Programų sistemų inžinerija

Programų sistemų inžinerijos magistrantūros studijos integruoja kompiuterių programų sistemų ir inžinerijos aspektus, kaip rekomenduoja pasaulinė kompiuterijos švietimo ir mokslo asociacija ACM (Association for Computing Machinery). Baigęs šią magistrantūros studijų programą, absolventas turi išsamių fundamentinių programų sistemų inžinerijos žinių, geba sistemingai analizuoti bei įvertinti kompiuterizuojamą aplinką, kurti ir įdiegti programinę įrangą, savarankiškai atlikti kompiuterių srities taikomuosius mokslinius tyrimus, įsisavinti šiuolaikines automatizuotas programų projektavimo bei vadybos priemones, turi praktinio projektavimo įgūdžių ir yra pasirengęs profesinei programų sistemų inžinerijos veiklai.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Programų sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Informatikos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų,
IR iki 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Programinė įranga – tipai, reikalavimai, architektūra, konfigūracija, sauga.
Programų projektavimas – procesai, programavimo kalbos ir įrankiai, inžinerijos metodai.
Sistemos – kompiuterizuojamos aplinkos analizė, programinės įrangos kūrimas, kontrolė, branda.
Valdymas – planavimas, projektavimas ,įdiegimas, programų sistemų kokybės matai, projektų rizikos ir resursų bei finansų valdymas.
ANALIZĖ IR SPECIFIKAVIMAS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR TYRIMAS KOKYBĖS VALDYMAS PROJEKTŲ VALDYMAS

 

 

Programos vertės

Studijos

Moderni studijų programa

Programų sistemų inžinerijos magistratūros studijų programa tenkina  šiuolaikines IEEE rekomendacijas „GSwE2009: Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering“.

Studijos

Studijos pagrįstos realių programų sistemų projektavimu

Studijų pagrindas ir stiprybė yra programų sistemų projektavimo studijavimo metodas. Projektavimas padeda studentams: a) akumuliuoti įvairių disciplinų žinių turinį ir įgūdžius; b) lavinti problemų sprendimo sugebėjimus; c) įgyti bendradarbiavimo įgūdžius; d) tobulinti komunikavimo įgūdžius, e) įgyti profesionalaus projektavimo dideliame projekte realiam užsakovui (įmonei ar institucijai) patirtį.  Įmonių atstovai organizuoja teminius mokymo seminarus ir paskaitas.

Studijos

Suteikiamos visos galimybės pradėti savo verslą

Galimybė suburti savo komandą ir gauti nemokamas patalpas, techninę įrangą ir paramą savo verslo kūrimui.
Galimybė jungtis prie mokslinių tyrimų grupių ir vykdyti įdomius projektus su fakulteto naujausia technine įranga.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Nuo programinės įrangos eksperto, programų sistemų architekto, programinės įrangos kūrimo komandos vadovo, vyriausiojo sistemų inžinieriaus iki įmonės techninio vadovo. Absolventai dirba visuose Lietuvos ir užsienio ekonominiuose sektoriuose. Šios srities specialistų atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje tarp profesionalų.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

– Sistemiškai analizuoti ir įvertinti kompiuterizuojamą aplinką
– Aprašyti reikalavimus programų sistemai;
– Kurti, vertinti ir įdiegti programų sistemas;
– Savarankiškai atlikti kompiuterių srities taikomuosius mokslinius tyrimus.
 

Gali tapti

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

– bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas;
– bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas;
– biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
– materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir programas;
– konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra;
– atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose;
– vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas;
– užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu (-e)

– mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
– visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį;
– įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
– darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
– atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovu(-e) / specialistu(-e)

– konsultavimasis su naudotojais, vadovybe, pardavėjais ir technikais, siekiant įvertinti kompiuterių naudojimo poreikius ir sistemoms keliamus reikalavimus, taip pat parinkti technologijas šiems poreikiams tenkinti;
– verslo įmonių informacinių technologijų naudojimo tyrimas;
– tobulintinų sričių nustatymas ir kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas;
– informacinių technologijų ir ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas ir vadovavimas šiai veiklai;
– aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui, įskaitant internetą, intranetą ir multimedijos sistemas, vertinimas, planavimas ir kūrimas;
– vadovavimas ITR veiklai, darbo srautų analizė, prioritetų nustatymas, standartų rengimas ir galutinių terminų nustatymas;
– kompiuterių programų kūrimas, rašymas, bandymai ir priežiūra; duomenų bazių struktūros ir jų valdymo sistemų kūrimas ir tobulinimas;
– užduočių skyrimas sistemų analitikams, programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas, tikrinimas ir vadovavimas jam;
– organizacijos technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas;
– saugumo planų ir duomenų tvarkymo principų rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos administravimas;
– sudėtingų sistemų sandaros ir struktūros charakteristikų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas;
– biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
– atstovavimas įmonei ar organizacijai su ITR susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrimo vadovu (-e) / kūrėju (-a) ir analitiku (-e)

 – informacinių technologijų naudojimo verslo įmonėse tyrimas ir tobulintinų sričių nustatymas, siekiant kuo labiau didinti veiksnumą ir veiksmingumą;
 –kompiuterinės programinės įrangos ir sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas, kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas;
 – techninių problemų, procesų ir sprendimų nustatymas ir pranešimas apie juos;
 – aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui vertinimas, planavimas ir kūrimas;
 – reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
 – konsultavimasis su inžinieriais, siekiant įvertinti aparatinės ir programinės įrangos sąsają;
 – vadovavimas programinės įrangos programavimo ir kūrimo dokumentų rengimui;
 – programos kodo, nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
 – kompiuterių programų ir sistemų pagal konkrečius poreikius kūrimas, rašymas, bandymas ir priežiūra;
 – programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų rengimas ir vadovavimas šiam darbui;
 – esamos programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas, pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai  ar atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą;
 – konsultavimasis su klientais dėl programinės įrangos sistemos priežiūros.

Sistemų analitiku (-e)

– konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų;
– verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė;
– su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijų kūrimas;
– atsakomybė už tokius funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas;
– funkcinių techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai, rengimas;
– sistemų plėtra ir keitimas, siekiant gerinti darbų srautą ar kitais tikslais;
– kompiuterių sistemų koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant suderinamumo.

Duomenų bazių ir tinklų specialistu (-e)

– duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas;
– duomenų bazių valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas, įdiegimas ir bandymas;
– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas;
– sudėtingų sistemų dizaino ir struktūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas.

Duomenų bazių projektuotoju (-a) ir administratoriumi (-e)

– duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas;
– duomenų bazių valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas, įdiegimas ir bandymas;
– mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas dėl duomenų bazių valdymo priemonių pasirinkimo, taikymo ir naudojimo.

Sistemų administratoriumi (-e)

– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir visas konfigūracijas, priežiūra ir administravimas;
– rekomendavimas atlikti pakeitimus, skirtus sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, taip pat su tokiais pakeitimais susijusių aparatinės ir programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– aparatinės ir programinės įrangos problemų nustatymas.

Kompiuterinių tinklų specialistu (-e)

– sudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas;
– tinklų infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena, siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti;
– tinklų veikimo ir integruotos aparatinės, programinės įrangos, ryšių ir operacinių sistemų vertinimas ir siūlymas juos tobulinti.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Simonas Šerlinskas

Simonas Šerlinskas

Vyr. programuotojas, NFQ akademijos lektorius, „NFQ Technologies"
Gediminas Morkevičius

Gediminas Morkevičius

Įmonė „Data Dog".

 

 

Atsiliepimai

Julija Stanaitytė

Julija Stanaitytė

UAB „Data Dog“ personalo vadovė

 

„Sparčiai augančiai technologijų rinkai reikalingi gabūs ir svarbiausia motyvuoti mokytis profesionalai. Džiaugiamės, jog daugelį metų bendradarbiaudami su universitetu, prisitraukiame gabių jaunuolių, kurie pasižymi gebėjimu prisitaikyti prie pokyčių, norinčių dalintis, kurti, turinčių nuolatinę motyvacija tobulėti ir prisidedančių prie technologijų vystymo." - UAB „Data Dog“ personalo vadovė Julija Stanaitytė.

Justas Šalkevičius

Justas Šalkevičius

UAB „Sneakybox“projektų vadovas

 

„Studijos KTU Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedroje pritraukia gabiausius informatikus iš visos Lietuvos, todėl jau studijuojant pirmuose kursuose galima susirasti galybę bendraminčių ir su jais prisidėti prie įvairių fakultete organizuojamų projektų ar dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Būtent šios pažintys, įgytos žinios, sukaupta praktinė patirtis bei fakulteto parama mane su kolegomis paskatino dar studijų metu įkurti žaidimų kūrimo įmonę." - UAB „Sneakybox“projektų vadovas Justas Šalkevičius.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. dr. Ramūnas Kubiliūnas
Studentų g. 67, Kaunas
el. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt