en

Chemijos inžinerija

Kvalifikuoti chemijos inžinerijos mokslų magistrai turi praktikos projektuojant naujus produktus ir procesus, valdo technologines sistemas, supranta sudėtingus cheminės technologijos procesus. Ekonomiškai įvertina naujas technologijas. Žino laboratorinių tyrimų metodikas, turi praktikos dirbant su modernia analitine įranga, žino jos galimybes ir pritaikymą pramonėje.

 

 

Kodas 6211EX020
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius

Vaidas Mugauskas

VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Direktorius

Naglis Malys

The University of Nottingham Centre for Biomolecular Sciences

Mykola Obushak

Organinės chemijos katedros vedėjas
 

Programos vertės

Studijos

Studijų programa atnaujinta bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis

Studijų programa atnaujinta intensyviai bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis (AB „Achema“ ir kt.), todėl ji yra mokslo ir pramonės sandūroje. Suteiktos žinios reikalingos siekiant vykdyti inžinieriaus-technologo funkcijas bet kokioje gamyboje. Praktiniai įgūdžiai įgyjami ir naudojant vieną iš moderniausių ES chemijos inžinerijos laboratorijų bei analitinę įrangą.

Įgūdžiai

Didžiausias dėmesys inovatyvių produktų / technologijų kūrimui

Programoje akcentuojamos trys esminės viena kitą papildančios kompetencijos: (1) modernių produktų kūrimas, (2) technologijų vystymas ir (3) produkto kokybės kontrolė šiuolaikine analitine įranga. Dirbdamas gamybos įmonėje specialistas supranta vykstančius procesus, moka juos valdyti, tobulinti produkciją pasitelkdamas šiuolaikiškus analizės metodus.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Inžinierius-technologas. Kokybės vadovas. Ekspertas. Tyrėjas. Gamybos vadovas. Įmonės generalinis direktorius (pvz., AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas, Arvi Fertis“ gamybos direktorius Virginijus Štreimikis, buvęs UAB „Koncernas Achemos grupė“ vystymo direktorius, dabartinis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras R. Sinkevičius, UAB „Matuizų plytinė“ gamybos direktorius Marius Baltakys ir kt.).

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos vienos moderniausių ES laboratorijų, programinė bei analitinė įranga

Studentai praktinių įgūdžių įgyja ir valdydami procesus vienoje moderniausių bei didžiausių Chemijos inžinerijos laboratorijų ES (įranga pagaminta „ElettronicaVeneta“ (Italija), procesus modeliuoja naudodami pasaulinio lygio programinę įrangą – Hysis Aspen, produktai analizuojami moderniausia analitine įranga pagaminta tokių kompanijų, kaip „Bruker AXS“ (Vokietija), „Netsh“(Vokietija), „Cilas“ (Prancūzija), „Parr instruments“ (JAV) ir kt.

Kolegos

Galimybė dalyvauti moksliniuose projektuose ir studentų mainų programose

Sudarytos puikios galimybės dalyvauti LMT finansuojamuose studentų moksliniuose tyrimuose laisvu nuo studijų metu (SMT), vasaros studentų mokslinėse praktikose (SMP), mokslinių grupių projektuose; studentų mainų programoje Erasmus.

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

 

Reikšminga AB „Achema“ darbuotojų dalis, tiek vadovų grandyje, tiek dirbančių su sudėtingais įrengimais ir technologiniais procesais, yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventai, turintys reikalaujamą kvalifikaciją ir išsilavinimą. Siekiant išlaikyti konkurencingumą įmonei reikalingi specialistai, turintys platų chemijos ir inžinerijos sričių išsilavinimą, sugebantys analizuoti procesus ir taikyti modernias technologijas. Iš funkcinių padalinių vadovų bendrovė reikalauja sisteminio mąstymo, gebėjimo formuluoti ir spręsti ne tik savo srities, bet ir visos pramonės šakos problemas, siūlyti naujus, ekonomikos pagrindais paremtus sprendimus. „Achema“ aktyviai bendradarbiauja atnaujinant studijų programas ir remia naujus chemijos mokslo tyrimus, leidžiančius atnaujinti esamas technologijas. Bendrovė ypač skatina savo darbuotojus įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti mokslus magistrantūros Chemijos inžinerijos programoje.

Marius Baltakys

UAB „Matuizų plytinė“ gamybos direktorius

 

Dar studijuodamas, dėstytojų dėka pradėjau bendradarbiauti su pramoninėmis įmonėmis. Dar nebaigęs studijų jau turėjau daug darbo pasiūlymų. Studijų metu įgijau labai platų spektrą techninių žinių, kurias dabar galiu panaudoti ne tik naujų produktų kūrimui, tačiau ir naujų technologijų diegimui gamyboje. Įmonė yra nuolat suinteresuota priimti darbuotojus su aukštuoju chemijos inžinieriaus išsilavinimu.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės organizuoti ir valdyti technologinius procesus, juos vertinti technologiniu ir ekonominiu požiūriais;
– gebės projektuoti ir optimizuoti technologinius procesus ir įrengimus; teikti konsultacijas ir koordinuoti naujus projektus; analizuoti, apibendrinti ir pristatyti gautus rezultatus;
– gebės įvertinti projektus tvaraus gamtos išteklių naudojimo aspektais;
– gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

 

Studento kompetencijos:

– žinių apie pramoninius procesus pritaikymas bei charakterizuojančių rodiklių identifikavimas;
– produktų ir procesų kokybės vertinimas ir modeliavimas;
– inovatyvių produktų bei procesų kūrimas ir valdymas, reglamentuojančių dokumentų išmanymas.

 

 

Gali tapti

– gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, atsižvelgiant į technines sąlygas;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų eigą ir veiksmingumą bei darbuotojų saugą;
– naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų proceso bandymai ir atlikimas.

– chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
– eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose, bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais.

– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
– konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

– laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra;
– pavyzdžių ir ėminių surinkimas, saugojimas, klasifikavimas, katalogavimas bei parengimas eksperimentams;
– bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus.

– kasybai reikalingų medžiagų telkinių nustatymas ir gavybos planavimas;
– tinkamiausių veiksmingos kasybos ir gavybos metodų, naudotos įrangos tipų nustatymas;
– pirminio vandens, naftos ar dujų saugojimo, apdirbimo ir perdavimo planavimas ir vadovavimas procesui.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos ir procesų inžinerijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Radvilėnų pl. 19, C-171
Doc. dr. Irmantas Barauskas
tel. +370 (37) 300 150
e. p. irmantas.barauskas@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama