Medicininė chemija

Medicininė chemija – sritis, sutelkianti skirtingas mokslo šakas vaistų kūrimui ir jų plėtojimui. Baigę šias studijas ne tik išmanysite chemiją, biologiją, farmaciją, bet ir turėsite tyrimų įgūdžių, gebėsite formuluoti ir spręsti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės problemas. Kvalifikuoti, motyvuoti ir kūrybiški specialistai – būtent toks šios programos tikslas.

Ši magistrantūros studijų programa – jungtinė su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų,
IR 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Vaistai – kūrimas, kiekybinė ir kokybinė analizė, gavimo šaltiniai.
Biologiškai aktyvūs junginiai – sintezė, struktūros analizė.
Instrumentiniai tyrimai – spektroskopija, spektrometrija, chromatografija.
Ląstelė – sandara, biologiniai tyrimai.
Farmacinių medžiagų ir technologijų kūrimas Instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas Vaistų kokybės kontrolė

 

 

Programos vertės

Studijos

Vienos studijos – dviejuose universitetuose

Ši tarpdisciplininė magistrantūros studijų programa – jungtinė, sukurta sutelkiant dviejų itin stiprių Lietuvos universitetų – KTU ir LSMU – pedagoginius, mokslinius bei materialinius pajėgumus.

Galingi IT įgūdžiai
Studijos užsienyje

Atdaros užsienio universitetų durys

Studijų metu turėsite puikią progą tobulėti ir už Lietuvos ribų. Galėsite vykti į Austrijos, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitų užsienio šalių universitetus, pasinaudodami „Erasmus+“ studentų mainų ar kitomis programomis.

Įgūdžiai

Pasirinkimo laisvė

Sintetinė medicininė chemija ar biomedicininė chemija – kas jums patinka labiau? Universitete atliekant mokslinį-tiriamąjį darbą galėsite išsirinkti vieną iš šių dviejų mokslinių tyrimų sričių – gilinkitės į tai, kas kelia didesnį susidomėjimą!

Infrastruktūra

Moderniausios įrangos apsuptyje

Studijų ir mokslinių tyrimų procese gera materialinė bazė garantuota. Jūsų laukia modernios laboratorijos ir naujausia įranga – tai puikiai atnaujintos KTU Cheminės technologijos fakulteto bei LSMU Farmacijos fakulteto patalpos ir įranga. Be to, galėsite naudotis šiuolaikiškomis KTU ir LSMU „Santakos“ slėnio laboratorijomis.

Paklausa darbo rinkoje

Lanksčios kompetencijos

Įgytos kompetencijos ir fizinių mokslų magistro laipsnis suteiks galimybę įsilieti į vaistų gamybos įmones ar farmacinių produktų tyrimus atliekančias institucijas. Programos absolventai dirba tokiose įmonėse kaip „Aconitum“, „ThermoFisher“, „Biotechpharma“, „Biomapas“.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
  • Kurti naujas chemines medžiagas ir spręsti gamyboje kylančias problemas.
  • Vykdyti vaistų biologinius, mikrobiologinius ir kokybės tyrimus.
  • Plėtoti cheminių medžiagų tyrimų metodus ir jų praktinio panaudojimo galimybes.
  • Spręsti šiuolaikines vaistų kūrimo ir tobulinimo problemas.
  • Koordinuoti mokslines ir gamybines veiklas.
 

Gali tapti

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių medžiagų bei gaminių, tokių kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus.

Tokie specialistai atsakingi už gamybos technines sąlygas bei sistemų išdėstymą. Technologijų ir gamybos inžinieriai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles bei konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Šie specialistai planuoja, organizuoja ir vykdo chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Apie cheminių medžiagų ir technologijų naujoves šie specialistai žino viską. Gali vadovauti tarpdalykiniams mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Taip pat jie – puikūs viešosios nuomonės cheminių medžiagų ir technologijų srityje formuotojai.

Jų veiklos sritis – profesionalūs sprendimai technologijų projektavimui ir įdiegimui chemijos įmonėse. Šie žmonės koordinuoja įvairių projektų rengimo darbus, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis rengiant projektų dokumentus.

Šie specialistai užtikrina cheminių medžiagų kokybę aukščiausiu lygiu: organizuoja kokybės padalinio darbą, rengia ir valdo dokumentus, susijusius su procesų ir produktų kokybe, atstovauja įmones išoriniuose audituose bei organizuoja vidinius auditus.

Šių specialistų pareiga – gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Jie atsakingi ir už gamybos planų vykdymą, resursų paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą, pasiektų rezultatų analizę.

Tokie specialistai vadovauja naujų produktų kūrimo ir vystymo (R&D) padaliniams, ieško inovacijų ir jas testuoja. Dar viena svarbi jų atsakomybė – kasdienis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, rinkodaros padaliniais, taip pat su mokslo institucijomis bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrais.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dr. Gražvydas Lukinavičius

Dr. Gražvydas Lukinavičius

Makso Planko biofizikinės chemijos institutas (Vokietija), Chromatino žymėjimo ir vizualizavimo mokslinės grupės vadovas
Povilas Kavaliauskas

Povilas Kavaliauskas

Joan and Sanford I. Weill Cornell Medicine of Cornell University; Institute for Genome Sciences, University of Maryland School of Medicine; Infekcinių ligų ir patogeninės mikrobiologijos institutas; LSMU Biologinių tyrimų centras. Mokslininkas
Asta Žukauskaitė

Dr. Asta Žukauskaitė

Palackio universitetas (Čekija), Mokslų fakultetas, Cheminės biologijos katedra, Taikomosios organinės sintezės grupės vadovė
Justas Nedzelskis

Justas Nedzelskis

UAB „Novo Nordisk Pharma“ klinikinių tyrimų koordinatorius

 

 

Atsiliepimai

Vaidotas Deveikis

Vaidotas Deveikis

UAB „Valentis“ valdybos narys

 

UAB „Valentis“ priklauso tarptautinei grupei bendrovių, veikiančių visose vaisto vystymo
etapuose: nuo preparato sukūrimo, registracijos, gamybos iki jo pardavimo bei farmakologinio
budrumo. Lietuvoje vykdomoje MTTP veikloje bei gamyboje reikalingi aukštos kvalifikacijos ir kūrybingi darbuotojai. Peržiūrėjus numatomus pagrindinius studijų rezultatus darytina išvada, kad medicininės chemijos specialistai turės gerą teorinį pasiruošimą bei mokės pritaikyti savo žinias praktikoje. Tarpdisciplininis specialistų ruošimo pobūdis, tikėtina, leis jiems visapusiškiau realizuoti idėjas.

Božena Golcienė

Božena Golcienė

UAB „Aconitum“ pardavimų vystymo vadovė

 

Jungtinė KTU ir LSMU studijų programa "Medicininė chemija" suteikia gilias žinias apie vaistų kūrimą, gamybą ir veikimo principus. Taip pat gilinamos chemijos žinios. Užbaigus studijas, yra galimybė save realizuoti farmacijos sektoriuje – šios kompetencijos puikiai pritaikomos R&D, gamybos, cheminės analizės, projektų vystymo ar pardavimų srityse.
Turimos žinios man padeda save realizuoti ne tik dirbant farmacinėje kompanijoje, bet ir kasdieniame gyvenime.

Deimantė Kulakauskienė

Deimantė Kulakauskienė

Medicininės chemijos II kurso studentė

 

Rinkdamasi Medicininės chemijos magistro studijas siekiau sujungti ir sustiprinti savo biologines bei chemines žinias tam, kad ateityje galėčiau kryptingai jas taikyti ir prisidėti prie inovacijų bei mokslinės plėtros farmacijos pramonėje. Šių studijų nuolatos tobulinama kokybė užtikrina, kad būtume kompetentingi savo srities profesionalai.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė
el. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt