Ekonomika

Tai mokslas ir begalinis tyrimas apie tai, kaip veikia mūsų pasaulis. Ieškome atsakymų, kaip visuomenės, vyriausybės ir verslai atlieka sprendimus, kaip efektyviausiai skirstyti ribotus išteklius ir iš to gauti daugiausiai naudos.

Ekonomikos magistro uždavinys – turimas žinias paversti į sprendimus, pritaikyti juos nacionaliniu ar tarptautiniu mastu ir kurti įmones, kurios galėtų tai įgyvendinti.

Studijas baigę absolventai yra dažni Lietuvos mokslo akademijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos premijų ir apdovanojimų laureatai baigiamųjų magistro darbų konkursuose.

  • Studijos organizuojamos darbo dienų vakarais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais.

 

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

Įgytas pagrindinės studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Įgytas kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija”;
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu.

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4295 €
Kredito kaina 71,58 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Vaida Pilinkienė
Gedimino g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 686 72 720
El. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt

Studijų prodekanė
Doc. dr. Jurgita Stravinskienė
Gedimino g. 50-228, Kaunas
Tel. +370 612 12 788
el. p. jurgita.stravinskiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Makroekonominė politika – fiskalinė ir monetarinė politika, viešoji politika, tarptautinė ekonominė politika
Globalios rinkos – tarptautinė prekyba, globalizacija, tarptautinė konkurencija
Finansai ir investicijos – finansų rinkos, investiciniai sprendimai, ekonominiai sandoriai
Duomenų analitika – statistinė analizė, tyrimai, prognozavimas, modeliavimas
Makroekonominės politikos vertinimas Globalių rinkų vertinimas ir tarptautinės prekybos operacijų valdymas Finansiniai ir investiciniai sprendimai Duomenų analitika ir modeliavimas

 

 

Programos vertės

Tituluota studijų programa

Pradėkime nuo 2019 m. žurnalo „Reitingai“ duomenų, kuriuose Ekonomikos MA+ studijų programa pripažinta viena geriausių Lietuvoje. Studijas baigę absolventai yra dažni Lietuvos mokslo akademijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos premijų ir apdovanojimų laureatai baigiamųjų magistro darbų konkursuose.

Be to, tarptautiniai ekspertai studijų programą įvertino vienu aukščiausių balų ir ją akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Mūsų partneriai – jūsų partneriai

Šių laikų studijos privalo būti suderintos su šiuolaikinio verslo tendencijomis, todėl mes glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiais partneriais socialiniame, viešajame ir verslo sektoriuose.

Susipažinkite su mūsų kolegomis Lietuvoje:

Lietuvos bankas, AB „SEB bankas“, AB Šiaulių bankas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, AB „Kauno grūdai“, „ACME Grupė“.

Ne dėstytojai, o mokslininkai

Ar esate girdėję mokslinių tyrimų programą „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“? Tai pirmasis ir vienintelis mokslinis tyrimas Lietuvoje, atliktas siekiant sukurti ateities ekonomikos gaires ir pristatyti jas mūsų šalies vyriausybei. Jį parengė KTU programos dėstytojai ir aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai – tie žmonės, kurie dėstys jums.

Karjeros galimybės jūsų rankose

Įgytos gilios makroekonominės politikos, tarptautinės ekonomikos ir prekybos, verslo aplinkos prognozavimo žinios leis jums prisitaikyti beveik bet kurioje verslo ir viešojo sektoriaus įmonėje. Būsite pasiruošę dirbti su finansinių ir investicinių sprendimų priėmimo klausimais, duomenų analitika ir jų modeliavimu, puikiai valdysite aukščiausio tarptautinio lygio „Bloomberg“ laboratorijos platformas.

Nuspręskite, kuo norite būti

Baigę studijas būsite pasiruošę viskam. Galėsite teikti ekonomikos ir verslo konsultacijų paslaugas, būti investicijų departamento vadovu, verslo savininku bei kitų departamentų direktoriumi. Taip pat turėsite galimybę vystyti karjerą politinėje ar viešojo valdymo srityse arba tęsti studijas doktorantūroje.

Studijuojant galima rinktis

2 semestre šią programą studijuojantieji rinksis tokias studijų alternatyvas: Tarpkryptis ekspertas MA+ arba Krypties ekspertas.

Pasirinkę MA+ programą studentai greta pagrindinės krypties studijų, įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje. 1 semestro pradžioje studentai turi nuspręsti ar nori rinktis MA+ alternatyvą ir kokią kompetenciją rinksis (po 1 modulį 1-3 semestruose). Pasirinkę krypties eksperto alternatyvą studentai gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Tai studentai daro dalyvaudami iššūkio projekte „Hands on“ arba klausydami 3 pasirinktus studijų modulius.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Teikti profesionalius ir argumentuotus siūlymus beveik bet kokiu ekonomikos klausimu.
– Taikyti inovatyvius verslo vystymo įrankius ir atrasti būdus jų tobulinimui.
– Apdoroti, analizuoti ir vertinti ekonominius procesus ir reiškinius.
– Vertinti, planuoti ir pritaikyti turimas žinias profesinėje veikloje vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės, atliekantys ekonominius ir strateginius tyrimus, kuriantys investicinius planus ir sudarantys galimybių studijas. Šie specialistai plačiai analizuoja ekonomikos rinką ir gali teikti išsamią veiklos ataskaitą, planuoti įmonių ekonominius ir finansinius rezultatus.

Tai rinkos profesionalai, formuluojantys ekonomines įžvalgas pagal tarptautinių ir nacionalinės rinkų sąlygas. Jie inicijuoja ir įgyvendina ekonominius sprendimus, vertina įmonės veiklos galimybes bei prognozuoja ateities finansinius rodiklius.

Šių žmonių pagrindinė užduotis – inicijuoti ir įdiegti inovatyvius įmonės efektyvinimo sprendimus, kurie užtikrintų našesnį komandos darbą. Tokie specialistai taip pat rengia įmonės verslo strateginius ir investicinius planus bei juos vykdo.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

Hands on

Iššūkio projekto modulis yra pasirenkamasis, skirtas antro kurso magistrantams. Šio modulio apimtis – 15 ECTS kreditų. 10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Iššūkio projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiai, socialinio partnerio suformuluotai problemai išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) taps mentoriais ir teiks grįžtamąjį ryšį studentams. Šį modulį pasirinkę studentai turės galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgis patirties dirbdami tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje (simuliacija), ugdys asmeninę lyderystę bei stiprins profesinį portfelį.

 

 

Daugiau informacijos apie Hands on iššūkio projektą.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Swapnil Singh

Swapnil Singh

Kiekybinė ekonomika
Šarūnas Pajarskas

Šarūnas Pajarskas

Konkurencijos ekonomika
Tomas  Buzas

Tomas Buzas

Investicijų valdymas
Linas  Baltrėnas

Linas Baltrėnas

Mokesčiai
Daiva Dumčiuvienė

Daiva Dumčiuvienė

Europos konkurencingumo ekonomika
Vytautas  Snieška

Vytautas Snieška

Makroekonominis prognozavimas
Jurgita  Bruneckienė

Jurgita Bruneckienė

Pramonės ekonomika
Gražina  Startienė

Gražina Startienė

Tarptautinės prekybos finansavimas

 

 

Atsiliepimai

Povilas Mačiulis

Povilas Mačiulis

Programos absolventas

 

Rinkdamasis tarp universitetų, KTU Ekonomikos studijas išskyriau kaip vienas stipriausių Lietuvoje. Tikėjausi ir gavau racionalų ekonomikos supratimą, kuriuo galiu remtis analizuodamas situacijas ir priimdamas sprendimus viešajame sektoriuje ir versle.

Aida Zigmantavičienė

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ viceprezidentė

 

Ekonomikos studijos man padėjo lavinti analitinius gebėjimus, jų pritaikymą praktinėje veikloje analizuojant ir interpretuojant šaltinius, atliekant empirinį tyrimą ir apibendrinant išvadas. Pasaulinis kontekstas atvėrė galimybes įgytus įgūdžius pritaikyti kasdienėse situacijose ir priimant strateginius tarptautinės įmonės sprendimus.

Aistė Akelaitytė

Aistė Akelaitytė

APB „Apranga“ padalinio vadovė

 

KTU Ekonomikos studijos pagilino mano žinias ir gebėjimus, reikalingus tiek vertinant verslo ir ekonomikos iššūkius globalizacijos kontekste, tiek priimant kasdieninius sprendimus įmonės valdyme. Verslo aplinkos modeliavimas, strateginės įžvalgos, finansiniai ir rinkodariniai įmonės sprendimai yra tik maža kompetencijų dalis, kurią įgijau studijuodama šioje programoje.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Vaida Pilinkienė
Gedimino g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 686 72 720
El. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt

Studijų prodekanė
Doc. dr. Jurgita Stravinskienė
Gedimino g. 50-228, Kaunas
Tel. +370 612 12 788
el. p. jurgita.stravinskiene@ktu.lt