en

Vadyba

Vadybos magistrantūra skirta asmenims, siekiantiems vystyti savo profesinės srities lyderystę, kurti ir įgyvendinti organizacijos vadybos tobulinimo strategijas, orientuojantis į vidinių žmogiškųjų išteklių įgalinimą bei globalius verslo aplinkos iššūkius.

Ši programa padės studijuojantiesiems tobulinti teorines bei metodologines vadybos žinias, savo analitinį ir kūrybinį potencialą, priimti socialiai atsakingus vadybinius sprendimus, vystyti komandinio darbo gebėjimus realizuojant projektines užduotis bei sprendžiant realias verslo organizacijų problemas.

 

Kodas 6211LX035
Vieta Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Savaitgalinė, Vakarinė), Ištęstinė - 2,5 m. (Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Laszlo Koczy

Széchenyi István universitetas, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija), profesorius

Raimundas Petrauskas

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius

Mantas Gudas

UAB „Metalistas LT“ generalinis direktorius

Liudvika Leišytė

Dortmundo technikos universitetas (Vokietija) profesorė

Kua Harn Wei

National University of Singapure (Singapūras) docentas
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų

Studijų programa padeda ruošti specialistus verslo ir pramonės organizacijoms, kurie šalia skaitmeninių technologijų, robotizacijos procesų geba atlikti analitinį darbą, priimti sprendimus, planuoti, išmanyti įvairius įmonės verslo procesus (finansus, rinkodarą, žmogiškųjų išteklių valdymą, organizacijos komunikaciją, ir pan.), geba juos diegti, valdyti ir tobulinti, siekiant užtikrinti verslo strateginius poreikius.

Įgūdžiai

Komandinio darbo ir projektinės veiklos gebėjimai

Studentų grupėse studijų metu realizuojami projektiniai darbai leidžia ne tik pasiekti planuotus mokymosi rezultatus, bet ir kuria pridėtinę vertę fakulteto interesuotoms pusėms: regiono verslui, kitoms švietimo institucijoms, miesto bendruomenei.

Karjera

Perspektyvos darbo rinkoje

Programos absolventai sėkmingai įsidarbina įvairaus profilio organizacijose (paslaugų verslas, gamyba, bankininkystė, viešasis sektorius, valstybės tarnyba ir pan.), užima vadovaujančias pareigas arba aktyviai įsitraukia į NVO organizacijų veiklą, dirba mokslinio tiriamojo pobūdžio darbą mokslo ir mokymo institucijose.

Patirtis

Bendradarbiavimas su pramone ir verslu

Studijų procese studentams skirtos užduotys modeliuojamos pagal realius verslo ir pramonės organizacijų atvejus (AB „Amilina“, UAB „Rimi“ Lietuva, UAB „Baltgina“, UAB „Viking Malt“), orientuojamos į realius tobulinimo sprendimus, kuriuos padeda generuoti ir vertina kviestiniai dėstytojai praktikai iš konkrečių organizacijų.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai

Studijų programoje studijuoja įvairią profesinę patirtį turintys, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys, pažangūs studentai, kurių mokymosi motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką.

 

Įgūdžių aprašas

Strateginis valdymas – verslo aplinkos ir įmonės potencialo vertinimas, verslo įmonių strategijos, strateginiai sprendimai ir strateginis mąstymas.
Rinkodara – rinkodaros koncepcijos ir instrumentai, rinkos analizė, strateginiai ir taktiniai marketingo sprendimai.
Socialinė atsakomybė – verslo etika, žmogaus teisės, ekonominis atsakingumas, skirtingų interesų derinimas arba verslo, visuomenės ir valstybės sąveika.
Verslo procesų valdymas – organizacijos procesų sistemos kūrimas ir tobulinimas, naujo produkto kūrimas, vertės grandinių identifikavimas bei modeliavimas.
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas – žmonių išteklių kompetencijų, valdymo principų ir vystymo procesų konceptualizavimas, žmonių išteklių tobulinimo strategijų modeliavimas.

Strateginio valdymo metodologija Marketingo valdymas Finansiniai valdymo sprendimai Verslo procesų valdymas


Atsiliepimai

Rimantas Serva

Lietuvos inovacijų centro atstovas Šiaurės Rytų Lietuvoje

 

Bendradarbiaudamas su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu supratau, kad čia dirba veržlūs ir nesibijantys pokyčių žmonės, kurie stengiasi naujausią mokslinę bei praktinę patirtį perteikti studentams glaudžiai bendradarbiaudami su verslu ir įsiklausydami į jo poreikius. Žinių pritaikomumas skirtingose verslo srityse yra stiprioji Vadybos magistrantūros programos pusė.

Deivydas Norkūnas

„Citadele“ banko Panevėžio filialo valdytojas

 

Studijuoti magistratūros programą „Vadyba“ KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete buvo vertinga dėl galimybių pamatyti, patirti ir atrasti daugiau – pradedant kultūrinių mainų ir tarptautinių stažuočių programomis, mokslinėmis konferencijomis, inovatyviai pateikta studijų medžiaga ir motyvuojančia aplinka paskaitų metu, baigiant studentiško gyvenimo pramogomis. Džiugino dėstytojų ir administracijos darbuotojų palaikymas, įkvėpimas kurti, mąstyti kitaip, aktyviai dalyvauti visose akademinės bendruomenės gyvenimo sferose – tiek sociokultūrinėje, tiek studijų ir mokslo. Mane kaip asmenybę studijų patirtis praturtino suvokimu, kad didelis žmogus ištiesia ranką, mažas – pakiša koją. Aš tikiu, kad KarTU galim daugiau!

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės kritiškai vertinti įvairių organizacijų / institucijų strateginio valdymo galimybes ir siūlyti inovacinius sprendimus, atsižvelgiant į
atliktos nacionalinės ir globalios rinkos analizę
– gebės sisteminti iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją, sprendžiant mokslines bei praktines valdymo problemas, verslo situacijas bei prisiimti socialinę atsakomybę už savo ir kitų sprendimus vadovaujantis profesine
etika ir pilietiškumu
– gebės demonstruoti naujausias
fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais
pagrįstas vadybos žinias, formuluoti bei
argumentuoti moksliškai pagrįstas prielaidas ir išvadas, pateikti patikimus strateginio valdymo sprendimus

Studento kompetencijos

– verslo aplinkos ir įmonės strateginio
potencialo nacionalinėje ir globalioje rinkoje sisteminė analizė ir vertinimas
– naujausių vadybos teorijų bei koncepcijų, marketingo, finansų, žmogiškųjų išteklių, kokybės ir kt. alternatyvių sprendimų,
atsižvelgiant į ekonomines, socialines,
teisines, etines ir technologines tendencijas, šiuolaikinės visuomenės ypatumus bei darnaus vystymosi komponentus, adaptavimas organizacijoje
– komandiniu darbu ir strategine lyderyste, inovacine ir projektine veikla, socialine atsakomybe grįstų valdymo principų suvokimas ir taikymas verslo organizacijoje
– strateginio ir kritinio mąstymo, analitinių ir loginių, skaitmeninių technologijų valdymo įgūdžių taikymas įžvelgiant galimybes ir pasekmes verslui pokyčių aplinkoje
– naujausių fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįstų vadybos žinių ir pažangių tarpdisciplininių tyrimų metodų iniciavimas ir taikymas sprendžiant praktines vadybos problemas

 

 

Gali tapti

Įmonių, įstaigų ir organizacijų, tarptautinių kompanijų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
Įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos funkcinių padalinių veiklos planavimas, organizavimas, valdymas ir kontrolė
Įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos funkcinių padalinių strateginio potencialo identifikavimas, strategijų rengimas ir tikslų formulavimas bei monitoringas
Įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos funkcinių padalinių veiklos procesų projektavimas ir efektyvinimas valdant pokyčius
Atstovavimas organizacijai derybose, viešuose projektų svarstymuose, renginiuose

Projektų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
Investicinių projektų rengimas ir ES projektų administravimas
Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška
Rinkodaros ir viešųjų ryšių kampanijos rengimas
Projektų portfelio kokybės ir rizikos valdymas

Nuosavo verslo steigėju/savininku (-e)

Galimos atsakomybės
Verslo registravimas ir strateginis valdymas
Verslo plėtros sprendimų paieška ir įgyvendinimas
Inovatyvių verslo modelių kūrimas

Mokslininku tyrėju (-a)

Galimos atsakomybės
Mokslinių tyrimų arba eksperimentinės plėtros projektų iniciavimas, vystymas Lietuvos ar užsienio institucijose
Ekspertinė veikla užsienio bei tarptautinėse mokslinėse ir kitose organizacijose, sprendžiant tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo klausimus

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 48 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Nemuno g. 33-219, Panevėžys

Doc. Brigita Stanikūnienė

tel. +370 (45) 596 257
+370 612 380 80

e. p. brigita.stanikūniene@ktu.lt

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Ištęstinė studijų forma 1968 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama