en

Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius kibernetinio saugumo teorinių pagrindų, metodų ir technologijų, informacijos saugos vadybos ir kibernetinės erdvės teisinio reguliavimo žinių. Baigę šią studijų programą, absolventai gebės savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje: vertinti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų ir saugos vadybos sistemas, spręsti saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija, planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kibernetinių sistemų atstatymą.

Kodas 6211BX008
Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Informatikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Nuotolinė, Vakarinė)
Laipsnis Informatikos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Povilas Nanevičius

„Rocket Software Lithuania"

dr. Vilius Benetis

NRD CS Vadovas

Šarūnas Virbickas

UAB Privacy Partners
 

Programos vertės

Studijos

Programa įgyvendinama mišriuoju studijų būdu, naudojant nuotolinio mokymo technologijas

Vienintelė Lietuvos universitetuose magistrantūros programa, kurioje sistemiškai studijuojami visi kibernetinės saugos aspektai – nuo technologinių iki vadybinių ir teisinių.

Įgūdžiai

Geras visų kibernetinio saugumo dalykų išmanymas

Dirbdamas įmonėje kibernetinio saugumo specialistas geba inicijuoti naujus ir inovatyvius informacijos ir informacinių technologijų saugos sprendimus. Absolventas geba taikyti informacijos saugos teorinius metodus ir technologijas projektuojant kompiuterines sistemas, analizuoti ir vertinti informacijos ir IT saugos sistemas. Baigusieji gebės spręsti informacijos saugos vadybos problemas: analizuoti ir įvertinti informacijos saugos grėsmes ir rizikas, atlikti informacijos saugos sistemos audito ir sertifikavimo procedūras, parengti informacijos saugos politiką, informacijos saugos vadybos projektus, taikyti informacijos saugos vadybos sistemas, incidentų ir konfigūracijos valdymo priemones, identifikuoti nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir rinkti jų įrodymus.

Karjera

Didelis specialistų poreikis, atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Programos absolventai gali dirbti IT saugos specialistais, IT auditoriais, IT sistemų projektuotojais, programuotojais, kibernetinių nusikaltimų tyrimo ekspertais, IT padalinio vadovais. Absolventai jau dirba Barclays Lietuvos technologijų centre, SEB grupės paslaugų teikimo centre, „Callcredit Information Group“ informacinių technologijų centre, ATEA, Intermedix Lietuva, Blue solutions, TEO, iTo, Lietuvos policijoje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos mišraus mokymo technologijos

Studijų procese naudojamos mišraus mokymo technologijos – AdobeConnect, Moodle, specializuota IT saugos laboratorija su naujausia aparatine ir programine įranga

Kolegos

Studijuoja motyvuoti studentai

Programoje studijuoja studentai, turintys informatikos inžinerijos studijų krypties, matematikos ir kompiuterių mokslo ar elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių bakalauro kvalifikacinius laipsnius.

 

Įgūdžių aprašas

Elementai – IT sistemos, kompiuterių tinklai, kibernetiniai nusikaltimai.
Technologijos – IT saugos technologijos, modeliavimas, kriptografija, kūrimo principai.
Kibernetinis saugumas – metodai, auditas ir patikra, saugumo politika.
Virtualumas – aplinkos valdymas, klasterizavimas, virtuali architektūra.
Kibernetinio saugumo technologijos Kibernetinio saugumo valdymas Kibernetinių nusikaltimų tyrimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Karjera

Studento kompetencijos
– saugių IT sistemų projektavimas, kūrimas ir diegimas;
– IT sistemų auditavimas ir saugos vertinimas;
– saugos metodų kūrimas ir taikymas, sprendžiant įmonių IT saugos problemas;
– vadovavimas įmonių ir organizacijų IT saugos padaliniams.

 

Studento gebėjimai
– gebės vertinti, planuoti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų sistemas;
– gebės spręsti programinės įrangos saugos problemas, taip pat saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija;
– gebės projektuoti ir įgyvendinti informacijos saugos vadybos sistemas, planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kompiuterių sistemų atstatymą.

 

 

Gali tapti

Programinės įrangos kūrėju (-a)

– reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
– kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
– operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas, vadovavimas komandai.

 

Taikomųjų programų kūrėju (-a)

– programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;
– programos kodo rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
– programų išbandymas, peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Sistemų analitiku (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– sistemų išbandymo planų rengimas, su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– funkcinių techninių sąlygų aprašų rengimas.

Sistemų administratoriumi (-e)

– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas;
– rekomendacijų, skirtų sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, teikimas, programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų bei tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių ar technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Informatikos inžinerijos ar informatikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 30 kr. informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Agnius Liutkevičius
Studentų g. 50
tel. +370 (626) 22 304
el. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama