kontrolė;

– aukščiausio lygmens atstovavimas įmonei arba organizacijai sudarant sandorius su finansų institucijomis.

Investicijų specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– investavimo strategijų kūrimas, įvertinant tikslus ir kintančias aplinkos sąlygas;

– investicijų portfelių valdymas;

– rizikos valdymas.

Finansų specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– kompleksinis įmonės finansinės būklės vertinimas, sisteminė finansų rinkose vykstančių procesų analizė;

– ekonominės aplinkos pokyčių, finansų rinkos tendencijų prognozavimas;

– strateginių vertės kūrimo sprendimų modeliavimas ir įgyvendinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų finansų studijų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė – finansų studijų krypties dalykų) arba iki 30 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė – finansų studijų krypties dalykų) ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Kristina Kundelienė

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė

Gedimino g. 50-505, Kaunas
tel. +370 (682) 41 077

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama