ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Žmonių išteklių vadyba

Tai studijų programa, apjungianti mokslo žinias ir praktikas, skirta atskleisti geriausias darbuotojų savybes bei panaudoti jas organizacijos sėkmei. Čia gilinamasi į šiuolaikines žmonių išteklių vadybos koncepcijas ir strategijas, taktikas ir kasdienes praktikas, nagrinėjami vadybiniai, psichologiniai, teisiniai bei informacinių technologijų aspektai, kurie leidžia sutelkti darbuotojus ir jų komandas tikslų įgyvendinimui.

Studijų metu analizuojama, kaip pritraukti, atskleisti ir išlaikyti talentus, formuoti organizacijos kultūrą, kurti motyvacijos ir atlygio valdymo sistemas. Taip pat sprendžiami dirbtinio intelekto taikymo organizacijų ir darbuotojų valdyme klausimai, nagrinėjami etikos bei socialinės atsakomybės aspektai.

Žmonių išteklių vadybos magistrantūros programa pirmoji Baltijos šalyse įvertinta didžiausio pasaulio HR profesinės akreditacijos tinklo Society for Human Resource Management (SHRM). SHRM Academically Aligned įvertinimas patvirtina, kad programos turinys ir ugdomos kompetencijos pilnai atitinka pasaulinį HR profesinės asociacijos turinio standartą. Gautas Recertification Provider statusas studijuojantiesiems suteikia galimybę įgyti visame pasaulyje atpažįstamą ir darbdavių vertinamą profesinę kvalifikaciją ir taip tapti pasaulinio HR tinklo dalimi.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

 

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų, teisės, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų, teisės, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės dalykų;
arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų, teisės, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 3989 €
Kredito kaina 66,48 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

Dr. Rasa Lalienė

Gedimino g. 50-329, Kaunas

Tel.: +370 679 14 795

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Atlyginimų valdymas – motyvacija, premijų schemos, vertinimo sistema
Darbo teisė – kolektyvinės sutartys, garantijos, kompensacijos, darbo ginčai
Kompetencijų valdymas – talentų baseinai, ugdantis vadovavimas, kompetencijų vertinimas
Žmonių kapitalas – valdymas, vertinimas, praktiniai principai
Žmonių išteklių tyrimai ir vertinimas Žmonių išteklių valdymo strategijų formavimas Žmonių išteklių valdymo sistemų kūrimas Lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimai

 

 

Programos vertės

Sužinome ir iš karto pritaikome

Studijų metu išbandomi įrankiai, leidžiantys teorines žinias pritaikyti kasdieninėje organizacijų veikloje. Simuliuojamos talentų vertinimo ir vystymo praktikos, rengiama žmonių išteklių valdymo strategija, pokyčių įgyvendinimo planai, kuriamos lyderystės ugdymo programos, atlygio sistemos.

Apie studijų kokybę kalba faktai

2018 ir 2019 m. ši programa buvo pripažinta pačia geriausia Žmonių išteklių vadybos studijų programa Lietuvoje.

Auganti specialistų paklausa

Nepriklausomai nuo to, kiek darbo vietų bus automatizuota ar kaip vystysis dirbtinis intelektas, žmonės visuomet bus pagrindinė organizacijos vertybė. Tarptautinės įdarbinimo paslaugų įmonės „Manpower Group“ duomenimis, žmonių išteklių vadybos specialistų paklausa per pastaruosius dvejus metu išaugo 20 procentų, o jų poreikis auga ir toliau.

Kartu su rinkos profesionalais

Apie tai, kaip teorija veikia praktikoje, išgirsite iš pirmų lūpų. Srities profesionalai supažindins su konkrečiomis sėkmingų įmonių ir prestižinių užsienio centrų patirtimis.

 

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Kurti ir diegti žmonių išteklių valdymo strategiją.

Taikyti pagrindines teisės normas, reguliuojančias darbo teisinius santykius.

Ugdyti savo ir kitų lyderystės įgūdžius.

Formuoti talentų identifikavimo ir ugdymo strategijas.

Sėkmingai vykdyti pokyčius.

Atlikti darbuotojų nuomonės tyrimus.

Priimti inovatyvius ir kūrybiškus žmonių išteklių valdymo sprendimus.

 

 

Gali tapti

Tai strateginis verslo vystymo partneris. Jis formuoja darbuotojų valdymo politiką ir strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą, kuria ir taiko darbuotojų ugdymo, atrankos, veiklos ir karjeros valdymo sistemas.

Tai žmonės, prognozuojantys, kokių kompetencijų turinčių darbuotojų reikės ateityje. Jie parenka darbuotojų ir komandų ugdymo metodus, padeda užtikrinti darbuotojo gerovę ir organizacijos ilgalaikį konkurencingumą.

Tai – talentų medžiotojai. Jie atranda, pritraukia ir siekia išlaikyti pačius geriausius specialistus.

Tai specialistai, kuriantys ir taikantys darbo užmokesčio ir darbuotojų motyvavimo sistemas.

Šie specialistai kuria ir įgyvendina darbuotojų veiklos valdymo sistemas, formuoja tikslus, teikia darbuotojams grįžtamąjį ryšį.

Aukščiausio lygio vadovams šie specialistai teikia faktus ir įžvalgas apie tai, kokią įtaką darbuotojai daro įmonės veiklos rezultatams. Jie rūpinasi darbuotojų gerove planuodami ir įgyvendindami pokyčius.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Asta  Savanevičienė

Asta Savanevičienė

Strateginis žmonių išteklių valdymas; Talentų valdymas
Aušra  Tartilaitė-Paulauskienė

Aušra Tartilaitė-Paulauskienė

Darbo teisė
Živilė  Stankevičiūtė

Živilė Stankevičiūtė

Šiuolaikinės žmonių išteklių valdymo teorijos ir koncepcijos; Žmonių išteklių analitika
Lina  Girdauskienė

Lina Girdauskienė

Pokyčių vadyba
Violeta Šilingienė

Violeta Šilingienė

Lyderystė; Atlyginimų valdymas
Kęstutis  Duoba

Kęstutis Duoba

Žmonių išteklių vadyba tarptautinėse organizacijose
Vilmantė  Kumpikaitė-Valiūnienė

Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė

Žmonių išteklių vadyba tarptautinėse organizacijose

 

 

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

Kristina Keršienė

UAB UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir telentų valdymo vadovė Europoje Kristina Keršienė

 

Esame pirmaujanti pasaulinė gamybinė organizacija, todėl puikiai suvokiame ir ypač vertiname žmonių išteklių svarbą organizacijos sėkmei. Džiaugėmės, galėdami įsitraukti į šios programos nuolatinį tobulinimą, išsakant aktualų verslo poreikį bei teikiant siūlymus, ugdant praktinius būsimų žmonių išteklių vadovų įgūdžius.

Aušra Kerzienė

Aušra Kerzienė

UAB „SDG grupė“ personalo vadovė, Kauno personalo vadovų klubo valdybos pirmininkė

 

Studijų metu Žmonių išteklių vadybos programos dėstytojų perduodamos įžvalgos, patirtys, mokslinių tyrimų perspektyvos sukuria nuolatinį dialogą tarp dėstytojo ir studento, kuris baigus studijas – nenutrūksta. Taip gimsta svajonės, tikslai ir naujos galimybės kurti.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

Dr. Rasa Lalienė

Gedimino g. 50-329, Kaunas

Tel.: +370 679 14 795