Programų sistemos

Programų sistema – tai bet kokios apimties programinė įranga, nuo nesudėtingos programėlės išmaniajam telefonui iki sudėtingos sistemos kompiuteriui, naudojama beveik visuose šiuolaikiniuose skaitmeniniuose įrenginiuose jiems valdyti arba vykdyti jų naudotojų užduotis. Tokių įrenginių, kuriems reikalinga programinė įranga, net namuose jau turime tiek, kad ne visada užtenka abiejų rankų pirštų jiems suskaičiuoti, todėl specialistų, gebančių kurti programų sistemas, poreikis rinkoje yra vienas didžiausių, o programinę įrangą kuriančiose įmonėse vis dar jaučiamas tokių darbuotojų trūkumas. Kaip tik todėl, įmonės pasirengę mokėti konkurencingą atlyginimą darbuotojams, gebantiems savarankiškai ir dirbant komandose taikyti programų sistemų inžineriją, kuriant, tobulinant, eksploatuojant ir prižiūrint įvairioms sritims skirtas programų sistemas, kurios gali būti naudojamos aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

Studijose mokomasi plataus spektro šiuolaikinių programavimo kalbų ir karkasų taikymo, pirminio programos teksto versijų tvarkymo, programinės įrangos naudotojo duomenų saugojimo duomenų bazėse arba informacijos sistemose, kuriamų programų sistemų testavimo, kokybės užtikrinimo ir naudotojo reikalavimus atitinkančių programų sistemų projektavimo UML kalba. Komandinio darbo įgūdžiams lavinti studijose taikoma šiuolaikinė „Agile“ programų sistemų kūrimo metodika, bendradarbiaujama su verslo įmonėmis, kuriami aktualūs, saugūs ir praktikoje naudojami saityno ir kiti programinės įrangos sprendimai.

Baigę šią programą, absolventai gebės taikyti programų sistemų inžineriją įvairioms sritims skirtoms programų sistemoms kurti, tobulinti, eksploatuoti ir prižiūrėti, kurios gali būti naudojamos aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

 

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Programų sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. dr. Ramūnas Kubiliūnas
Studentų g. 67, Kaunas
el. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Programavimas – šiuolaikinės kalbos, karkasai, algoritmų optimizavimas, virtualizacijos technologijos, debesų kompiuterija.
Projektavimas – projektavimo metodai, įrankiai, UML modeliai.
Programų kūrimo procesai – krioklio, judrus (Agile) programų kūrimas.
Kokybės užtikrinimas – testavimas, metrikos, statinė analizė.
Planavimas, projektų valdymas Sistemų projektavimas Programavimas Kokybės užtikrinimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Studijos pritaikomos praktikoje

Tarptautinės programinės įrangos kompanijos, tokios kaip Devbridge Group, NFQ, Nortal, universitete įsteigusios savo mokymo laboratorijas, o šių kompanijų atstovai dalyvauja studijų procese. Be nuolatinių studijų yra galimybė nemokamai gauti praktinius įgūdžius šių kompanijų organizuojamose teminiuose mokymuose ir bendruose projektuose.

Infrastruktūra

Studijos, skatinančios veikti

Programų sistemų studijų programa yra didžiausia Lietuvoje, todėl čia rasite daug bendraminčių. Galėsite suburti savo komandą, vykdyti savus projektus, gauti nemokamas patalpas, techninę įrangą bei paramą savo verslo kūrimui. Jei domina naujausi pasiekimai – yra galimybė jungtis prie mokslinių tyrimų grupių ir vykdyti įdomius projektus su fakulteto naujausia technine įranga.

Laisvalaikis

Laisvalaikis, susijęs su studijomis, duoda puikius rezultatus

Jei trokštate iššūkių – yra galimybė dalyvauti komandinio studentų programavimo būrelio veikloje. Rengsite programavimo treniruotes ir jose dalyvausite, vyksite į programavimo stovyklas, dalyvausite pasaulinėje studentų komandinio programavimo olimpiadoje. Mūsų studentai įėjo į Lietuvos istoriją, iškovodami 25 vietą pasaulyje.

Galimybės

Aktyvi studentų atstovybė

Aktyvi Informatikos fakulteto studentų atstovybė kartu su partneriais kasmet organizuoja plataus masto renginius, tolius kaip Infoshow, LanParty, GameJam, CodeJam ir kitus. Dalyvauk juose ir pats prisidėk prie istorinių renginių organizavimo.

Karjera

Konkurencingi atlyginimai rinkoje

Remiantis 2017 metų statistikos duomenimis, programuotojų atlyginimai išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje. Baigdami bakalauro studijas su specialybe susietą darbą dirba daugiau nei 80% studentų.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

Aktualumas

Profesionalų pripažinimas

Programų sistemų studijų programai asociacija „Investors‘ Forum“ ir tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ suteikė kokybės ženklą „Investors‘ Spotlight“. Programa įvertinta už itin gerą rinkos poreikių atitikimą ir profesionaliai parengtą studijų turinį.

Profesionalų pripažinimas
 

Karjera

Karjera

Studento gebėjimai

– laisvai programuoti šiuolaikinėmis programavimo kalbomis įvairiose programavimo aplinkose, kuriant naujas programų sistemas ir vykdant esamų priežiūrą;
– analizuoti, sudaryti ir realizuoti programų sistemų veikimo algoritmus, pasirenkant tinkamas duomenų struktūras;
– atlikti programų sistemų poreikių analizę ir specifikuoti reikalavimus programinei įrangai;
– projektuoti programų sistemų ir atskirų komponentų architektūrą, pasirenkant tinkamus projektavimo šablonus;
– atlikti programinės įrangos derinimą, testuoti programų sistemą, įvertinant jos kokybę,
– planuoti ir vykdyti programų sistemų plėtros projektus, taikant projektų valdymo principus, priemones ir technologijas, dokumentaciją;
– įgyvendinti programų sistemas, produktyviai dirbant individualiai ir grupėje, efektyviai komunikuojant su kolegomis ir užsakovais.

Studento kompetencijos

– Programavimas. Savarankiškas šiuolaikinių programų sistemų kūrimas, priežiūra ir plėtojimas, pasirenkant tinkamas programavimo priemones. Funkcinio, loginio, objektinio ir lygiagretaus programavimo kalbų išmanymas.
Kokybės užtikrinimas. Programų sistemų kūrimas, pasirenkant ir naudojant tinkamus procesų modelius, technologijas ir programavimo aplinkas. Programinės įrangos derinimo, testavimo, kokybės vertinimo procesų ir metodų išmanymas.
Sistemų projektavimas. Programų sistemų, jų komponentų, vartotojo sąsajų, duomenų bazių specifikavimas ir architektūros projektavimas. Efektyvių analizės, specifikavimo, projektavimo ir modeliavimo metodų, priemonių ir technologijų išmanymas.
Planavimas, projektų valdymas. Savarankiškas programų sistemų projektų planavimas ir valdymas, produktyviai dirbant individualiai ir grupėje, efektyviai komunikuojant su kolegomis ir užsakovais. Projektų valdymo principų, priemonių ir technologijų, vadybos modelių ir metodų išmanymas.

 

Gali tapti

Sistemų ir informacinių technologijų specialistu (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– sistemų išbandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas.

Saityno ir multimedijos kūrėju (-a)

– kompiuterinio kodo projektavimas, interneto svetainių analizė ir projektavimas;
– skaitmeninės animacijos, nuotraukų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas;
– ryšių su tinklo specialistais palaikymas, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėju (-a)

– reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
– kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
– operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas, vadovavimas komandai;
– programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;
– programos kodo rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
– programų išbandymas, peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Sistemų administratoriumi (-e)

– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas;
– rekomendacijų, skirtų sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, teikimas, programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų ir tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.

 

 

BA+ kompetencijos

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų. Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Rimantas Benetis

Rimantas Benetis

UAB „Devbridge Group" technologijų direktorius
Simonas Šerlinskas

Simonas Šerlinskas

UAB „NFQ Technologies" vyr. programuotojas, NFQ akademijos lektorius
Petras Tamošiūnas

Petras Tamošiūnas

UAB „Telesoftas" komandos vadovas

 

 

Atsiliepimai

Viktoras Gurgždys

Viktoras Gurgždys

UAB „Devbridge Group“ viceprezidentas

 

Daugiausiai „Devbridge Group“ dirbančių programuotojų yra baigę arba dar mokosi būtent šioje studijų programoje. Pastaraisiais metais mes pastebime augantį studentų skaičių ir gilėjančias jų technines žinias. Dėl aukšto studijų programos lygio, šiuolaikiško universiteto požiūrio bei gebėjimo pritraukti socialinius partnerius, tobulinant ugdymo procesą, yra formuojami studentams būtini įgūdžiai darbo rinkoje. Pirmiausia tai įvertina ir mūsų klientai – į kokybę itin orientuotos JAV įmonės.

Justas Šalkevičius

Justas Šalkevičius

UAB „SneakyBox“ įkūrėjas ir projektų vadovas

 

Studijos KTU Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedroje pritraukia gabiausius informatikus iš visos Lietuvos. Todėl jau studijuojant pirmuose kursuose galima susirasti galybę bendraminčių ir su jais prisidėti prie įvairių fakultete organizuojamų projektų ar dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Būtent šios pažintys, įgytos žinios, sukaupta praktinė patirtis bei fakulteto parama, mane su kolegomis paskatino dar studijų metu įkurti žaidimų kūrimo įmonę.

 

 

 

D.U.K.

Programavimo kalbos bus įvairios. Pirmame studijų kurse bus dėstoma C# – ji padeda perprasti programavimo pagrindus. Vėliau naudojamos „JAVA“, „Matlab“, „Python“ – priklausomai nuo studijų programos. Jei yra poreikis, visada galima tartis su dėstytojais ir naudoti tą programavimo kalbos programą, kuri jums labiausiai patinka.

Pagrindinis akcentas – programavimo principų supratimui. Jei mokėtės procedūrinio programavimo, būtų didelis privalumas, jei galėtumėte pasidomėti objektiniu programavimu. Pirmame studijų kurse studentai pradeda programuoti C# programavimo kalba, naudojama „Microsoft Visual Studio“ aplinka. Tačiau, jei nebuvote susidūrę su šia programavimo kalba, neišsigąskite, svarbiausia suprasti, kaip veikia ciklai, šakojimasis ir kiti programavimo principai. Taip pat įstoję, prieš prasidedant studijoms, galėsite pasirinkti išlyginamuosius programavimo kursus, jei šis dalykas mokykloje sekėsi sunkiau. Jei vis dar esate moksleivis, siūlome apsilankyti fakulteto puslapyje mokykloms ir išsirinkti kursus, kurie Jums padės geriau pasiruošti tiek studijoms, tiek informacinių technologijų egzaminui.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklėse. Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima LAMA BPO konkursinio balo skaičiuoklėje. Visgi praktiškai beveik visi įstojusieji gauna valstybės finansuojamą vietą. 2020 m. į KTU Informatikos fakultetą įstojo 449 studentai, iš kurių nemokamai mokėsi 438. 2019 m. įstojo 481, iš kurių nemokamai mokėsi 470.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. dr. Ramūnas Kubiliūnas
Studentų g. 67, Kaunas
el. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt