en

Medicininė chemija

Medicininė chemija – sritis, sutelkianti skirtingas mokslo šakas vaistų kūrimui ir jų plėtojimui. Baigę šias studijas ne tik išmanysite chemiją, biologiją, farmaciją, bet ir turėsite tyrimų įgūdžių, gebėsite formuluoti ir spręsti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės problemas. Kvalifikuoti, motyvuoti ir kūrybiški specialistai – būtent toks šios programos tikslas.

Ši magistrantūros studijų programa – jungtinė su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

 

Kodas 6281CX001
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras
 

Programos vertės

Studijos

Vienos studijos – dviejuose universitetuose

Ši tarpdisciplininė magistrantūros studijų programa – jungtinė, sukurta sutelkiant dviejų itin stiprių Lietuvos universitetų – KTU ir LSMU – pedagoginius, mokslinius bei materialinius pajėgumus.

Studijos užsienyje

Atdaros užsienio universitetų durys

Studijų metu turėsite puikią progą tobulėti ir už Lietuvos ribų. Galėsite vykti į Austrijos, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitų užsienio šalių universitetus, pasinaudodami „Erasmus+“ studentų mainų ar kitomis programomis.

Įgūdžiai

Pasirinkimo laisvė

Sintetinė medicininė chemija ar biomedicininė chemija – kas jums patinka labiau? Universitete atliekant mokslinį-tiriamąjį darbą galėsite išsirinkti vieną iš šių dviejų mokslinių tyrimų sričių – gilinkitės į tai, kas kelia didesnį susidomėjimą!

Infrastruktūra

Moderniausios įrangos apsuptyje

Studijų ir mokslinių tyrimų procese gera materialinė bazė garantuota. Jūsų laukia modernios laboratorijos ir naujausia įranga – tai puikiai atnaujintos KTU Cheminės technologijos fakulteto bei LSMU Farmacijos fakulteto patalpos ir įranga. Be to, galėsite naudotis šiuolaikiškomis KTU ir LSMU „Santakos“ slėnio laboratorijomis.

Paklausa darbo rinkoje

Lanksčios kompetencijos

Įgytos kompetencijos ir fizinių mokslų magistro laipsnis suteiks galimybę įsilieti į vaistų gamybos įmones ar farmacinių produktų tyrimus atliekančias institucijas. Programos absolventai dirba tokiose įmonėse kaip „Aconitum“, „ThermoFisher“, „Biotechpharma“, „Biomapas“.

 

Įgūdžių aprašas

Vaistai – kūrimas, kiekybinė ir kokybinė analizė, gavimo šaltiniai.
Biologiškai aktyvūs junginiai – sintezė, struktūros analizė.
Instrumentiniai tyrimai – spektroskopija, spektrometrija, chromatografija.
Ląstelė – sandara, biologiniai tyrimai.
Farmacinių medžiagų ir technologijų kūrimas Instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas Vaistų kokybės kontrolė

Atsiliepimai

Vaidotas Deveikis

UAB „Valentis“ valdybos narys

 

UAB „Valentis“ priklauso tarptautinei grupei bendrovių, veikiančių visose vaisto vystymo
etapuose: nuo preparato sukūrimo, registracijos, gamybos iki jo pardavimo bei farmakologinio
budrumo. Lietuvoje vykdomoje MTTP veikloje bei gamyboje reikalingi aukštos kvalifikacijos ir kūrybingi darbuotojai. Peržiūrėjus numatomus pagrindinius studijų rezultatus darytina išvada, kad medicininės chemijos specialistai turės gerą teorinį pasiruošimą bei mokės pritaikyti savo žinias praktikoje. Tarpdisciplininis specialistų ruošimo pobūdis, tikėtina, leis jiems visapusiškiau realizuoti idėjas.

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:

– Kurti naujas chemines medžiagas ir spręsti gamyboje kylančias problemas.

– Vykdyti vaistų biologinius, mikrobiologinius ir kokybės tyrimus.

– Plėtoti cheminių medžiagų tyrimų metodus ir jų praktinio panaudojimo galimybes.

– Spręsti šiuolaikines vaistų kūrimo ir tobulinimo problemas.

– Koordinuoti mokslines ir gamybines veiklas.

 

 

Gali tapti

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių medžiagų bei gaminių, tokių kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus.

Tokie specialistai atsakingi už gamybos technines sąlygas bei sistemų išdėstymą. Technologijų ir gamybos inžinieriai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles bei konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Šie specialistai planuoja, organizuoja ir vykdo chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Apie cheminių medžiagų ir technologijų naujoves šie specialistai žino viską. Gali vadovauti tarpdalykiniams mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Taip pat jie – puikūs viešosios nuomonės cheminių medžiagų ir technologijų srityje formuotojai.

Jų veiklos sritis – profesionalūs sprendimai technologijų projektavimui ir įdiegimui chemijos įmonėse. Šie žmonės koordinuoja įvairių projektų rengimo darbus, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis rengiant projektų dokumentus.

Šie specialistai užtikrina cheminių medžiagų kokybę aukščiausiu lygiu: organizuoja kokybės padalinio darbą, rengia ir valdo dokumentus, susijusius su procesų ir produktų kokybe, atstovauja įmones išoriniuose audituose bei organizuoja vidinius auditus.

Šių specialistų pareiga – gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Jie atsakingi ir už gamybos planų vykdymą, resursų paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą, pasiektų rezultatų analizę.

Tokie specialistai vadovauja naujų produktų kūrimo ir vystymo (R&D) padaliniams, ieško inovacijų ir jas testuoja. Dar viena svarbi jų atsakomybė – kasdienis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, rinkodaros padaliniais, taip pat su mokslo institucijomis bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė
el.p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt
+37068727306

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama