en

Pramoninė biotechnologija

Programa rengia specialistus, gebančius kurti, gaminti ir analizuoti cheminius junginius, medžiagas ir kurą, taikant inovatyvius biotechnologijos metodus. Specialistai įgyja bioprocesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo kompetencijų. Darbdavių palankumą programos studentai pelno dėl įgytų technologinių žinių, šiuolaikinės tyrimų įrangos išmanymo ir gebėjimo su ja našiai dirbti.

 

Kodas 6211FX010
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Biotechnologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras
 

Programos vertės

Pritaikomumas

Studijos pritaikytos verslui

Pramonės įmonėms reikalingi biotechnologijos specialistai, turintys gilias žinias apie technologinius procesus. Studijų programos pagrindus sudaro medžiagų kūrimo, gamybos, tyrimų ir analizės bei bioprocesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo žinios. Šios fundamentinės ir praktinės žinios labai svarbios efektyviam biotechnologo darbui, kuriant ir gaminant aukštos pridėtinės vertės chemines medžiagas, bioproduktus ir biodegalus.

Gebėjimai

Geras įvairių biotechnologijos sričių veiklos išmanymas

Pramoninės biotechnologijos studijų programa apima įvairias biotechnologijos sritis, orientuotas į gamybinę veiklą, t. y. naujų reagentų, polimerų, maisto priedų ir kuro gamybą, aplinkosaugos biotechnologijų plėtotę. Specialistas geba įvertinti biotechnologijos veiklas ir inžinerinius sprendimus atsižvelgdamasį etinius, socialinius, ekonominius ir profesinius aspektus.

Paklausa darbo rinkoje

Darbo rinkoje jaučiamas didelis poreikis biotechnologijos srities specialistų

Biotechnologijos pramonė šiuo metu yra sparčiausiai augantis pramonės sektorius pasaulyje. Lietuvoje šiai sričiai taip pat skiriamas labai didelis dėmesys ir ji tampa viena svarbiausių aukštųjų technologijų vystymo sričių, galinčia užtikrinti ekonomikos augimą ir daryti įtaką valstybės konkurencingo ūkio raidai. Darbo rinkoje yra didelis poreikis ruošiamų aukšto lygio pramoninės biotechnologijos specialistų bei su ja susietuose mokslo ir gamybos sektoriuose.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Turėdami bendrųjų pagrindų, biotechnologijų sričių žinias ir praktinius įgūdžius, magistrai gebės atlikti svarius mokslinius tyrimus. Be to įgytos kompetencijos suteiks galimybę dirbti įvairiose biotechnologijos, biochemijos, chemijos bei kitose susijusiose technologijos sričių mokslo ir gamybos įmonėse. Darbdavių interesai – nuo kvalifikuoto siauro profilio biotechnologo stambioje pramonės įmonėje iki plataus profilio biotechnologo vidutinio ir smulkaus verslo struktūroje. Karjeros galimybės nuo vyr. laboranto iki gamybos (įmonės) direktoriaus.

Studijos

Studijų procese naudojama moderniausia įranga

Studijų programoje visiškai sukomplektuota ir iki šiol stiprinama studijų ir mokslinių tyrimų techninė bazė, aprūpinta moderniausia tyrimų įranga.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – organinės chemijos pramonės produktai, polimerai, maisto priedai, biokuras.

Biologiškai aktyvūs junginiai – naujų produktų kūrimas, technologijos, gamyba, analizė.

Analizė – chromatografija, spektroskopija.

Biotechnologijos – bioprocesai, projektavimas, modeliavimas, optimizavimas, valdymas, aplinkosauga.
Inžinerinių sprendimų ir technologinių procesų išmanymas Šiuolaikinės tyrimų ir instrumentinės analizės įrangos išmanymas ir valdymas Gebėjimas spręsti tarpdisciplinines problemas, įvertinant socialinių, sveikatos ir saugos, bioetikos, aplinkosaugos ir komercinių reikalavimų svarbą Įvairių biotechnologijos sričių žinios, gebėjimas pritaikyti įvairius metodus, įskaitant matematinę analizę, modeliavimą arba eksperimentus

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Prof. Gervydas Dienys

Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentas

 

„2012 metais ES pradėjo ilgalaikę Bioekonomikos plėtros programą, siekiančią laipsniškai perorientuoti ūkį nuo iškastinių žaliavų prie atsinaujinančių žaliavų naudojimo, todėl yra neabejotinas ir ilgalaikis kvalifikuotų specialistų poreikis šiai sričiai. Pramoninės biotechnologijos programa aprūpinta šiuolaikine tyrimų infrastruktūra. Absolventai turės specifinių biotechnologijos žinių, pažintinių ir praktinių gebėjimų, gebės projektuoti, kurti ir diegti naujas technologijas, valdyti biotechnologijos inžinerines sistemas.“

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant bioprocesų problemas;
– gebės dirbti biotechnologine įranga bei įrengimais, naudojamais bioproduktų gamyboje;
– gebės analizuoti, tirti biologines sistemas ir nagrinėti bioproduktų gamybą;
– gebės apibendrinti pramoninės biotechnologijos pasiekimus ir inovacijas.

 

Studento kompetencijos:

– žinių taikymas formuluojant ir sprendžiant inžinerines ir biotechnologines problemas;
– bioproduktų biosintezės etapų suvokimas, biotechnologinės įrangos, analitinių ir modeliavimo metodų parinkimas;
– biologinės sistemos bioproduktų gamyboje išmanymas, charakterizavimas.

 

 

Gali tapti

– inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei gaminius;
– medicinos procedūrų, vaizdo gavimo sistemų, prietaisų projektavimas.

– gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, užtikrinant atitikimą techninėms sąlygoms;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, darbuotojų bei cheminės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui;
– naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimas.

– laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra;
– pavyzdžių ir ėminių, cheminių tirpalų ir mikroskopų objektinių stiklelių, taip pat auginamų gyvųjų organizmų surinkimas, saugojimas, klasifikavimas ir katalogavimas bei parengimas eksperimentams;
– bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus;

– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
– konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi ≥ 18 kr. biotechnologijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Radvilėnų pl. 19, C-039
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama