en

Ekonomika

Programoje ugdomi gebėjimai kurti ir taikyti ekonomikos modelius funkciniais lygiais nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, kurti įmones ir joms vadovauti. Absolventai įgauna praktinių gebėjimų modeliuoti ir apskaičiuoti įvairių verslo sprendimų ekonominius efektus bei įgyja praktinių žinių ir gebėjimų, įgalinančių didinti įmonių konkurencinius pranašumus.

Užsiėmimai vyksta cikline forma darbo dienų vakarais.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis, tai viena geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose.

 

 

Kodas 6211JX040
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Ekonomika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Nerijus Mačiulis

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. Paskaitos tema: „Euro zonos skolų krizė: priešakyje ar praeityje?“

Anders Henten

Aalborgo universitetas (Danija). Paskaitos tema: „Antreprenerystė ir inovacijos“ (angl. „Entrepreneurship and Innovation“).

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė, paskaitos tema: „Globalių konkurencinių pranašumų stiprinimas tarptautinėje kompanijoje Ansell“
 

Programos vertės

Programos sandara

Gerai įvertinta studijų kokybė

Ekonomikos studijų programą tarptautiniai ekspertai įvertino vienu aukščiausių balų ir akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Programos sandara yra suderinta su socialinių partnerių –  verslo įmonių bei viešojo sektoriaus institucijų – atstovais. Programos absolventai nuolat laimi įvairius apdovanojimus LMA, ŠMM ir kt. organizuojamuose baigiamųjų magistro darbų konkursuose.

Pagrindiniai socialiniai partneriai Lietuvoje: Lietuvos bankas, AB „SEB bankas“, AB Šiaulių bankas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, „Vičiūnų“ įmonių grupė, AB „Kauno grūdai“, „ACME Grupė“.

Lektoriai

Aukštos kvalifikacijos dėstytojai

Programos dėstytojai yra aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai, kurių pastangomis buvo laimėtas pirmosios ir vienintelės Lietuvoje ilgalaikės institucinės Ekonomikos mokslinių tyrimų programos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ konkursas ir pagal šią programą vykdyti moksliniai tyrimai.

Įgūdžiai

Įgytos kompetencijos ir žinios pritaikomos įvairaus lygmens ir profilio įmonėse

Absolventai įgauna šiuolaikines makroekonominės politikos, tarptautinės ekonomikos ir prekybos, verslo aplinkos prognozavimo kompetencijas, finansinių ir investicinių sprendimų priėmimo, duomenų analitikos ir modeliavimo įgūdžius, naudojant įvairius instrumentarijus bei „Bloomberg“ laboratorijos platformą. Įgytos žinios ir gebėjimai suformuoja praktinius įgūdžius, kurie sėkmingai pritaikomi programą baigusiųjų absolventų, dirbančių įvairaus profilio verslo bei viešojo sektoriaus įmonėse.

Karjera

Plačios įsidarbinimo galimybės

Programos absolventų karjeros skalė labai plati: nuo ekonomisto, vyr. ekonomisto, ekonomikos ir/arba investicijų departamento vadovo iki verslo savininko, vykdomojo direktoriaus, vyriausybės bei tarptautinių institucijų bei kitų įstaigų departamentų direktoriaus. Ekonomistai gali teikti ekonomikos ir verslo konsultacijų paslaugas, daryti karjerą politinėje ar viešojo valdymo srityje, tęsti studijas doktorantūroje.

 

Įgūdžių aprašas

Makroekonominė politika – fiskalinė ir monetarinė politika, viešoji politika, tarptautinė ekonominė politika
Globalios rinkos – tarptautinė prekyba, globalizacija, tarptautinė konkurencija
Finansai ir investicijos – finansų rinkos, investiciniai sprendimai, ekonominiai sandoriai
Duomenų analitika – statistinė analizė, tyrimai, prognozavimas, modeliavimas
Makroekonominės politikos vertinimas Globalių rinkų vertinimas ir tarptautinės prekybos operacijų valdymas Finansiniai ir investiciniai sprendimai Duomenų analitika ir modeliavimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Povilas Mačiulis

Programos absolventas, politinis veikėjas

 

Rinkdamasis tarp universitetų, KTU ekonomikos studijas išskyriau kaip vienas stipriausių Lietuvoje. Tikėjausi ir gavau racionalų ekonomikos supratimą, kuriuo galiu remtis analizuodamas situacijas ir priimdamas sprendimus viešajame sektoriuje ir versle.

Aistė Akelaitytė

APB „Apranga“ padalinio vadovė

 

KTU Ekonomikos studijos pagilino mano žinias ir gebėjimus, reikalingus tiek vertinant verslo ir ekonomikos iššūkius globalizacijos kontekste, tiek priimant kasdieninius sprendimus įmonės valdyme. Verslo aplinkos modeliavimas, strateginės įžvalgos, finansiniai ir rinkodariniai įmonės sprendimai yra tik maža kompetencijų dalis, kurią įgijau studijuodama šioje programoje.

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės analizuoti ir vertinti ekonominius procesus bei reiškinius, apdoroti ir vertinti ekonominę informaciją, taikyti įvairius analizės metodus;

– gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti ekonomikos subjektų, veikiančių nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose, ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą;

– gebės teikti siūlymus dėl ekonomikos subjektų ekonominės veiklos tobulinimo ir inovacijų diegimo;

– gebės savarankiškai taikyti socialiniais, humanitariniais, technologijų ir kitais mokslais grindžiamas profesinės veiklos žinias ekonominiams procesams valdyti ir tobulinti.

 

Studento kompetencijos

 

– kritinis makroekonominės politikos ir jos priemonių poveikio taikymas, sprendžiant tarpdalykines problemas globalioje aplinkoje;

– fundamentinių ir taikomųjų ekonomikos tyrimų atlikimas bei rezultatų taikymas profesinėje veikloje;

– ekonominių pasekmių analizė ir prognozavimas nacionalinėje bei globalioje aplinkoje;

-strateginis ekonominių sprendimų vertinimas neapibrėžtumo sąlygomis, derinant tarpdalykines žinias bei laikantis socialinės atsakomybės principų.

 

 

Gali tapti

Ekonomikos analitiku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– ekonominio ir strateginio pobūdžio tyrimų atlikimas, investicinių planų / galimybių studijų sudarymas;

– nacionalinių ir tarptautinių rinkų analizė ir vertinimas, pardavimo kanalų paieška ir plėtra;

– įmonės ekonominių ir finansinių duomenų, ataskaitų, veiklos rodiklių analizė ir vertinimas.

Vyriausiuoju ekonomistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės veiklos galimybių vertinimas ir ekonominių veiklos rodiklių prognozavimas;

– nacionalinių ir tarptautinių rinkų sąlygų tyrimas, rengiant verslo strategijas ar formuojant ekonominio pobūdžio įžvalgas;

– ekonominių sprendimų inicijavimas ir įgyvendinimas veiklos efektyvumui didinti.

Projektų / verslo vystymo vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės strateginių planų įgyvendinimas, verslo strategijų, investicinių planų rengimas ir vykdymas;

– inovatyvių sprendimų, susijusių su įmonės veiklos efektyvinimu, inicijavimas bei diegimas;

– efektyvaus komandos darbo užtikrinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, politikos mokslų arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų ekonomikos, socialinių studijų krypties, verslo ir vadybos studijų krypčių grupės dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, socialinių studijų ar ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr.  papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

prof. dr. Vaida Pilinkienė

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 72 720

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama