Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius kibernetinio saugumo teorinių pagrindų, metodų ir technologijų, informacijos saugos vadybos ir kibernetinės erdvės teisinio reguliavimo žinių. Baigę šią studijų programą, absolventai gebės savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje: vertinti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų ir saugos vadybos sistemas, spręsti saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija, planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kibernetinių sistemų atstatymą.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Informatikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Informatikos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų,
IR iki 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Elementai – IT sistemos, kompiuterių tinklai, kibernetiniai nusikaltimai.
Technologijos – IT saugos technologijos, modeliavimas, kriptografija, kūrimo principai.
Kibernetinis saugumas – metodai, auditas ir patikra, saugumo politika.
Virtualumas – aplinkos valdymas, klasterizavimas, virtuali architektūra.
Kibernetinio saugumo technologijos Kibernetinio saugumo valdymas Kibernetinių nusikaltimų tyrimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Programa įgyvendinama mišriuoju studijų būdu, naudojant nuotolinio mokymo technologijas

Vienintelė Lietuvos universitetuose magistrantūros programa, kurioje sistemiškai studijuojami visi kibernetinės saugos aspektai – nuo technologinių iki vadybinių ir teisinių.

Įgūdžiai

Geras visų kibernetinio saugumo dalykų išmanymas

Dirbdamas įmonėje kibernetinio saugumo specialistas geba inicijuoti naujus ir inovatyvius informacijos ir informacinių technologijų saugos sprendimus. Absolventas geba taikyti informacijos saugos teorinius metodus ir technologijas projektuojant kompiuterines sistemas, analizuoti ir vertinti informacijos ir IT saugos sistemas. Baigusieji gebės spręsti informacijos saugos vadybos problemas: analizuoti ir įvertinti informacijos saugos grėsmes ir rizikas, atlikti informacijos saugos sistemos audito ir sertifikavimo procedūras, parengti informacijos saugos politiką, informacijos saugos vadybos projektus, taikyti informacijos saugos vadybos sistemas, incidentų ir konfigūracijos valdymo priemones, identifikuoti nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir rinkti jų įrodymus.

Karjera

Didelis specialistų poreikis, atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Programos absolventai gali dirbti IT saugos specialistais, IT auditoriais, IT sistemų projektuotojais, programuotojais, kibernetinių nusikaltimų tyrimo ekspertais, IT padalinio vadovais. Absolventai jau dirba SEB grupės paslaugų teikimo centre, TransUnion, ATEA, Telia, Blue Solutions, iTo, Lietuvos policijoje, Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos mišraus mokymo technologijos

Studijų procese naudojamos mišraus mokymo technologijos – Zoom, MS Teams, Moodle, specializuotos IT saugos laboratorijos su naujausia technine ir programine įranga.

Kolegos

Studijuoja motyvuoti studentai

Programoje studijuoja studentai, turintys informatikos inžinerijos studijų krypties, matematikos ir kompiuterių mokslo ar elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių bakalauro kvalifikacinius laipsnius.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

– Vertinti, planuoti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų sistemas;
– Spręsti programinės įrangos saugos problemas, taip pat saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija;
– Projektuoti ir įgyvendinti informacijos saugos vadybos sistemas, planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kompiuterių sistemų atstatymą.
 

Gali tapti

Programinės įrangos kūrėju (-a)

– reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
– kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
– operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas, vadovavimas komandai.

Taikomųjų programų kūrėju (-a)

– programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;
– programos kodo rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
– programų išbandymas, peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Sistemų analitiku (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– sistemų išbandymo planų rengimas, su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– funkcinių techninių sąlygų aprašų rengimas.

Sistemų administratoriumi (-e)

– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas;
– rekomendacijų, skirtų sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, teikimas, programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų bei tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.

Sistemų ir informacinių technologijų specialistu (-e)

– sistemų vystymas ir formavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– informacinių sistemų administravimas;
– duomenų integravimas ir modeliavimas.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Povilas Nanevičius

Povilas Nanevičius

„Rocket Software Lithuania"
Vilius Benetis

dr. Vilius Benetis

NRD CS Vadovas
Šarūnas  Virbickas

Šarūnas Virbickas

UAB Privacy Partners
Tautvydas Bakšys

dr. Tautvydas Bakšys

KAM NKSC Inovacijų ir mokymų skyriaus vadovas

 

 

Atsiliepimai

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Prof. dr. Agnius Liutkevičius
Studentų g. 50, Kaunas
el. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt