Termoinžinerija

6211EX023 Energijos inžinerijos magistras N - 2 Kaunas

Tai išskirtinė energijos inžinerijos krypties studijų programa, leidžianti suformuoti įvairiapuses šiuolaikinių šiluminės energijos generavimo ir transformavimo įrenginių darnaus eksploatavimo, projektavimo ir tobulinimo gebas. Gilinamos šiluminių reiškinių analizės ir optimizavimo gebos, sudarant galimybes susiformuoti pageidaujamus energetinio aprūpinimo ir tiriamojo darbo praktinius įgūdžius.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Rimantas Bakas

AB „Kauno energija“ generalinis direktorius

Nerijus Pedišius

Lietuvos energetikos instituto laboratorijos vadovas

Vytautas Stasiūnas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas
Studijos

Gili šiuolaikinių energijos inžinerijos problemų analizė

Holistinės energetikos ekologiškumo, darnaus vystymo ir saugos klausimų gilinamosios studijos energijos inžinerijos žinių pagrindu.

Įgūdžiai

Gilinamųjų teorinių studijų ir šiuolaikinių energijos inžinerijos problemų sprendimo integravimas

Programoje numatyti moduliai sudaro prielaidas konkrečiam gilių teorinių žinių taikymui pažangiose energijos technologijose.

Lektoriai

Gilių teorinių žinių ir realios praktikos derinys

Programos dėstytojų tarpe – penkių profesinių asociacijų nariai ir vadovai, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, verslo įmonių atstovai.

Karjera

Termoinžinerija – mokslui, verslui, pramonei

Mokslinės analizės ir individualaus bei darbo grupėje įgūdžiai įgalina specialistus atskleisti save tiek moksliniuose tyrimuose, tiek ir gilios kūrybinės analizės reikalaujančiose pramonės bei verslo srityse.

Infastruktūra

Dalykiniai ryšiai su vedančiais Lietuvos energetikos instituto ir įmonių energetikos specialistais, panaudojant jų materialinę bazę studijoms.

Katedros ir LEI mokslinės bazės panaudojimas, dalyvaujant partneriams iš pramonės, sudaro palankias prielaidas įsiliejimui į mokslinę tiriamąją ar aukštos kvalifikacijos reikalaujančią projektinę ar gamybinę veiklą.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Termotechnologijos – šilumos generavimo, tiekimo, šaldymo, atsinaujinančių energijos išteklių.
Elementai – katilai, turbinos, šilumokaičiai, termotechnologijų įrenginiai.
Veikla – tvari šilumos gamyba, darnus projektavimas, statyba, eksploatavimas.
Tyrinėjimai – pažangūs tyrimo metodai, technologijų optimizavimas, poveikio aplinkai vertinimas.
Inžinerijos bei naujai atsirandančias atsinaujinančių energijos technologijų srities problemų sprendimas Energetinių reiškinių ir procesų analizė Termoinžinerinių sistemų tyrimai, ir jų techninis-ekonominis, aplinkosauginis ir etinis vertinimas Tvarioji energijos inžinerija

Atsiliepimai

Dr. Sigitas Rimkevičius

Lietuvos energetikos instituto direktorius

„Termoinžinerijos magistrai dirba 5 LEI padaliniuose. Suformuotos studijų metu gilios žinios, tyrimo įgūdžiai ir mokymosi visą gyvenimą asmeniniai gebėjimai įgalina Termoinžinerijos absolventus greitai įsijungti į instituto mokslines grupes, sėkmingai dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose energetikos srities mokslinių tyrimų projektuose, parengti ir apginti daktaro disertacijas“

Dr. Nerijus Rasburskis

UAB „Lietuvos energija“, kogeneracijos projektų departamento direktorius

„Lietuvos ateitis – konkurencinga, ekologiška ir saugi energetika. Siekiant darnios energetikos sektoriaus raidos gamybos diversifikavimas, naudojant ne tik įvairias technologijas, bet ir prieinamus pirminius energijos šaltinius yra teisingas pasirinkimas. Termoinžinerijos magistrantūros studijos, tapusios tvirtu pagrindu doktorantūrai leido įgytas žinias realiai pritaikyti daugelyje energijos gamybos, efektyvumo didinimo ir strateginio planavimo projektų Lietuvoje ir už jos ribų. Termoinžinerijos studijos neabejotinai yra perspektyvaus, ambicingo ir inovatyvaus europiečio pasirinkimas.“

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

 

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

 

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos

 

ARBA

 

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

 

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Algimantas Balčius
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. +370 (614) 41 550