en

Elektros inžinerija

Elektros inžinerijos programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos žinių, išmanančius galios elektroniką, energijos keitiklius, elektros mašinas, elektros tinklus ir elektrines, elektros rinką, gebančius projektuoti ir eksploatuoti elektros, energetikos bei elektronikos įrangą, spręsti jos gamybos problemas.

Studijų metu įgyjamos bazinės inžinerinės žinios (C/C++, HTML, Python, MATLAB, Mathcad, AutoCAD, Solidworks), elektros mašinų ir keitiklių, galios elektronikos įtaisų (orCAD, micro-CAP), elektros tinklų projektavimo, elektros energetikos sistemų valdymo (Siemens SINCAL, Siemens PSS/E, Power World programiniai paketai), elektros įrenginių charakteristikų tyrimo įgūdžiai (Aukštųjų įtampų, Energetinių skaičiavimų, Elektros mašinų charakteristikų tyrimo mokslinės laboratorijos, EMTP-RV programinis paketas).

Praktinės žinios įgyjamos moderniausioje regione Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro mokslinėje laboratorijoje (Siemens, Schneider Electric, Omicron, ABB įranga), Galios elektronikos (DE Lorenzo įranga), Elektros mašinų charakteristikų tyrimo ir kitose mokslinėse laboratorijose.

Kodas 6121EX010
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektros inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Paulius Butkus

ENTSO-E mokslinių tyrimų ir plėtros specialistas

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Galimybė rinktis studijų specifiką

Studentams suteikiama galimybė prie bazinių studijų programos modulių pasirinkti keturias labiau specializuotas studijų modulių grupes (alternatyvas): Elektros ir valdymo įtaisai, Energijos keitikliai ir jų valdymas, Elektros sistemos ir jų valdymas bei Elektros inžinerijos informacinės technologijos.

Įgūdžiai

Geras visų energetikos procesų išmanymas

Studijų metu gilinamasi į elektrinių, elektroninių ir elektromechaninių automatikos ir energetikos įtaisų, energijos keitiklių valdymą, jų naudojimą įvairiose elektros ir elektronikos srityse. Atliekant praktines užduotis mokomasi kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros energetikos įtaisus, energijos keitiklius bei transformatorius, išmaniuosius elektros tinklus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai

Studentai ir elektros inžinerijos studijų programos dėstytojai dirba kaip partneriai, labai vertinamas studentų inovatyvus požiūris į studijuojamus dalykus, sudaromos pačios palankiausios sąlygos siekti žinių ir tobulėti.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikiškai įrengtos elektros inžinerijos laboratorijos

Dirbdami laboratorijose su modernia laboratorine įranga, studentai įgyja šiuolaikinių praktinių gebėjimų, kurie, baigus studijas, yra labai gerai vertinami darbdavių.

Paklausa darbo rinkoje

Augantis absolventų poreikis

Elektros energijos poreikis tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje didėja, todėl turi būti tobulinamos technologijos elektros, galios elektronikos ir energetikos srityse. Atitinkamai auga ir šios srities specialistų poreikis. Remiantis žurnalo „Forbes“ atliktu tyrimu, elektros inžinierių paklausa auga nuolat. Lietuvos darbo biržos duomenimis, darbo rinkoje jaučiamas nuolatinis elektros inžinerijos specialistų trūkumas.

Absolventai laukiami tokiose garsiose tarptautinėse kompanijose kaip „ABB“, „GE“, „Siemens“, „Schneider Electric“ bei Lietuvos įmonėse „Lietuvos energija“, „Litgrid“, „ESO“, „AZlab“, „Elinta“, „Fima“, „Elektromontuotojas“, „Accel elektronika“, „Žilinskis ir Co“, „Achema“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje bei kitose valstybinėse ir verslo institucijose.

