Pramoninė biotechnologija

Šiuolaikinio pasaulio poreikiams aukštosios technologijos būtinos – ši studijų programa būtent į tai ir orientuota. Studijų programa orientuojasi į naujas mokslinių tyrimų sritis: bioproduktų gamybą, biologiškai aktyvių junginių sintezę, fermentų technologiją, bioprocesų inžineriją, aplinkosaugos biotechnologiją, atsinaujinančių šaltinių technologiją, genų inžineriją.

Būsimi absolventai gebės atlikti šiandieninei biotechnologijų pramonei reikalingus tyrimus, turės biotechnologijos ir inžinerijos praktinių įgūdžių, bioprocesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo kompetencijų.

Pramoninės biotechnologijos absolventai – tai profesionalai, gebantys kurti, gaminti ir analizuoti biochemikalus, biomedžiagas, biopolimerus, biokurą, taikydami inovatyviausius biotechnologijos metodus.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Biotechnologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų biotechnologijų studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų biotechnologijų studijų krypties dalykų,
IR 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – organinės chemijos pramonės produktai, polimerai, maisto priedai, biokuras.
Biologiškai aktyvūs junginiai – naujų produktų kūrimas, technologijos, gamyba, analizė.
Analizė – chromatografija, spektroskopija.
Biotechnologijos – bioprocesai, projektavimas, modeliavimas, optimizavimas, valdymas, aplinkosauga.
Inžinerinių sprendimų ir technologinių procesų išmanymas Šiuolaikinės tyrimų ir instrumentinės analizės įrangos išmanymas ir valdymas Gebėjimas spręsti tarpdisciplinines problemas, įvertinant socialinių, sveikatos ir saugos, bioetikos, aplinkosaugos ir komercinių reikalavimų svarbą Įvairių biotechnologijos sričių žinios, gebėjimas pritaikyti įvairius metodus, įskaitant matematinę analizę, modeliavimą arba eksperimentus

 

 

Programos vertės

Pritaikomumas

Realūs įgūdžiai – realiems darbams

Pramonės įmonėms reikalingiausi tokie biotechnologijos specialistai, kurių bagaže – šiuolaikiniai praktiniai gebėjimai, susiję su technologiniais ir inžineriniais bioprocesais. Todėl studijuodami čia susipažinsite su biomedžiagų kūrimu, bioproduktų gamyba, tyrimais, analize bei bioprocesų modeliavimu, optimizavimu ir valdymu – šios įgytos praktinės kompetencijos labai svarbios efektyviam biotechnologo darbui.

Gebėjimai

Tarpdisciplininių sričių išmanymas

Ši išskirtinė studijų programa apima įvairias biotechnologijos sritis, orientuotas į gamybinę veiklą. Tai – naujų biochemikalų, biopolimerų, biologiškai aktyvių medžiagų ir biokuro gamyba, aplinkosaugos biotechnologijų plėtotė. Gebėsite vykdyti įvairias biotechnologijos veiklas ir taikyti technologinius-inžinerinius sprendimus augančioje biotechnologijos pramonėje.

Paklausa darbo rinkoje

Didėjanti biotechnologų paklausa

Biotechnologijos pramonė šiandien – sparčiausiai augantis pramonės sektorius pasaulyje. Lietuvoje šiai sričiai taip pat skiriamas labai didelis dėmesys, todėl ji tampa viena svarbiausių aukštųjų technologijų vystymo sričių. Tad profesionalūs specialistai šioje srityje – itin geidžiami. Baigę studijas gebėsite taikyti biotechnologinius metodus ir bioprocesus kuriant ir gaminant komerciškai vertingus bioproduktus ir biologiškai aktyvias medžiagas – įgytos kompetencijos suteiks galimybę lengvai įsilieti į darbo rinką.

Karjera

Po ranka – moderni įranga

Studijų ir mokslinių tyrimų techninė bazė universitete – sukomplektuota ir nuolat stiprinama. Todėl ugdydami savo gebėjimus ir kompetencijas galėsite bet kada naudotis moderniausia tyrimų įranga.

Studijos

Plačios tobulėjimo galimybės

Turėsite galimybę įgyti praktinių įgūdžių, atlikdami šiuolaikinius mokslinius tyrimus Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose studentų moksliniuose projektuose, laisvu nuo studijų metu, taip pat dalyvaudami mokslinių grupių projektuose. Be to, neapsiribosite Lietuva – galėsite stažuotis užsienio šalių įmonėse arba aukštojo mokslo institucijose pagal „Erasmus+“ arba dvišalių mainų programas.

 

Karjera

Karjera

Jūsų praktiniai įgūdžiai leis:
  • Dirbti su biotechnologine įranga bei įrengimais, naudojamais bioproduktų gamyboje.
  • Analizuoti, tirti biologines sistemas ir nagrinėti bioproduktų gamybą.
  • Spręsti bioprocesų, inžinerines ir biotechnologines problemas.
  • Taikyti pramoninės biotechnologijos pasiekimus ir inovacijas.
 

Gali tapti

Šie specialistai taiko technologines-inžinerijos bei biologinių mokslų praktinius gebėjimus tobulindami ir vertindami biologines sistemas, projektuodami bioprocesus ir kurdami bei gamindami komerciškai vertingus bioproduktus ir biologiškai aktyvias medžiagas.

Tai specialistai, nustatantys gamybos metodus, medžiagų ir kokybės standartus, užtikrinančius atitikimą techninėms sąlygoms, taip pat kontrolės standartus ir procedūras, svarbius darbuotojų bei biotechnologinės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui. Šių inžinierių atsakomybė – biotechnologinės pramonės atskirų procesų koordinavimas, modernizavimas ir naujų bioproduktų gamyba.

Pagrindinė tokių profesionalų atsakomybė – vadovavimas naujiems biotechnologiniams projektams pagal technologinius-inžinerinius principus ir biosaugos taisykles. Šie žmonės rūpinasi darbuotojų bei biotechnologinės gamybos operacijų saugumu, vadovauja moksliniams tyrimams, o naujus tyrimų rezultatus integruoja į biotechnologinių produktų gamybą.

Šių specialistų akiratyje – naujausių biotechnologijos, molekulinės biologijos, genų inžinerijos mokslinių pasiekimų taikymas augančioje bioekonomikoje. Jie kuria ir integruoja inovatyvias technologijas į biopramonę, modernizuoja naujus technologinius procesus, tobulina gamybinius bioprocesus, gamina naujus aukštos pridėtinės vertės bioproduktus.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Neringa Rasiukevičiūtė

Neringa Rasiukevičiūtė

Sodininkystės ir daržininkystės instituto | LAMMC Vyresnioji mokslo darbuotoja
Jolanta Kukurienė

Jolanta Kukurienė

UAB „KURANA“ gamyklos vadovė

 

 

Atsiliepimai

Monika Strykaitė

Monika Strykaitė

KTU Projekto inžinierė

 

Pramoninės biotechnologijos magistro studijų programa suteikė išsamių teorinių bei praktinių žinių apie šiuolaikiniam pasauliui aktualių problemų sprendimą, pasitelkiant inovatyvius biotechnologinius procesus. Studijų metu įgyti įgūdžiai bei žinios yra puikiai pritaikomi dirbant mokslinių tyrimų ir projektų vystymo srityje bei kuriant naujus bioproduktus.

Milda Boguševičiūtė

Milda Boguševičiūtė

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ mokslo darbuotoja

 

Ši studijų programa suteikė gilias žinias apie biotechnologinių produktų kūrimą, jų procesus ir veikimo principus. Įgijau žinių bioprocesų modeliavime, optimizavime ir valdyme. Įgytos kompetencijos puikiai pritaikomos mokslinių tyrimų, gamybos, kokybės ar projektų valdymo srityse. Studijų metu sukauptos žinios, teisingai įsisavinti darbo principai bei įtvirtintas gebėjimas analizuoti ir apibendrinti tyrimų rezultatus padeda greitai ir sėkmingai kurti naujus produktus bei diegti naujas technologijas gamyboje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
el. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt