Vadyba

Už kiekvieno sėkmingo produkto ir pasaulinės korporacijos stovi išradingi ir talentingi vadybininkai. Šis mokslas niekada nestovi vietoje – jis kinta besikeičiant pasauliui. Todėl Vadybos magistrantūros programa yra skirta tiems, kuriems norisi į šią sritį pasinerti dar giliau: suprasti, kaip organizacijos gali tobulinti savo vadybą, kaip dar geriau pasitelkti žmonių gebėjimus ir prisitaikyti prie globalėjančio verslo taisyklių. Čia sužinosite, kaip savo organizacijos veiklą paversti labiau socialiai atsakinga, komandiška ir adaptyvia.

Mokslai – vakarais ir savaitgaliais. Studijuodami Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis, nes jos organizuojamos vakarais ir savaitgaliais.
Nuolatinių studijų trukmė – tik 1,5 metų. Ištęstinės studijos (trukmė – 2,5 metų) vykdomos mišriu būdu, paskaitas organizuojant savaitgaliais.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Ištęstinė studijų forma 2923 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Strateginis valdymas – verslo aplinkos ir įmonės potencialo vertinimas, verslo įmonių strategijos, strateginiai sprendimai ir strateginis mąstymas.
Rinkodara – rinkodaros koncepcijos ir instrumentai, rinkos analizė, strateginiai ir taktiniai marketingo sprendimai.
Socialinė atsakomybė – verslo etika, žmogaus teisės, ekonominis atsakingumas, skirtingų interesų derinimas arba verslo, visuomenės ir valstybės sąveika.
Verslo procesų valdymas – organizacijos procesų sistemos kūrimas ir tobulinimas, naujo produkto kūrimas, vertės grandinių identifikavimas bei modeliavimas.
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas – žmonių išteklių kompetencijų, valdymo principų ir vystymo procesų konceptualizavimas, žmonių išteklių tobulinimo strategijų modeliavimas.

Strateginio valdymo metodologija Marketingo valdymas Finansiniai valdymo sprendimai Verslo procesų valdymas


 

 

Programos vertės

Galimybės rinktis

Studijuodami galėsite specializuotis ir padidinti savo vertę rinkoje gilindami žinias pasirinkdami vieną iš 2 siūlomų alternatyvų: Verslo vadybą arba Švietimo vadybą.

Inovatyvūs didaktikos metodai

Studijų metu išbandysite dizainu grindžiamo mąstymo, iššūkiais grįsto mokymosi, projektinės veiklos bei reflektyvios savianalizės metodus. Įgytas žinias ir gebėjimus patikrinsite užduotis atlikdami bendradarbiaujant su realių įmonių darbuotojais bei kviestiniais lektoriais iš verslo ir pramonės.

Stiprūs verslo partneriai

Studijų metu tematikas bei užduotis komandiniams projektams jums siūlys verslo ir pramonės partneriai: SEB Bankas, VšĮ Panevėžio plėtros agentūra „PanevėžysNow”, AB „Amilina“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Kriautė“, UAB „Metalistas“. Jūsų atliktus darbus vertins mūsų socialiniai partneriai, įvairių sričių specialistai iš verslo, pramonės, savivaldos ar švietimo organizacijų.

 

Įkvepiantys kolegos

Kartu su jumis studijuos įvairių sričių profesionalai, jau įgiję įvairios darbinės patirties. Taip pat – pažangūs, stiprūs studentai, kurių motyvacija padės pasitempti ir jus, siekiant kūrybiškai bei įdomiai atlikti visas studijų metu iškeltas užduotis.

Lankstus mokymasis

Paskaitos po darbo valandų bei mišrus dėstymo modelis, kai dalis užsiėmimų vyksta nuotoliu, leis jums suderinti mokymąsi ir darbinę veiklą

Realūs projektai realioje komandoje

Vadyba – praktiškas mokslas, todėl čia būtina susidurti su realia darbine aplinka. Čia galėsite įgyvendinti socialinius ar verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę verslui, švietimo institucijoms arba miestui. Ir visa tai – dirbant tikroje bendramokslių komandoje.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Kritiškai vertinti įstaigų strateginį valdymą bei pasiūlyti joms tinkamus sprendimus.
– Sisteminti informaciją ir spręsti tiek mokslines, tiek praktines valdymo problemas ar verslo situacijas.
– Plačiai taikyti įgytas vadybos žinias bei moksliškai argumentuoti savo nuomonę.
 

Gali tapti

Įstaigų vadovai

Šie specialistai organizuoja darbus, jiems vadovauja, prižiūri verslo procesus ir juos efektyvina. Įstaigos vadovas atstovauja savo organizaciją įvairiose derybose, pirkimuose, viešuose projektų svarstymuose bei renginiuose.

Projektų vadovai

Dirbdami šį darbą inicijuosite socialines ir verslo idėjas, padėsiančias spręsti kylančias problemas ar kuriant naujos kartos produktus įvairių tipų įmonėse, rengsite projektus ir vadovausite projekto komandai, komunikuosite su suinteresuotomis šalimis, komercializuosite projekto produktus.

Verslininkai

Puikus vadybos išmanymas neretai leidžia žmonėms įkurti sėkmingus verslus. Vadybinis išsilavinimas leis efektyviai sudėlioti verslo procesus, užtikrinti sklandų nuosavos verslo įmonės darbą, našiai paskirstyti krūvius.

Mokslininkai

Vadyba, kaip mokslas, nuolat auga ir keičiasi. Todėl šioje srityje visada yra reikalingi įžvalgūs, smalsūs ir eksperimentinės veiklos bei tyrimų nebijantys ekspertai. Tokio pobūdžio mokslininkai dirba tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo organizacijose.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Laszlo Koczy

Laszlo Koczy

Széchenyi István universitetas, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija), profesorius
Raimundas Petrauskas

Raimundas Petrauskas

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius
Mantas Gudas

Mantas Gudas

UAB „Metalistas LT“ generalinis direktorius
Liudvika Leišytė

Liudvika Leišytė

Dortmundo technikos universitetas (Vokietija) profesorė
Kua Karn Wei

Kua Harn Wei

National University of Singapure (Singapūras) docentas

 

 

Atsiliepimai

Rimantas Serva

Rimantas Serva

Lietuvos inovacijų centro atstovas Šiaurės Rytų Lietuvoje

 

Bendradarbiaudamas su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu supratau, kad čia dirba veržlūs ir nesibijantys pokyčių žmonės, kurie stengiasi naujausią mokslinę bei praktinę patirtį perteikti studentams glaudžiai bendradarbiaudami su verslu ir įsiklausydami į jo poreikius. Žinių pritaikomumas skirtingose verslo srityse yra stiprioji Vadybos magistrantūros programos pusė.

Deivydas Norkūnas

Deivydas Norkūnas

„Citadele“ banko Panevėžio filialo valdytojas

 

Studijuoti magistratūros programą „Vadyba“ KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete buvo vertinga dėl galimybių pamatyti, patirti ir atrasti daugiau – pradedant kultūrinių mainų ir tarptautinių stažuočių programomis, mokslinėmis konferencijomis, inovatyviai pateikta studijų medžiaga ir motyvuojančia aplinka paskaitų metu, baigiant studentiško gyvenimo pramogomis. Džiugino dėstytojų ir administracijos darbuotojų palaikymas, įkvėpimas kurti, mąstyti kitaip, aktyviai dalyvauti visose akademinės bendruomenės gyvenimo sferose – tiek sociokultūrinėje, tiek studijų ir mokslo. Mane kaip asmenybę studijų patirtis praturtino suvokimu, kad didelis žmogus ištiesia ranką, mažas – pakiša koją. Aš tikiu, kad KarTU galim daugiau!

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Nida Kvedaraitė
Nemuno g. 33, Panevėžys
el. p. nida.kvedaraite@ktu.lt