Termoinžinerija

Energijos Inžinerijos – mokslas apie šilumą. Sužinosite, kaip projektuoti, tobulinti ir eksploatuoti šiuolaikines šilumos energijos generavimo ir transformavimo sistemas ir gilinsitės į darnių įrenginių vystymą.

Šios srities specialistai gali dirbti tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą, pradedant nuo elementariausių kasdienių sistemų iki sudėtingiausių projektų, vykdomų tarptautiniu moksliniu mastu.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;

kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Termotechnologijos – šilumos generavimo, tiekimo, šaldymo, atsinaujinančių energijos išteklių.
Elementai – katilai, turbinos, šilumokaičiai, termotechnologijų įrenginiai.
Veikla – tvari šilumos gamyba, darnus projektavimas, statyba, eksploatavimas.
Tyrinėjimai – pažangūs tyrimo metodai, technologijų optimizavimas, poveikio aplinkai vertinimas.
Inžinerijos bei naujai atsirandančias atsinaujinančių energijos technologijų srities problemų sprendimas Energetinių reiškinių ir procesų analizė Termoinžinerinių sistemų tyrimai, ir jų techninis-ekonominis, aplinkosauginis ir etinis vertinimas Tvarioji energijos inžinerija

 

 

Programos vertės

Studijos

Gili šiuolaikinių energijos inžinerijos problemų analizė

Studijuodami tyrinėsite platų inžinerijos temų spektrą. Gilinsitės į holistinės energetikos ekologiškumo, darnaus vystymo ir saugos klausimus, energijos inžinerijos žinių pagrindu.

Galingi IT įgūdžiai
Įgūdžiai

Spręsite realias problemas

Jūsų kolegomis taps Lietuvoje gerbiami programos dėstytojai – penkių profesinių asociacijų nariai ir vadovai, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, verslo įmonių atstovai. Kartu gilinsite teorines žinias, spręsdami realių inžinerinių problemų uždavinius ir teorines žinias pritaikysite pažangiose energijos technologijose, tyrimų metu.

Mokslas

Vienas žingsnis iki mokslininko

Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos energetikos institutu (LEI), kuris ne tik dalyvauja studijų procese ruošiant absolventus, tačiau ir suteikia mokslinę bazę. Tai ne tik puiki proga dirbti su aktualiomis technologijomis, tačiau ir susibičiuliauti su būsimais kolegomis, jeigu pasirinktumėte mokslinį karjeros kelią.

Karjera

Būsite reikalingi visur

Įgytos specifinės žinios bus ypač vertinamos ne tik moksliniame darbe, tačiau ir pramonėje bei versle. Baigę studijas būsite pasirengę žengti į rinką ir savo teorinius bei praktinius gabumus pritaikyti skirtingose disciplinose, atliekant tyrimus arba užsiimant kūrybine bei analitine veikla pramonės ir verslo sektoriuose.

Infastruktūra

Dalykiniai ryšiai su Lietuvos energetikos instituto ir įmonių energetikos specialistais, panaudojant jų materialinę bazę studijoms.

Katedros ir LEI mokslinės bazės panaudojimas, dalyvaujant partneriams iš pramonės, sudaro palankias prielaidas įsiliejimui į mokslinę tiriamąją ar aukštos kvalifikacijos reikalaujančią projektinę ar gamybinę veiklą.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
− Analizuoti energetines sistemas ir jų elementus.
− Projektuoti ir modeliuoti tradicines ir netradicines šilumos energetikos sistemas bei technolo-gijas.
− Taikyti šiuolaikinius energijos taupymo ir aplinkosaugos problemų sprendimo metodus.
− Organizuoti energijos taupymo ir gamtosauginių problemų sprendimo priemones.
− Naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius šilumos gamybai, taikant termoekonominius me-todus.
− Vadovauti šilumos energetikos sektoriui.

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti šiuolaikines šilumos technologijas ir sistemas bei priimti sprendimus, taikant analizės rezultatus;
– gebės projektuoti tradicines ir netradicines šilumos energetikos sistemas bei technologijas;
– gebės vadovauti šilumos energetikos sektoriui;
– gebės organizuoti energijos taupymo ir gamtosauginių problemų sprendimo priemones;
– gebės analizuoti galimybes panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius šilumos gamybai, taikant termoekonominius metodus;
– gebės panaudojant specializuotas šiluminių procesų kompiuterinio modeliavimo programas.

 

Gali tapti

Šie žmonės užsiima šilumos ir šaldymo sistemų, šiluminių įrenginių projektavimu ir analize. Jie užtikrina tokių įrenginių saugumą, efektyvumą ir yra atsakingi už visus jų procesus ir techninių standartų išpildymą.
 Tai specialistai, tyrėjai, projektuojantys mašinas, įrenginius ir technologines sistemas, susijusias su šilumos energetika. Jie kuria ir nustato kokybės standartus, užtikrina mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų, susijusių su šilumos energetika, veiksmingą veikimą ir saugą.
Atliekantys mokslinį ir tiriamąjį darbą, rengiantys fizikos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimą, šilumos energetikos ir žemų temperatūrų fizikos srityje.
Tai pagrindinė valdančioji įmonių pozicija, į kurios užduotis įeina įmonės veiklos strategijos kūrimas, organizacijos valdymas bei šilumos energetikos ir technologijų krypties vystymas.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Egidijus Puida

Doc. Egidijus Puida

Katedros vedėjas
Algimantas Balčius

Doc. dr. Algimantas Balčius

Energijos inžinerijos ekspertas
Rolandas  Jonynas

Doc. dr. Rolandas Jonynas

Energetikos ir termoinžinerijos ekspertas
Linas  Paukštaitis

Doc. dr. Linas Paukštaitis

Lietuvos Termoinžinerijos Asociacijos narys

 

 

Atsiliepimai

Nerijus Rasburskis

Dr. Nerijus Rasburskis

UAB „Ignitis grupė“ Šilumos ir elektros energijos sprendimų departamento vadovas

 

„Lietuvos ateitis – konkurencinga, ekologiška ir saugi energetika. Siekiant darnios energetikos sektoriaus raidos gamybos diversifikavimas, naudojant ne tik įvairias technologijas, bet ir prieinamus pirminius energijos šaltinius yra teisingas pasirinkimas. Termoinžinerijos magistrantūros studijos, tapusios tvirtu pagrindu doktorantūrai leido įgytas žinias realiai pritaikyti daugelyje energijos gamybos, efektyvumo didinimo ir strateginio planavimo projektų Lietuvoje ir už jos ribų. Termoinžinerijos studijos neabejotinai yra perspektyvaus, ambicingo ir inovatyvaus europiečio pasirinkimas.“

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt