en

Pramoninė biotechnologija

Šiuolaikinio pasaulio poreikiams aukštosios technologijos būtinos – ši studijų programa būtent į tai ir orientuota. Studijų programa orientuojasi į naujas mokslinių tyrimų sritis: bioproduktų gamybą, biologiškai aktyvių junginių sintezę, fermentų technologiją, bioprocesų inžineriją, aplinkosaugos biotechnologiją, atsinaujinančių šaltinių technologiją, genų inžineriją.

Būsimi absolventai gebės atlikti šiandieninei biotechnologijų pramonei reikalingus tyrimus, turės biotechnologijos ir inžinerijos praktinių įgūdžių, bioprocesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo kompetencijų.

Pramoninės biotechnologijos absolventai – tai profesionalai, gebantys kurti, gaminti ir analizuoti biochemikalus, biomedžiagas, biopolimerus, biokurą, taikydami inovatyviausius biotechnologijos metodus.

 

Kodas 6211FX010
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Biotechnologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras
 

Programos vertės

Pritaikomumas

Realūs įgūdžiai – realiems darbams

Pramonės įmonėms reikalingiausi tokie biotechnologijos specialistai, kurių bagaže – šiuolaikiniai praktiniai gebėjimai, susiję su technologiniais ir inžineriniais bioprocesais. Todėl studijuodami čia susipažinsite su biomedžiagų kūrimu, bioproduktų gamyba, tyrimais, analize bei bioprocesų modeliavimu, optimizavimu ir valdymu – šios įgytos praktinės kompetencijos labai svarbios efektyviam biotechnologo darbui.

Gebėjimai

Tarpdisciplininių sričių išmanymas

Ši išskirtinė studijų programa apima įvairias biotechnologijos sritis, orientuotas į gamybinę veiklą. Tai – naujų biochemikalų, biopolimerų, biologiškai aktyvių medžiagų ir biokuro gamyba, aplinkosaugos biotechnologijų plėtotė. Gebėsite vykdyti įvairias biotechnologijos veiklas ir taikyti technologinius-inžinerinius sprendimus augančioje biotechnologijos pramonėje.

Paklausa darbo rinkoje

Didėjanti biotechnologų paklausa

Biotechnologijos pramonė šiandien – sparčiausiai augantis pramonės sektorius pasaulyje. Lietuvoje šiai sričiai taip pat skiriamas labai didelis dėmesys, todėl ji tampa viena svarbiausių aukštųjų technologijų vystymo sričių. Tad profesionalūs specialistai šioje srityje – itin geidžiami. Baigę studijas gebėsite taikyti biotechnologinius metodus ir bioprocesus kuriant ir gaminant komerciškai vertingus bioproduktus ir biologiškai aktyvias medžiagas – įgytos kompetencijos suteiks galimybę lengvai įsilieti į darbo rinką.

Karjera

Po ranka – moderni įranga

Studijų ir mokslinių tyrimų techninė bazė universitete – sukomplektuota ir nuolat stiprinama. Todėl ugdydami savo gebėjimus ir kompetencijas galėsite bet kada naudotis moderniausia tyrimų įranga.

Studijos

Plačios tobulėjimo galimybės

Turėsite galimybę įgyti praktinių įgūdžių, atlikdami šiuolaikinius mokslinius tyrimus Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose studentų moksliniuose projektuose, laisvu nuo studijų metu, taip pat dalyvaudami mokslinių grupių projektuose. Be to, neapsiribosite Lietuva – galėsite stažuotis užsienio šalių įmonėse arba aukštojo mokslo institucijose pagal „Erasmus+“ arba dvišalių mainų programas.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – organinės chemijos pramonės produktai, polimerai, maisto priedai, biokuras.

Biologiškai aktyvūs junginiai – naujų produktų kūrimas, technologijos, gamyba, analizė.

Analizė – chromatografija, spektroskopija.

Biotechnologijos – bioprocesai, projektavimas, modeliavimas, optimizavimas, valdymas, aplinkosauga.
Inžinerinių sprendimų ir technologinių procesų išmanymas Šiuolaikinės tyrimų ir instrumentinės analizės įrangos išmanymas ir valdymas Gebėjimas spręsti tarpdisciplinines problemas, įvertinant socialinių, sveikatos ir saugos, bioetikos, aplinkosaugos ir komercinių reikalavimų svarbą Įvairių biotechnologijos sričių žinios, gebėjimas pritaikyti įvairius metodus, įskaitant matematinę analizę, modeliavimą arba eksperimentus

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Prof. Gervydas Dienys

Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentas

 

„2012 metais ES pradėjo ilgalaikę Bioekonomikos plėtros programą, siekiančią laipsniškai perorientuoti ūkį nuo iškastinių žaliavų prie atsinaujinančių žaliavų naudojimo, todėl yra neabejotinas ir ilgalaikis kvalifikuotų specialistų poreikis šiai sričiai. Pramoninės biotechnologijos programa aprūpinta šiuolaikine tyrimų infrastruktūra. Absolventai turės specifinių biotechnologijos žinių, pažintinių ir praktinių gebėjimų, gebės projektuoti, kurti ir diegti naujas technologijas, valdyti biotechnologijos inžinerines sistemas.“

Karjera

Jūsų praktiniai įgūdžiai leis:

–     Dirbti su biotechnologine įranga bei įrengimais, naudojamais bioproduktų gamyboje.

–     Analizuoti, tirti biologines sistemas ir nagrinėti bioproduktų gamybą.

–     Spręsti bioprocesų, inžinerines ir biotechnologines problemas.

–     Taikyti pramoninės biotechnologijos pasiekimus ir inovacijas.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai taiko technologines-inžinerijos bei biologinių mokslų praktinius gebėjimus tobulindami ir vertindami biologines sistemas, projektuodami bioprocesus ir kurdami bei gamindami komerciškai vertingus bioproduktus ir biologiškai aktyvias medžiagas.

Tai specialistai, nustatantys gamybos metodus, medžiagų ir kokybės standartus, užtikrinančius atitikimą techninėms sąlygoms, taip pat kontrolės standartus ir procedūras, svarbius darbuotojų bei biotechnologinės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui. Šių inžinierių atsakomybė – biotechnologinės pramonės atskirų procesų koordinavimas, modernizavimas ir naujų bioproduktų gamyba.

Pagrindinė tokių profesionalų atsakomybė – vadovavimas naujiems biotechnologiniams projektams pagal technologinius-inžinerinius principus ir biosaugos taisykles. Šie žmonės rūpinasi darbuotojų bei biotechnologinės gamybos operacijų saugumu, vadovauja moksliniams tyrimams, o naujus tyrimų rezultatus integruoja į biotechnologinių produktų gamybą.

Šių specialistų akiratyje – naujausių biotechnologijos, molekulinės biologijos, genų inžinerijos mokslinių pasiekimų taikymas augančioje bioekonomikoje. Jie kuria ir integruoja inovatyvias technologijas į biopramonę, modernizuoja naujus technologinius procesus, tobulina gamybinius bioprocesus, gamina naujus aukštos pridėtinės vertės bioproduktus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi ≥ 18 kr. biotechnologijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
el.p. vaida.kitryte@ktu.lt
+37065038165

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
el.p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
+37061643642

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama