ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Tarptautinis verslas

Jeigu pagalvojus apie tarptautinę sėkmę jums žiba akys, ši programa kaip tik jums. Čia rengiami strategiškai mąstantys specialistai, dėl kurių įmonės tampa sėkmingomis. Žinias šiose studijose gilina tiek jau turintys vadybos išsilavinimą, tiek kitų specialybių bakalauro laipsnį įgiję studentai.

Bandote įsivaizduoti save baigus šią studijų programą? Galimų scenarijų yra daugybė. Mūsų absolventai dirba nuo tarptautinio verslo projektų iki įmonės vadovų, verslo vystytojų ir konsultantų, verslo savininkų ir steigėjų. Sritys pačios įvairiausios: finansai, farmacija, valstybinės įmonės, maisto pramonės ar mados pasaulis.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių

visų studijų krypčių grupių

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2022-2023 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2022 m. kovo 31 d.
2021-2022 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3989 €
Kredito kaina 66,48 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Rinkodaros ir verslo krypčių studijų programų vadovė
Prof. Žaneta Piligrimienė
Gedimino g. 50-329, Kaunas
Tel. +370 686 87 922

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Tarptautinio verslo organizavimas – verslo aplinkos pokyčiai, organizavimo formos, tarptautinės įmonės veiklų organizavimas.
Rinkos strategijos – rinkų pasirinkimas, potencialo analizės, inovatyvių strategijų kūrimas.
Tarptautinės vertės kūrimo grandinės – perspektyvų vertinimas, sprendimai.
Strateginis valdymas – organizacijos išteklių analizė, konkurencinio pranašumo išsiaiškinimas, pokyčių įgyvendinimas.
Organizacijos vystymo galimybių identifikavimas Strateginis ir taktinis verslo valdymas Tarptautinės veiklos strategijos bei planų parengimas Tarptautinės veiklos strategijos įgyvendinimas rinkose ir virtualiose daugiakultūrinėse komandose

 

 

Programos vertės

Kompleksiškas turinys

Čia derinami tradiciniai ir modernieji tarptautinės verslo vadybos dalykai. Studijų programa yra nuolat atnaujinama ir pildoma, todėl naujausios žinios pasieks jus pirmuosius.

Analizuosite viso pasaulio verslus

Studijų metu didelis dėmesys skiriamas modeliuojant realias situacijas, ugdančias strateginius ir analitinius gebėjimus. Tapsite specialistais, galinčiais aktyviai spręsti verslo valdymo problemas tarptautinėje aplinkoje ir kompetentingai vadovauti multikultūrinėms komandoms.

Karjeros galimybės atima žadą

Bandote įsivaizduoti save baigus šią studijų programą? Galimų scenarijų yra daugybė. Mūsų absolventai dirba nuo tarptautinio verslo projektų iki įmonės vadovų, verslo vystytojų ir konsultantų, verslo savininkų ir steigėjų. Sritys pačios įvairiausios: finansai, farmacija, valstybinės įmonės, maisto pramonės ar mados pasaulis.

Paprasta motyvuoti save? Taip ir manėme

Sveika konkurencija čia garantuota. Šią programą renkasi puikius studijų rezultatus demonstruojantys studentai. Dažnai jie atsineša ir praktinę patirtį. Motyvuoti studentai lemia kūrybišką ir į studijų rezultatus orientuotą aplinką, kurioje žinias įsisavinti labai lengva.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Atpažinti įvairius veiksnius, lemiančius verslo plėtros rezultatus.

Kurti, valdyti ir tobulinti įmonės paslaugų teikimo ir gamybos sistemas.

Vertinti įmonės padėtį globaliame kontekste.

Analizuoti ir kritiškai vertinti procesus, vykstančius skirtingose verslo aplinkose.

 

 

Gali tapti

Šie žmonės analizuoja tarptautines rinkas ir jose vyraujančias tendencijas. Jie vertina įmonės galimybės įsitvirtinti tarptautinėse rinkose.

Tai specialistai, kurie rengia strateginius planus, stebi procesus, diriguoja mokslinės politikos tyrimams, rengia analizes. Įmonėje jie vadovauja šios srities specialistams.

Šie specialistai kuria įmonės ilgalaikės komunikacijos strategiją, ją įgyvendina. Taip pat palaiko ryšius su žiniasklaida ir sprendžia, kokia informacija dalintis ir viešinti.

Tai žmonės, kuriantys įrankius personalo valdymui administruoti. Šie specialistai planuoja ir koordinuoja įmonės veiklą ir praktikas, susijusias su darbuotojais ir darbo santykiais.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Prof. Xavier Pavie

Xavier Pavie

Paslaugų inovacijos, tvari vadyba
Miroslaw  Jarosinski

Miroslaw Jarosinski

Tarptautinis verslas
Maximilian Joachim von Zedtwitz

Maximilian Joachim Von Zedtwitz

Technologijų antreprenerystė
Monika  Petraitė

Monika Petraitė

Inovacijų vadyba
Jurgita  Sekliuckienė

Jurgita Sekliuckienė

Tarptautinio verslo valdymas
Egidijus Rybakovas

Egidijus Rybakovas

Tarptautinis konkurencingumas
Robertas  Jucevičius

Robertas Jucevičius

Strateginis valdymas

 

 

Atsiliepimai

Aurimas Jozeliūnas

Aurimas Jozeliūnas

„Bitė Lietuva“ Projektų vadovas

 

Programa suteikia studentams įvairių kompetencijų, kurios prisideda prie unikalaus vadybininko ir verslo profesionalo profilio. Dėl tokio įvairaus kompetencijų portfelio, suderinto su skirtingų kultūrų vadybos įgūdžiais, mūsų klientams ir partneriams aš galiu pasiūlyti optimalius sprendimus, suteikti verslo konsultacijas, leidžiančias augti ir išlaikyti lyderio pozicijas Baltijos regione.

Živilė Žalienė

Živilė Žalienė

UAB „Micro Matic“ vadovė

 

Studentai, baigę KTU Tarptautinio verslo magistrantūros programą, yra įgiję išsamias vadybos ir ekonomikos žinias. Šių žinių dėka supranta verslo tarptautinę aplinką, geba dirbti komandoje, organizuoti asmeninę bei grupės veiklą. Absolventai geba surinkti, išanalizuoti ir susisteminti informaciją, leidžiančią sukurti patikimą bazę sprendimams bei sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Tarptautinio verslo studentai lengvai komunikuoja bei drąsiai pritaiko įgytas žinias kasdieninėje veikloje. Mūsų įmonė nuolat šios programos studentus priima praktikai, o absolventus – įdarbina.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Rinkodaros ir verslo krypčių studijų programų vadovė
Prof. Žaneta Piligrimienė
Gedimino g. 50-329, Kaunas
Tel. +370 686 87 922