en

Medicininė chemija

Medicininė chemija – tarpdisciplininė studijų ir mokslinių tyrimų sritis, sutelkianti chemiją, biologiją, farmaciją ir kitas mokslo šakas vaistų kūrimui ir vystymui. Programos tikslas – parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, turinčius gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo bei farmacijos pramonės problemas, siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus ar tęsti studijas doktorantūroje.

Jungtinė su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

 

Kodas 6281CX001
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras
 

Programos vertės

Studijos

Tarpdisciplininės studijos dviejuose universitetuose

Jungtinė II pakopos studijų programa Medicininė chemija sukurta sutelkiant dviejų stiprių universitetų, KTU ir LSMU, pedagoginį, mokslinį bei materialinį potencialą.

Studijos užsienyje

Galimybė išvykti į užsienio šalių universitetus

Galimybė studijų metu tobulėti Austrijos, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitų užsienio šalių universitetuose pagal Erasmus studentų mainų ar kitas programas.

Įgūdžiai

Mokslinio-tiriamojo darbo įgūdžiai

Studijų metu atliekamas mokslinis-tiriamasis darbas. Studentai gali rinktis tarp dviejų mokslinių tyrimų krypčių – sintetinės medicininės chemijos, apimančios organinių junginių sintezės ir struktūros nustatymo įgūdžių, ir biomedicininės chemijos, susitelkiančios ties junginių biologinio aktyvumo tyrimais.

Infrastruktūra

Studijų ir mokslinių tyrimų procese naudojamos modernios laboratorijos

Programos įgyvendinimą užtikrina gera materialinė bazė, kurios pagrindą sudaro KTU Cheminės technologijos fakulteto bei LSMU Farmacijos fakulteto patalpos ir įranga, taip pat Santakos slėnio laboratorijos su pačia naujausia ir šiuolaikiškiausia junginių sintezės, struktūros analizės bei savybių nustatymo įranga.

Paklausa darbo rinkoje

Absolventai galės įsidarbinti vaistų gamybos įmonėse ar su farmacinių preparatų tyrimais susijusiose institucijose

Programos absolventai dirba įmonėse „Aconitum“, „ThermoFisher“, „Biotechpharma“, „Biomapas“, tęsia studijas Chemijos krypties doktorantūroje.

 

Įgūdžių aprašas

Vaistai – kūrimas, kiekybinė ir kokybinė analizė, gavimo šaltiniai.
Biologiškai aktyvūs junginiai – sintezė, struktūros analizė.
Instrumentiniai tyrimai – spektroskopija, spektrometrija, chromatografija.
Ląstelė – sandara, biologiniai tyrimai.
Farmacinių preparatų ir technologijų kūrimas Instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas Vaistų kokybės kontrolė Gebėjimas planuoti darbą, daryti išvadas ir apibendrinti gautus rezultatus

Atsiliepimai

Vaidotas Deveikis

UAB „Valentis“ valdybos narys

 

UAB „Valentis“ priklauso tarptautinei grupei bendrovių, veikiančių visose vaisto vystymo
etapuose: nuo preparato sukūrimo, registracijos, gamybos iki jo pardavimo bei farmakologinio
budrumo. Lietuvoje vykdomoje MTTP veikloje bei gamyboje reikalingi aukštos kvalifikacijos ir kūrybingi darbuotojai. Peržiūrėjus numatomus pagrindinius studijų rezultatus darytina išvada, kad medicininės chemijos specialistai turės gerą teorinį pasiruošimą bei mokės pritaikyti savo žinias praktikoje. Tarpdisciplininis specialistų ruošimo pobūdis, tikėtina, leis jiems visapusiškiau realizuoti idėjas.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės atlikti cheminių medžiagų sintezės, struktūros, savybių tyrimus;
– gebės atlikti vaistų biologinius, mikrobiologinius ir kokybės tyrimus;
– gebės dirbti su įvairia instrumentinės analizės įranga;
– gebės taikyti chemijos, biologijos ir farmacijos pasiekimus kuriant ir tobulinant vaistus.

 

Studento kompetencijos:

– naujausios chemijos, farmacijos bei biologijos žinios ir instrumentinės analizės metodų taikymas atliekant cheminių medžiagų sintezės, gryninimo, struktūros analizės, cheminių bei fizikinių savybių, biologinio aktyvumo, vaistų kokybės ir formų technologijos tyrimus;
– naujausių chemijos, biologijos ir farmacijos žinių taikymas planuojant ir vykdant mokslinius tyrimus ir sprendžiant šiuolaikines vaistų kūrimo ir tobulinimo problemas.

 

 

Gali tapti

– inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei gaminius;
– medicinos procedūrų, vaizdo gavimo sistemų, prietaisų projektavimas.

– mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
– gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant specializuotą įrangą, priemones, technologijas ir metodus;
– valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas.

– gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, užtikrinant atitikimą techninėms sąlygoms;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, darbuotojų bei cheminės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui;
– naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimas.

– laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra;
– pavyzdžių ir ėminių, cheminių tirpalų ir mikroskopų objektinių stiklelių, taip pat auginamų gyvųjų organizmų surinkimas, saugojimas, klasifikavimas ir katalogavimas bei parengimas eksperimentams;
– bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus.

– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
– konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Eglė Arbačiauskienė
Radvilėnų pl. 19, C-238
tel. +370 (37) 300 153
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt 53

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama