Įmonių valdymas

Geras vairininkas savo laivą suvaldys net ir per didžiausias audras. Būtent tokių vadovų ir reikia šiuolaikinių rinkos sąlygų veikiamoms kompanijoms. Sėkmingas įmonės valdymas – tai naujausių vadybos, rinkodaros, finansų ir ekonomikos žinių taikymas. Tai plačios kompetencijos. Visa tai, kas gali būti reikalinga dirbant dinamiškose, vietinėse bei tarptautinėse verslo įmonėse ar organizacijose.

Priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.

Studijos organizuojamos penktadienių vakarais ir šeštadieniais nuotoliu, studijų moduliai vykdomi ciklais.

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (savaitgalinis; ciklinis, nuotolinis)
Laipsnis Verslo vadybos magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Įmonė – marketingas, finansai, apskaita, personalas.
Strateginis valdymas – metodologija, įgyvendinimas, pokyčių valdymas.
Verslas – organizavimas, planavimas, aplinkos prognozavimas, valdymas.
Lyderystė – motyvacija, strategija, iššūkiai.
Įmonės veiklos kontrolė Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas Įmonės strateginis ir pokyčių valdymas Įmonės rinkodara ir projektai

 

 

Programos vertės

Aukštos kokybės, visame pasaulyje pripažinta studijų programa

Šiai studijų programai yra suteiktas IPMA REG sertifikatas. IPMA REG yra pasaulinis kokybiškų projektų valdymo ir susijusių sričių kursų ir programų tinklas, todėl programa apima platų ICB (International Competence Baseline) kompetencijų spektrą. Šis sertifikatas pripažįstamas visame pasaulyje ir yra labai vertinamas darbdavių.

Aukštos kokybės, visame pasaulyje pripažinta studijų programa

Studijuosite savaitgaliais

Suderinti studentų darbą ir studijas – itin svarbu. Todėl studijos vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais nuotoliniu būdu.

Optimali studijų trukmė

Tai subalansuota studijų programa, kurią pabaigsite per 1,5 metų.

Įmonė nuo A iki Z

Tai studijų programa, perteikianti naujausias mokslo žinias per praktinę patirtį. Mokysitės apie viską, kas daro įtaka sėkmingam įmonės valdymui: finansų valdymą, lyderystę, verslo procesų ir kokybės valdymą, rinkodarą.

Sužinome ir taikome iš karto

Studijuodami ne tik įgysite naujausių mokslinių žinių, bet gebėsite jas panaudoti praktiškai. Rengsite įmonės strategiją, pokyčių valdymo ir įgyvendinimo planus, marketingo strategiją, lyderystės ugdymo programas.

Darbdaviai jau nekantrauja

Verslo ekspertai užtikrintai teigia, kad vadybos specialistai su kompleksinėmis žiniomis ir kompetencijomis yra vieni geidžiamiausių rinkoje.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Spręsti strategines įmonės valdymo problemas, rengti ir įgyvendinti strategijas.
– Priimti strateginius ir taktinius marketingo sprendimus.
– Modeliuoti bei vertinti įmonės investavimo ir finansavimo alternatyvas.
– Ugdyti savo ir kitų lyderystės įgūdžius.
– Veikti antrepreneriškai įgyvendinant pokyčius įmonėje.
 

Gali tapti

Tai asmuo, įžvelgiantis įmonės perspektyvas, rengiantis įmonės strategiją bei užtikrinantis jos efektyvų įgyvendinimą. Galite kurti ir plėtoti individualų verslą ir jam vadovauti.

Tai asmuo, kuris glaudžiai bendradarbiauja su įmonių savininkais ir vadovais, siekiant pagerinti įmonių veiklą ir efektyvumą bei padeda jiems augti.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Mantas Vilkas

Mantas Vilkas

Verslo procesų valdymas
Rūta  Čiutienė

Rūta Čiutienė

Projektų valdymas
Asta Daunorienė

Asta Daunorienė

Pokyčių valdymas
Violeta Šilingienė

Violeta Šilingienė

Lyderystė
Lina  Sinevičienė

Lina Sinevičienė

Strateginis finansų valdymas
Rimgailė  Vaitkienė

Rimgailė Vaitkienė

Mokslinių tyrimų metodologija
Eglė  Staniškienė

Eglė Staniškienė

Vadybos sistemos ir darnus vystymasis
Rasa Gudonavičienė

Rasa Gudonavičienė

Marketingo valdymas

 

 

Atsiliepimai

Simona Butrimienė

Simona Butrimienė

SĮ „Alytaus telekinas“ direktorė, programos absolventė

 

Šiuolaikinėms įmonėms labiau nei bet kada reikia lyderių, kurie būtų drąsūs, kūrybingi ir kompetentingi. Ši studijų programa pateisino mano lūkesčius ir leido užčiuopti šiandieninį įmonių valdymo pulsą, kuris būtinas, norint sukurti šiuolaikišką, pelningą, progresyvią, stiprią ir tvarią įmonę. Studijų metu įgytos žinios reikalingos ir lengvai pritaikomos praktikoje, priimant kasdienius sprendimus įvairiose įmonių valdymo srityse.

Gabrielė Bujanauskienė

Gabrielė Bujanauskienė

UAB „Retija“ direktorė

 

Savo pasirinkimu niekada nesudvejojau – dėstytojų profesionalumas ir novatoriškumas, kokybiškai vedamos paskaitos, rūpestingas požiūris į studentą ir sklandus studijų organizavimas – visa tai gavau studijuodama Įmonių valdymo programoje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Rasa Lalienė
el. p. rasa.laliene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Kristina Kundelienė
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt