ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Įmonių valdymas

Geras vairininkas savo laivą suvaldys net ir per didžiausias audras. Būtent tokių vadovų ir reikia šiuolaikinių rinkos sąlygų veikiamoms kompanijoms. Sėkmingas įmonės valdymas – tai naujausių vadybos, rinkodaros, finansų ir ekonomikos žinių taikymas. Tai plačios kompetencijos. Visa tai, kas gali būti reikalinga dirbant dinamiškose, vietinėse bei tarptautinėse verslo įmonėse ar organizacijose.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Priėmimas vykdomas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Dėl studijų programos vykdymo būdo ir vietos kviečiame susisiekti su studijų programos vadove.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų;
arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 3989 €
Kredito kaina 66,48 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė
Dr. Rasa Lalienė
Gedimino g. 50-329, Kaunas
Tel. +370 679 14 795

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Įmonė – marketingas, finansai, apskaita, personalas.
Strateginis valdymas – metodologija, įgyvendinimas, pokyčių valdymas.
Verslas – organizavimas, planavimas, aplinkos prognozavimas, valdymas.
Lyderystė – motyvacija, strategija, iššūkiai.
Įmonės veiklos kontrolė Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas Įmonės strateginis ir pokyčių valdymas Įmonės rinkodara ir projektai

 

 

Programos vertės

Studijuosite savaitgaliais

Suderinti studentų darbą ir studijas – itin svarbu. Todėl studijos vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais. Jūsų patogumui dėstytojai atvyks į Alytų.

Optimali studijų trukmė

Tai subalansuota studijų programa, kurią pabaigsite per 1,5 metų.

Įmonė nuo A iki Z

Tai studijų programa, perteikianti naujausias mokslo žinias per praktinę patirtį. Mokysitės apie viską, kas daro įtaka sėkmingam įmonės valdymui: finansų valdymą, lyderystę, verslo procesų ir kokybės valdymą, rinkodarą.

Sužinome ir taikome iš karto

Studijuodami ne tik įgysite naujausių mokslinių žinių, bet gebėsite jas panaudoti praktiškai. Rengsite įmonės strategiją, pokyčių valdymo ir įgyvendinimo planus, marketingo strategiją, lyderystės ugdymo programas.

Darbdaviai jau nekantrauja

Verslo ekspertai užtikrintai teigia, kad vadybos specialistai su kompleksinėmis žiniomis ir kompetencijomis yra vieni geidžiamiausių rinkoje.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Spręsti strategines įmonės valdymo problemas, rengti ir įgyvendinti strategijas.

Priimti strateginius ir taktinius marketingo sprendimus.

Modeliuoti bei vertinti įmonės investavimo ir finansavimo alternatyvas.

Ugdyti savo ir kitų lyderystės įgūdžius.

Veikti antrepreneriškai įgyvendinant pokyčius įmonėje.

Galite tapti:

Profesionaliu vadybininku, verslo konsultantu, projektų vadovu.

Galite kurti ir plėtoti individualų verslą ir jam vadovauti.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Mantas Vilkas

Mantas Vilkas

Verslo procesų valdymas
Rūta  Čiutienė

Rūta Čiutienė

Projektų valdymas
Lina  Girdauskienė

Lina Girdauskienė

Pokyčių vadyba
Asta Daunorienė

Asta Daunorienė

Kokybės vadyba
Violeta Šilingienė

Violeta Šilingienė

Lyderystė; Atlyginimų valdymas
Regina  Virvilaitė

Regina Virvilaitė

Marketingo valdymas
Lina  Sinevičienė

Lina Sinevičienė

Strateginis finansų valdymas
Rimgailė  Vaitkienė

Rimgailė Vaitkienė

Mokslinių tyrimų metodologija

 

 

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ personalo vadovė (Lietuva) ir Talent Europe vadovė

 

Šiuo metu rinkoje pastebimas paradoksas: įmonės susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stygiumi, tuo tarpu daugybė aukštųjų mokyklų absolventų negauna trokštamo darbo. Šioje situacijoje baigusieji Įmonių valdymo programą turi stiprų pranašumą rinkoje prieš kitų panašaus profilio studijų absolventus. Įgytų kompetencijų lankstumas, savalaikiškumas ir atitikimas šiuolaikinio verslo darbo jėgos poreikiams sudaro sąlygas jos absolventams sėkmingai rasti savo vietą darbo rinkoje ir tapti įmonių sėkmės kalviais.

Kristina Keršienė

Reda Jakimavičiūtė

UAB „Autolink“ vyriausioji vadybininkė

 

Įmonių valdymo programa pateisino mano lūkesčius su kaupu. Šios studijos suteikė naujausių vadybos ir ekonomikos žinių ir kompetencijų, kurios leido įtvirtinti savo pozicijas darbo rinkoje ir kilti karjeros laiptais. Studijų metų įgytos naudingos žinios ir įgūdžiai kasdieniniame darbe padeda greičiau priimti teisingus sprendimus, inicijuoti pokyčius ir greičiau pasiekti užsibrėžtus tikslus.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė
Dr. Rasa Lalienė
Gedimino g. 50-329, Kaunas
Tel. +370 679 14 795