Naujųjų medijų kalba

Kalbos specialistai pasaulinei rinkai

Visų pirma, ši programa dėstoma anglų kalba, o tai reiškia daug geresnį ir lengvesnį pasiruošimą darbams viso pasaulio rinkoje.

Antra, jus lavins tarptautinė dėstytojų komanda. Jie dalinsis būtinomis žiniomis, įvairiapuse patirtimi, įkvėps siekti aukštesnių kompetencijų ir pritaikyti įgūdžius realiose situacijose.

Trečia, išmoksite ir praktikuosite įvairių tipų ir žanrų tekstų kūrimą. Gebėsite pritaikyti kalbą tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose, audiovizualiniame mene, programinėje įrangoje, interneto svetainėse ar vaizdo žaidimuose.

Baigus studijas, reikės tik užsidegimo, nes taip puikiai kalbas valdančius specialistus tiesiog graibsto reklamos agentūros, įvairių žurnalų redakcijos, žiniasklaidos įmonės ar knygų leidyklos visame pasaulyje.

konsultuokis ir studijuok teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Lingvistika
Kalba Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 2954 €
 

Kviečiame sužinoti daugiau:

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2954 €
Kredito kaina 49,23 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Išsilavinimas

Vienos studijos – trys diplomai

Daugiau galimybių mokytis užsienyje! Nuo 2020 m. „Naujųjų medijų kalba“ – jungtinė Applied European Languages(AEL) tinklo studijų programa, todėl net dvejus iš ketverių  metų galima praleisti Ispanijos ir Prancūzijos* universitetuose. O svarbiausia, baigus studijas gausite net tris dokumentus, liudijančius jūsų pasiekimus KTU ir užsienio universitetuose, o kartu su jais – daugiau galimybių ateityje.

* Yra kalbinio pasirengimo reikalavimai ispanų ir prancūzų kalboms.

Vienos studijos – trys diplomai
Studijos

Viskas angliškai ir profesionaliai

Čia visi studijų programos dalykai yra dėstomi anglų kalba. Taip užsiauginsite savo „kalbinius“ raumenis greičiau nei bet kokiu kitu būdu. Bendrausite profesionalia anglų kalba su dėstytojais, kolegomis, bičiuliais. Po studijų anglų kalba – darbui vietoje arba nuotoliniu būdu atviras bet kuris pasaulio kampelis, kur galėsite pasitelkti savo platų žodyną ir naujus įgūdžius.

Įgūdžiai

Dar viena kalba arsenale

Šiais laikais anglų kalbą moka visi. Todėl savo jaunuosius naujųjų medijų specialistus norime „apginkluoti“ dar geriau. Čia turėsite galimybę išmokti ir naujos papildomos kalbos: vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų arba švedų.

Studijos

Vertinga BA+ kompetencija

Net 30 papildomų studijų krypčių! Antrame kurse jus ištiks malonus galvos skausmas: kokią papildomą BA+ kompetenciją* pasirinkti? Jos visos bus įdomios ir gerokai praplečiančios ateities karjeros galimybes: Neuromokslas, Edukologijos pradmenys, Dizainas; Valstybės valdymas; Verslo kūrimas ir valdymas; Vizualaus turinio apdorojimo technologijos; Trečioji užsienio kalba.

*Kompetencija vykdoma susidarius nustatyto dydžio grupei.

 

Programos sandara

IT ir skaitmeninių medijų asai

Ši programa ne veltui vadinama „Naujųjų medijų kalba“. Čia galėsite kaip reikiant pasikinkyti naujas technologijų kompetencijas. Tam turėsite net 24 kreditus, o su jais galėsite mokytis Multimedijos elementų, Informacijos rengimo ir publikavimo internete, Medijų ir jų kultūros pažinimo ir daug kitų IT bei skaitmeninių medijų dalykų.

Galingi IT įgūdžiai
Įgūdžiai

Platus akiratis – plačiam pasauliui

Studijos – kaip reta puikiai pritaikytos virtualiems iššūkiams. Greta kalbų ir kalbotyros – naršysite ir tyrinėsite po tinklaraščius, socialinius tinklus, domėsitės vizualiniu menu, darbuositės su įvairia programine įranga, kursite interneto svetaines, analizuosite vaizdo žaidimus, įgausite marketingo studijų pagrindų, rašysite scenarijus, kursite reklamas ir instrukcijas.

Tokios žinios šios programos studentams pradėjo laimėti net tokį konkursą kaip „Google Online Marketing Challenge“.

 

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Kurti, analizuoti, redaguoti ir interpretuoti įvairių sričių tekstus anglų kalba.
 • Suvokti ir vertinti medijų kultūros procesus.
 • Rengti verbalią ir audiovizualią informaciją skaitmeninėje terpėje.
 • Bendrauti anglų kalba C1 lygiu, o antrąją pasirinkta kalba B2 lygiu.
 • Išmanyti šiuolaikines medijas, jų kultūrą, galias, socialines kontroles ir virtualias bendruomenes.
 • Kūrybiškai ir metodologiškai naudotis taikomosios kalbotyros žiniomis.
 

Gali tapti

Tai žmonės, kuriantys prozą, straipsnius, reklamos tekstus, vartojimo instrukcijas – visa tai kas skelbiama ir rašoma viešai. Tam jie pasitelkia savo kalbos stiliaus ir taisyklingumo žinias, tikrina turinio tikslumą.

Specialistai, gebantys kurti įvairių tipų ir žanrų tekstus, neapsiribojančius literatūrine forma. Išmano vaizdo, garso, ir kitokio turinio kūrimo įrankius, moka pritaikyti sukurtus produktus skirtingiems kanalams ir auditorijoms.

Tai ekspertai, kurie planuoja reklamos kampanijas bei strategiją. Vystydami rinkodaros programą (besiaiškindami vartotojų poreikius, tobulindami asortimentą ir platinimo kanalus) jie padeda verslui augti.

Tai specialistai, kurie geba koduoti ir projektuoti internetines svetaines. Taip pat jie geba kurti skaitmeninę animaciją, nuotraukas, žaidimus, garso ir vaizdo klipus, interneto programėles. Šiam darbui atlikti jie privalo palaikyti bendravimą su ryšio ir tinklų specialistais.

Šie profesionalai užtikrina sklandų organizacijos padalinių bendravimą, rengia dokumentus ir koordinuoja įvairius darbus. Jiems tenka rūpintis įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais, pvz.: užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų.

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

 

BA+ kompetencijos

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų. Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai:

James McGeever

James McGeever

Techninis ir profesinis rašymas ir redagavimas
Aldona Tüür

Aldona Tüür

Kūrybinis rašymas
Dainora Maumevičienė

Dainora Maumevičienė

Lokalizacija, Semantika ir pragmatika, Vertimo technologijos
Audronė Daubarienė

Audronė Daubarienė

Viešasis kalbėjimas, Nuoseklusis vertimas
Runa Chakraborty Paunksnis

Runa Chakraborty Paunksnis

Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu)
Brigita Dimavičienė

Brigita Dimavičienė

Akademinis rašymas, Fonologija
Viktorija Lankauskaitė

Viktorija Lankauskaitė

Rašymas medijoms
Donata Lisaitė

Donata Lisaitė

Taikomosios kalbotyros kryptys

 

 

Atsiliepimai

Ieva Kurkulytė

Ieva Kurkulytė

„NFQ Technologies“ El. pašto rinkodaros specialistė

 

Naujųjų medijų kalba yra orientuota į savarankišką tolimesnės veiklos krypties pasirinkimą, todėl turėjau galimybę rinktis gretutines studijas ir nuspręsti ar noriu dirbti su tekstais ir vertimais, ar turinio kūrimu ir sklaida, ar sieti savo komunikacijos žinias su politika bei žmogiškaisiais ištekliais. Ši pasirinkimo laisvė yra Naujųjų medijų kalbos studijų privalumas save atrasti bandančiam jaunam žmogui.

Sandra Nezabitauskienė

Sandra Nezabitauskienė

AB „Volfas Engelman“ personalo direktorė

 

Medijų kalbos studijas baigę studentai, mano, kaip personalo specialisto, manymu, būtų konkurencingi rinkoje ir paklausūs ypač viešųjų ryšių ir rinkodaros srityse, nes pasigendame moderniai ir naujoviškai mąstančių ir su naujausiais media sprendimais susidūrusių absolventų.

 

 

 

D.U.K.

AEL – tai jungtinė kelių Europos universitetų „Applied European Languages“ tinklo  programa, pagal kurią studentai gali studijuoti partneriniuose tinklo universitetuose ir  įgyti tų universitetų diplomus. 

Fakulteto studijų programos „Naujųjų medijų kalba“ studentai galės dvejus iš ketverių metų praleisti Ispanijos* (Granados (Universidad de  Granada), Prancūzijos* (Aix-Marseille) universitetuose ir, baigę studijas,  gauti net tris tai liudijančius dokumentus – studijų baigimo diplomus. Pagal AEL  programą, studentai pirmuosius metus praleidžia savo institucijoje, antrus – viename iš  tinklo partnerių universitetų, trečius – kitame, o ketvirtiesiems grįžta į Kauno  technologijos universitetą. 

* Yra kalbinio pasirengimo reikalavimai ispanų ir prancūzų kalboms.

Naujųjų medijų kalbos studentai visus modulius mokosi anglų kalba. Naujųjų medijų kalbos programos studentai gilinasi į medijų turinio kūrimą, t.y. puikiai išmano anglų kalbą ir žino, kaip ją panaudoti medijų turiniui sukurti. Technikos kalbos vertimo studijų programos studentai baigia studijas turėdami  konkretų amatą-specialybę, t.y. gali dirbti vertėjais, versdami įvairaus pobūdžio tekstus  (techniniai tekstai yra visi tekstai, išskyrus grožinę literatūrą), redaguodami juos,  vadovaudami projektams, versdami internetines svetaines, dokumentus, vaizdo filmus,  renginių medžiagą, pranešimus ir kita. Naujųjų medijų kalbos studentai, nors ir išmano anglų kalbą, dirbti  vertėjais negali. Medijos apima socialinius tinklus, žiniasklaidą, tinklaraščius ir t.t. Naujųjų medijų kalbos studentai, pasirinkdami BA+ kompetencijas, gali įgyti papildomų  gebėjimų, leidžiančių rinktis kitokį karjeros kelią. Šių abiejų studijų programų studentai  gali pasinaudoti AEL tinklo galimybėmis ir įgyti 3 aukštojo mokslo diplomus.  

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt