ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Dirbtinio intelekto informatika

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilesnių kompiuterių ir programavimo mokslo, šiuolaikinių dirbtinio intelekto metodų, giliojo bei perduodamojo mokymo, optimizavimo, daugialypės terpės, sistemotyros bei  duomenų analizės metodologinių žinių, gebančius kurti ir plėtoti dirbtinio intelekto informatikos bei bendruosius informatikos modelius, juos pritaikant kompiuterinės regos bei šnekos atpažinimui, tekstinės informacijos semantinei analizei, jos turinio prasmės nustatymui, turinio generavimui bei kitiems informatikos ir su ja susijusių sričių taikymams.

Baigę studijas dirbtinio intelekto informatikos specialistai  turi net tik gilesnes taikomosios informatikos dirbtinio intelekto srityje žinias, bet geba savarankiškai vykdyti informatikos mokslinius tyrimus, kelti hipotezes ir jas patikrinti, parengti ir priimti sprendimus, kurti  naujus, intelektinius informatikos sprendimus, planuoti ir koordinuoti  IT specialistų grupės darbą bei vadovauti  IT projektų vystymui.

* Studijų programos pavadinimas buvo pakeistas į “Dirbtinio intelekto informatika” iš “Informatika”.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties;
ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų;
ir iki 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 4916 €
Kredito kaina 81,93 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
Studentų g. 50-402a, Kaunas
Tel. +370 37 300 356
el. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Virtuali realybė – konstravimo metodai, rekonstrukcijos, algoritmai.
3D objektai – koordinačių pakeitimai, vaizdų kūrimas projekcijomis.
Multimedijos duomenų gavyba – pasaulinis žiniatinklis, statiniai vaizdai, dinaminiai vaizdai, garsas.
Technologijos mobiliesiems įrenginiams – kūrimas, inovacijos, diegimas.
Praplėstos žinios apie sistemų matematinių modelių sudarymą Praplėstos žinios dirbtinio intelekto teorijoje Gebėjimas pritaikyti šiuolaikiškus metodus skaičiavimams daugialypėse terpėse, integruojant informatikos žinias Gebėjimas įvertinti informacinėmis technologijomis paremtų sistemų kokybinius parametrus, jų paklausą rinkoje

 

 

Programos vertės

Studijos

Galimybė specializuotis

Nuo pirmojo studijų semestro, studentams suteikiama galimybė specializuotis siauresnėje studijų kryptyje, taip įgyjant krypties eksperto kompetenciją Vaizdų sintezės ir analizės arba Paskirstytų ir mobilių skaičiavimų srityse.  MA+ galimybė leidžia specializuotis ne pagrindinėje, bet  kitoje studijų srityje ir įgyti pageidaujamą tarpkrypčio eksperto kompetenciją  duomenų analitikos, duomenų saugos, vadovavimo, projektų vadybos ir kitose srityse.

Studijos

Programa įgyvendinama mišriuoju studijų būdu, naudojant nuotolinio mokymo technologijas

Studijų metu akademiniai užsiėmimai vyksta vakarais darbo dienomis, visi teoriniai ir didžioji dalis praktinių užsiėmimų vyksta nuotoliniu būdu,  egzaminai laikomi universitete, išimtinais atvejais – nuotoliniu būdu

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Baigę šią studijų programą absolventai  ne tik gerai išmano informatikos metodų taikymo kuriant sudėtingas IT ir programų sistemas aspektus, bet  taip pat geba suprasti  dirbtinio intelekto potencialą ir jo panaudojimo kuriant galutinį IT produktą ypatumus. Todėl profesijų spektras yra itin platus ir apima ne tik standartines  programinės įrangos  eksperto, IT sistemų analitiko, architekto, IT projektų komandos vadovo ar IT  įmonės vadovo pozicijas, bet ir tokias profesijas kaip duomenų analitikas ir mokslininkas, dirbtinio intelekto analitikas, mašininio mokymo ekspertas,  intelektualių sistemų kūrėjas ir vystytojas.

Tokie specialistai  šiuo metu itin paklausūs darbo rinkoje, o Pasaulio Ekonomikos Forumo , INFOBALT ir kitų tokius tyrimus atliekančių organizacijų duomenimis per artimiausią dešimtmetį šių specialistų poreikis stabiliai augs. Šios srities specialistų atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje.

Studijos

Suteikiamos visos galimybės vykdyti verslo įmonių užsakytus projektus ir mokslinius tyrimus ar net pradėti savo verslą

Studijų metu ypač didelis dėmesys skiriamas praktinėms tiriamosioms informatikos bei dirbtinio intelekto srities problemoms ir uždaviniams spręsti. Tai įgyvendinama per studijų dalykus bei 3-ajame studijų semestre vykdant universiteto mokslinių tyrimų grupių  ir verslo įmonės užsakytus mokslinius tyrimus per mokslinio tyrimo praktikos arba taikomojo mokslinio tyrimo projekto veiklas (šioms veikloms trečiame semestre skiriama net 18 kreditų).

Taikomojo mokslinio tyrimo projekto metu studentai turi galimybę suburti savo komandą, gauti patalpas bei kitą reikalingą paramą savo verslo idėjos įgyvendinimui  ir taip pradėti savo verslą.

Studijos

Studijos vykdomos ir anglų kalba.

Tokia galimybe siūloma naudotis užsieniečiams ir šia kalba pageidaujantiems studijuoti Lietuvos Respublikos piliečiams.

 

Karjera

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės projektuoti informatikos-matematikos modelius  IT bei multimedijos sistemų, verslo procesų, programų sistemų analizei ir tobulinimui;
– gebės projektuoti tinklines, multimedijos ar kitas IT paslaugas, sudėtingas interneto ir multimedijos sistemas;
– gebės planuoti ir koordinuoti specialistų grupės darbus projektuojant ir realizuojant  IT projektus;
– gebės savarankiškai sau kelti  IT komandos valdymo, IT sistemų projektavimo bei mokslinius uždavinius ir juos spręsti;
– gebės planuoti ir atlikti informatikos eksperimentus ir skaičiavimus, analizuoti ir apibendrinti jų rezultatus;
– gebės sintetinti skirtingus mokslinius rezultatus, daryti išvadas.

Studento kompetencijos

– Dirbtinio intelekto, IT saugos, virtualios realybės ir 3D modeliavimo principų taikymo įgūdžiai projektuojant IT, multimedijos bei programų sistemas;
– IT verslo valdymo procesų išmanymas, gebėjimas identifikuoti ir  kurti informacinių technologijų projektus atliepiančius rinkos poreikius;
– Naujausių IT technologijų bei jų pritaikymo galimybių rinkoje išmanymas
– Mokslinių tyrimų planavimo ir vykdymo Informatikos kryptyje  įgūdžiai;

 

 

Gali tapti

IT sistemų architektu (-e)

– IT sistemų architektūros projektavimas: serveriai, duomenų saugyklos, virtualizacija, rezervinis kopijavimas, archyvavimas;
– Cloud technologijomis paremtų paslaugų vystymas duomenų centre;
– dalyvavimas IT sistemų projektų kūrimo ir vystymo procese;
– IT sistemų analizė, projektavimas, dokumentavimas;
– klientų poreikių specifikavimas, sprendimų architektūros pristatymas klientams;

IT projektų vadovu (-e)

– IT projekto planavimas, plano perteikimas programuotojų komandai, testavimas bei įgyvendinimas iki pilno funkcionalumo užtikrinimo;
– IT projekto koordinavimas ir priežiūra;
– informacijos rinkimas ir sisteminimas, analizavimas.

Sistemų analitiku (-e)

– analogiškų produktų bei paslaugų rinkoje analizė, vertinimas, pasiūlymų ruošimas;
– klientų reikalavimų informacinėms sistemoms analizė;
– informacinių sistemų projektavimas;
– projektinės dokumentacijos ruošimas.
– intelektualių sistemų ir sprendimų projektavimas bei įgyvendinimas;
– realizuotų skaitmeninių produktų, vidinių įmonių sistemų tobulinimas ir vystymas integruojant dirbtinio intelekto technologijas;
– dirbtinio intelekto poreikio ir poveikio įmonės veiklose įvertinimas bei rekomendacijų teikimas.
– duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė;
– automatinio duomenų monitoringo sprendimų kūrimas;
– duomenų analizės rezultatų pristatymas.

Mokslininku (-e)-tyrėju (-a)

– mokslinių tyrimų ir projektų informatikos srityje planavimas ir vykdymas;
– mokslinių rezultatų aprašymas ir skelbimas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose  bei žurnaluose;
– mokslininkų tyrėjų darbo tematikos: fizikinės elgsenos modeliavimas, sistemų imitacinis modeliavimas, multimedia signalų atpažinimas, intelektikos metodų taikymai išmanių aplinkų ir intelektualių technologijų kūrimui.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

William Hoagland

William Hoagland

Linėjaus universiteto (Švedija) profesorius
Tadas Danielius

Tadas Danielius

Vyresnysis duomenų mokslininkas UAB „Euromonitor International“
Agnė Paulauskaitė - Tarasevičienė

Agnė Paulauskaitė – Tarasevičienė

KTU Dirbtinio intelekto centro vadovė, Informatikos fakulteto docentė. Tyrimų kryptys: Išmaniosios spendimo priėmimo sistemos, vaizdų apdorojimas ir analizė
Lukosevicius

Mantas Lukoševičius

KTU Informatikos fakulteto docentas, Biomedicininės inžinerijos instituto mokslininkas. Tyrimų kryptys: Biomedicina, vaizdų ir natūraliosios kalbos signalų apdorojimas ir analizė

 

 

Atsiliepimai

Algirdas Stonys

Algirdas Stonys

UAB „TELESOFTAS“ direktorius

 

„Informatikos magistrai mums labai naudingi vykdant RTD (Research and technological development) užduotis ir darbus Europiniuose projektuose", – UAB „TELESOFTAS“ direktorius Algirdas Stonys.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
Studentų g. 50-402a, Kaunas
Tel. +370 37 300 356
el. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt