ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Apskaita ir auditas

Nėra organizacijos, kurioje nebūtų svarbi apskaita ir auditas. Tai viena iš kertinių vidinės veiklos sričių, padedančių įmonėms ir organizacijoms teisiškai bei efektyviai funkcionuoti. Šios prestižinę ACCA akreditaciją turinčios studijos yra tiesus kelias ne tik į apskaitos ir audito specialisto darbą, bet ir suteikia galimybę tapti apskaitos ar finansų skyriaus vadovu, įmonės vadovu audito ir apskaitos versle.

Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, kuri užtikrina pasiruošimą darbui ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu: programos absolventams suteikiamos net 7 iš 9 tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA egzaminų įskaitos.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

* Studijų lietuvių kalba vykdymo laikas – vakarinis, vykdomo būdas ciklinis, mišrus, studijų anglų kalba vykdymo laikas – savaitgalinis, vykdomo būdas ciklinis, mišrus.

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų;
arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos, iš kurių ≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, iš kurių atitinkamai 20-30 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 3989 €
Kredito kaina 66,48 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė
doc. dr. Kristina Kundelienė
Gedimino g. 50-505, Kaunas
Tel.  +370 37 300566

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Konsoliduota apskaita – finansinės ataskaitos, patronuojanti ir dukterinė įmonės
Auditas – nepriklausomas tikrinimas, metodai, procedūros, vidaus auditas
Strateginė valdymo apskaita – išteklių skirstymas, biudžeto planavimas, kontrolės procedūros
Verte grįstas valdymas – koncepcijos, metodai, jų taikymas įmonės vertės nustatymui

Tarptautinės apskaitos ir standartų išmanymas Audito teorinių žinių, praktinių situacijų ir problemų supratimas Informacijos valdymo sprendimams pateikimas Verslo vertės ir turto vertinimas

 

 

Programos vertės

Tramplinas į karjerą

Studijos suteiks visas reikiamas žinias ir dalykines kompetencijas, kurios yra būtinos profesionalams, vystantiems karjerą šioje srityje.

ACCA kvalifikacija – pasaulinio lygio įgūdžiai

Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, kuri užtikrina pasiruošimą darbui ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu: programos absolventams suteikiamos net 7 iš 9 tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA egzaminų įskaitos.

Augantis specialistų poreikis

Pagal paskutinių metų statistiką, programą baigusių studentų įsidarbinimo procentas siekia net 96 procentus.

Naudingas laisvalaikis

Paskaitos – tik dalis universitetinio gyvenimo. Galėsite prisijungti prie ACCA ekspertų diskusijų, mokslinių projektų, dalyvauti praktikose.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Parengti finansinę atskaitomybę bei taikyti konsolidavimo metodikas, remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais apskaitos standartais.

Savarankiškai spręsti tarptautinio apmokestinimo ir finansinės veiklos informacijos asimetrijos mažinimo problemas, taikant veiklos kontrolę, rizikos valdymą, auditą.

Formuoti ir plėtoti organizacijos veiklos vertinimo sistemą, integruojant naujausias apskaitos, įmonės vertės matavimo ir valdymo koncepcijas.

 

 

Gali tapti

Šie žmonės planuoja įmonės ar organizacijos finansines operacijas, koordinuoja apskaitos procesus įmonėje ir vadovauja apskaitos specialistų komandai.

Būdami profesionalais šie žmonės sukuria savo pačių verslus, kurie teikia įvairias apskaitos ir audito paslaugas kitiems.

Šie profesionalai sudarinėja biudžetą, jį valdo, kontroliuoja išlaidas, teikia finansinės veiklos ataskaitas ir vertinimus vadovybei, akcininkams, vykdo apskaitos kontrolę ir konsultuoja biudžeto, apskaitos politikos, mokesčių planavimo klausimais.

Audito srities profesionalai tikrina įmonių finansinių ataskaitų teisingumą, atlieka rizikos vertinimą ir prisideda prie informacijos asimetrijos mažinimo. Vidaus audito specialistai užtikrina savo organizacijų veiklos kontrolę bei didina jos efektyvumą.

Tai žmonės, analizuojantys vidinius ir išorinius apskaitos duomenis ir teikiantys rekomendacijas įmonės vadovybei, priimant svarbius verslo valdymo sprendimus.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Edita Gimžauskienė

Edita Gimžauskienė

Strateginė valdymo apskaita
Borisas  Seminogovas

Borisas Seminogovas

Vidaus auditas
Valdas  Jadzevičius

Valdas Jadzevičius

Verte pagrįstas valdymas
Šviesa  Leitonienė

Šviesa Leitonienė

Turto ir verslo vertinimas
Kristina Kundelienė

Kristina Kundelienė

Tarptautinis apmokestinimas ir sandorių kainodara
Tomas Balco

Tomas Balco

Tarptautinis mokesčių planavimas ir mokesčių vengimas
Audrius Šešplaukis

Audrius Šešplaukis

Turto ir verslo vertinimo praktika Lietuvoje
Rūta  Gokienė

Rūta Gokienė

Tarptautinė apskaita

 

 

Atsiliepimai

Ingrida Šimonytė

Ingrida Šimonytė

LR Seimo narė, Audito komiteto pirmininkė, kandidatė LR prezidento rinkimuose 2019 m.

 

Kas gi dar pasakys mums – savininkams ir darbuotojams, investuotojams ir kreditoriams, valstybei ir piliečiams – kaip yra, jeigu ne apskaitos specialistai? Ir kas patvirtins, kad tai, ką sako apskaitos specialistai, yra tiesa, jeigu ne auditoriai? Abi šios profesijos yra rinkos ekonomikos stuburo slanksteliai, jos teikia svarbiausią – išteklių – informaciją, būtiną sprendimams priimti.

Gintarė Venckaitytė

Gintarė Venckaitytė

AB „ Swedbank“ Apskaitos sistemų vyriausioji specialistė

 

Audito ir apskaitos studijas vertinu labai teigiamai. Paskaitų metu buvo atliekamos įdomios, praktiškos, darbinėje srityje pritaikomos užduotys. Stiprūs, kompetetingi dėstytojai buvo net iš verslo pasaulio ir davė naudingų patarimų ne tik iš mokslinės pusės, bet taip pat ir iš gyvenimiškos patirties. Asmeniškai man labai patiko moduliai Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė, Turto ir verslo vertinimas, Auditas, Vidaus auditas, Verte pagrįstas valdymas, kurių metu įgijau reikiamų ir vertingų žinių, pagilinau apskaitos žinias, įgijau audito pagrindus, o tai pravertė mano profesinėje karjeroje.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė
doc. dr. Kristina Kundelienė
Gedimino g. 50-505, Kaunas
Tel.  +370 37 300566