 

Įgūdžių aprašas

Elektros grandinės – srovės, procesai, analizė.
Valdymo įtaisai – mikrovaldikliai, jutikliai, atvaizdavimo įtaisai.
Energijos keitikliai – elektros mašinos, elektroniniai keitikliai, transformatoriai.
Elektros sistemos – energijos gamyba, perdavimas, vartojimas.
Elektros ir valdymo įtaisų kūrimas ir diegimas elektros įrenginiuose Elektros mašinų projektavimas ir taikymas Galios elektronikos įrangos kūrimas ir eksploatavimas Elektros energetikos sistemų projektavimas ir valdymas


Atsiliepimai

Laurynas Šriupša

UAB „Awaled“ direktorius

 

Pastaraisiais metais į mūsų įmonę esame priėmę ne vieną Elektros inžinerijos specialybės absolventą. Svarbu, kad studentai jau studijų metu įtraukiami į bendrus universiteto ir įmonių projektus, kur įgauna vertingų praktinių žinių, ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Jonas Vaičys

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vyresnysis inžinierius

 

Atliktos praktikos tik patvirtino elektros energetikos inžinierių poreikį, o pasirinkta studijų kryptis atspindi puikias specialybės perspektyvas – elektros sistemos yra valstybės strateginis objektas, kurio organizavimas ir valdymas yra itin kompleksiškas uždavinys, kurio esminė ašis yra elektros energetikos inžinerijos specialistas.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės kurti ir projektuoti elektros įtaisus, projektuoti ir eksploatuoti elektros sistemas bei spręsti jų finansinius uždavinius;
 – gebės priimti inžinerinius sprendimus vertinant juos etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu bei saugos požiūriais;
 – gebės taikyti žinias ir supratimą analizuojant inžinerijos produktus, procesus ir metodus, atrinkti, kritiškai vertinti, analizuoti bei interpretuoti informaciją ir priimti motyvuotus sprendimus.

Studento kompetencijos

 – suprasti kokybines ir kiekybines elektros įrenginių charakteristikas, veikimo principus ir taikymo sritis;
 – projektuoti ir eksploatuoti elektros ir elektronikos įrangą, spręsti jos kūrimo ir gamybos problemas;
 – suprasti analoginių ir skaitmeninių signalų apdorojimo metodus, elektroninių bei mikroprocesorinių apdorojimo įtaisų bei jų projektavimo principus;
 – analizuoti ir taikyti naujas elektros energijos gamybos, vartojimo, keitimo, perdavimo ir skirstymo technologijas.

 

 

Gali tapti

Elektromechaniku (-e) ir elektromonteriu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektrinių įrenginių, variklių, generatorių, komutavimo aparatų, kontrolės aparatų, prietaisų arba keltuvų ir kitos panašios įrangos elektrinių dalių montavimas, reguliavimas ir remontas;
 – elektros ir hidraulinių keleivinių ir krovininių liftų, eskalatorių, judamųjų takų ir kitos kėlimo įrangos projektavimas, įrengimas, techninė priežiūra, taisymas ir remontas;
 – elektros įrangos, instaliacijos ir valdymo sistemų įrengimas, išbandymas, perdavimas naudoti, techninė priežiūra ir taisymas.

Elektros inžinieriumi (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą bei saugumą;
 – elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas, kontrolė ir stebėsena bei konsultavimas šiais klausimais;

Elektros inžinerijos techniku (-e)

Galimos atsakomybės
 – techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 – įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra ar naujų elektros sistemų arba įrenginių pradinis paleidimas;
 – elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas, išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai skaičiavimas;

Elektrinių operatoriumi (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektrinių įrenginių paleidimo ir stabdymo, taip pat perjungimo kontrolė, vandens lygių reguliavimas ir ryšių su sistemų operatoriais palaikymas, reguliuojant ir koordinuojant perdavimo apkrovas, dažnį ir linijų įtampą;
 – elektrinės duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas, konsultavimasis su kitais elektrinės darbuotojais, vertinant įrangos veikimą, gedimų taisymas;
 – elektros gamybos sistemų ir įrangos valdymas bei kontrolė, gaminant ir paskirstant elektros energiją.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis

Studentų g. 48-135, Kaunas

El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 281