en

Verslo ekonomika

Absolventai įgyja naujausių verslo ekonomikos žinių, geba spręsti verslo organizacijų problemas nacionalinėje ir globalioje aplinkoje. Absolventai geba kūrybiškai ir kritiškai vertinti ekonomikos idėjas, teorines ir praktines naujoves bei išmoksta jas taikyti darbe. Programa sudaryta bendradarbiaujant su verslo atstovais. Absolventai įgauna praktinių žinių ir gebėjimų apskaičiuoti verslo sprendimų ekonominius efektus bei didinti konkurencinį pranašumą.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis, ekonomikos studijos KTU – tarp geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose.

Kodas 6211JX042
Vieta
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Ekonomika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Ciklinė, Savaitgalinė)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė, paskaitos tema: „Globalių konkurencinių pranašumų stiprinimas tarptautinėje kompanijoje Ansell“

Nerijus Mačiulis

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. Paskaitos tema: „Euro zonos skolų krizė: priešakyje ar praeityje?“

Leonardo Piccinetti

REDINN Srl Briuselyje direktorius, „HORIZON 2020 programai konkurencingo projekto paraiškos teksto parengimas“.

Anders Henten

Aalborgo universitetas (Danija). Paskaitos tema: „Antreprenerystė ir inovacijos“ (angl. „Entrepreneurship and Innovation“).
 

Programos vertės

Programos sandara

Tarptautinis programos įvertinimas

Šią programą tarptautiniai ekspertai įvertino vienu aukščiausių balų ir akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Programos sandara yra suderinta su socialinių partnerių – įmonių bei valstybinių institucijų – atstovais.

Pagrindiniai socialiniai partneriai Lietuvoje: UAB „Arvi ir ko“, AB „Amilina“, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“, UAB „Iceco“, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Rūta“.

Lektoriai

Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai

Programos dėstytojai yra aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai, kurių pastangomis buvo laimėtas pirmosios ir vienintelės Lietuvoje ilgalaikės institucinės Ekonomikos mokslinių tyrimų programos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ konkursas ir pagal šią programą vykdyti moksliniai tyrimai.

Praktika

Suteikiami praktiniai įgūdžiai

Įgyjamos naujausios verslo ekonomikos teorijos žinios ir praktiniai įgūdžiai. Tai leidžia kompleksiškai spręsti verslo organizacijų problemas, prognozuoti verslo aplinką, įžvelgti verslo galimybes ir pasekmes nacionalinėje ir globalioje aplinkoje. Studijų procese taikomi įvairūs tyrimų instrumentai suformuoja patrauklaus ir adaptyvaus darbo rinkoje specialisto profilį.

Karjera

Patrauklios galimybės darbo rinkoje

Absolventai turi plačias galimybes plėtoti savo karjerą verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose Lietuvoje ir užsienyje, tęsti studijas ekonomikos ar vadybos krypties doktorantūroje, kurti ir valdyti savo verslą.

Studijos

Patraukli studijų trukmė (1,5 metų) bei lankstus studijų tvarkaraštis

Patraukliai sudaryta studijų programos sandara įgalina įgyti būtiniausias ekonomisto kompetencijas per 1,5 metų. Studijų tvarkaraštis dera su profesiniais įsipareigojimais, studijos vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais. Galimybė studijuoti savo mieste – Klaipėdoje.

 

Įgūdžių aprašas

Verslo aplinka – verslo aplinkos veiksniai, makroekonominė politika, prognozavimo modeliai.
Tarptautinė ir darni ekonomika – tarptautinė prekyba, globalios rinkos, darnus vystymasis, ekosistemos.
Ekonominis vertinimas – sandorių ekonomika, kaštų ir naudos analizė, ekonominė ir socialinė nauda.
Plėtra ir valdymas – rinkų analizė, ištekliai, konkurenciniai pranašumai, strategijos, įmonių susijungimai.

Verslo aplinkos analitika ir prognozavimas Tarptautinės ir darnios ekonomikos iššūkiai bei jų vertinimas Verslo sprendimų ekonominis vertinimas Verslo plėtra ir valdymas

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė

 

Ekonomikos studijos padėjo suformuoti analitinius gebėjimus, jų taikymą praktinėje veikloje analizuojant ir interpretuojant šaltinius, atliekant empirinius tyrimus ir apibendrinant išvadas. Pasaulinis kontekstas atvėrė galimybes pritaikyti įgytas žinias kasdienėse situacijose ir strateginiuose tarptautinės bendrovės sprendimuose.

Algimantas Venckus

VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“ direktorius

 

Šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje būtina puikiai žinoti, kokios jėgos joje veikia ir gebėti numatyti tų jėgų sąveikos pasekmes ateityje. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Verslo ekonomikos magistrantūros programoje dirbančių geranoriškų ir labai profesionalių dėstytojų suteiktos žinios man labai padėjo plėtojant konkurencingą verslą ir suteikė tvirtą pagrindą savo tikslų įmonės valdyme realizavimui.

Karjera

Studento kompetencijos

– verslo aplinkoje bei įmonėje vykstančių procesų strateginė analizė ir vertinimas;

– naujausių ekonomikos mokslo bei tyrimų, analizės metodų kūrimas ir taikymas praktikoje;

– efektyvių įmonės veiklai sprendimų paieška ir įgyvendinimas; įmonių veiklos koordinavimas ir vadovavimas;

– etikos ir socialinės atsakomybės principų įmonių veikloje taikymas.

 

 

Gali tapti

Verslo ekonomikos / ekonomikos analitiku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– verslo planų, investicinių planų/ galimybių studijų sudarymas;

– nacionalinių ir tarptautinių rinkų analizė ir vertinimas, pardavimo kanalų ir klientų paieška bei plėtra;

– įmonės ekonominių ir finansinių duomenų, ataskaitų, veiklos rodiklių analizė ir vertinimas.

Projektų/ verslo vystymo vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės strateginių planų įgyvendinimas, verslo strategijų, investicinių planų rengimas ir vykdymas;

– inovatyvių sprendimų, susijusių su įmonės veiklos efektyvinimu, inicijavimas bei diegimas;

– efektyvaus komandos darbo užtikrinimas.

Įmonės/ padalinio vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės veiklos planavimas, vadovavimas ir koordinavimas; verslo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė;

– veiklos rezultatų išsami analizė; pasiūlymų, dėl veiklos efektyvumo didinimo teikimas;

– komandos darbo organizavimas ir sklandaus valdymo proceso užtikrinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, politikos mokslų arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų ekonomikos, socialinių studijų krypties, verslo ir vadybos studijų krypčių grupės dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, socialinių studijų ar ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr.  papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

prof. dr. Vaida Pilinkienė

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 72 720

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama