Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos

Programa skirta informatikos ir kitų sričių aukštąjį išsilavinimą turintiems specialistams. Programoje numatytos galimybės informatikams praplėsti, o kitų sričių specialistams pagilinti IT taikymo virtualiajame ir nuotoliniame mokymesi žinias bei įgyti reikiamus įgūdžius ir gebėjimus.

Baigę šią programą, absolventai gebės spręsti aktualias, su mokymusi susijusias problemas, kurdami ir profesinėje veikloje taikydami sprendimus, susijusius su IT, jų priemonėmis ir sistemomis, vykdydami mokslinius tyrimus, susijusius su kokybiškų virtualiojo, nuotolinio mokymosi kursų arba studijų organizavimu.

Studijose integruojamos informatikos, pedagogikos, virtualiojo ir nuotolinio mokymosi žinios.

Pedagogus kviečiame rinktis Informatikos mokomojo dalyko modulį (60 kreditų).

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Programų sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; nuotolinis)
Laipsnis Informatikos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. dr. Ramūnas Kubiliūnas
Studentų g. 67, Kaunas
el. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorius
Prof. dr. Aleksandras Targamadzė
Studentų g. 67, Kaunas 
el. p. aleksandras.targamadze@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Elementai – operacinės sistemos, virtualios mokymosi aplinkos, vaizdo konferencijos.
Virtualus mokymas – virtualios klasės, virtualūs universitetai, jungtinės studijų programos,
progresyvios mokymosi metodikos.
Nuotolinis mokymas – paramos sistemos, pedagoginis procesas.
Pedagogika – e. mokymosi turinys, standartai, metodikos.
Informatikos inžinerijos pagrindai Nuotolinio mokymosi organizavimas Šiuolaikinės bendravimo technologijos ir mokymosi turinys

 

 

Programos vertės

Studijos

Studijos vyksta nuotoliniu būdu internete per vaizdo konferencijas

Studijų forma patogi dirbantiems žmonėms bei gyvenantiems kituose miestuose, nes nuotoliniu būdu organizuojamas studijų procesas leidžia besimokantiesiems pasirinkti mokymosi vietą ir laiką. Vaizdo konferencijų panaudojimas užtikrina kokybiškas studijas.

Įgūdžiai

Informatikos ir pedagogikos sandūra

Studijų metu suteikiami informatikos inžinerijos ir pedagogikos įgūdžiai bei informacinių technologijų magistro kvalifikacinis laipsnis leidžia tęsti profesinę informatiko karjerą,organizuoti kokybiškas studijas panaudojant IT.

Karjera

Informatikų atlyginimai vieni aukščiausių darbo rinkoje

Remiantis 2017 metų statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai IT sektoriuje yra vieni aukščiausių Lietuvoje ir pasaulyje.

Dėstytojai

Programoje dėsto aukščiausią Lietuvoje kvalifikaciją turintys dėstytojai, žinomi pasaulio mastu

KTU yra virtualių ir nuotolinių studijų organizavimo lyderis Lietuvoje, savo pasiekimais žinomas pasaulyje. Šioje studijų programoje dėsto Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklą sukūrę, ne vieną tarptautinę programą vykdę, savo darbais pasaulyje žinomi mokslininkai.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

– Projektuoti, realizuoti ir taikyti multimediją, IT priemones ir sistemas mokymosi procese;
– Analizuoti ir vertinti pedagoginį procesą, parinkti mokymo ir mokymosi metodus;
– Vertinti, projektuoti ir kurti virtualiąsias mokymosi aplinkas, el. mokymosi turinį, vertinimo priemones ir paramos sistemas;
– Taikyti el. mokymosi standartus, IT priemones ir sistemas mokymo ir mokymosi procese, tradicinėse ir nuotolinėse studijose;
– Analizuoti ir tirti mokymosi proceso dalyvių poreikius, IT priemonių ir sistemų taikymo mokyme ir mokymesi galimybes;
– Pristatyti, pagrįsti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus su mokymusi susijusioms problemoms spręsti;
– Mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, naudojant nuotolinio mokymosi IT.
 

Gali tapti

Švietimo srities vadovu (-e)

– švietimo programų rengimas pagal švietimo institucijų ir valdymo organų nustatytą sistemą;
– švietimo programos skatinimas ir atstovavimas tarnybai ar įstaigai visuomenėje;
– vadovavimas mokytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams, jų darbo vertinimas, mokymų ir besimokančiųjų kontrolė, stebint mokymo metodus, tikslinant mokymo tikslus ir nagrinėjant mokymosi medžiagą;
– tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto sudarymas, ataskaitų rengimas ir išlaidos reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

– bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas, veiklos planavimas, tikslų ir strategijų nustatymas;
– įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis;
– konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra;
– vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas;
– užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu (-e)

 – mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
 – visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį;
 – vadovavimas už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas;
 – įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
 – atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose.

Mokymo specialistu (-e) (aukštųjų mokyklų dėstytoju (-a), pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytoju (-a), profesijos mokytoju (-a))

 – mokymo poreikių nustatymas, ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą;
– mokymo planų sudarymas ir keitimas, konsultavimas dėl mokymo metodų bei priemonių ir jų tikrinimas;
– mokymo metodų parinkimas ir mokomosios medžiagos pritaikymas besimokančiųjų poreikiams ir interesams;
– pristatymų ir paskaitų rengimas bei skaitymas, vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir laboratoriniams eksperimentams;
– besimokančiųjų diskusijų ir laisvo mąstymo skatinimas, užduočių, egzaminų ir testų organizavimas bei įvertinimas;
– dalyvavimas mokyklose ir universitetuose sprendžiant mokymo organizavimo ir kitus panašius klausimus;
– mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ar darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas;
– metodinių ir mokslo straipsnių bei knygų rengimas;
– dalyvavimas katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir seminaruose.

