en

Elektros inžinerija

Mažai kas pasiginčys, kad šį pasaulį suktis verčia ne kas kita, o elektra. Be jos savo gyvenimą būtų be galo sunku įsivaizduoti. Elektra stipriai pakeitė pasaulį praeityje, tačiau ji nenustoja stebinti bei keisti mūsų kasdienybę ir šiandien. Tam suvaldyti reikalingi žmonės, baigę šią studijų programą.

Tai specialistai, turintys elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos žinių, išmanantys galios elektroniką, energijos keitiklius, elektros mašinas, elektros tinklus ir elektrines, elektros rinką, gebantys projektuoti ir eksploatuoti elektros, energetikos bei elektronikos įrangą, spręsti jos gamybos problemas.

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektros inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Elektros inžinerijos informacinės technologijos,
Elektros ir valdymo įtaisai,
Energijos keitikliai ir jų valdymas

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Paulius Butkus

ENTSO-E mokslinių tyrimų ir plėtros specialistas

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Keturi pasirinkimai

Prie bendrųjų žinių, kurias čia kaupsite, galėsite pasirinkti ir tris specializuotus alternatyvius modulius: „Elektros ir valdymo įtaisus“, „Energijos keitiklius ir jų valdymą“ ar „Elektros inžinerijos informacines technologijas“.

Įgūdžiai

Visas energetikos spektras

Baigę studijas puikiai išmanysite visus energetikos procesus bei mokėsite kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros energetikos įtaisus, energijos keitiklius bei transformatorius, išmaniuosius elektros tinklus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Dėstytojai taps partneriais

Su dėstytojais dirbsite, bičiuliausitės ir bendrausite lyg su partneriais. Universitete visada skatinamas inovatyvus požiūris, sudaromos palankios ir patogios sąlygos siekti visų įmanomų žinių apie pasirinktą studijų dalyką.

Infrastruktūra

Moderniausios laboratorijos

Čia įgysite ne tik be galo svarbių bazinių žinių, tyrimų įgūdžių, bet ir praktikos, kurią kaupsite moderniausioje regione Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro mokslinėje laboratorijoje („Siemens“, „Schneider Electric“, „Omicron“, „ABB“ įranga), Galios elektronikos („DE Lorenzo“ įranga), Elektros mašinų charakteristikų tyrimo ir kitose mokslinėse laboratorijose.

Paklausa darbo rinkoje

Darbai jau laukia

Tokių inžinierių poreikis visame pasaulyje tik didėja. Priežastis paprasta – tobulinamos technologijos elektros, galios elektronikos ir energetikos srityse. Todėl mūsų absolventai nuolat laukiam tokiose kompanijose kaip „ABB“, „GE“, „Siemens“, „Schneider Electric“, taip pat Lietuvos įmonėse „Lietuvos energija“, „Litgrid“, „ESO“.

 

Įgūdžių aprašas

Elektros grandinės – srovės, procesai, analizė.
Valdymo įtaisai – mikrovaldikliai, jutikliai, atvaizdavimo įtaisai.
Energijos keitikliai – elektros mašinos, elektroniniai keitikliai, transformatoriai.
Elektros sistemos – energijos gamyba, perdavimas, vartojimas.
Elektros ir valdymo įtaisų kūrimas ir diegimas elektros įrenginiuose Elektros mašinų projektavimas ir taikymas Galios elektronikos įrangos kūrimas ir eksploatavimas Elektros energetikos sistemų projektavimas ir valdymas

Atsiliepimai

Laurynas Šriupša

UAB „Awaled“ direktorius

 

Pastaraisiais metais į mūsų įmonę esame priėmę ne vieną Elektros inžinerijos specialybės absolventą. Svarbu, kad studentai jau studijų metu įtraukiami į bendrus universiteto ir įmonių projektus, kur įgauna vertingų praktinių žinių, ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Jonas Vaičys

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vyresnysis inžinierius

 

Atliktos praktikos tik patvirtino elektros energetikos inžinierių poreikį, o pasirinkta studijų kryptis atspindi puikias specialybės perspektyvas – elektros sistemos yra valstybės strateginis objektas, kurio organizavimas ir valdymas yra itin kompleksiškas uždavinys, kurio esminė ašis yra elektros energetikos inžinerijos specialistas.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Suprasti elektros įrenginių charakteristikas, veikimo principus ir taikymo sritis.
 – Kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir elektronikos įrangą.
 – Suprasti analoginių ir skaitmeninių signalų apdorojimo metodus.
 – Analizuoti ir taikyti naujas elektros energijos gamybos, vartojimo, keitimo, perdavimo ir skirstymo technologijas.
 – Projektuoti aktyviuosius ir išmaniuosius elektros tinklus.
 – Planuoti ir valdyti elektros energetikos sistemas.
 – Priimti inžinerinius sprendimus, vertinant juos etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu bei saugos požiūriais.

 

 

Gali tapti

Elektros inžinieriumi (-e)

Šie inžinieriai prižiūri ir kontroliuoja elektros gamybą, perdavimą ir paskirstymo sistemas. Jie projektuoja elektros tinklus ir elektros sistemas, projektuoja ir konstruoja žemosios ir aukštosios įtampos elektros įrenginius, elektros variklius, keitiklius ir kitus elektros prietaisus, derina ir testuoja elektrotechnikos gaminius. Taip pat šie specialistai nustato kokybės standartus ir prižiūri saugų tokių įrenginių veikimą.

Elektros inžinerijos techniku (-e)

Tai specialistai, projektuojantys ir rengiantys elektros instaliacijas ir grandines. Jie sudaro sąmatų, sąnaudų sąrašą, vadovaujasi duotomis techninėmis sąlygomis ir užsiima viso projekto gamyba, įrengimu bei kontrole.

Šie žmonės valdo elektros energijos srautus, įtampas, užtikrina stabilų, saugų ir efektyvų visos elektros energetikos sistemos veikimą.

Elektrinių operatoriumi (-e)

Tai specialistai, kurie atsakingi už elektrinių paleidimą, stabdymą, perjungimo kontrolę, vandens lygių reguliavimą. Jie bendrauja su sistemų operatoriais ir koordinuoja perdavimo apkrovas, dažnius, linijų įtampą.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis
Studentų g. 48-135a, Kaunas
el. p. audrius.jonaitis@ktu.lt