Maisto mokslas ir mityba

Tarptautinio lygio studijos – taip galima apibūdinti šią maisto technologijų krypties magistrantūros studijų programą. Tai vienintelės antrosios pakopos studijos Baltijos šalyse, kurioms suteiktas tarptautinis „EQAS-Food Label“ kokybės ženklas. Todėl jos – tiesus kelias ne tik į Lietuvos, bet ir visos Europos darbo bei aukštojo mokslo rinką. Čia ruošiami sumanūs maisto mokslo ir saugos profesionalai, kurių taikinyje – į bioekonomiką ir funkcionalumą orientuotos ateities maisto technologijos. Būdami absolventais jas kursite, diegsite ir valdysite.

Gebėsite vadovauti tarpdisciplininiams projektams, saugos ir kokybės valdymo bei maisto inovacijas kuriančioms grupėms, kurti savo verslą. Be to – formuosite viešąją nuomonę maisto mokslo, saugos, technologijų ir mitybos srityse.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų arba mitybos studijų krypčių dalykų

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų arba mitybos studijų krypčių dalykų,
IR 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Darniosios maisto ir biotechnologijos – naujų produktų bei procesų kūrimas, optimizavimas ir valdymas, tvarūs agrobiologiniai ištekliai, beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus.
Maisto kokybė ir sauga – maisto teisė ir įstatymai, kokybės užtikrinimo ir RVASVT sistemų sudarymas ir valdymas.
Maisto mokslas – funkcionaliosios maisto medžiagos, bioaktyvūs junginiai, jų savybės ir panaudojimo būdai.
Mityba – maisto komponentų biopasisavinimas, įtaka sveikatai bei ligų prevencijai, maisto priedai ir papildai, specialios paskirties maisto produktai.
Maisto saugos ir kokybės valdymas Naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas Žinios apie maisto produktų sudėtį Gebėjimas planuoti darbą, daryti išvadas ir apibendrinti gautus rezultatus

 

 

Programos vertės

Studijos

Tarpdisciplininės kompetencijos

Pažangiai maisto pramonei reikalingi idėjas generuojantys ir mokslinio darbo patirties turintys ekspertai, gebantys praktiškai įgyvendinti saugių, sveikų ir funkcionalių produktų kūrimo ir diegimo užduotis. Todėl šios studijų programos tikslas – išugdyti holistinį požiūrį į maisto sistemas (nuo idėjos iki vartotojo), apjungiant technologijų ir gyvybės mokslus.

Galingi IT įgūdžiai
Lektoriai

Mokslo lyderių patirtis

Studijuosite ir dirbsite komandose su tarptautiniu mastu pripažintais KTU mokslininkais, kurie yra maisto mokslo srities lyderiai Lietuvoje. Be to, studijų procese netrūksta ir užsienio mokslininkų – jie dalijasi savo patirtimi ne tik skaitydami paskaitas, bet ir vesdami praktinius užsiėmimus.

Įgūdžiai

Kompetencijos per tyrimus

Studijuodami vykdysite šiuolaikinius mokslinius tyrimus funkcionaliųjų maisto medžiagų, bioprocesų ir bioproduktų kūrimo ir taikymo bei maisto struktūrų projektavimo srityse. To reikės norint praktiškai sukurti funkcionalius ir sveikatai palankius maisto produktus.

Paklausa darbo rinkoje

Šiuolaikiškos laboratorijos

Mokslinius tyrimus atliksite moderniose biologiškai veikliųjų medžiagų išskyrimo, chromatografijos ir masių spektrometrijos, mikrobiologijos, maisto virškinamumo, reologijos ir struktūros tyrimų laboratorijose. Inovatyvių produktų kūrimo idėjas galėsite įgyvendinti Maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centro laboratorijose.

Infrastruktūra

Užtikrinta karjera

Patirtis rodo, kad darbdaviai itin vertina šios programos absolventus už gebėjimą greitai spręsti iškylančias gamybos ir produktų kontrolės problemas. Todėl šių specialistų paklausa tikrai didelė – jie lengvai įsidarbina maisto pramonės įmonėse ar maisto tyrimų srityje. Tarptautinio „EQAS-Food Label“ kokybės ženklo diplomas užtikrina, kad būsite paklausūs ir Lietuvos, ir tarptautinėje darbo rinkoje.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
 • Kurti, diegti ir valdyti darniąsias maisto ir biotechnologijas, įvertinant jų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Kurti vartotojų poreikius atitinkančius sveikatai palankius maisto produktus, remiantis naujausiais maisto mokslo ir mitybos pasiekimais.
 • Diegti maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, vykdyti jų kontrolę.
 • Planuoti, organizuoti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus maisto mokslo ir saugos srityje.
 • Vystyti originalias idėjas ir metodus, sprendžiant maisto produktų įtakos žmonių sveikatai problemas.
 • Teikti ekspertines konsultacijas.
 • Koordinuoti naujus projektus siekiant pagerinti maisto produktų maistinę vertę, kokybę ir saugą.
 

Gali tapti

Pagrindinė šių specialistų atsakomybė – technologinių gamybos procesų organizavimas ir kontrolė, taip pat gaminamų produktų kokybės užtikrinimas. Jie rūpinasi ir technologinių dokumentų rengimu, įforminimo standartais, techninėmis sąlygomis.

Šių žmonių pareiga – gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Jie atsakingi ir už gamybos planų vykdymą, resursų paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą bei pasiektų rezultatų analizę.

Šie profesionalai rūpinasi kiekvieno mūsų sveika mityba: planuoja valgiaraščius, reguliuoja maisto ruošimą ir patiekimą, suvalgomo maisto kiekį ir kokybę. Be to, įgyvendina prevencines programas ir kuria strategijas, susijusias su sveika mityba ir maisto sauga. Kai kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir užsiima gautų rezultatų sklaida.

Tai profesionalai, planuojantys, organizuojantys ir vykdantys chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Šie profesionalai puikiai išmano kokybės standartus ir procesus, todėl jie užtikrina ženklinimo ir kitų reikalavimų laikymąsi, vertina konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklius, rengia joms rekomendacijas. Taip pat – kontroliuoja, kaip laikomasi sanitarinių-higieninių normų, palaiko kokybės užtikrinimo standartus ir procesus.

Šie profesionalai užtikrina maisto produktų kokybę aukščiausiu lygiu: organizuoja kokybės padalinio darbą, rengia ir valdo dokumentus, susijusius su procesų ir produktų kokybe, atstovauja įmones išoriniuose audituose bei organizuoja vidinius auditus.

Šie specialistai generuoja idėjas kurdami ir vystydami naujus produktus, planuodami jų gamybą. Jie atsakingi už gaminių kūrimo proceso derinimą su gamybos ir komercijos padaliniais. Be to, nuolat testuoja įvairias inovacijas, analizuoja maisto poreikių kaitos tendencijas.

Tokie profesionalai vadovauja naujų produktų kūrimo ir vystymo padaliniams, ieško inovacijų ir jas testuoja. Dar viena svarbi jų atsakomybė – kasdienis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, rinkodaros padaliniais, taip pat su mokslo institucijomis bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (R&D) centrais.

Apie maisto mokslo ir technologijų naujoves šie žmonės žino viską. Jie gali vadovauti tarpdalykiniams mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Taip pat jie – puikūs viešosios nuomonės maisto mokslo ir technologijų srityje formuotojai.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

prof. Chin KunWan

Chin KunWan

ChungShanMedicinos universitetas, profesorius
Erich Leitner

Erich Leitner

Graco universitetas, profesorius
Jokūbas Račkauskas

Jokūbas Račkauskas

UAB „Divaks“ vyriausias technologas
Martynas Straukas

Martynas Straukas

AB "Pieno žvaigždės" fil. Pasvalio sūrinės Generalinis direktorius

 

 

Atsiliepimai

Ignas Mackėla

Ignas Mackėla

„Roquette Freres“ gamyklos direktorius, Prancūzija

 

Magistrantūros studijų programa vienareikšmiškai buvo mano teisingas pasirinkimas. Ji suteikė išskirtinių žinių apie maisto produktų sudedamąsias dalis, jų savybes ir pokyčius apdorojimo metu bei maisto saugos ir kokybės sistemas. Visa paskaitų metu įsisavinta medžiaga ir kartu sukaupta biblioteka randa pritaikymą kasdieniniame gamybos kontekste. Studijų metu įgytos žinios, įsisavinti teisingi darbo principai bei įtvirtintas gebėjimas daryti išvadas ir apibendrinti gautus rezultatus padėjo greitai ir sėkmingai įsitvirtinti inovatyvioje maisto pramonės įmonėje.

Ričardas Barakūnas

Ričardas Barakūnas

ŽŪK „Panevėžio aruodas“ produktų tyrimo ir vystymo vadovas

 

Baigęs KTU studijas savo karjerą susiejau su fermentacijos technologijomis. Daugiau nei dvidešimt metų dirbau vienoje moderniausių Baltijos šalyse alaus daryklų vyriausiu aludariu. Šiuo metu esu produkto tyrimo ir vystymo vadovas įmonėje, kuri užsiima biologiškai vertingų medžiagų iš augalinės žaliavos ekstrakcija, naujų produktų kūrimu. Kuriant naujus produktus, reikia ir gausybės žinių, ir kūrybinio polėkio. Studijos KTU padėjo man susikrauti solidų žinių bagažą – technologinių procesų išmanymas, maisto chemijos ir mikrobiologijos žinios padeda kasdienėje veikloje, užtikrinant, kad sukurti produktai išlaikytų nekintančią kokybę ir saugą. Mielai grįžtu į savo alma mater pasidalinti su būsimaisiais maisto technologais savo patirtimi, padėti ugdyti jų kūrybiškumą.

Pagrindinės kompetencijos:

 • Pritaikyti modernius produktų kūrimo ir kokybės kontrolės principus kuriant valdant naujų produktų kūrimo procesus;
 • Valdyti gamybinius procesus, vykstančius šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijose;
 • Analizuoti problemines maisto technologijų sritis ir realizuoti mokslinius tiriamuosius darbus;

Studijų programa leidžia paruošti maisto pramonei reikalingus specialistus, kurie puikiai išmano maisto technologijos, biotechnologijos sritis ir pasitelkdami naujausias maisto technologijas ir maisto mokslo pasiekimus absolventai geba:

 • modeliuoti tiriamų produktų gamybą pritaikant jų reologines savybes ir tekstūrą;
 • apjungti natūralias antioksidacines ir antimikrobines medžiagas, kuriant naujus maisto produktų tyrimo metodus.
Chemijos inžinieriai Atliekamos užduotys
Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Cheminių procesų technologas

kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą

Cheminės technologijos inžinierius

chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas

Cheminės inžinerijos technologas

mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais; naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Atliekamos užduotys
Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir prižiūri technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklą.

Gamybos meistras

technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklos koordinavimas ir priežiūra

Maisto produktų saugos inspektorius

kasdienio darbo, susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir planavimas, darbuotojų saugos užtikrinimas

Maisto higienos ir saugos inspektorius

naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas

Pirkimo specialistai Atliekamos užduotys
Pirkimo specialistai pramonės, prekybos, valstybinių ar kitų įmonių ir organizacijų vardu perka prekes ir paslaugas, kurios vėliau naudojamos ar perparduodamos.

Maisto produktų bei gėrimų tiekėjas

sutarties terminų ir sąlygų nustatymas ir derybos dėl jų, tiekimo sutarčių sudarymas ar rekomendavimas sudaryti įrangos, žaliavų, paslaugų ir perparduoti skirtų prekių pirkimo sutartis; pasiūlymai teikti paraiškas, konsultavimasis su tiekėjais ir komercinių pasiūlymų peržiūra

Maisto produktų bei gėrimų pirkimų vadovas

prekių pirkimas perparduoti mažmeninėse ar didmeninėse įmonėse

Pirkimų padalinio vadovas

informacijos apie poreikius ir atsargas rinkimas, tikslaus perkamų prekių kiekio ir kokybės, kainų, pristatymo terminų ir kitų sutarčių sąlygų nustatymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai Atliekamos užduotys
Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius

darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus

Darbo efektyvumo inžinierius

pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis

Gamybos organizavimo inžinierius

rengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles


 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Loreta Bašinskienė
el. p. loreta.basinskiene@ktu.lt