Darbuotojų ugdymo specialistu (-e)

– mokymo poreikių ir reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas;
– žmogiškųjų išteklių tobulinimo tikslų nustatymas ir mokymosi rezultatų vertinimas;
– mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai, vaizdinė medžiaga, elektroniniai vadovai, demonstraciniai modeliai ir papildomos literatūros nuorodos, rengimas ir sudarymas;
– individualiems ir grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių nustatymas ir vykdymas, taip pat pagalba per seminarus, posėdžius, pristatymus ir konferencijas;
– ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant parengti specialaus mokymo ir tobulinimo programas;
– vidinio ir išorinio mokymo ir tobulinimo skatinimas, taip pat šios skatinamosios veiklos vertinimas;
– nuolatinė vidinio ir išorinio mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena ir jo vykdymas, taip pat mokymo tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas;
– papildomos medžiagos rinkimas, tyrimas ir analizė, siekiant suprasti įvairias temas ir sistemas.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėju (-a)

– reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
– programinės ir aparatinės įrangos diegimas bei įrengimas ir operacinės sistemos programinės įrangos konfigūravimas rengiantis ją bandyti;
– patikra, ar programos veikia pagal naudotojo reikalavimus ir nustatytas gaires;
– programinės įrangos ir informacinių bei telekomunikacijų sistemų bandymų atlikimas, rezultatų analizė ir fiksavimas dokumentuose;
– kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
– konsultavimasis su inžinieriais, siekiant įvertinti aparatinės ir programinės įrangos sąsają.

Sistemų analitiku (-e), administratoriumi (-e)

– konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų;
– funkcinių techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai, rengimas;
– kompiuterių sistemų, tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir visas konfigūracijas, priežiūra ir administravimas;
– rekomendavimas atlikti pakeitimus, skirtus sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, taip pat su tokiais pakeitimais susijusių aparatinės ir programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– aparatinės ir programinės įrangos problemų nustatymas.

Duomenų bazių ir tinklų specialistu (-e)

– duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas;
– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas.

Kompiuterinių tinklų specialistu (-e)

– tinklų infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena, siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti;
– tinklų veikimo ir integruotos aparatinės, programinės įrangos, ryšių ir operacinių sistemų vertinimas ir siūlymas juos tobulinti.

Vadybos ir organizavimo analitiku (-e)

– pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;
– esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas;
– esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas;
– klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;
– darbinių tyrimų atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir raštinės procedūros;
– siūlymų peržiūrėti metodus ir procedūras, keisti darbų srautus, patikslinti pareigines funkcijas ir spręsti organizacines problemas rengimas ir rekomendavimas.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Vladimir Uskov

Vladimir Uskov

InterLabs tyrimų instituto direktorius, Bredlio universitetas
Doc. dr. Ebba  Ossiannilsson

Ebba Ossiannilsson

Švedijos nuotolinio švietimo asociacijos pirmininkė ir ambasadorė, ICDE Quality Network
Dr. Marcela Georgina  Gomez Zermeno

Marcela Georgina Gomez Zermeno

Švietimo tyrimų centro direktorė, EGE
Gavin Clinch

Gavin Clinch

Vadovas, Sligo technologijų instituto nuotolinio mokymosi centras
Mark Brown

Mark Brown

Vadovas, Nacionalinis skaitmeninio mokymosi institutas (NIDL) Dublino universitete

 

 

Atsiliepimai

Gediminas Cibas

Gediminas Cibas

UAB „Educton" inovacijų skyriaus vadovas

 

„Atstovauju Educton komandą, kuriančią pažangias naujoves mokymams, švietimo sistemai bei personalo ugdymui didelėse tarptautinėse bendrovėse. Dirbant šioje srityje nuolat tenka bendradarbiauti tiek su įvairių švietimo įstaigų, tiek ir su komercinių struktūrų atsakingais už mokymo organizavimą kolektyvais. Šiai dienai daugelis švietimo įstaigų savo veikloje naudoja labai platų informacinių sistemų bei įvairių IT įrankių spektrą (studijų kokybės valdymo sistemos, e-dienynai, užsiėmimų planavimo, tvarkaraščių sudarymo, apskaitos valdymo, virtualios mokymo aplinkos ir t.t.). Didelę svarbą turi ne tik konkrečių IT priemonių diegimas bei naudojimas, tačiau ir gebėjimas jas tarpusavyje suderinti bei užtikrinti duomenų mainus, integraciją su valstybiniais registrais bei tinkamą panaudojimą organizacijos veikloje. Šias kompetencijas turinčių specialistų trūkumas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra akivaizdus ir galime tik pasidžiaugti, kad KTU studijų programa „Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos“ padeda užpildyti šią spragą rengdama ateities švietimo technologijų lyderius.“ – UAB „Educton“ inovacijų skyriaus vadovas Gediminas Cibas.

Julita Pigulevičienė

Julita Pigulevičienė

Viešosios įstaigos „Baltijos edukacinių technologijų institutas“ direktorė

 

„Magistrantūros studijų programoje Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos išmokau organizuoti ir vykdyti nuotolines studijas. Pagilinau informacinių technologijų žinias, kurios yra būtinos nuotolinio mokymosi ekspertui. Studijuodama dirbau KTU E. mokymosi technologijų centre, kuriame sėkmingai kilau karjeros laiptais.“ - Viešosios įstaigos „Baltijos edukacinių technologijų institutas“ direktorė Julita Pigulevičienė.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. dr. Ramūnas Kubiliūnas
Studentų g. 67, Kaunas
el. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorius
Prof. dr. Aleksandras Targamadzė
Studentų g. 67, Kaunas 
el. p. aleksandras.targamadze@ktu.lt