Apskaita ir auditas

Nėra organizacijos, kurioje nebūtų svarbi apskaita ir auditas. Tai viena iš kertinių vidinės veiklos sričių, padedančių įmonėms ir organizacijoms teisiškai bei efektyviai funkcionuoti. Šios prestižinę ACCA akreditaciją turinčios studijos yra tiesus kelias ne tik į apskaitos ir audito specialisto darbą, bet ir suteikia galimybę tapti apskaitos ar finansų skyriaus vadovu, įmonės vadovu audito ir apskaitos versle.

Lietuvių kalba studijos organizuojamos darbo dienų vakarais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais. Anglų kalba studijos organizuojamos penktadienių vakarais ir šeštadieniais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais.

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Apskaita
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (savaitgalinis, vakarinis; ciklinis, mišrusis)
Laipsnis Verslo vadybos magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos (išskyrus Turizmas ir poilsis L08), socialinių mokslų (Ekonomika J01) studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos (išskyrus Turizmas ir poilsis L08), socialinių mokslų (Ekonomika J01) studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, iš kurių ≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų, bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, iš kurių atitinkamai 20-30 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Konsoliduota apskaita – finansinės ataskaitos, patronuojanti ir dukterinė įmonės
Auditas – nepriklausomas tikrinimas, metodai, procedūros, vidaus auditas
Strateginė valdymo apskaita – išteklių skirstymas, biudžeto planavimas, kontrolės procedūros
Verte grįstas valdymas – koncepcijos, metodai, jų taikymas įmonės vertės nustatymui

Tarptautinės apskaitos ir standartų išmanymas Audito teorinių žinių, praktinių situacijų ir problemų supratimas Informacijos valdymo sprendimams pateikimas Verslo vertės ir turto vertinimas

 

 

Programos vertės

Tramplinas į karjerą

Studijos suteiks visas reikiamas žinias ir dalykines kompetencijas, kurios yra būtinos profesionalams, vystantiems karjerą šioje srityje.

Studijuojant galima rinktis

2 semestre šią programą studijuojantieji rinksis studijų alternatyvas: Iššūkio projektas „Hands on“ arba 3 studijų moduliai.

Iššūkio projekto „Hands on“ metu studentai tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas. Dirbdami drauge su mentoriais, magistrantai įgyja profesinės patirties, sprendžia realias problemas. Modulio metu studentai turi galimybę realioje situacijoje testuoti nestandartinius, strateginius sprendinius, įgyti patirties dirbant tarpdisciplininėje vadovų komandoje.

ACCA kvalifikacija – pasaulinio lygio įgūdžiai

Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, kuri užtikrina pasiruošimą darbui ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu: programos absolventams suteikiamos net 7 iš 9 tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA egzaminų įskaitos.

ACCA kvalifikacija – pasaulinio lygio įgūdžiai

Augantis specialistų poreikis

Pagal paskutinių metų statistiką, programą baigusių studentų įsidarbinimo procentas siekia net 96 procentus.

Naudingas laisvalaikis

Paskaitos – tik dalis universitetinio gyvenimo. Galėsite prisijungti prie ACCA ekspertų diskusijų, mokslinių projektų, dalyvauti praktikose.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Parengti finansinę atskaitomybę bei taikyti konsolidavimo metodikas, remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais apskaitos standartais.
– Savarankiškai spręsti tarptautinio apmokestinimo ir finansinės veiklos informacijos asimetrijos mažinimo problemas, taikant veiklos kontrolę, rizikos valdymą, auditą.
– Formuoti ir plėtoti organizacijos veiklos vertinimo sistemą, integruojant naujausias apskaitos, įmonės vertės matavimo ir valdymo koncepcijas.
 

Gali tapti

Šie žmonės planuoja įmonės ar organizacijos finansines operacijas, koordinuoja apskaitos procesus įmonėje ir vadovauja apskaitos specialistų komandai.

Būdami profesionalais šie žmonės sukuria savo pačių verslus, kurie teikia įvairias apskaitos ir audito paslaugas kitiems.

Šie profesionalai sudarinėja biudžetą, jį valdo, kontroliuoja išlaidas, teikia finansinės veiklos ataskaitas ir vertinimus vadovybei, akcininkams, vykdo apskaitos kontrolę ir konsultuoja biudžeto, apskaitos politikos, mokesčių planavimo klausimais.

Audito srities profesionalai tikrina įmonių finansinių ataskaitų teisingumą, atlieka rizikos vertinimą ir prisideda prie informacijos asimetrijos mažinimo. Vidaus audito specialistai užtikrina savo organizacijų veiklos kontrolę bei didina jos efektyvumą.

