Integruotas projektavimo ir statybos valdymas

Šių studijų metu studentai įgyja statybos projektų sprendinių rengimo, statinio modelio valdymo žinių, geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias sudėtingas statybos inžinerijos srities idėjas, gaminius, procesus, sistemas ir metodus, remdamasis saugos, aplinkos apsaugos, kokybės ir efektyvumo reikalavimais, turi specialių pasirinkto alternatyvų modulių bloko – konstrukcijų modeliavimo arba statybos projektų valdymo – žinių ir gebėjimų.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (savaitgalinis, vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete
Doc. dr. Loreta Kelpšienė
Nemuno g. 33, Panevėžys
el. p. loreta.kelpsiene@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

statybos inžinerijos studijų krypties bakalauro laipsnis;

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių grupės ar architektūros studijų krypties bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

statybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

Pasirinkimo galimybės

Studijų programa sudaro galimybes studentams pasirinkti dvi studijų dalykų gilinimo kryptis: statinių konstrukcinės dalies skaitmeninio modeliavimo arba statybos projektų valdymo modulių alternatyvas.

Bendradarbiavimas su verslu

Paskaitas skaito dėstytojai praktikai, verslo įmonės – socialiniai parteriai siūlo baigiamųjų darbų temas. Modulių metu sprendžiamos realios konkrečių įmonių inžinerinės problemos, taikant pažangias, kompleksines tyrimų, projektavimo, analizės ir informacijos apdorojimo priemones.

Studijų ir darbo veiklos suderinimas

Studijos trunka tik 1,5 metų, o tvarkaraštis konstruojamas taip, kad studentai galėtų studijuoti po darbo valandų ir šeštadieniais.

Tvarumo akcentas

Studentai įgyja žinių apie žiedinę ekonomiką ir tvarios, humanizuotos žmogaus aplinkos kūrimo principus. Tam tikri studijų programos moduliai yra orientuoti į perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo, išmaniųjų technologijų taikymo tematikas.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios Jums leis:

– Taikyti skaitmeninio projektavimo žinias ir gebėjimus statybos projektų valdymo srityje.
– Dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį, konsultacinį-ekspertinį ir vadybinį darbą statybos organizavimo ir valdymo, naujų pažangių sprendinių projektavimo ir diegimo, techninio vadovavimo statybos projektavimo, rangos, nekilnojamojo turto vystymo įmonėse, organizacijose bei mokslinėse institucijose, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos padaliniuose, mokslinių tyrimų institutuose ir universitetuose.
– Organizuoti individualų verslą
 

Gali tapti

Šie specialistai yra atsakingi už statinių konstrukcinės dalies projektų rengimą.

Šie specialistai, bendradarbiaudami su architektais ir projektuotojais, rengia techninius ir darbo projektus, sudaro statybos biudžetus, vykdo rangovų konkursus, kontrolę, taip pat organizuoja statinio pripažinimo tinkamu procesą.

Šie specialistai yra atsakingi už bendrųjų statybos darbų techninę priežiūrą ir užsakovo atstovavimą.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete
Doc. dr. Loreta Kelpšienė
Nemuno g. 33, Panevėžys
el. p. loreta.kelpsiene@ktu.lt