Taikomoji chemija

Taikomosios chemijos programos absolventai stebina įvairialypėmis chemijos srities kompetencijomis – darbdaviams labai reikia tokių specialistų.

Todėl baigę magistrantūros studijas ir tapę kvalifikuotais, kūrybingais profesionalais, būsite paklausūs darbo rinkoje. Šios programos absolventai laukiami pasaulinio lygio mokslo ir studijų institucijose, biofarmacijos ir kosmetikos, funkcines, hibridines, kompozitines ir nanomedžiagas kuriančiose ir gaminančiose įmonėse.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų,
IR 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – funkcinės, pažangiosios, sumaniosios, nanomedžiagos, kompozitinės, inovatyvios.
Sintezė – struktūros modeliavimas, konversija, katalizė, kinetika.
Analizė – spektroskopinė, chromatografinė, terminė, mechaninė.
Technologijos – (opto)elektronikos, energetikos, funkcinių dangų, kosmetikos ir higienos produktų.
Taikymas – idėja, modelis, technologija, problemų sprendimas, inovacijos.
Kosmetikos ir higienos produktų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Naujausių instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas

 

 

Programos vertės

Įgūdžiai

Teorija virs praktika

Naujausios visapusės chemijos žinios ir gilus instrumentinės analizės metodų supratimas leis ne tik projektuoti analitinius, modelinius ir eksperimentinius tyrimus, bet ir jiems vadovauti. Taip pat – formuluoti ir spręsti aktualias problemas įvairiose mokslo ir pramonės srityse.

Infrastruktūra

Atviras mokslinių tyrimų pasaulis

Studijos neabejotinai praplės jūsų akiratį. Čia sudarytos puikios galimybės dalyvauti įvairiuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektuose.

Moksliniai projektai

Praturtinančios kelionės

Galėsite drąsiai priimti iššūkius ir išvykti tobulėti į užsienio šalių universitetus: KTU sudarytos puikios galimybės studijų metu išvykti pasisemti patirties į Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitus universitetus, pasinaudojant „Erasmus+“, KTU ir universitetų partnerių dvišalėmis studentų mainų sutartimis bei kitomis stipendijų programomis.

Studijos užsienyje

Moderni studijų aplinka

Studijų metu turėsite progą dirbti moderniose chemijos tyrimų laboratorijose, kuriose gimsta inovatyviausi sprendimai.

Karjera

Visi karjeros keliai – atviri

Šios programos absolventai gali tapti ne tik naujų medžiagų kūrėjais ir tyrėjais, bet ir analitinių laboratorijų, produktų ir technologijų ekspertais, chemikais-technologais, konsultantais, naujų produktų ir technologijų kūrimo projektų vadovais, įmonių vadovais.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
  • Kurti naujas chemines medžiagas ir spręsti gamyboje kylančias problemas.
  • Plėtoti cheminių medžiagų tyrimų metodus ir jų praktinio panaudojimo galimybes.
  • Kurti efektyvias gamybos technologijas.
  • Planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus.
  • Koordinuoti mokslines ir gamybines veiklas.
 

Gali tapti

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių medžiagų bei gaminių, tokių kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus.

Tokie specialistai atsakingi už gamybos technines sąlygas bei sistemų išdėstymą. Technologijų ir gamybos inžinieriai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles bei konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Šie specialistai planuoja, organizuoja ir vykdo chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Apie cheminių medžiagų ir technologijų naujoves šie specialistai žino viską. Jie gali vadovauti tarpdalykiniams mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Be to, šie žmonės – puikūs viešosios nuomonės cheminių medžiagų ir technologijų srityje formuotojai.

Jų veiklos sritis – profesionalūs sprendimai technologijų projektavimui ir įdiegimui chemijos įmonėse. Šie žmonės koordinuoja įvairių projektų rengimo darbus, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis rengiant projektų dokumentus.

Šie specialistai užtikrina cheminių medžiagų kokybę aukščiausiu lygiu: organizuoja kokybės padalinio darbą, rengia ir valdo dokumentus, susijusius su procesų ir produktų kokybe, atstovauja įmones išoriniuose audituose bei organizuoja vidinius auditus.

Šių specialistų pareiga – gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Jie atsakingi ir už gamybos planų vykdymą, resursų paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą, pasiektų rezultatų analizę.

Tokie specialistai vadovauja naujų produktų kūrimo ir vystymo (R&D) padaliniams, ieško inovacijų ir jas testuoja. Dar viena svarbi jų atsakomybė – kasdienis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, rinkodaros padaliniais, taip pat su mokslo institucijomis bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrais.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Flavien Massi

Flavien Massi

Intelligentsia Consultants Sàrl (Liuksemburgas) vyresnysis konsultantas
Peter Strohriegl

Dr. Peter Strohriegl

Bayreuth universiteto (Vokietija), Makromolekulių chemijos I katedros profesorius
Angels Serra

Dr. Angels Serra

Rovira i Virgili universiteto (Ispanija), Analitinės chemijos ir organinės chemijos katedros profesorius
dr. Jean-Christophe M. Monbaliu

Dr. Jean-Christophe M. Monbaliu

Lježo universitetas (Belgija), Integruotų technologijų ir organinės sintezės centras, profesorius

 

 

Atsiliepimai

Aistė Kveselytė

Aistė Kveselytė

UAB „Baltic Nanotechnologies“ chemikė

 

Taikomosios chemijos studijų metu įgijau ne tik stiprias bazines chemijos žinias, bet ir susipažinau su daug įvairių modernių, aktualių chemijos sričių – nuo vaistų kūrimo iki saulės elementų chemijos, nuo nanotechnologijų iki šiuolaikinių instrumentinės analizės metodų. Netapau visų šių sričių eksperte, tačiau įgyti žinių pagrindai dažnai praverčia netikėtose situacijose bei leidžia tikslingai ir efektyviai rasti reikiamą informaciją. Universitete taip pat įgijau daug naudingos praktinio darbo laboratorijoje patirties. Nuo pirmo bakalauro kurso dirbau mokslinių tyrimų laboratorijoje, kur nuostabių mentorių dėka išmokau naudotis įvairia laboratorine įranga. Šiuo metu dirbu UAB „Baltic Nanotechnologies“. Mano darbas – naujų nanotechnologijomis paremtų apsauginių dangų kūrimas bei gamyba. Studijų metu įgytos žinios, mokslinis smalsumas, gebėjimas planuoti bei kryptingai vykdyti eksperimentus, spręsti kylančias problemas yra neatsiejama kasdienio darbo dalis.

Aistė Gružinskaitė

Aistė Gružinskaitė

UAB „ProBioSanus“ laboratorijos vedėja

 

Studijuodama KTU Taikomosios chemijos studijų programoje, dalyvavau bendrame Universiteto ir UAB „ProBioSanus“ projekte, sprendžiant probiotikų imobilizavimo klausimus. Studijų metu įgytos žinios kosmetikos chemijos bei technologijos srityje, atvėrė galimybę dirbti įmonėje UAB „ProBioSanus“ ir užimti laboratorijos vadovo pareigas. Džiaugiuosi, kad mano darbas yra kūrybinis, įdomus. Kuriu inovatyvius kosmetikos ir buitinės chemijos produktus su probiotikais, diegiu juos gamyboje.

Jurgita Kailiuvienė

Jurgita Kailiuvienė

AB „Amilina“ tyrėja

 

Kadangi dirbu įmonės mokslinėje laboratorijoje, labai praverčia studijų metu įgytos ne tik organinės ar neorganinės chemijos, bet ir biochemijos, mikrobiologijos, fizikinės chemijos ir kt., net kompiuterinės chemijos žinios. Neretai tenka spręsti gamyboje iškilusias problemas, ieškoti naujų produkcijos pritaikymo sričių ar tobulinti esamą procesą, todėl universitete įgytos plataus spektro žinios puikiai pasitarnauja ieškant tinkamiausio sprendimo ir siekiant patikimų rezultatų.

Vytas Vitkauskas

Vytas Vitkauskas

AB „Roquette-Amilina“ mokslinių tyrimų padalinio chemikas-technologas

 

Dėka Taikomosios chemijos studijų programoje įgytų kompetencijų, lengvai radau darbą įmonės Roquette-Amilina mokslinių tyrimų laboratorijoje. Šiame darbe reikalingus instrumentinės analizės bei analitinio mąstymo gebėjimus, įgavau, būtent, studijų metu. Ypatingai gera studijų kryptis, nes apima ir analitinius chemijos metodus, bet taip pat ir supažindina su chemine technologija, kuri reikalinga norint procesus „perkelti“ iš miligramų gamybos į kilogramus. Studijų metu dėstomi dalykai – atitinka šiuolaikines tendencijas – yra nuolat atnaujinami.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vida Malinauskienė
el. p. vida.malinauskienė@ktu.lt