Tai žmonės, analizuojantys vidinius ir išorinius apskaitos duomenis ir teikiantys rekomendacijas įmonės vadovybei, priimant svarbius verslo valdymo sprendimus.

 

 

Hands on

Iššūkio projekto modulis yra pasirenkamasis, skirtas antro kurso magistrantams. Šio modulio apimtis – 15 ECTS kreditų. 10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Iššūkio projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiai, socialinio partnerio suformuluotai problemai išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) taps mentoriais ir teiks grįžtamąjį ryšį studentams. Šį modulį pasirinkę studentai turės galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgis patirties dirbdami tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje (simuliacija), ugdys asmeninę lyderystę bei stiprins profesinį portfelį.

 

 

Daugiau informacijos apie Hands on iššūkio projektą.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Edita Gimžauskienė

Edita Gimžauskienė

Strateginė valdymo apskaita
Borisas  Seminogovas

Borisas Seminogovas

Vidaus auditas
Valdas  Jadzevičius

Valdas Jadzevičius

Verte pagrįstas valdymas
Šviesa  Leitonienė

Šviesa Leitonienė

Turto ir verslo vertinimas
Kristina Kundelienė

Kristina Kundelienė

Tarptautinis apmokestinimas ir sandorių kainodara
Tomas Balco

Tomas Balco

Tarptautinis mokesčių planavimas ir mokesčių vengimas
Audrius Šešplaukis

Audrius Šešplaukis

Turto ir verslo vertinimo praktika Lietuvoje
Rūta  Gokienė

Rūta Gokienė

Tarptautinė apskaita

 

 

Atsiliepimai

Ingrida Šimonytė

Ingrida Šimonytė

Lietuvos Respublikos Ministrė pirmininkė

 

Kas gi dar pasakys mums – savininkams ir darbuotojams, investuotojams ir kreditoriams, valstybei ir piliečiams – kaip yra, jeigu ne apskaitos specialistai? Ir kas patvirtins, kad tai, ką sako apskaitos specialistai, yra tiesa, jeigu ne auditoriai? Abi šios profesijos yra rinkos ekonomikos stuburo slanksteliai, jos teikia svarbiausią – išteklių – informaciją, būtiną sprendimams priimti.

Nemat Guluzade

Nemat Guluzade

Apskaitos ir Audito magistrantūros programos alumnas, „Alter Domus“ apskaitininkas

 

Apskaitos ir audito programos studijos KTU labai pagerino mano pasitikėjimą savimi ir įgūdžius. Programa suteikė man stiprių tarptautinės apskaitos ir audito žinių bei leido tobulinti savo įgūdžius praktikoje. Studijų metu pasinaudojau galimybe dalyvauti Erasmus+ programos stažuotėje – studijų metu dirbau apskaitos praktikante Maltoje Chetcuti Cauchi įmonėje.

Gintarė Venckaitytė

Gintarė Venckaitytė

AB „Swedbank“ Apskaitos sistemų vyriausioji specialistė

 

Audito ir apskaitos studijas vertinu labai teigiamai. Paskaitų metu buvo atliekamos įdomios, praktiškos, darbinėje srityje pritaikomos užduotys. Stiprūs, kompetentingi dėstytojai buvo net iš verslo pasaulio ir davė naudingų patarimų ne tik iš mokslinės pusės, bet taip pat ir iš gyvenimiškos patirties. Asmeniškai man labai patiko moduliai Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė, Turto ir verslo vertinimas, Auditas, Vidaus auditas, Verte pagrįstas valdymas, kurių metu įgijau reikiamų ir vertingų žinių, pagilinau apskaitos žinias, įgijau audito pagrindus, o tai pravertė mano profesinėje karjeroje.

Muhammed İkbal Telli

Muhammed İkbal Telli

Apskaitos ir Audito magistrantūros programos alumnas

 

Visų pirma, studijos KTU Ekonomikos ir verslo fakulete Apskaitos ir audito studijų programoje įgalina sukurti tobulą tinklą, santykius su įvairiais žmonėmis. Svarbiausia mūsų studijų dalis – kiekvienoje paskaitoje turėti kviestinį dėstytoją, kuris padeda plėsti žinias, kompetencijas ir tinklą, kad gautume daugiau informacijos apie darbo galimybes Lietuvoje. Kalbant apie studentų ir dėstytojų santykius, tai mane labai nustebino, nejaučiu jokio skirtumo tarp savęs ir profesoriaus. Jie tikrai malonūs, draugiški ir malonūs žmonės. Studijos KTU tikrai padės atrasti tuo, kuo iš tiesų nori tapti.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Doc. dr. Rasa Norvaišienė

el. p. rasa.norvaisiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Doc. dr. Kristina Kundelienė

el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt