ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Taikomoji matematika

Pasaulyje nėra tokios mokslo srities, kuri būtų taikoma plačiau nei matematika. Juk kiekvienas praktinis ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, finansinių technologijų (FinTech) ar verslo uždavinys neapsieina be matematinio skaičiavimo. Todėl įdomiose taikomosios matematikos studijose jūs įgysite visapusišką išsilavinimą bei gebėsite logiškai, analitiškai ir kūrybiškai mąstyti. Terminai bitkoinas (angl. Bitcoins), blokų grandinės (angl. blockchain), mašininis mokymasis (angl. Machine Learning), dirbtinis intelektas (angl. Artificial Intelligence)  tau puikiai pažįstami? Tuomet, pataikei būtent ten, kur reikia!

Studijuodami galėsite pasirinkti, ar norėsite tapti FinTech matematinių metodų specialistais, kurie gali susidoroti su sudėtingiausiais uždaviniais, kylančiais bene greičiausiai visame pasaulyje augančiose finansų rinkose, ar – paklausiais duomenų analizės ir saugos specialistais, gebančiais analizuoti ir apdoroti realius duomenis, spręsti duomenų saugos problemas bei vertinti riziką.

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2022-2023 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2022 m. kovo 31 d.
2021-2022 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3426 €
Ištęstinė studijų forma 2284 €
Kredito kaina 57,10 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Lukšys
Studentų g. 50-324, Kaunas
Tel.+370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt

 

 

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Metodai – logika, matematinė analizė, statistika, skaičiavimai, taikymai
Modeliai – sistemos, procesai, kūrimas, modeliavimas, optimizavimas, prognozavimas
Duomenys – duomenų struktūros, analizavimas, interpretavimas, sprendimų priėmimas
Programinė įranga – algoritmai, kalbos, programavimas, taikymai

Verslo sistemų matematinis modeliavimas ir tyrimas Duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Techninių ir verslo sistemų rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Matematinių modelių, algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas sumanioms sistemoms


 

 

Programos vertės

Studijos

Matematika su IT prieskoniu

Ši studijų programa rengia specialistus, kurie gebėtų matematiką pasitelkti įvairiose srityse (FinTech, ekonomikoje, rinkodaroje, informatikoje, aukštosiose technologijose ir kt.), todėl čia iš anksto ruošiamės darbui su informacinėmis technologijomis. Pramonė 4.0 (angl. Industry 4.0) be tokių specialistų – nė iš vietos!

Įgūdžiai

Kūrybiškumas skaičiuose

Geras matematikas – kūrybiškai galintis išspręsti įvairiausius uždavinius. Todėl nenuostabu, kad mūsų absolventai aktyviai įsitraukia į naujų gaminių, technologijų, programinės įrangos kūrimą. Jie prognozuoja, seka duomenis ir visa tai panaudoja naujų idėjų gimimui. Kūrybiškų matematikų išskėstomis rankomis laukia ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės įmonės.

 

Galimybės

Darbo vietų augimas

Taikomosios matematikos profesionalų paklausa nuolat auga! Tyrimai rodo, jog artimiausius trejus metus tokių specialistų, kaip mūsų absolventai, reikės net 15-20 proc. daugiau, o matematinės specialybės, tokios kaip duomenų mokslininkas, aktuaras ar analitikas, jau kurį laiką puikuojasi geriausių profesijų topuose! Akivaizdu – gilios matematikos žinios yra didžiulė vertybė visais laikais.

Infrastruktūra

Pasaulinio lygio įranga

Galbūt jums dar neteko girdėti tokių pavadinimų kaip SAS, MATLAB, MATHCAD, R ar PYTHON. Tačiau matematikams – tai aukščiausios prabos ženklai, kokybiškiausios programinės įrangos pavadinimai. Čia išmoksite visu tuo naudotis.

Karjera

Karjera be ribų

Toks studentų pasirengimas atveria nežabotas karjeros galimybes. Galėsite dirbti sistemų analitikais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, analitikais-programuotojais, operacijų tyrimo specialistais, logistikos analitikais, duomenų mokslininkais ir FinTech specialistais, draudimo ar finansų matematikais, modeliavimo, projektavimo ir informacijos analizės specialistais įvairiausio pobūdžio įmonėse ar korporacijose, – viską net išvardint sunku. Kaip matai, specialybė išties perspektyvi!

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Tirti ir modeliuoti kompiuterines verslo sistemas.
 • Analizuoti duomenis ir remiantis jais priimti sprendimus.
 • Vertinti, prognozuoti ir optimizuoti techninių bei verslo sistemų rizikas.
 • Kurti matematinius modelius, algoritmus ir kompiuterines programas.
 • Taikyti optimizavimo metodus praktikoje ir juos vertinti.
 • Atlikti tyrimų analizę, interpretuoti rezultatus ir pateikti išvadas.
 • Sudaryti ir pagrįsti realius matematinius modelius.

 

 

 

Gali tapti

Matematiku (-e), aktuaru (-e), statistiku (-e)

Šie specialistai taiko matematinius principus ir modelius savo organizacijų sričių užduotims atlikti. Jie dirba su statistika, vertina galimybes bei riziką, prognozuoja. Be to, organizuoja statistinę duomenų analizę.

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautoju (-a)

Tai profesionalai, kurie renka, tvarko bei analizuoja statistinius, finansinius arba draudimo duomenis. Jie konsultuoja duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizavimo klausimais bei rengia finansinius dokumentus.

Finansų analitiku (-e)

Šių žmonių rankose – vertybinių popierių, valiutų rinkų tyrimai. Taip pat – finansinių ataskaitų bei rodiklių nagrinėjimas ir vertinimas. Jie stebi ekonomikos, pramonės bei verslo pokyčius, prognozuoja ir pateikia savo analizes.

 

Vertybinių popierių ir finansų makleriu (-e) ir brokeriu (-e)

Tokie specialistai renka informaciją apie daromas investicijas bei finansinę padėti. Jie numato vertybinių popierių kainas taikydami statistinius metodus. Tai pat analizuoja vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ar užsienio valiutų rinkas.

 

Sistemų analitiku (-e)

Tokių analitikų pareiga yra tirti klientų veiklos procesus, projektuoti informacines sistemas, parengti joms reikalavimų specifikacijas. Jie koordinuoja ir susieja kompiuterių sistemas organizacijose, tarpininkauja tarp programuotojų ir užsakovų.

 

Jaunesniuoju duomenų analitiku (-e)

Šie analitikai rengia klientų poreikių analizę, jos ataskaitas, agreguoja duomenis ir apdoroja juos specializuotomis techninėmis priemonėmis. Jie optimizuoja duomenų administravimo procesą ir palaiko duomenų kokybės kontrolę.

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose*, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

* Bakalauro studijas nuo 2021 m. pradedantys studentai, įstoję į valstybės finansuojamą studijų vietą, gali pretenduoti gauti 300 Eur stipendiją gretutinių studijų laikotarpiu.

 

BA+ kompetencijos

 

 

BA+ kompetenciją

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Miloš Kopa

Miloš Kopa

Profesorius, Charles University (Čekija)
John H. Maddocks

John H. Maddocks

Profesorius Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Šveicarija)
Ramūnas Balukonis

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius
Miguel Sanjuan

Miguel Sanjuan

Profesorius, University of Rey Juan Carlos (Ispanija)
Francesca Maggioni

Francesca Maggioni

Profesorė, Bergamo University (Italija)

 

 

Atsiliepimai

Antanas Mikšys

Antanas Mikšys

Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Investicijų valdymo departamento vyriausiasis analitikas

 

Džiaugiuosi, kad pasirinkau Matematikos studijas, nes tiksliųjų mokslų studijavimas padėjo lavinti kritinį loginį mąstymą, įgyti analizės žinių, kurios labai praverčia tiek profesinėje veikloje, tiek ir kasdieniame gyvenime. Taikomosios matematikos studijos man suteikė fundamentalių, labai plačiai prataikomų žinių bagažą. Savo profesinę karjerą susiejau su finansų analize bei investicijų valdymu. Ši veikla reikalauja gebėjimų analizuoti įvairius duomenis, suprasti, kokie faktoriai ir kaip jie veikia finansinių instrumentų verčių pokyčius. Galiu užtikrintai teigti, kad Taikomosios matematikos studijos prisidėjo prie mano profesinės karjeros sėkmės.

Evaldas Valeiša

Evaldas Valeiša

„Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialo direktorius Evaldas Valeiša

 

Taikomosios matematikos studijos man pastatė tvirtą pagrindą po kojomis ir leido siekti karjeros, profesinio tobulėjimo, suteikė pasitikėjimą ir norą eiti į priekį. Programoje buvo didelė pasirinkimo laisvė, šalia privalomųjų dalykų buvo galimybė pasigilinti ir į kitas sritis, pavyzdžiui, ekonomiką ar draudimo matematiką. Kiekvienas gali rasti savo nišą tobulėti ir džiaugtis savo rezultatais. Man labai praverčia universitete suformuotas mąstymas, gebėjimas analizuoti situaciją bei rasti optimalų sprendimą.

 

 

 

D.U.K.

Baigę Taikomosios matematikos bakalauro studijas gali dirbti analitikais, rinkos tyrėjais, analitikais-programuotojais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, statistikais, įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose, finansų technologijų įmonėse ir t. t. Taip pat galima tęsti studijas aukštesnėse pakopose ir rinktis mokslininko kelią.

Baigęs Taikomosios matematikos bakalauro studijas išmanysi taikomosios matematikos teoriją, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo, optimizavimo, analizės, tyrimo ir saugos metodus;
Gebėsi analizuoti situaciją, parinkti tinkamus metodus praktiniams ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždaviniams spręsti ir pagrįsti priimamus sprendimus;
Turėsi išlavintą loginį ir analitinį mąstymą, gilių matematikos ir informatikos teorinių bei praktinių žinių.

Galimos dvi Taikomosios matematikos studijų specializacijos: Duomenų analizė ir sauga bei Finansinių technologijų matematiniai metodai. Pasirinkę pirmąją, studentai įsisavina skaitmeninių vaizdų analizės metodų, duomenų apdorojimo priemonių žinias, išmoksta analizuoti ir apdoroti realius duomenis naudojant programinę įrangą, spręsti duomenų saugos problemas bei vertinti riziką. Studijuodami antrąją, įsisavina rizikos teorijos, ekonomikos, finansų matematikos, kriptografijos, blokų grandinių žinias, išmoksta taikyti matematikos metodus vystant esamas ir kuriant naujas finansines technologijas.

Taip, studijų metu galima laisvai rinktis iki 8 modulių. Kai kurie moduliai yra rekomenduojami ir išklausius jų blokus galima įgyti atitinkamą matematikos specializaciją arba įgyti kitų studijų krypčių kompetencijas (BA+).

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Lukšys
Studentų g. 50-324, Kaunas
Tel.+370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt