en

Ekonomika

Tai mokslas ir begalinis tyrimas apie tai, kaip veikia mūsų pasaulis. Ieškome atsakymų, kaip visuomenės, vyriausybės ir verslai atlieka sprendimus, kaip efektyviausiai skirstyti ribotus išteklius ir iš to gauti daugiausiai naudos.

Ekonomikos magistro uždavinys – turimas žinias paversti į sprendimus, pritaikyti juos nacionaliniu ar tarptautiniu mastu ir kurti įmones, kurios galėtų tai įgyvendinti.

2019 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Ekonomikos MA+ studijų programa pripažinta viena geriausių Lietuvoje. Studijas baigę absolventai yra dažni Lietuvos mokslo akademijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos premijų ir apdovanojimų laureatai baigiamųjų magistro darbų konkursuose.

Be to, tarptautiniai ekspertai studijų programą įvertino vienu aukščiausių balų ir ją akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dr. Swapnil Singh

Kiekybinė ekonomika

Dr. Šarūnas Pajarskas

Konkurencijos ekonomika

Tomas Buzas

Investicijų pritraukimas

Linas Baltrėnas

Mokesčiai

Daiva Dumčiuvienė

Europos konkurencingumo ekonomika

Vytautas Snieška

Makroekonominis prognozavimas

Jurgita Bruneckienė

Konkurencijos rinkoje ekonomika, žiedinė ekonomika

Gražina Startienė

Tarptautinės prekybos finansavimas
 

Programos vertės

Tituluota studijų programa

Pradėkime nuo 2019 m. žurnalo „Reitingai“ duomenų, kuriuose Ekonomikos MA+ studijų programa pripažinta viena geriausių Lietuvoje. Studijas baigę absolventai yra dažni Lietuvos mokslo akademijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos premijų ir apdovanojimų laureatai baigiamųjų magistro darbų konkursuose.

Be to, tarptautiniai ekspertai studijų programą įvertino vienu aukščiausių balų ir ją akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Mūsų partneriai – jūsų partneriai

Šių laikų studijos privalo būti suderintos su šiuolaikinio verslo tendencijomis, todėl mes glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiais partneriais socialiniame, viešajame ir verslo sektoriuose.

Susipažinkite su mūsų kolegomis Lietuvoje:

Lietuvos bankas, AB „SEB bankas“, AB Šiaulių bankas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, „Vičiūnų“ įmonių grupė, AB „Kauno grūdai“, „ACME Grupė“.

Ne dėstytojai, o mokslininkai

Ar esate girdėję mokslinių tyrimų programą „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“? Tai pirmasis ir vienintelis mokslinis tyrimas Lietuvoje, atliktas siekiant sukurti ateities ekonomikos gaires ir pristatyti jas mūsų šalies vyriausybei. Jį parengė KTU programos dėstytojai ir aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai – tie žmonės, kurie dėstys jums.

Karjeros galimybės jūsų rankose

Įgytos gilios makroekonominės politikos, tarptautinės ekonomikos ir prekybos, verslo aplinkos prognozavimo žinios leis jums prisitaikyti beveik bet kurioje verslo ir viešojo sektoriaus įmonėje. Būsite pasiruošę dirbti su finansinių ir investicinių sprendimų priėmimo klausimais, duomenų analitika ir jų modeliavimu, puikiai valdysite aukščiausio tarptautinio lygio „Bloomberg“ laboratorijos platformas.

Nuspręskite, kuo norite būti

Baigę studijas būsite pasiruošę viskam. Galėsite teikti ekonomikos ir verslo konsultacijų paslaugas, būti investicijų departamento vadovu, verslo savininku bei kitų departamentų direktoriumi. Taip pat turėsite galimybę vystyti karjerą politinėje ar viešojo valdymo srityse arba tęsti studijas doktorantūroje.

 

Įgūdžių aprašas

Makroekonominė politika – fiskalinė ir monetarinė politika, viešoji politika, tarptautinė ekonominė politika
Globalios rinkos – tarptautinė prekyba, globalizacija, tarptautinė konkurencija
Finansai ir investicijos – finansų rinkos, investiciniai sprendimai, ekonominiai sandoriai
Duomenų analitika – statistinė analizė, tyrimai, prognozavimas, modeliavimas
Makroekonominės politikos vertinimas Globalių rinkų vertinimas ir tarptautinės prekybos operacijų valdymas Finansiniai ir investiciniai sprendimai Duomenų analitika ir modeliavimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Povilas Mačiulis

Programos absolventas, politinis veikėjas

 

Rinkdamasis tarp universitetų, KTU Ekonomikos studijas išskyriau kaip vienas stipriausių Lietuvoje. Tikėjausi ir gavau racionalų ekonomikos supratimą, kuriuo galiu remtis analizuodamas situacijas ir priimdamas sprendimus viešajame sektoriuje ir versle.

Aistė Akelaitytė

APB „Apranga“ padalinio vadovė

 

KTU Ekonomikos studijos pagilino mano žinias ir gebėjimus, reikalingus tiek vertinant verslo ir ekonomikos iššūkius globalizacijos kontekste, tiek priimant kasdieninius sprendimus įmonės valdyme. Verslo aplinkos modeliavimas, strateginės įžvalgos, finansiniai ir rinkodariniai įmonės sprendimai yra tik maža kompetencijų dalis, kurią įgijau studijuodama šioje programoje.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Teikti profesionalius ir argumentuotus siūlymus beveik bet kokiu ekonomikos klausimu.

Taikyti inovatyvius verslo vystymo įrankius ir atrasti būdus jų tobulinimui.

Apdoroti, analizuoti ir vertinti ekonominius procesus ir reiškinius.

Vertinti, planuoti ir pritaikyti turimas žinias profesinėje veikloje vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės, atliekantys ekonominius ir strateginius tyrimus, kuriantys investicinius planus ir sudarantys galimybių studijas. Šie specialistai plačiai analizuoja ekonomikos rinką ir gali teikti išsamią veiklos ataskaitą, planuoti įmonių ekonominius ir finansinius rezultatus.

Tai rinkos profesionalai, formuluojantys ekonomines įžvalgas pagal tarptautinių ir nacionalinės rinkų sąlygas. Jie inicijuoja ir įgyvendina ekonominius sprendimus, vertina įmonės veiklos galimybes bei prognozuoja ateities finansinius rodiklius.

Šių žmonių pagrindinė užduotis – inicijuoti ir įdiegti inovatyvius įmonės efektyvinimo sprendimus, kurie užtikrintų našesnį komandos darbą. Tokie specialistai taip pat rengia įmonės verslo strateginius ir investicinius planus bei juos vykdo.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

 

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė
Prof. dr. Vaida Pilinkienė
Gedimino g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 686 72 720
El. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt

 

Papildoma informacija dėl dalinio studijų finansavimo